Bible verses about "science" | Lithuanian

Genesis 1:1-31

1 Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. 2 Žemė buvo be pavidalo ir tuščia, tamsa gaubė gelmes, ir Dievo Dvasia sklandė virš vandenų. 3 Dievas tarė: “Teatsiranda šviesa!” Ir atsirado šviesa. 4 Dievas matė šviesą ir, kad tai buvo gerai, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos. 5 Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Tai buvo vakaras ir rytas­ pirmoji diena. 6 Dievas tarė: “Teatsiranda tvirtuma tarp vandenų, ir ji teatskiria vandenis nuo vandenų!” 7 Dievas padarė tvirtumą ir atskyrė vandenis, kurie buvo po tvirtuma, nuo vandenų, kurie buvo virš tvirtumos. Ir taip įvyko. 8 Dievas pavadino tvirtumą dangumi. Tai buvo vakaras ir rytas­antroji diena. 9 Dievas tarė: “Tesusirenka vandenys, kurie yra po dangumi, į vieną vietą ir tepasirodo sausuma!” Ir taip įvyko. 10 Dievas pavadino sausumą žeme, o vandenų samplūdį­jūromis. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. 11 Dievas tarė: “Tegul žemė išaugina žolę, augalus, duodančius sėklą, ir vaismedžius, nešančius vaisių pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla!” Ir taip įvyko. 12 Žemė išaugino žolę, augalus, duodančius sėklą pagal jų rūšį, ir medžius, nešančius vaisius pagal jų rūšį, kuriuose yra jų sėkla. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. 13 Tai buvo vakaras ir rytas­ trečioji diena. 14 Dievas tarė: “Teatsiranda šviesos dangaus tvirtumoje dienai nuo nakties atskirti ir tebūna jos ženklai pažymėti laikus, dienas ir metus. 15 Jos težiba dangaus tvirtumoje ir apšviečia žemę!” Ir taip įvyko. 16 Dievas padarė dvi dideles šviesas: didesniąją­ dienai ir mažesniąją nakčiai valdyti, ir taip pat žvaigždes. 17 Dievas išdėstė jas dangaus tvirtumoje, kad šviestų žemei, 18 valdytų dieną bei naktį ir atskirtų šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. 19 Tai buvo vakaras ir rytas­ ketvirtoji diena. 20 Dievas tarė: “Tegul vandenys knibždėte knibžda gyvūnais ir paukščiai teskraido virš žemės, padangėse!” 21 Taip Dievas sutvėrė didelius jūros gyvūnus ir visus kitus gyvius, kurie atsirado iš vandens, ir visus paukščius pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. 22 Dievas juos palaimino, tardamas: “Būkite vaisingi, dauginkitės ir pripildykite vandenis jūrose, o paukščiai tepripildo žemę!” 23 Tai buvo vakaras ir rytas­ penktoji diena. 24 Dievas tarė: “Tegul žemė išaugina gyvūnus pagal jų rūšį: gyvulius, roplius ir laukinius žvėris, kiekvieną pagal savo rūšį!” Ir taip įvyko. 25 Dievas padarė laukinius žvėris, gyvulius ir visokius roplius, kiekvieną pagal jų rūšį. Ir Dievas matė, kad tai buvo gerai. 26 Dievas tarė: “Padarykime žmogų pagal mūsų atvaizdą ir panašumą. Jie tevaldo jūros žuvis, padangių paukščius, gyvulius ir visą žemę bei visus roplius, kurie gyvena ant žemės!” 27 Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis. 28 Dievas juos palaimino ir tarė: “Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės!” 29 Dievas tarė: “Aš jums daviau įvairias žoles, turinčias sėklą, kurios auga žemės paviršiuje, ir visus medžius, kurių vaisius turi sėklą; jums tebūna tai maistas. 30 Ir visiems žemės gyvūnams, visiems padangių paukščiams ir visiems, kas kruta ant žemės, kas turi gyvybę, daviau visus žaliuojančius augalus maistui”. Ir taip įvyko. 31 Dievas matė visa, ką buvo padaręs, ir tai buvo labai gerai. Buvo vakaras ir rytas­ šeštoji diena.

Job 26:7-14

7 Jis ištiesia šiaurę ant tuštumos ir žemę pakabina ant nieko. 8 Jis surenka vandenis į tamsius debesis, tačiau debesys neplyšta. 9 Jis uždengia savo sosto veidą ir ištiesia savo debesį ant jo. 10 Vandens paviršiuje Jis nubrėžė ribą ir atskyrė šviesą nuo tamsos. 11 Dangaus kolonos svyruoja ir dreba, kai Jis grūmoja. 12 Savo galia Jis sujaudina jūrą, savo išmintimi nutildo jos išdidumą. 13 Savo dvasia Jis papuošė dangus, Jo ranka padarė gyvatę. 14 Čia tik Jo kelių pašaliai; mes girdime tik Jo šnibždesį. O Jo galybės griaustinį kas supras?”

