Bible verses about knowledge | Romanian

Bible verses about "knowledge" | Romanian

1 Kings 3:9

9 Dă dar robului Tău o inimă pricepută, ca să judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău! Căci cine ar putea să judece pe poporul Tău, pe poporul acesta aşa de mare la număr!``

Psalms 33:11

11 Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, şi planurile inimii Lui, din neam în neam.

Isaiah 11:9

9 Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel sfînt; căci pămîntul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele cari -l acopăr.

1 Corinthians 10:13

13 Nu v'a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s'o puteţi răbda.

Proverbs 3:20

20 prin ştiinţa Lui s'au deschis Adîncurile, şi strecoară norii roua.

Proverbs 1:5

5 să asculte însă şi înţeleptul, şi îşi va mări ştiinţa, şi cel priceput, şi va căpăta iscusinţă-

Colossians 1:9

9 De aceea şi noi, din ziua cînd am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi, şi să cerem să vă umpleţi de cunoştinţa voiei Lui, în orice fel de înţelepciune şi pricepere duhovnicească;

1 Corinthians 13:9-12

9 Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte; 10 dar cînd va veni ce este desăvîrşit, acest,,în parte`` se va sfîrşi. 11 Cînd eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gîndeam ca un copil; cînd m'am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. 12 Acum, vedem ca într'o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.

James 2:1-10

1 Fraţii mei, să nu ţineţi credinţa Domnului nostru Isus Hristos, Domnul slavei, căutînd la faţa omului. 2 Căci, de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi cu o haină strălucitoare, şi intră şi un sărac îmbrăcat prost; 3 şi voi puneţi ochii pe celce poartă haina strălucitoare, şi -i ziceţi:,,Tu şezi în locul acesta bun!`` Şi apoi ziceţi săracului:,,Tu stai colo în picioare!`` Sau:,,Şezi jos la picioarele mele!`` 4 Nu faceţi voi oare o deosebire în voi înşivă, şi nu vă faceţi voi judecători cu gînduri rele? 5 Ascultaţi, prea iubiţii mei fraţi: n'a ales Dumnezeu pe cei ce sînt săraci în ochii lumii acesteia, ca să -i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei, pe care a făgăduit -o celor ce -L iubesc? 6 Şi voi înjosiţi pe cel sărac! Oare nu bogaţii vă asupresc şi vă tîrăsc înaintea judecătoriilor? 7 Nu batjocoresc ei frumosul nume pe care -l purtaţi? 8 Dacă împliniţi Legea împărătească, potrivit Scripturii:,,Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi``, bine faceţi. 9 Dar dacă aveţi în vedere faţa omului, faceţi un păcat, şi sînteţi osîndiţi de Lege ca nişte călcători de lege. 10 Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într'o singură poruncă, se face vinovat de toate.

Genesis 2:17

17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit.``

Genesis 3:22

22 Domnul Dumnezeu a zis:,,Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscînd binele şi răul. Să -l împedecăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mîna, să ia şi din pomul vieţii, să mănînce din el, şi să trăiască în veci.``

Hosea 6:6

6 Căci bunătate voiesc, nu jertfe, şi cunoştinţă de Dumnezeu mai mult decît arderi de tot!

Daniel 12:4

4 Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte cartea, pînă la vremea sfîrşitului.... Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.``

Proverbs 1:29

29 Pentrucă au urît ştiinţa, şi n'au ales frica Domnului,

1 Corinthians 12:8

8 De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaş Duh;

Proverbs 1:22

22 ,,Pînă cînd veţi iubi prostia, proştilor? Pînă cînd le va plăcea batjocoritorilor batjocura, şi vor urî nebunii ştiinţa?

Hosea 4:6

6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi!

Psalms 119:66

66 Învaţă-mă să am înţelegere şi pricepere, căci cred în poruncile Tale.

Proverbs 2:1-22

1 Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine învăţăturile mele, 2 dacă vei lua aminte la înţelepciune, şi dacă-ţi vei pleca inima la pricepere; 3 dacă vei cere înţelepciune, şi dacă te vei ruga pentru pricepere, 4 dacă o vei căuta ca argintul, şi vei umbla după ea ca după o comoară, 5 atunci vei înţelege frica de Domnul, şi vei găsi cunoştinţa lui Dumnezeu. 6 Căci Domnul dă înţelepciune; din gura Lui iese cunoştinţă şi pricepere. 7 El dă izbîndă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăţie. 8 Ocroteşte cărările neprihănirii, şi păzeşte calea credincioşilor Lui. 9 Atunci vei înţelege dreptatea, judecata, nepărtinirea, toate căile cari duc la bine. 10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău; 11 chibzuinţa va veghea asupra ta, priceperea te va păzi, 12 ca să te scape de calea cea rea, de omul care ţine cuvîntări stricate; 13 de ceice părăsesc cărările adevărate, ca să umble pe drumuri întunecoase; 14 cari se bucură să facă răul, şi îşi pun plăcerea în răutate, 15 cari umblă pe cărări strîmbe, şi apucă pe drumuri sucite; 16 ca să te scape şi de nevasta altuia, de străina, care întrebuinţează vorbe ademenitoare, 17 care părăseşte pe bărbatul tinereţei ei, şi uită legămîntul Dumnezeului ei. 18 Căci casa ei pogoară la moarte, şi drumul ei duce la cei morţi: 19 niciunul care se duce la ea nu se mai întoarce, şi nu mai găseşte cărările vieţii. 20 De aceea, tu să umbli pe calea oamenilor de bine, şi să ţii cărările celor neprihăniţi! 21 Căci oamenii fără prihană vor locui ţara, şi oamenii neîntinaţi vor rămînea în ea; 22 dar cei răi vor fi nimiciţi din ţară, şi cei necredincioşi vor fi smulşi din ea.

