Bible verses about snakes | IHOT

Bible verses about "snakes" | IHOT

Isaiah 1:2-31

  2 H8085 שׁמעו Hear, H8064 שׁמים O heavens, H238 והאזיני and give ear, H776 ארץ O earth: H3588 כי for H3068 יהוה the LORD H1696 דבר hath spoken, H1121 בנים children, H1431 גדלתי I have nourished H7311 ורוממתי and brought up H1992 והם and they H6586 פשׁעו׃ have rebelled
  3 H3045 ידע knoweth H7794 שׁור The ox H7069 קנהו his owner, H2543 וחמור and the ass H18 אבוס crib: H1167 בעליו his master's H3478 ישׂראל Israel H3808 לא doth not H3045 ידע know, H5971 עמי my people H3808 לא doth not H995 התבונן׃ consider.

Isaiah 1:5-31

  5 H5921 על   H4100 מה   H5221 תכו should ye be stricken H5750 עוד any more? H3254 תוסיפו more and more: H5627 סרה ye will revolt H3605 כל the whole H7218 ראשׁ head H2483 לחלי is sick, H3605 וכל and the whole H3824 לבב heart H1742 דוי׃ faint.

Isaiah 1:1-31

  1 H2377 חזון The vision H3470 ישׁעיהו of Isaiah H1121 בן the son H531 אמוץ of Amoz, H834 אשׁר which H2372 חזה he saw H5921 על concerning H3063 יהודה Judah H3389 וירושׁלם and Jerusalem H3117 בימי in the days H5818 עזיהו of Uzziah, H3147 יותם Jotham, H271 אחז Ahaz, H2396 יחזקיהו   H4428 מלכי kings H3063 יהודה׃ of Judah.

Isaiah 1:4-31

  4 H1945 הוי Ah H1471 גוי nation, H2398 חטא sinful H5971 עם a people H3515 כבד laden H5771 עון with iniquity, H2233 זרע a seed H7489 מרעים of evildoers, H1121 בנים children H7843 משׁחיתים that are corrupters: H5800 עזבו they have forsaken H853 את   H3068 יהוה the LORD, H5006 נאצו they have provoked H853 את   H6918 קדושׁ the Holy One H3478 ישׂראל of Israel H2114 נזרו unto anger, they are gone away H268 אחור׃ backward.

Isaiah 1:6-31

  6 H3709 מכף   H7272 רגל of the foot H5704 ועד even unto H7218 ראשׁ the head H369 אין no H4974 בו מתם soundness H6482 פצע in it; wounds, H2250 וחבורה and bruises, H4347 ומכה sores: H2961 טריה and putrefying H3808 לא they have not H2115 זרו been closed, H3808 ולא neither H2280 חבשׁו bound up, H3808 ולא neither H7401 רככה mollified H8081 בשׁמן׃ with ointment.
  7 H776 ארצכם Your country H8077 שׁממה desolate, H5892 עריכם your cities H8313 שׂרפות burned H784 אשׁ with fire: H127 אדמתכם your land, H5048 לנגדכם it in your presence, H2114 זרים strangers H398 אכלים devour H853 אתה   H8077 ושׁממה and desolate, H4114 כמהפכת as overthrown H2114 זרים׃ by strangers.
  8 H3498 ונותרה is left H1323 בת And the daughter H6726 ציון of Zion H5521 כסכה as a cottage H3754 בכרם in a vineyard, H4412 כמלונה as a lodge H4750 במקשׁה in a garden of cucumbers, H5892 כעיר city. H5341 נצורה׃ as a besieged
  9 H3884 לולי Except H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts H3498 הותיר had left H8300 לנו שׂריד remnant, H4592 כמעט unto us a very small H5467 כסדם as Sodom, H1961 היינו we should have been H6017 לעמרה unto Gomorrah. H1819 דמינו׃ we should have been like
  10 H8085 שׁמעו Hear H1697 דבר the word H3069 יהוה   H7101 קציני ye rulers H5467 סדם of Sodom; H238 האזינו give ear H8451 תורת unto the law H430 אלהינו of our God, H5971 עם ye people H6017 עמרה׃ of Gomorrah.

