Bible verses about drunkards | IHOT

Bible verses about "drunkards" | IHOT

Psalms 69:12

  12 H7878 ישׂיחו speak H3427 בי ישׁבי They that sit H8179 שׁער in the gate H5058 ונגינות against me; and I the song H8354 שׁותי of the drunkards. H7941 שׁכר׃ of the drunkards.

Isaiah 5:1-30

  1 H7891 אשׁירה will I sing H4994 נא Now H3039 לידידי to my well-beloved H7892 שׁירת a song H1730 דודי of my beloved H3754 לכרמו touching his vineyard. H3754 כרם a vineyard H1961 היה hath H3039 לידידי My well-beloved H7161 בקרן   H1121 בן in a very fruitful hill: H8081 שׁמן׃  
  2 H5823 ויעזקהו And he fenced H5619 ויסקלהו it, and gathered out the stones H5193 ויטעהו thereof, and planted H8321 שׂרק it with the choicest vine, H1129 ויבן and built H4026 מגדל a tower H8432 בתוכו in the midst H1571 וגם of it, and also H3342 יקב a winepress H2672 חצב made H6960 בו ויקו therein: and he looked H6213 לעשׂות that it should bring forth H6025 ענבים grapes, H6213 ויעשׂ and it brought forth H891 באשׁים׃ wild grapes.
  3 H6258 ועתה And now, H3427 יושׁב O inhabitants H3389 ירושׁלם of Jerusalem, H376 ואישׁ and men H3063 יהודה of Judah, H8199 שׁפטו judge, H4994 נא I pray you, H996 ביני between H996 ובין   H3754 כרמי׃ me and my vineyard.

Isaiah 5:9-30

  9 H241 באזני In mine ears H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H518 אם   H3808 לא   H1004 בתים houses H7227 רבים many H8047 לשׁמה desolate, H1961 יהיו shall be H1419 גדלים great H2896 וטובים and fair, H369 מאין without H3427 יושׁב׃ inhabitant.
  10 H3588 כי Yea, H6235 עשׂרת ten H6776 צמדי acres H3754 כרם of vineyard H6213 יעשׂו shall yield H1324 בת bath, H259 אחת one H2233 וזרע and the seed H2563 חמר of a homer H6213 יעשׂה shall yield H374 איפה׃ an ephah.
  11 H1945 הוי Woe H7925 משׁכימי unto them that rise up early H1242 בבקר in the morning, H7941 שׁכר strong drink; H7291 ירדפו they may follow H309 מאחרי that continue H5399 בנשׁף until night, H3196 יין wine H1814 ידליקם׃ inflame

Isaiah 5:4-30

  4 H4100 מה What H6213 לעשׂות could have been done H5750 עוד more H3754 לכרמי to my vineyard, H3808 ולא that I have not H6213 עשׂיתי done H4069 בו מדוע in it? wherefore, H6960 קויתי when I looked H6213 לעשׂות that it should bring forth H6025 ענבים grapes, H6213 ויעשׂ brought it forth H891 באשׁים׃ wild grapes?
  5 H6258 ועתה And now H3045 אודיעה   H4994 נא   H853 אתכם   H853 את   H834 אשׁר you what H589 אני I H6213 עשׂה will do H3754 לכרמי to my vineyard: H5493 הסר I will take away H4881 משׂוכתו the hedge H1961 והיה thereof, and it shall be H1197 לבער eaten up; H6555 פרץ break down H1447 גדרו the wall H1961 והיה thereof, and it shall be H4823 למרמס׃ trodden down:
  6 H7896 ואשׁיתהו And I will lay H1326 בתה it waste: H3808 לא it shall not H2168 יזמר   H3808 ולא nor H5737 יעדר digged; H5927 ועלה but there shall come up H8068 שׁמיר briers H7898 ושׁית and thorns: H5921 ועל upon H5645 העבים the clouds H6680 אצוה   H4305 מהמטיר   H5921 עליו   H4306 מטר׃  
  7 H3588 כי For H3754 כרם the vineyard H3068 יהוה of the LORD H6635 צבאות of hosts H1004 בית the house H3478 ישׂראל of Israel, H376 ואישׁ and the men H3063 יהודה of Judah H5194 נטע plant: H8191 שׁעשׁועיו his pleasant H6960 ויקו and he looked H4941 למשׁפט for judgment, H2009 והנה but behold H4939 משׂפח oppression; H6666 לצדקה for righteousness, H2009 והנה but behold H6818 צעקה׃ a cry.
  8 H1945 הוי Woe H5060 מגיעי unto them that join H1004 בית house H1004 בבית to house, H7704 שׂדה field H7704 בשׂדה to field, H7126 יקריבו lay H5704 עד till H657 אפס no H4725 מקום place, H3427 והושׁבתם that they may be placed H905 לבדכם alone H7130 בקרב in the midst H776 הארץ׃ of the earth!

