Bible verses about seasons | IHOT

Bible verses about "seasons" | IHOT

1 Chronicles 12:32

  32 H1121 ומבני   H3485 ישׂשכר of Issachar, H3045 יודעי that had H998 בינה understanding H6256 לעתים of the times, H3045 לדעת to know H4100 מה what H6213 יעשׂה ought to do; H3478 ישׂראל Israel H7218 ראשׁיהם the heads H3967 מאתים of them two hundred; H3605 וכל and all H251 אחיהם their brethren H5921 על at H6310 פיהם׃ their commandment.

Isaiah 1:2-31

  2 H8085 שׁמעו Hear, H8064 שׁמים O heavens, H238 והאזיני and give ear, H776 ארץ O earth: H3588 כי for H3068 יהוה the LORD H1696 דבר hath spoken, H1121 בנים children, H1431 גדלתי I have nourished H7311 ורוממתי and brought up H1992 והם and they H6586 פשׁעו׃ have rebelled
  3 H3045 ידע knoweth H7794 שׁור The ox H7069 קנהו his owner, H2543 וחמור and the ass H18 אבוס crib: H1167 בעליו his master's H3478 ישׂראל Israel H3808 לא doth not H3045 ידע know, H5971 עמי my people H3808 לא doth not H995 התבונן׃ consider.

Isaiah 1:5-31

  5 H5921 על   H4100 מה   H5221 תכו should ye be stricken H5750 עוד any more? H3254 תוסיפו more and more: H5627 סרה ye will revolt H3605 כל the whole H7218 ראשׁ head H2483 לחלי is sick, H3605 וכל and the whole H3824 לבב heart H1742 דוי׃ faint.

Isaiah 1:1-31

  1 H2377 חזון The vision H3470 ישׁעיהו of Isaiah H1121 בן the son H531 אמוץ of Amoz, H834 אשׁר which H2372 חזה he saw H5921 על concerning H3063 יהודה Judah H3389 וירושׁלם and Jerusalem H3117 בימי in the days H5818 עזיהו of Uzziah, H3147 יותם Jotham, H271 אחז Ahaz, H2396 יחזקיהו   H4428 מלכי kings H3063 יהודה׃ of Judah.

Isaiah 1:4-31

  4 H1945 הוי Ah H1471 גוי nation, H2398 חטא sinful H5971 עם a people H3515 כבד laden H5771 עון with iniquity, H2233 זרע a seed H7489 מרעים of evildoers, H1121 בנים children H7843 משׁחיתים that are corrupters: H5800 עזבו they have forsaken H853 את   H3068 יהוה the LORD, H5006 נאצו they have provoked H853 את   H6918 קדושׁ the Holy One H3478 ישׂראל of Israel H2114 נזרו unto anger, they are gone away H268 אחור׃ backward.

Isaiah 1:6-31

  6 H3709 מכף   H7272 רגל of the foot H5704 ועד even unto H7218 ראשׁ the head H369 אין no H4974 בו מתם soundness H6482 פצע in it; wounds, H2250 וחבורה and bruises, H4347 ומכה sores: H2961 טריה and putrefying H3808 לא they have not H2115 זרו been closed, H3808 ולא neither H2280 חבשׁו bound up, H3808 ולא neither H7401 רככה mollified H8081 בשׁמן׃ with ointment.

Isaiah 1:8-31

  8 H3498 ונותרה is left H1323 בת And the daughter H6726 ציון of Zion H5521 כסכה as a cottage H3754 בכרם in a vineyard, H4412 כמלונה as a lodge H4750 במקשׁה in a garden of cucumbers, H5892 כעיר city. H5341 נצורה׃ as a besieged
  9 H3884 לולי Except H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts H3498 הותיר had left H8300 לנו שׂריד remnant, H4592 כמעט unto us a very small H5467 כסדם as Sodom, H1961 היינו we should have been H6017 לעמרה unto Gomorrah. H1819 דמינו׃ we should have been like
  10 H8085 שׁמעו Hear H1697 דבר the word H3069 יהוה   H7101 קציני ye rulers H5467 סדם of Sodom; H238 האזינו give ear H8451 תורת unto the law H430 אלהינו of our God, H5971 עם ye people H6017 עמרה׃ of Gomorrah.

Isaiah 1:12-31

  12 H3588 כי When H935 תבאו ye come H7200 לראות to appear H6440 פני before H4310 מי me, who H1245 בקשׁ hath required H2063 זאת this H3027 מידכם at your hand, H7429 רמס to tread H2691 חצרי׃ my courts?