Isaiah 1:12-31

  12 H3588 כי When H935 תבאו ye come H7200 לראות to appear H6440 פני before H4310 מי me, who H1245 בקשׁ hath required H2063 זאת this H3027 מידכם at your hand, H7429 רמס to tread H2691 חצרי׃ my courts?

Isaiah 1:14-31

  14 H2320 חדשׁיכם Your new moons H4150 ומועדיכם and your appointed feasts H8130 שׂנאה hateth: H5315 נפשׁי my soul H1961 היו they are H5921 עלי unto me; H2960 לטרח a trouble H3811 נלאיתי I am weary H5375 נשׂא׃ to bear

Isaiah 1:16-31

  16 H7364 רחצו Wash H2135 הזכו you, make you clean; H5493 הסירו put away H7455 רע the evil H4611 מעלליכם of your doings H5048 מנגד from before H5869 עיני mine eyes; H2308 חדלו cease H7489 הרע׃ to do evil;

Isaiah 1:11-31

  11 H4100 למה To what H7230 לי רב purpose the multitude H2077 זבחיכם of your sacrifices H559 יאמר unto me? saith H3068 יהוה the LORD: H7646 שׂבעתי I am full H5930 עלות of the burnt offerings H352 אילים of rams, H2459 וחלב and the fat H4806 מריאים of fed beasts; H1818 ודם in the blood H6499 פרים of bullocks, H3532 וכבשׂים or of lambs, H6260 ועתודים or of he goats. H3808 לא not H2654 חפצתי׃ and I delight

Isaiah 1:13-31

  13 H3808 לא no H3254 תוסיפו more H935 הביא Bring H4503 מנחת oblations; H7723 שׁוא vain H7004 קטרת incense H8441 תועבה is an abomination H1931 היא   H2320 לי חדשׁ unto me; the new moons H7676 ושׁבת and sabbaths, H7121 קרא the calling H4744 מקרא of assemblies, H3808 לא   H3201 אוכל   H205 און away with; iniquity, H6116 ועצרה׃ even the solemn meeting.

Isaiah 1:15-31

  15 H6566 ובפרשׂכם And when ye spread forth H3709 כפיכם your hands, H5956 אעלים I will hide H5869 עיני mine eyes H4480 מכם from H1571 גם you: yea, H3588 כי when H7235 תרבו ye make many H8605 תפלה prayers, H369 אינני I will not H8085 שׁמע hear: H3027 ידיכם your hands H1818 דמים of blood. H4390 מלאו׃ are full

Isaiah 1:17-31

  17 H3925 למדו Learn H3190 היטב to do well; H1875 דרשׁו seek H4941 משׁפט judgment, H833 אשׁרו relieve H2541 חמוץ the oppressed, H8199 שׁפטו judge H3490 יתום the fatherless, H7378 ריבו plead H490 אלמנה׃ for the widow.
  18 H1980 לכו Come H4994 נא now, H3198 ונוכחה and let us reason together, H559 יאמר saith H3068 יהוה the LORD: H518 אם though H1961 יהיו be H2399 חטאיכם your sins H8144 כשׁנים as scarlet, H7950 כשׁלג as snow; H3835 ילבינו they shall be as white H518 אם though H119 יאדימו they be red H8438 כתולע like crimson, H6785 כצמר as wool. H1961 יהיו׃ they shall be
  19 H518 אם If H14 תאבו ye be willing H8085 ושׁמעתם and obedient, H2898 טוב the good H776 הארץ of the land: H398 תאכלו׃ ye shall eat
  20 H518 ואם But if H3985 תמאנו ye refuse H4784 ומריתם and rebel, H2719 חרב with the sword: H398 תאכלו ye shall be devoured H3588 כי for H6310 פי the mouth H3068 יהוה of the LORD H1696 דבר׃ hath spoken
  21 H349 איכה How H1961 היתה become H2181 לזונה a harlot! H7151 קריה city H539 נאמנה is the faithful H4395 מלאתי   H4941 משׁפט of judgment; H6664 צדק righteousness H3885 ילין lodged H6258 בה ועתה in it; but now H7523 מרצחים׃ murderers.
  22 H3701 כספך Thy silver H1961 היה is become H5509 לסיגים dross, H5435 סבאך thy wine H4107 מהול mixed H4325 במים׃ with water:

Isaiah 1:24-31

  24 H3651 לכן Therefore H5002 נאם saith H113 האדון the Lord, H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H46 אביר the mighty One H3478 ישׂראל of Israel, H1945 הוי Ah, H5162 אנחם I will ease H6862 מצרי me of mine adversaries, H5358 ואנקמה and avenge H341 מאויבי׃ me of mine enemies:

Isaiah 1:23-31

  23 H8269 שׂריך Thy princes H5637 סוררים rebellious, H2270 וחברי and companions H1590 גנבים of thieves: H3605 כלו every one H157 אהב loveth H7810 שׁחד gifts, H7291 ורדף and followeth after H8021 שׁלמנים rewards: H3490 יתום the fatherless, H3808 לא not H8199 ישׁפטו they judge H7379 וריב doth the cause H490 אלמנה of the widow H3808 לא neither H935 יבוא come H413 אליהם׃ unto

Isaiah 1:25-31

  25 H7725 ואשׁיבה And I will turn H3027 ידי my hand H5921 עליך upon H6884 ואצרף purge away H1252 כבר thee, and purely H5509 סיגיך thy dross, H5493 ואסירה and take away H3605 כל all H913 בדיליך׃ thy tin:
  26 H7725 ואשׁיבה And I will restore H8199 שׁפטיך thy judges H7223 כבראשׁנה as at the first, H3289 ויעציך and thy counselors H8462 כבתחלה as at the beginning: H310 אחרי afterward H3651 כן afterward H7121 יקרא thou shalt be called, H5892 לך עיר The city H6664 הצדק of righteousness, H7151 קריה city. H539 נאמנה׃ the faithful
  27 H6726 ציון Zion H4941 במשׁפט with judgment, H6299 תפדה shall be redeemed H7725 ושׁביה and her converts H6666 בצדקה׃ with righteousness.
  28 H7667 ושׁבר And the destruction H6586 פשׁעים of the transgressors H2400 וחטאים and of the sinners H3162 יחדו together, H5800 ועזבי and they that forsake H3068 יהוה the LORD H3615 יכלו׃ shall be consumed.
  29 H3588 כי For H954 יבשׁו they shall be ashamed H352 מאילים of the oaks H834 אשׁר which H2530 חמדתם ye have desired, H2659 ותחפרו and ye shall be confounded H1593 מהגנות for the gardens H834 אשׁר that H977 בחרתם׃ ye have chosen.
  30 H3588 כי For H1961 תהיו ye shall be H424 כאלה as an oak H5034 נבלת fadeth, H5929 עלה whose leaf H1593 וכגנה and as a garden H834 אשׁר that H4325 מים water. H369 אין׃ hath no
  31 H1961 והיה shall be H2634 החסן And the strong H5296 לנערת as tow, H6467 ופעלו and the maker H5213 לניצוץ of it as a spark, H1197 ובערו burn H8147 שׁניהם and they shall both H3162 יחדו together, H369 ואין and none H3518 מכבה׃ shall quench

Proverbs 23:32

  32 H319 אחריתו At the last H5175 כנחשׁ like a serpent, H5391 ישׁך it biteth H6848 וכצפעני like an adder. H6567 יפרשׁ׃ and stingeth

Micah 7:17

  17 H3897 ילחכו They shall lick H6083 עפר the dust H5175 כנחשׁ like a serpent, H2119 כזחלי like worms H776 ארץ of the earth: H7264 ירגזו they shall move H4526 ממסגרתיהם out of their holes H413 אל of H3068 יהוה the LORD H430 אלהינו our God, H6342 יפחדו they shall be afraid H3372 ויראו and shall fear H4480 ממך׃ out of their holes

Exodus 7:8-13

  8 H559 ויאמר spoke H3068 יהוה And the LORD H413 אל unto H4872 משׁה Moses H413 ואל and unto H175 אהרן Aaron, H559 לאמר׃ saying,

Exodus 7:11-13

  11 H7121 ויקרא called H1571 גם also H6547 פרעה Then Pharaoh H2450 לחכמים the wise men H3784 ולמכשׁפים and the sorcerers: H6213 ויעשׂו did H1571 גם also H1992 הם they H2748 חרטמי now the magicians H4714 מצרים of Egypt, H3858 בלהטיהם with their enchantments. H3651 כן׃ in like manner
  12 H7993 וישׁליכו For they cast down H376 אישׁ every man H4294 מטהו his rod, H1961 ויהיו and they became H8577 לתנינם serpents: H1104 ויבלע swallowed up H4294 מטה rod H175 אהרן but Aaron's H853 את   H4294 מטתם׃ their rods.