Isaiah 5:12-30

  12 H1961 והיה are H3658 כנור And the harp, H5035 ונבל and the viol, H8596 תף the tabret, H2485 וחליל and pipe, H3196 ויין and wine, H4960 משׁתיהם in their feasts: H853 ואת   H6467 פעל the work H3068 יהוה of the LORD, H3808 לא not H5027 יביטו but they regard H4639 ומעשׂה the operation H3027 ידיו of his hands. H3808 לא neither H7200 ראו׃ consider
  13 H3651 לכן Therefore H1540 גלה are gone into captivity, H5971 עמי my people H1097 מבלי because no H1847 דעת knowledge: H3519 וכבודו and their honorable H4962 מתי men H7458 רעב famished, H1995 והמונו and their multitude H6704 צחה dried up H6772 צמא׃ with thirst.

Isaiah 5:15-30

  15 H7817 וישׁח shall be brought down, H120 אדם And the mean man H8213 וישׁפל shall be humbled, H376 אישׁ and the mighty man H5869 ועיני and the eyes H1364 גבהים of the lofty H8213 תשׁפלנה׃ shall be humbled:
  16 H1361 ויגבה shall be exalted H3068 יהוה But the LORD H6635 צבאות of hosts H4941 במשׁפט in judgment, H410 והאל and God H6918 הקדושׁ that is holy H6942 נקדשׁ shall be sanctified H6666 בצדקה׃ in righteousness.

Isaiah 5:14-30

  14 H3651 לכן Therefore H7337 הרחיבה hath enlarged H7585 שׁאול hell H5315 נפשׁה herself, H6473 ופערה and opened H6310 פיה her mouth H1097 לבלי without H2706 חק measure: H3381 וירד shall descend H1926 הדרה and their glory, H1995 והמונה and their multitude, H7588 ושׁאונה and their pomp, H5938 ועלז׃ and he that rejoiceth,

Isaiah 5:17-30

  17 H7462 ורעו feed H3532 כבשׂים Then shall the lambs H1699 כדברם after their manner, H2723 וחרבות and the waste places H4220 מחים of the fat ones H1481 גרים shall strangers H398 יאכלו׃ eat.
  18 H1945 הוי Woe H4900 משׁכי unto them that draw H5771 העון iniquity H2256 בחבלי with cords H7723 השׁוא of vanity, H5688 וכעבות rope: H5699 העגלה as it were with a cart H2403 חטאה׃  
  19 H559 האמרים That say, H4116 ימהר Let him make speed, H2363 יחישׁה hasten H4639 מעשׂהו his work, H4616 למען that H7200 נראה we may see H7126 ותקרב draw nigh H935 ותבואה and come, H6098 עצת and let the counsel H6918 קדושׁ of the Holy One H3478 ישׂראל of Israel H3045 ונדעה׃ that we may know
  20 H1945 הוי Woe H559 האמרים unto them that call H7451 לרע evil H2896 טוב good, H2896 ולטוב and good H7451 רע evil; H7760 שׂמים that put H2822 חשׁך darkness H216 לאור for light, H216 ואור and light H2822 לחשׁך for darkness; H7760 שׂמים that put H4751 מר bitter H4966 למתוק for sweet, H4966 ומתוק and sweet H4751 למר׃ for bitter!
  21 H1945 הוי Woe H2450 חכמים unto wise H5869 בעיניהם in their own eyes, H5048 ונגד in H6440 פניהם their own sight! H995 נבנים׃ and prudent
  22 H1945 הוי Woe H1368 גבורים unto mighty H8354 לשׁתות to drink H3196 יין wine, H582 ואנשׁי   H2428 חיל of strength H4537 למסך to mingle H7941 שׁכר׃ strong drink:
  23 H6663 מצדיקי Which justify H7563 רשׁע the wicked H6118 עקב for H7810 שׁחד reward, H6666 וצדקת the righteousness H6662 צדיקים of the righteous H5493 יסירו and take away H4480 ממנו׃ from