Proverbs 8:27

27 Kai Jis paruošė dangus, aš ten buvau. Kai Jis nubrėžė ribą virš gelmių,

Genesis 1:27

27 Ir Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis.

Job 38:4

4 Kur buvai, kai Aš dėjau žemės pamatus? Atsakyk, jei supranti.

Colossians 1:17

17 Jis yra pirma visų daiktų, ir visa Juo laikosi.

Job 26:7

7 Jis ištiesia šiaurę ant tuštumos ir žemę pakabina ant nieko.

Romans 1:20

20 Jo neregimosios ypatybės­Jo amžinoji galybė ir dievystė­nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos iš Jo kūrinių, todėl jie nepateisinami.

1 Timothy 6:20

20 O Timotiejau, saugok tai, kas tau patikėta, vengdamas netinkamo tuščiažodžiavimo ir tariamojo pažinimo prieštaravimų,

Ecclesiastes 1:13-17

13 Aš nusprendžiau savo širdyje stebėti ir tyrinėti išmintimi visa, kas darosi šiame pasaulyje. Šią varginančią užduotį Dievas davė žmonių sūnums, kad ją vykdytų. 14 Aš mačiau viską, kas darosi po saule, ir supratau, kad tai tuštybė ir vėjo gaudymas. 15 Kas kreiva, negalima ištiesinti, ir ko nėra, negalima suskaičiuoti. 16 Aš galvojau savo širdyje, kad esu įsigijęs daugiau išminties už visus, prieš mane buvusius Jeruzalėje. Mano širdis įgavo daug išminties ir pažinimo. 17 Aš nusprendžiau savo širdyje suprasti, kas yra išmintis ir kas beprotybė bei kvailystė, bet patyriau, kad tai taip pat vėjo gaudymas.

Ecclesiastes 1:6-7

6 Vėjas pučia į pietus ir pasisuka į šiaurę; pučia šen ir ten, sukasi aplinkui ir vėl grįžta į vietą, iš kur pakilo. 7 Visos upės teka į jūrą, bet jūra vis nepilna. Upės grįžta atgal, iš kur ištekėjo.

Isaiah 40:22

22 Jis sėdi virš žemės skliauto, jos gyventojai atrodo lyg skėriai. Jis ištiesia dangus lyg užuolaidas, išskleidžia juos lyg palapinę gyventi.

Genesis 1:1

1 Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

Psalms 104:5

5 Tu padėjai žemės pamatus, ir niekas jos nepajudins per amžius.

Isaiah 40:12

12 Kas išsėmė vandenis sauja ir išmatavo dangų sprindžiais? Kas žemės dulkes saiku seikėjo, pasvėrė kalnus ir kalvas svarstyklėmis?

Job 38:4-30

4 Kur buvai, kai Aš dėjau žemės pamatus? Atsakyk, jei supranti. 5 Ar žinai, kas nustatė jos dydį, kas ją išmatavo? 6 Ant ko pritvirtintas jos pamatas arba kas padėjo jos kertinį akmenį, 7 kai kartu giedojo ryto žvaigždės ir šaukė iš džiaugsmo visi Dievo sūnūs? 8 Kas uždarė jūros duris, kai ji veržėsi, tarsi išeidama iš įsčių? 9 Aš aprengiau ją debesimis lyg drabužiu ir apsupau tamsa lyg vystyklais, 10 kai jai paskyriau ribas, įdėjau skląstį bei duris 11 ir pasakiau: ‘Iki čia ateisi, ne toliau; čia sustos tavo puikiosios bangos’. 12 Ar kada nors savo gyvenime įsakei rytui ir nurodei aušrai jos vietą, 13 kad ji, pasiekus žemės pakraščius, nukratytų nedorėlius nuo jos? 14 Žemė keičiasi kaip molis po antspaudu, susiklosto kaip drabužis. 15 Nedorėliams saulė nebešviečia, jų pakelta ranka sulaužoma. 16 Ar kada pasiekei jūros šaltinius ir vaikštinėjai tyrinėdamas gelmes? 17 Ar mirties vartai tau buvo atverti, ar matei mirties šešėlio duris? 18 Ar išmatavai žemės platybes? Atsakyk, jei visa tai žinai. 19 Kur yra kelias į šviesą, kur gyvena tamsa? 20 Ar gali pasiekti jų ribas ir surasti taką į jų namus? 21 Aišku, tu žinai, nes tada jau buvai gimęs ir gyveni nuo amžių! 22 Ar buvai nuėjęs į sniego sandėlius ir sandėlius krušos, 23 kurią laikau sielvarto metui, karo ir kovos dienai? 24 Kur yra kelias, kuriuo ateina šviesa ir iš kur pakyla žemėje rytys? 25 Kas nustatė lietui ir žaibui kryptį, 26 kad lytų negyvenamose vietose, dykumose, kur nėra žmonių, 27 drėkintų tuščią ir apleistą žemę, kad želtų žolė? 28 Ar lietus turi tėvą? Kas pagimdė rasos lašus? 29 Kur gimė ledas? Kas pagimdė šerkšną po dangumi? 30 Kodėl vanduo sukietėja į akmenį ir gelmių paviršius užšąla?

Psalms 111:2

2 Dideli yra Viešpaties darbai, tyrinėjami visų, kurie juos mėgsta.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.