Exodus 7:9-13

  9 H3588 כי When H1696 ידבר shall speak H413 אלכם unto H6547 פרעה Pharaoh H559 לאמר you, saying, H5414 תנו Show H4159 לכם מופת a miracle H559 ואמרת for you: then thou shalt say H413 אל unto H175 אהרן Aaron, H3947 קח Take H853 את   H4294 מטך thy rod, H7993 והשׁלך and cast H6440 לפני before H6547 פרעה Pharaoh, H1961 יהי it shall become H8577 לתנין׃ a serpent.
  10 H935 ויבא went in H4872 משׁה And Moses H175 ואהרן and Aaron H413 אל unto H6547 פרעה Pharaoh, H6213 ויעשׂו and they did H3651 כן so H834 כאשׁר as H6680 צוה had commanded: H3068 יהוה the LORD H7993 וישׁלך cast down H175 אהרן and Aaron H853 את   H4294 מטהו his rod H6440 לפני before H6547 פרעה Pharaoh, H6440 ולפני and before H5650 עבדיו his servants, H1961 ויהי and it became H8577 לתנין׃ a serpent.

Exodus 7:13-13

  13 H2388 ויחזק And he hardened H3820 לב heart, H6547 פרעה Pharaoh's H3808 ולא not H8085 שׁמע that he hearkened H413 אלהם unto H834 כאשׁר them; as H1696 דבר had said. H3068 יהוה׃ the LORD

Numbers 21:8-9

  8 H559 ויאמר said H3068 יהוה And the LORD H413 אל unto H4872 משׁה Moses, H6213 עשׂה Make H8314 לך שׂרף thee a fiery serpent, H7760 ושׂים and set H853 אתו   H5921 על it upon H5251 נס a pole: H1961 והיה and it shall come to pass, H3605 כל that every one H5391 הנשׁוך that is bitten, H7200 וראה when he looketh upon H853 אתו   H2425 וחי׃ it, shall live.
  9 H6213 ויעשׂ made H4872 משׁה And Moses H5175 נחשׁ a serpent H5178 נחשׁת of brass, H7760 וישׂמהו and put H5921 על it upon H5251 הנס a pole, H1961 והיה and it came to pass, H518 אם that if H5391 נשׁך had bitten H5175 הנחשׁ a serpent H853 את   H376 אישׁ any man, H5027 והביט when he beheld H413 אל when he beheld H5175 נחשׁ the serpent H5178 הנחשׁת of brass, H2425 וחי׃ he lived.

Genesis 3:1-24

  1 H5175 והנחשׁ Now the serpent H1961 היה was H6175 ערום more subtle H3605 מכל than any H2416 חית beast H7704 השׂדה of the field H834 אשׁר which H6213 עשׂה had made. H3068 יהוה the LORD H430 אלהים God H559 ויאמר And he said H413 אל unto H802 האשׁה the woman, H637 אף   H3588 כי   H559 אמר said, H430 אלהים hath God H3808 לא Ye shall not H398 תאכלו eat H3605 מכל of every H6086 עץ tree H1588 הגן׃ of the garden?
  2 H559 ותאמר said H802 האשׁה And the woman H413 אל unto H5175 הנחשׁ the serpent, H6529 מפרי of the fruit H6086 עץ of the trees H1588 הגן of the garden: H398 נאכל׃ We may eat
  3 H6529 ומפרי   H6086 העץ of the tree H834 אשׁר which H8432 בתוך in the midst H1588 הגן of the garden, H559 אמר hath said, H430 אלהים God H3808 לא Ye shall not H398 תאכלו eat H4480 ממנו of H3808 ולא it, neither H5060 תגעו shall ye touch H6435 בו פן it, lest H4191 תמתון׃ ye die.
  4 H559 ויאמר said H5175 הנחשׁ And the serpent H413 אל unto H802 האשׁה the woman, H3808 לא Ye shall not H4191 מות surely die: H4191 תמתון׃ surely die:
  5 H3588 כי For H3045 ידע doth know H430 אלהים God H3588 כי that H3117 ביום in the day H398 אכלכם ye eat H4480 ממנו thereof, H6491 ונפקחו shall be opened, H5869 עיניכם then your eyes H1961 והייתם and ye shall be H430 כאלהים as gods, H3045 ידעי knowing H2896 טוב good H7451 ורע׃ and evil.
  6 H7200 ותרא saw H802 האשׁה And when the woman H3588 כי that H2896 טוב good H6086 העץ the tree H3978 למאכל for food, H3588 וכי and that H8378 תאוה pleasant H1931 הוא it H5869 לעינים to the eyes, H2530 ונחמד to be desired H6086 העץ and a tree H7919 להשׂכיל to make wise, H3947 ותקח she took H6529 מפריו of the fruit H398 ותאכל thereof, and did eat, H5414 ותתן and gave H1571 גם also H582 לאישׁה   H5973 עמה with H398 ויאכל׃ her; and he did eat.