Isaiah 1:7-31

  7 H776 ארצכם Your country H8077 שׁממה desolate, H5892 עריכם your cities H8313 שׂרפות burned H784 אשׁ with fire: H127 אדמתכם your land, H5048 לנגדכם it in your presence, H2114 זרים strangers H398 אכלים devour H853 אתה   H8077 ושׁממה and desolate, H4114 כמהפכת as overthrown H2114 זרים׃ by strangers.

Isaiah 1:11-31

  11 H4100 למה To what H7230 לי רב purpose the multitude H2077 זבחיכם of your sacrifices H559 יאמר unto me? saith H3068 יהוה the LORD: H7646 שׂבעתי I am full H5930 עלות of the burnt offerings H352 אילים of rams, H2459 וחלב and the fat H4806 מריאים of fed beasts; H1818 ודם in the blood H6499 פרים of bullocks, H3532 וכבשׂים or of lambs, H6260 ועתודים or of he goats. H3808 לא not H2654 חפצתי׃ and I delight

Isaiah 1:13-31

  13 H3808 לא no H3254 תוסיפו more H935 הביא Bring H4503 מנחת oblations; H7723 שׁוא vain H7004 קטרת incense H8441 תועבה is an abomination H1931 היא   H2320 לי חדשׁ unto me; the new moons H7676 ושׁבת and sabbaths, H7121 קרא the calling H4744 מקרא of assemblies, H3808 לא   H3201 אוכל   H205 און away with; iniquity, H6116 ועצרה׃ even the solemn meeting.
  14 H2320 חדשׁיכם Your new moons H4150 ומועדיכם and your appointed feasts H8130 שׂנאה hateth: H5315 נפשׁי my soul H1961 היו they are H5921 עלי unto me; H2960 לטרח a trouble H3811 נלאיתי I am weary H5375 נשׂא׃ to bear
  15 H6566 ובפרשׂכם And when ye spread forth H3709 כפיכם your hands, H5956 אעלים I will hide H5869 עיני mine eyes H4480 מכם from H1571 גם you: yea, H3588 כי when H7235 תרבו ye make many H8605 תפלה prayers, H369 אינני I will not H8085 שׁמע hear: H3027 ידיכם your hands H1818 דמים of blood. H4390 מלאו׃ are full
  16 H7364 רחצו Wash H2135 הזכו you, make you clean; H5493 הסירו put away H7455 רע the evil H4611 מעלליכם of your doings H5048 מנגד from before H5869 עיני mine eyes; H2308 חדלו cease H7489 הרע׃ to do evil;
  17 H3925 למדו Learn H3190 היטב to do well; H1875 דרשׁו seek H4941 משׁפט judgment, H833 אשׁרו relieve H2541 חמוץ the oppressed, H8199 שׁפטו judge H3490 יתום the fatherless, H7378 ריבו plead H490 אלמנה׃ for the widow.

Isaiah 1:19-31

  19 H518 אם If H14 תאבו ye be willing H8085 ושׁמעתם and obedient, H2898 טוב the good H776 הארץ of the land: H398 תאכלו׃ ye shall eat
  20 H518 ואם But if H3985 תמאנו ye refuse H4784 ומריתם and rebel, H2719 חרב with the sword: H398 תאכלו ye shall be devoured H3588 כי for H6310 פי the mouth H3068 יהוה of the LORD H1696 דבר׃ hath spoken
  21 H349 איכה How H1961 היתה become H2181 לזונה a harlot! H7151 קריה city H539 נאמנה is the faithful H4395 מלאתי   H4941 משׁפט of judgment; H6664 צדק righteousness H3885 ילין lodged H6258 בה ועתה in it; but now H7523 מרצחים׃ murderers.

Isaiah 1:18-31

  18 H1980 לכו Come H4994 נא now, H3198 ונוכחה and let us reason together, H559 יאמר saith H3068 יהוה the LORD: H518 אם though H1961 יהיו be H2399 חטאיכם your sins H8144 כשׁנים as scarlet, H7950 כשׁלג as snow; H3835 ילבינו they shall be as white H518 אם though H119 יאדימו they be red H8438 כתולע like crimson, H6785 כצמר as wool. H1961 יהיו׃ they shall be

