Bible verses about nahum | IHOT

Bible verses about "nahum" | IHOT

Nahum 2:1-13

  1 H5927 עלה is come up H6327 מפיץ He that dasheth in pieces H5921 על before H6440 פניך thy face: H5341 נצור keep H4694 מצרה the munition, H6822 צפה watch H1870 דרך the way, H2388 חזק make loins strong, H4975 מתנים make loins strong, H553 אמץ fortify H3581 כח power H3966 מאד׃ mightily.
  2 H3588 כי For H7725 שׁב hath turned away H3068 יהוה the LORD H853 את   H1347 גאון the excellency H3290 יעקב of Jacob, H1347 כגאון as the excellency H3478 ישׂראל of Israel: H3588 כי for H1238 בקקום the emptiers H1238 בקקים have emptied H2156 וזמריהם their vine branches. H7843 שׁחתו׃ them out, and marred

Nahum 2:4-13

  4 H2351 בחוצות in the streets, H1984 יתהוללו shall rage H7393 הרכב The chariots H8264 ישׁתקשׁקון they shall jostle one against another H7339 ברחבות in the broad ways: H4758 מראיהן they shall seem H3940 כלפידם like torches, H1300 כברקים like the lightnings. H7323 ירוצצו׃ they shall run
  5 H2142 יזכר He shall recount H117 אדיריו his worthies: H3782 יכשׁלו they shall stumble H1979 בהלכותם in their walk; H4116 ימהרו they shall make haste H2346 חומתה to the wall H3559 והכן shall be prepared. H5526 הסכך׃ thereof, and the defense
  6 H8179 שׁערי The gates H5104 הנהרות of the rivers H6605 נפתחו shall be opened, H1964 וההיכל and the palace H4127 נמוג׃ shall be dissolved.
  7 H5324 והצב And Huzzab H1540 גלתה shall be led away captive, H5927 העלתה she shall be brought up, H519 ואמהתיה and her maids H5090 מנהגות shall lead H6963 כקול as with the voice H3123 יונים of doves, H8608 מתפפת taboring H5921 על upon H3824 לבבהן׃ their breasts.

Nahum 2:3-13

  3 H4043 מגן The shield H1368 גבריהו of his mighty men H119 מאדם is made red, H376 אנשׁי men H2428 חיל the valiant H8529 מתלעים in scarlet: H784 באשׁ with flaming H6393 פלדות torches H7393 הרכב the chariots H3117 ביום in the day H3559 הכינו of his preparation, H1265 והברשׁים and the fir trees H7477 הרעלו׃ shall be terribly shaken.

Nahum 2:8-13

  8 H5210 ונינוה But Nineveh H1295 כברכת like a pool H4325 מים of water: H3117 מימי of old H1931 היא   H1992 והמה yet they H5127 נסים shall flee away. H5975 עמדו Stand, H5975 עמדו stand, H369 ואין but none H6437 מפנה׃ shall look back.
  9 H962 בזו Take ye the spoil H3701 כסף of silver, H962 בזו take the spoil H2091 זהב of gold: H369 ואין for none H7097 קצה end H8498 לתכונה of the store H3519 כבד glory H3605 מכל out of all H3627 כלי furniture. H2532 חמדה׃ the pleasant
  10 H950 בוקה She is empty, H4003 ומבוקה and void, H1110 ומבלקה and waste: H3820 ולב and the heart H4549 נמס melteth, H6375 ופק smite together, H1290 ברכים and the knees H2479 וחלחלה and much pain H3605 בכל in all H4975 מתנים loins, H6440 ופני and the faces H3605 כלם of them all H6908 קבצו gather H6289 פארור׃ blackness.
  11 H346 איה Where H4583 מעון the dwelling H738 אריות of the lions, H4829 ומרעה and the feeding place H1931 הוא   H3715 לכפרים of the young lions, H834 אשׁר where H1980 הלך walked, H738 אריה the lion, H3833 לביא the old lion, H8033 שׁם where H1482 גור whelp, H738 אריה the lion's H369 ואין and none H2729 מחריד׃ made afraid?
  12 H738 אריה The lion H2963 טרף did tear in pieces H1767 בדי enough H1484 גרותיו for his whelps, H2614 ומחנק and strangled H3833 ללבאתיו for his lionesses, H4390 וימלא and filled H2964 טרף with prey, H2356 חריו his holes H4585 ומענתיו and his dens H2966 טרפה׃ with ravin.
  13 H2005 הנני   H413 אליך I against H5002 נאם thee, saith H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H1197 והבערתי and I will burn H6227 בעשׁן in the smoke, H7393 רכבה her chariots H3715 וכפיריך thy young lions: H398 תאכל shall devour H2719 חרב and the sword H3772 והכרתי and I will cut off H776 מארץ from the earth, H2964 טרפך thy prey H3808 ולא shall no H8085 ישׁמע be heard. H5750 עוד more H6963 קול and the voice H4397 מלאככה׃ of thy messengers