Isaiah 5:26-30

  26 H5375 ונשׂא And he will lift up H5251 נס an ensign H1471 לגוים to the nations H7350 מרחוק from far, H8319 ושׁרק and will hiss H7097 לו מקצה unto them from the end H776 הארץ of the earth: H2009 והנה and, behold, H4120 מהרה with speed H7031 קל swiftly: H935 יבוא׃ they shall come

Isaiah 5:28-30

  28 H834 אשׁר Whose H2671 חציו arrows H8150 שׁנונים sharp, H3605 וכל and all H7198 קשׁתתיו their bows H1869 דרכות bent, H6541 פרסות hooves H5483 סוסיו their horses' H6862 כצר   H2803 נחשׁבו shall be counted H1534 וגלגליו and their wheels H5492 כסופה׃ like a whirlwind:
  29 H7581 שׁאגה Their roaring H3833 לו כלביא like a lion, H7580 ושׁאג they shall roar H3715 ככפירים like young lions: H5098 וינהם yea, they shall roar, H270 ויאחז and lay hold H2964 טרף of the prey, H6403 ויפליט and shall carry away safe, H369 ואין and none H5337 מציל׃ shall deliver

Isaiah 5:24-30

  24 H3651 לכן Therefore H398 כאכל devoureth H7179 קשׁ the stubble, H3956 לשׁון   H784 אשׁ as the fire H2842 וחשׁשׁ the chaff, H3852 להבה and the flame H7503 ירפה consumeth H8328 שׁרשׁם their root H4716 כמק as rottenness, H1961 יהיה shall be H6525 ופרחם and their blossom H80 כאבק as dust: H5927 יעלה shall go up H3588 כי because H3988 מאסו they have cast away H853 את   H8451 תורת the law H3068 יהוה of the LORD H6635 צבאות of hosts, H853 ואת   H565 אמרת the word H6918 קדושׁ of the Holy One H3478 ישׂראל of Israel. H5006 נאצו׃ and despised
  25 H5921 על against H3651 כן   H2734 חרה kindled H639 אף is the anger H3068 יהוה of the LORD H5971 בעמו against his people, H5186 ויט and he hath stretched forth H3027 ידו his hand H5921 עליו   H5221 ויכהו them, and hath smitten H7264 וירגזו did tremble, H2022 ההרים them: and the hills H1961 ותהי torn H5038 נבלתם and their carcasses H5478 כסוחה torn H7130 בקרב in the midst H2351 חוצות of the streets. H3605 בכל For all H2063 זאת this H3808 לא is not H7725 שׁב turned away, H639 אפו his anger H5750 ועוד still. H3027 ידו but his hand H5186 נטויה׃ stretched out

Isaiah 5:27-30

  27 H369 אין None H5889 עיף shall be weary H369 ואין nor H3782 כושׁל stumble H3808 בו לא among them; none H5123 ינום shall slumber H3808 ולא nor H3462 יישׁן sleep; H3808 ולא neither H6605 נפתח be loosed, H232 אזור shall the girdle H2504 חלציו of their loins H3808 ולא nor H5423 נתק be broken: H8288 שׂרוך the latchet H5275 נעליו׃ of their shoes

Isaiah 5:30-30

  30 H5098 וינהם they shall roar H5921 עליו against H3117 ביום day H1931 ההוא And in that H5100 כנהמת them like the roaring H3220 ים of the sea: H5027 ונבט and if look H776 לארץ unto the land, H2009 והנה behold H2822 חשׁך darkness H6862 צר sorrow, H216 ואור and the light H2821 חשׁך is darkened H6183 בעריפיה׃ in the heavens

Isaiah 28:3-29

  3 H7272 ברגלים under feet: H7429 תרמסנה shall be trodden H5850 עטרת The crown H1348 גאות of pride, H7910 שׁכורי the drunkards H669 אפרים׃ of Ephraim,

Isaiah 28:5-29

  5 H3117 ביום day H1931 ההוא In that H1961 יהיה be H3068 יהוה shall the LORD H6635 צבאות of hosts H5850 לעטרת for a crown H6643 צבי of glory, H6843 ולצפירת and for a diadem H8597 תפארה of beauty, H7605 לשׁאר unto the residue H5971 עמו׃ of his people,
  6 H7307 ולרוח And for a spirit H4941 משׁפט of judgment H3427 ליושׁב to him that sitteth H5921 על in H4941 המשׁפט judgment, H1369 ולגבורה and for strength H7725 משׁיבי to them that turn H4421 מלחמה the battle H8179 שׁערה׃ to the gate.