Isaiah 1:22-31

  22 H3701 כספך Thy silver H1961 היה is become H5509 לסיגים dross, H5435 סבאך thy wine H4107 מהול mixed H4325 במים׃ with water:
  23 H8269 שׂריך Thy princes H5637 סוררים rebellious, H2270 וחברי and companions H1590 גנבים of thieves: H3605 כלו every one H157 אהב loveth H7810 שׁחד gifts, H7291 ורדף and followeth after H8021 שׁלמנים rewards: H3490 יתום the fatherless, H3808 לא not H8199 ישׁפטו they judge H7379 וריב doth the cause H490 אלמנה of the widow H3808 לא neither H935 יבוא come H413 אליהם׃ unto
  24 H3651 לכן Therefore H5002 נאם saith H113 האדון the Lord, H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H46 אביר the mighty One H3478 ישׂראל of Israel, H1945 הוי Ah, H5162 אנחם I will ease H6862 מצרי me of mine adversaries, H5358 ואנקמה and avenge H341 מאויבי׃ me of mine enemies:
  25 H7725 ואשׁיבה And I will turn H3027 ידי my hand H5921 עליך upon H6884 ואצרף purge away H1252 כבר thee, and purely H5509 סיגיך thy dross, H5493 ואסירה and take away H3605 כל all H913 בדיליך׃ thy tin:
  26 H7725 ואשׁיבה And I will restore H8199 שׁפטיך thy judges H7223 כבראשׁנה as at the first, H3289 ויעציך and thy counselors H8462 כבתחלה as at the beginning: H310 אחרי afterward H3651 כן afterward H7121 יקרא thou shalt be called, H5892 לך עיר The city H6664 הצדק of righteousness, H7151 קריה city. H539 נאמנה׃ the faithful
  27 H6726 ציון Zion H4941 במשׁפט with judgment, H6299 תפדה shall be redeemed H7725 ושׁביה and her converts H6666 בצדקה׃ with righteousness.
  28 H7667 ושׁבר And the destruction H6586 פשׁעים of the transgressors H2400 וחטאים and of the sinners H3162 יחדו together, H5800 ועזבי and they that forsake H3068 יהוה the LORD H3615 יכלו׃ shall be consumed.
  29 H3588 כי For H954 יבשׁו they shall be ashamed H352 מאילים of the oaks H834 אשׁר which H2530 חמדתם ye have desired, H2659 ותחפרו and ye shall be confounded H1593 מהגנות for the gardens H834 אשׁר that H977 בחרתם׃ ye have chosen.
  30 H3588 כי For H1961 תהיו ye shall be H424 כאלה as an oak H5034 נבלת fadeth, H5929 עלה whose leaf H1593 וכגנה and as a garden H834 אשׁר that H4325 מים water. H369 אין׃ hath no
  31 H1961 והיה shall be H2634 החסן And the strong H5296 לנערת as tow, H6467 ופעלו and the maker H5213 לניצוץ of it as a spark, H1197 ובערו burn H8147 שׁניהם and they shall both H3162 יחדו together, H369 ואין and none H3518 מכבה׃ shall quench

Psalms 65:11

  11 H5849 עטרת Thou crownest H8141 שׁנת the year H2896 טובתך with thy goodness; H4570 ומעגליך and thy paths H7491 ירעפון drop H1880 דשׁן׃ fatness.

Exodus 12:2

  2 H2320 החדשׁ month H2088 הזה This H7218 לכם ראשׁ unto you the beginning H2320 חדשׁים of months: H7223 ראשׁון the first H1931 הוא it H2320 לכם לחדשׁי month H8141 השׁנה׃ of the year

Isaiah 55:10-11

  10 H3588 כי For H834 כאשׁר as H3381 ירד cometh down, H1653 הגשׁם the rain H7950 והשׁלג and the snow H4480 מן from H8064 השׁמים heaven, H8033 ושׁמה thither, H3808 לא not H7725 ישׁוב and returneth H3588 כי but H518 אם but H7301 הרוה watereth H853 את   H776 הארץ the earth, H3205 והולידה and maketh it bring forth H6779 והצמיחה and bud, H5414 ונתן that it may give H2233 זרע seed H2232 לזרע to the sower, H3899 ולחם and bread H398 לאכל׃ to the eater:
  11 H3651 כן So H1961 יהיה be H1697 דברי shall my word H834 אשׁר that H3318 יצא goeth forth H6310 מפי out of my mouth: H3808 לא it shall not H7725 ישׁוב return H413 אלי unto H7387 ריקם me void, H3588 כי but H518 אם but H6213 עשׂה it shall accomplish H853 את   H834 אשׁר that which H2654 חפצתי I please, H6743 והצליח and it shall prosper H834 אשׁר whereto H7971 שׁלחתיו׃ I sent

Genesis 1:14

  14 H559 ויאמר said, H430 אלהים And God H1961 יהי Let there be H3974 מארת lights H7549 ברקיע in the firmament H8064 השׁמים of the heaven H914 להבדיל to divide H996 בין to divide H3117 היום the day H996 ובין from H3915 הלילה the night; H1961 והיו and let them be H226 לאתת for signs, H4150 ולמועדים and for seasons, H3117 ולימים and for days, H8141 ושׁנים׃ and years:

Psalms 1:3

  3 H1961 והיה And he shall be H6086 כעץ like a tree H8362 שׁתול planted H5921 על by H6388 פלגי the rivers H4325 מים of water, H834 אשׁר that H6529 פריו his fruit H5414 יתן bringeth forth H6256 בעתו in his season; H5929 ועלהו his leaf H3808 לא also shall not H5034 יבול wither; H3605 וכל and whatsoever H834 אשׁר and whatsoever H6213 יעשׂה he doeth H6743 יצליח׃ shall prosper.