Proverbs 15:14

14 Inima celor pricepuţi caută ştiinţa, dar gura nesocotiţilor găseşte plăcere în nebunie. -

Proverbs 3:1-35

1 Fiule, nu uita învăţăturile mele, şi păstrează în inima ta sfaturile mele! 2 Căci ele îţi vor lungi zilele şi anii vieţii tale, şi-ţi vor aduce multă pace. 3 Să nu te părăsească bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la gît, scrie-le pe tăbliţa inimii tale. 4 Şi astfel vei căpăta trecere şi minte sănătoasă, înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 5 Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! 6 Recunoaşte -L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările. 7 Nu te socoti singur înţelept; teme-te de Domnul, şi abate-te de la rău! 8 Aceasta va aduce sănătate trupului tău, şi răcorire oaselor tale. 9 Cinsteşte pe Domnul cu averile tale, şi cu cele dintîi roade din tot venitul tău: 10 căci atunci grînarele îţi vor fi pline de belşug, şi teascurile tale vor geme de must. 11 Fiule, nu dispreţui mustrarea Domnului, şi nu te mîhni de pedepsele Lui. 12 Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe copilul pe care -l iubeşte! 13 Ferice de omul care găseşte înţelepciunea, şi de omul care capătă pricepere! 14 Căci cîştigul pe care -l aduce ea este mai bun decît al argintului, şi venitul adus de ea este mai de preţ decît aurul; 15 ea este mai de preţ decît mărgăritarele, şi toate comorile tale nu se pot asemui cu ea. 16 În dreapta ei este o viaţă lungă; în stînga ei, bogăţie şi slavă. 17 Căile ei sînt nişte căi plăcute, şi toate cărările ei sînt nişte cărări pacinice. 18 Ea este un pom de viaţă pentru cei ce o apucă, şi cei ce o au sînt fericiţi. 19 Prin înţelepciune a întemeiat Domnul pămîntul, şi prin pricepere a întărit El cerurile; 20 prin ştiinţa Lui s'au deschis Adîncurile, şi strecoară norii roua. 21 Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa! 22 Căci ele vor fi viaţa sufletului tău, şi podoaba gîtului tău. 23 Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău, şi piciorul nu ţi se va poticni. 24 Cînd te vei culca, vei fi fără teamă, şi cînd vei dormi, somnul îţi va fi dulce. 25 Nu te teme nici de spaimă năpraznică, nici de o năvălire din partea celor răi; 26 căci Domnul va fi nădejdea ta, şi El îţi va păzi piciorul de cădere. 27 Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, cînd poţi s'o faci. 28 Nu zice aproapelui tău:,,Du-te şi vino iarăş; îţi voi da mîne!`` cînd ai de unde să dai. 29 Nu gîndi rău împotriva aproapelui tău, cînd locuieşte liniştit lîngă tine. 30 Nu te certa fără pricină cu cineva, cînd nu ţi -a făcut nici un rău. 31 Nu pizmui pe omul asupritor, şi nu alege niciuna din căile lui! 32 Căci Domnul urăşte pe oamenii stricaţi, dar este prieten cu cei fără prihană. 33 Blestemul Domnului este în casa celui rău, dar locuinţa celor neprihăniţi o binecuvintează. 34 Cînd are a face cu cei batjocoritori, Îşi bate joc de ei, dar celor smeriţi le dă har. 35 Înţelepţii vor moşteni slava, dar partea celor nebuni este ruşinea.

Proverbs 24:5

5 Un om înţelept este plin de putere, şi cel priceput îşi oţeleşte vlaga.

Proverbs 8:10

10 Primiţi mai de grabă învăţăturile mele decît argintul, şi mai de grabă ştiinţa de cît aurul scump.

Proverbs 12:1

1 Cine iubeşte certarea, iubeşte ştiinţa; dar cine urăşte mustrarea, este prost. -

Proverbs 1:7

7 Frica Domnului este începutul ştiinţei; dar nebunii nesocotesc înţelepciunea şi învăţătura.

Proverbs 2:10

10 Căci înţelepciunea va veni în inima ta, şi cunoştinţa va fi desfătarea sufletului tău;

Hosea 4:6-7

6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoştinţă. Fiindcă ai lepădat cunoştinţa, şi Eu te voi lepăda, şi nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita şi Eu pe copiii tăi! 7 Cu cît s'au înmulţit, cu atît au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava în ocară.

Proverbs 18:15

15 O inimă pricepută dobîndeşte ştiinţa, şi urechea celor înţelepţi caută ştiinţa. -

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.