Nahum 1:1-15

  1 H4853 משׂא The burden H5210 נינוה of Nineveh. H5612 ספר The book H2377 חזון of the vision H5151 נחום of Nahum H512 האלקשׁי׃ the Elkoshite.
  2 H410 אל God H7072 קנוא jealous, H5358 ונקם revengeth; H3069 יהוה   H5358 נקם revengeth, H3069 יהוה   H1167 ובעל and furious; H2534 חמה and furious; H5358 נקם will take vengeance H3069 יהוה   H6862 לצריו on his adversaries, H5201 ונוטר reserveth H1931 הוא and he H341 לאיביו׃ for his enemies.
  3 H3068 יהוה The LORD H750 ארך slow H639 אפים to anger, H1419 וגדול and great H1419 כח   H5352 ונקה and will not at all acquit H3808 לא   H5352 ינקה   H3068 יהוה the LORD H5492 בסופה in the whirlwind H8183 ובשׂערה and in the storm, H1870 דרכו hath his way H6051 וענן and the clouds H80 אבק the dust H7272 רגליו׃ of his feet.
  4 H1605 גוער He rebuketh H3220 בים the sea, H3001 ויבשׁהו and maketh it dry, H3605 וכל all H5104 הנהרות the rivers: H2717 החריב and drieth up H536 אמלל   H1316 בשׁן Bashan H3760 וכרמל and Carmel, H6525 ופרח and the flower H3844 לבנון of Lebanon H536 אמלל׃  
  5 H2022 הרים The mountains H7493 רעשׁו quake H4480 ממנו at H1389 והגבעות him, and the hills H4127 התמגגו melt, H5375 ותשׂא is burned H776 הארץ and the earth H6440 מפניו at his presence, H8398 ותבל yea, the world, H3605 וכל and all H3427 ישׁבי׃ that dwell
  6 H6440 לפני before H2195 זעמו his indignation? H4310 מי Who H5975 יעמוד can stand H4310 ומי and who H6965 יקום can abide H2740 בחרון in the fierceness H639 אפו of his anger? H2534 חמתו his fury H5413 נתכה is poured out H784 כאשׁ like fire, H6697 והצרים and the rocks H5422 נתצו are thrown down H4480 ממנו׃ by
  7 H2896 טוב good, H3068 יהוה The LORD H4581 למעוז a stronghold H3117 ביום in the day H6869 צרה of trouble; H3045 וידע and he knoweth H2620 חסי׃ them that trust
  8 H7858 ובשׁטף flood H5674 עבר But with an overrunning H3617 כלה an utter end H6213 יעשׂה he will make H4725 מקומה of the place H341 ואיביו his enemies. H7291 ירדף shall pursue H2822 חשׁך׃ thereof, and darkness
  9 H4100 מה What H2803 תחשׁבון do ye imagine H413 אל against H3068 יהוה the LORD? H3617 כלה an utter end: H1931 הוא he H6213 עשׂה will make H3808 לא shall not H6965 תקום rise up H6471 פעמים the second time. H6869 צרה׃ affliction
  10 H3588 כי For H5704 עד while H5518 סירים thorns, H5440 סבכים folded together H5435 וכסבאם and while they are drunken H5433 סבואים drunkards, H398 אכלו they shall be devoured H7179 כקשׁ as stubble H3002 יבשׁ dry. H4390 מלא׃ fully
  11 H4480 ממך of H3318 יצא There is come out H2803 חשׁב thee, that imagineth H5921 על against H3068 יהוה the LORD, H7451 רעה evil H3289 יעץ counselor. H1100 בליעל׃ a wicked
  12 H3541 כה Thus H559 אמר saith H3068 יהוה the LORD; H518 אם Though H8003 שׁלמים quiet, H3651 וכן and likewise H7227 רבים many, H3651 וכן yet thus H1494 נגזו shall they be cut down, H5674 ועבר when he shall pass through. H6031 וענתך Though I have afflicted H3808 לא thee no H6031 אענך thee, I will afflict H5750 עוד׃ more.
  13 H6258 ועתה For now H7665 אשׁבר will I break H4132 מטהו his yoke H5921 מעליך from off H4147 ומוסרתיך thee, and will burst thy bonds in sunder. H5423 אנתק׃ thee, and will burst thy bonds in sunder.
  14 H6680 וצוה hath given a commandment H5921 עליך concerning H3068 יהוה And the LORD H3808 לא thee, no H2232 יזרע be sown: H8034 משׁמך of thy name H5750 עוד more H1004 מבית out of the house H430 אלהיך of thy gods H3772 אכרית will I cut off H6459 פסל the graven image H4541 ומסכה and the molten image: H7760 אשׂים I will make H6913 קברך thy grave; H3588 כי for H7043 קלות׃ thou art vile.
  15 H2009 הנה Behold H5921 על upon H2022 ההרים the mountains H7272 רגלי the feet H1319 מבשׂר of him that bringeth good tidings, H8085 משׁמיע that publisheth H7965 שׁלום peace! H2287 חגי keep H3063 יהודה O Judah, H2282 חגיך thy solemn feasts, H7999 שׁלמי perform H5088 נדריך thy vows: H3588 כי for H3808 לא shall no H3254 יוסיף more H5750 עוד more H5674 לעבור pass through H5674 בך   H1100 בליעל the wicked H3605 כלה thee; he is utterly H3772 נכרת׃ cut off.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.