Psalms 104:19

  19 H6213 עשׂה He appointed H3394 ירח the moon H4150 למועדים for seasons: H8121 שׁמשׁ the sun H3045 ידע knoweth H3996 מבואו׃ his going down.

Genesis 8:22

  22 H5750 עד While H3605 כל remaineth, H3117 ימי remaineth, H776 הארץ the earth H2233 זרע seedtime H7105 וקציר and harvest, H7120 וקר and cold H2527 וחם and heat, H7019 וקיץ and summer H2779 וחרף and winter, H3117 ויום and day H3915 ולילה and night H3808 לא shall not H7673 ישׁבתו׃ cease.

Daniel 2:21

  21 H1932 והוא And he H8133 מהשׁנא changeth H5732 עדניא the times H2166 וזמניא and the seasons: H5709 מהעדה he removeth H4430 מלכין kings, H6966 ומהקים and setteth up H4430 מלכין kings: H3052 יהב he giveth H2452 חכמתא wisdom H2445 לחכימין unto the wise, H4486 ומנדעא and knowledge H3046 לידעי to them that know H999 בינה׃ understanding:

Ecclesiastes 3:1-22

  1 H3605 לכל To every H2165 זמן a season, H6256 ועת and a time H3605 לכל to every H2656 חפץ purpose H8478 תחת under H8064 השׁמים׃ the heaven:
  2 H6256 עת A time H3205 ללדת to be born, H6256 ועת and a time H4191 למות to die; H6256 עת a time H5193 לטעת to plant, H6256 ועת and a time H6131 לעקור to pluck up H5193 נטוע׃ planted;
  3 H6256 עת A time H2026 להרוג to kill, H6256 ועת and a time H7495 לרפוא to heal; H6256 עת a time H6555 לפרוץ to break down, H6256 ועת and a time H1129 לבנות׃ to build up;
  4 H6256 עת A time H1058 לבכות to weep, H6256 ועת and a time H7832 לשׂחוק to laugh; H6256 עת a time H5594 ספוד to mourn, H6256 ועת and a time H7540 רקוד׃ to dance;
  5 H6256 עת A time H7993 להשׁליך to cast away H68 אבנים stones, H6256 ועת and a time H3664 כנוס to gather stones together; H68 אבנים to gather stones together; H6256 עת a time H2263 לחבוק to embrace, H6256 ועת and a time H7368 לרחק to refrain H2263 מחבק׃ from embracing;
  6 H6256 עת A time H1245 לבקשׁ to get, H6256 ועת and a time H6 לאבד to lose; H6256 עת a time H8104 לשׁמור to keep, H6256 ועת and a time H7993 להשׁליך׃ to cast away;
  7 H6256 עת A time H7167 לקרוע to rend, H6256 ועת and a time H8609 לתפור to sew; H6256 עת a time H2814 לחשׁות to keep silence, H6256 ועת and a time H1696 לדבר׃ to speak;
  8 H6256 עת A time H157 לאהב to love, H6256 ועת and a time H8130 לשׂנא to hate; H6256 עת a time H4421 מלחמה of war, H6256 ועת and a time H7965 שׁלום׃ of peace.
  9 H4100 מה What H3504 יתרון profit H6213 העושׂה hath he that worketh H834 באשׁר in that wherein H1931 הוא he H6001 עמל׃ laboreth?
  10 H7200 ראיתי I have seen H853 את   H6045 הענין the travail, H834 אשׁר which H5414 נתן hath given H430 אלהים God H1121 לבני to the sons H120 האדם of men H6031 לענות׃ to be exercised
  11 H853 את   H3605 הכל every H6213 עשׂה He hath made H3303 יפה beautiful H6256 בעתו in his time: H1571 גם also H853 את   H5769 העלם the world H5414 נתן he hath set H3820 בלבם in their heart, H1097 מבלי no H834 אשׁר so that H3808 לא   H4672 ימצא can find out H120 האדם man H853 את   H4639 המעשׂה the work H834 אשׁר that H6213 עשׂה maketh H430 האלהים God H7218 מראשׁ from the beginning H5704 ועד to H5490 סוף׃ the end.
  12 H3045 ידעתי I know H3588 כי that H369 אין no H2896 טוב good H3588 בם כי for H518 אם in them, but H8055 לשׂמוח to rejoice, H6213 ולעשׂות and to do H2896 טוב good H2416 בחייו׃ in his life.
  13 H1571 וגם And also H3605 כל of all H120 האדם   H398 שׁיאכל   H8354 ושׁתה and drink, H7200 וראה and enjoy H2896 טוב the good H3605 בכל   H5999 עמלו his labor, H4991 מתת the gift H430 אלהים of God. H1931 היא׃ it