Genesis 3:9-24

  9 H7121 ויקרא called H3068 יהוה And the LORD H430 אלהים God H413 אל unto H120 האדם   H559 ויאמר and said H335 לו איכה׃ unto him, Where
  10 H559 ויאמר And he said, H853 את   H6963 קלך thy voice H8085 שׁמעתי I heard H1588 בגן in the garden, H3372 ואירא and I was afraid, H3588 כי because H5903 עירם naked; H595 אנכי I H2244 ואחבא׃ and I hid myself.

Genesis 3:12-24

  12 H559 ויאמר said, H120 האדם And the man H802 האשׁה The woman H834 אשׁר whom H5414 נתתה thou gavest H5978 עמדי   H1931 הוא me, she H5414 נתנה gave H4480 לי מן me of H6086 העץ the tree, H398 ואכל׃ and I did eat.
  13 H559 ויאמר said H3068 יהוה And the LORD H430 אלהים God H802 לאשׁה unto the woman, H4100 מה What H2063 זאת this H6213 עשׂית thou hast done? H559 ותאמר said, H802 האשׁה And the woman H5175 הנחשׁ The serpent H5377 השׁיאני beguiled H398 ואכל׃ me, and I did eat.

Genesis 3:7-24

  7 H6491 ותפקחנה were opened, H5869 עיני And the eyes H8147 שׁניהם of them both H3045 וידעו and they knew H3588 כי that H5903 עירמם naked; H1992 הם they H8609 ויתפרו and they sewed H5929 עלה leaves H8384 תאנה fig H6213 ויעשׂו together, and made H2290 להם חגרת׃ themselves aprons.
  8 H8085 וישׁמעו And they heard H853 את   H6963 קול the voice H3068 יהוה of the LORD H430 אלהים God H1980 מתהלך walking H1588 בגן in the garden H7307 לרוח in the cool H3117 היום of the day: H2244 ויתחבא hid themselves H120 האדם   H802 ואשׁתו and his wife H6440 מפני from the presence H3068 יהוה of the LORD H430 אלהים God H8432 בתוך amongst H6086 עץ the trees H1588 הגן׃ of the garden.

Genesis 3:11-24

  11 H559 ויאמר And he said, H4310 מי Who H5046 הגיד told H3588 לך כי thee that H5903 עירם naked? H859 אתה thou H4480 המן of H6086 העץ the tree, H834 אשׁר whereof H6680 צויתיך I commanded H1115 לבלתי thee that thou shouldest not H398 אכל Hast thou eaten H4480 ממנו whereof H398 אכלת׃ eat?

Genesis 3:14-24

  14 H559 ויאמר said H3068 יהוה And the LORD H430 אלהים God H413 אל unto H5175 הנחשׁ the serpent, H3588 כי Because H6213 עשׂית thou hast done H2063 זאת this, H779 ארור cursed H859 אתה thou H3605 מכל above all H929 הבהמה cattle, H3605 ומכל and above every H2416 חית beast H7704 השׂדה of the field; H5921 על upon H1512 גחנך thy belly H1980 תלך shalt thou go, H6083 ועפר and dust H398 תאכל shalt thou eat H3605 כל all H3117 ימי the days H2416 חייך׃ of thy life:
  15 H342 ואיבה enmity H7896 אשׁית And I will put H996 בינך between H996 ובין and between H802 האשׁה thee and the woman, H996 ובין   H2233 זרעך thy seed H996 ובין   H2233 זרעה and her seed; H1931 הוא it H7779 ישׁופך shall bruise H7218 ראשׁ thy head, H859 ואתה and thou H7779 תשׁופנו shalt bruise H6119 עקב׃ his heel.