Ecclesiastes 3:15-22

  15 H4100 מה   H1961 שׁהיה is to be H3528 כבר is now; H1931 הוא and that H834 ואשׁר which H1961 להיות been; H3528 כבר hath already H1961 היה   H430 והאלהים and God H1245 יבקשׁ requireth H853 את   H7291 נרדף׃ that which is past.
  16 H5750 ועוד And moreover H7200 ראיתי I saw H8478 תחת under H8121 השׁמשׁ the sun H4725 מקום the place H4941 המשׁפט of judgment, H8033 שׁמה there; H7562 הרשׁע wickedness H4725 ומקום and the place H6664 הצדק of righteousness, H8033 שׁמה there. H7562 הרשׁע׃ iniquity

Ecclesiastes 3:14-22

  14 H3045 ידעתי I know H3588 כי that, H3605 כל whatsoever H834 אשׁר whatsoever H6213 יעשׂה doeth, H430 האלהים God H1931 הוא it H1961 יהיה shall be H5769 לעולם forever: H5921 עליו to H369 אין nothing H3254 להוסיף can be put H4480 וממנו from H369 אין it, nor H1639 לגרע any thing taken H430 והאלהים it: and God H6213 עשׂה doeth H3372 שׁיראו , that should fear H6440 מלפניו׃ before

Ecclesiastes 3:17-22

  17 H559 אמרתי said H589 אני I H3820 בלבי in mine heart, H853 את   H6662 הצדיק the righteous H853 ואת   H7563 הרשׁע and the wicked: H8199 ישׁפט shall judge H430 האלהים God H3588 כי for H6256 עת a time H3605 לכל for every H2656 חפץ purpose H5921 ועל and for H3605 כל every H4639 המעשׂה work. H8033 שׁם׃ there
  18 H559 אמרתי said H589 אני I H3820 בלבי in mine heart H5921 על concerning H1700 דברת the estate H1121 בני of the sons H120 האדם of men, H1305 לברם might manifest H430 האלהים that God H7200 ולראות might see H1992 שׁהם them, and that they H929 בהמה themselves are beasts. H1992 המה   H1992 להם׃  
  19 H3588 כי For H4745 מקרה that which befalleth H1121 בני the sons H120 האדם of men H4745 ומקרה befalleth H929 הבהמה beasts; H4745 ומקרה befalleth H259 אחד even one thing H4194 להם כמות dieth, H2088 זה them: as the one H3651 כן so H4194 מות dieth H2088 זה the other; H7307 ורוח breath; H259 אחד one H3605 לכל yea, they have all H4195 ומותר preeminence H120 האדם so that a man H4480 מן above H929 הבהמה a beast: H369 אין hath no H3588 כי for H3605 הכל all H1892 הבל׃ vanity.
  20 H3605 הכל All H1980 הולך go H413 אל unto H4725 מקום place; H259 אחד one H3605 הכל all H1961 היה are H4480 מן of H6083 העפר the dust, H3605 והכל and all H7725 שׁב turn to dust again. H413 אל   H6083 העפר׃  
  21 H4310 מי Who H3045 יודע knoweth H7307 רוח the spirit H1121 בני   H120 האדם of man H5927 העלה goeth H1931 היא that H4605 למעלה upward, H7307 ורוח and the spirit H929 הבהמה of the beast H3381 הירדת goeth H1931 היא that H4295 למטה downward H776 לארץ׃ to the earth?
  22 H7200 וראיתי Wherefore I perceive H3588 כי that H369 אין nothing H2896 טוב better, H834 מאשׁר than that H8055 ישׂמח should rejoice H120 האדם a man H4639 במעשׂיו in his own works; H3588 כי for H1931 הוא that H2506 חלקו his portion: H3588 כי for H4310 מי who H935 יביאנו shall bring H7200 לראות him to see H4100 במה what shall be H1961 שׁיהיה   H310 אחריו׃ after

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.