Genesis 3:18-24

  18 H6975 וקוץ Thorns H1863 ודרדר also and thistles H6779 תצמיח shall it bring forth H398 לך ואכלת to thee; and thou shalt eat H853 את   H6212 עשׂב the herb H7704 השׂדה׃ of the field;

Genesis 3:20-24

  20 H7121 ויקרא called H120 האדם   H8034 שׁם name H802 אשׁתו his wife's H2332 חוה Eve; H3588 כי because H1931 הוא she H1961 היתה was H517 אם the mother H3605 כל of all H2416 חי׃ living.
  21 H6213 ויעשׂ make H3068 יהוה did the LORD H430 אלהים God H120 לאדם   H802 ולאשׁתו also and to his wife H3801 כתנות coats H5785 עור of skins, H3847 וילבשׁם׃ and clothed

Genesis 3:23-24

  23 H7971 וישׁלחהו sent him forth H3068 יהוה Therefore the LORD H430 אלהים God H1588 מגן from the garden H5731 עדן of Eden, H5647 לעבד to till H853 את   H127 האדמה the ground H834 אשׁר   H3947 לקח he was taken. H8033 משׁם׃  

Genesis 3:16-24

  16 H413 אל Unto H802 האשׁה the woman H559 אמר he said, H7235 הרבה I will greatly H7235 ארבה multiply H6093 עצבונך thy sorrow H2032 והרנך and thy conception; H6089 בעצב in sorrow H3205 תלדי thou shalt bring forth H1121 בנים children; H413 ואל to H376 אישׁך thy husband, H8669 תשׁוקתך and thy desire H1931 והוא and he H4910 ימשׁל׃ shall rule
  17 H121 ולאדם And unto Adam H559 אמר he said, H3588 כי Because H8085 שׁמעת thou hast hearkened H6963 לקול unto the voice H802 אשׁתך of thy wife, H398 ותאכל and hast eaten H4480 מן of H6086 העץ the tree, H834 אשׁר of which H6680 צויתיך I commanded H559 לאמר thee, saying, H3808 לא Thou shalt not H398 תאכל eat H4480 ממנו of H779 ארורה it: cursed H127 האדמה the ground H5668 בעבורך for thy sake; H6093 בעצבון in sorrow H398 תאכלנה shalt thou eat H3605 כל it all H3117 ימי the days H2416 חייך׃ of thy life;

Genesis 3:19-24

  19 H2188 בזעת In the sweat H639 אפיך of thy face H398 תאכל shalt thou eat H3899 לחם bread, H5704 עד till H7725 שׁובך thou return H413 אל unto H127 האדמה the ground; H3588 כי for H4480 ממנה out of H3947 לקחת it wast thou taken: H3588 כי for H6083 עפר dust H859 אתה thou H413 ואל and unto H6083 עפר dust H7725 תשׁוב׃ shalt thou return.

Genesis 3:22-24

  22 H559 ויאמר said, H3068 יהוה And the LORD H430 אלהים God H2005 הן Behold, H120 האדם the man H1961 היה is become H259 כאחד as one H4480 ממנו of H3045 לדעת us, to know H2896 טוב good H7451 ורע and evil: H6258 ועתה and now, H6435 פן lest H7971 ישׁלח he put forth H3027 ידו his hand, H3947 ולקח and take H1571 גם also H6086 מעץ of the tree H2416 החיים of life, H398 ואכל and eat, H2425 וחי and live H5769 לעלם׃ forever:

Genesis 3:24-24

  24 H1644 ויגרשׁ So he drove out H853 את   H120 האדם the man; H7931 וישׁכן and he placed H6924 מקדם at the east H1588 לגן of the garden H5731 עדן of Eden H853 את   H3742 הכרבים Cherubims, H853 ואת   H3858 להט and a flaming H2719 החרב sword H2015 המתהפכת which turned every way, H8104 לשׁמר to keep H853 את   H1870 דרך the way H6086 עץ of the tree H2416 החיים׃ of life.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.