Isaiah 28:8-29

  8 H3588 כי For H3605 כל all H7979 שׁלחנות tables H4390 מלאו are full H6892 קיא of vomit H6675 צאה filthiness, H1097 בלי no H4725 מקום׃ place
  9 H853 את   H4310 מי Whom H3384 יורה shall he teach H1844 דעה knowledge? H853 ואת   H4310 מי and whom H995 יבין shall he make to understand H8052 שׁמועה doctrine? H1580 גמולי weaned H2461 מחלב from the milk, H6267 עתיקי drawn H7699 משׁדים׃ from the breasts.

Isaiah 28:1

  1 H1945 הוי Woe H5850 עטרת to the crown H1348 גאות of pride, H7910 שׁכרי to the drunkards H669 אפרים of Ephraim, H6731 וציץ flower, H5034 נבל a fading H6643 צבי whose glorious H8597 תפארתו beauty H834 אשׁר which H5921 על on H7218 ראשׁ the head H1516 גיא valleys H8081 שׁמנים of the fat H1986 הלומי of them that are overcome H3196 יין׃ with wine!

Isaiah 28:1-29

  1 H1945 הוי Woe H5850 עטרת to the crown H1348 גאות of pride, H7910 שׁכרי to the drunkards H669 אפרים of Ephraim, H6731 וציץ flower, H5034 נבל a fading H6643 צבי whose glorious H8597 תפארתו beauty H834 אשׁר which H5921 על on H7218 ראשׁ the head H1516 גיא valleys H8081 שׁמנים of the fat H1986 הלומי of them that are overcome H3196 יין׃ with wine!
  2 H2009 הנה Behold, H2389 חזק hath a mighty H533 ואמץ and strong one, H136 לאדני the Lord H2230 כזרם as a tempest H1259 ברד of hail H8178 שׂער storm, H6986 קטב a destroying H2230 כזרם as a flood H4325 מים waters H3524 כבירים of mighty H7857 שׁטפים overflowing, H3240 הניח   H776 לארץ to the earth H3027 ביד׃ with the hand.

Isaiah 28:4-29

  4 H1961 והיתה shall be H6733 ציצת flower, H5034 נבל a fading H6643 צבי And the glorious H8597 תפארתו beauty, H834 אשׁר which H5921 על on H7218 ראשׁ the head H1516 גיא valley, H8081 שׁמנים of the fat H1061 כבכורה as the hasty fruit H2962 בטרם before H7019 קיץ the summer; H834 אשׁר which H7200 יראה he that looketh H7200 הראה upon it seeth, H853 אותה   H5750 בעודה while it is yet H3709 בכפו in his hand H1104 יבלענה׃ he eateth it up.

Isaiah 28:7-29

  7 H1571 וגם also H428 אלה But they H3196 ביין through wine, H7686 שׁגו have erred H7941 ובשׁכר and through strong drink H8582 תעו are out of the way; H3548 כהן the priest H5030 ונביא and the prophet H7686 שׁגו have erred H7941 בשׁכר through strong drink, H1104 נבלעו they are swallowed up H4480 מן of H3196 היין wine, H8582 תעו they are out of the way H4480 מן through H7941 השׁכר strong drink; H7686 שׁגו they err H7203 בראה in vision, H6328 פקו they stumble H6417 פליליה׃ judgment.

Isaiah 28:10-29

  10 H3588 כי For H6673 צו precept H6673 לצו upon precept, H6673 צו precept H6673 לצו upon precept; H6957 קו line H6957 לקו upon line, H6957 קו line H6957 לקו upon line; H2191 זעיר a little, H8033 שׁם here H2191 זעיר a little: H8033 שׁם׃ there
  11 H3588 כי For H3934 בלעגי with stammering H8193 שׂפה lips H3956 ובלשׁון tongue H312 אחרת and another H1696 ידבר will he speak H413 אל to H5971 העם people. H2088 הזה׃ this
  12 H834 אשׁר whom H559 אמר he said, H413 אליהם To H2063 זאת This H4496 המנוחה the rest H5117 הניחו to rest; H5889 לעיף ye may cause the weary H2063 וזאת and this H4774 המרגעה the refreshing: H3808 ולא not H14 אבוא yet they would H8085 שׁמוע׃ hear.
  13 H1961 והיה was H1992 להם   H1697 דבר But the word H3068 יהוה of the LORD H6673 צו unto them precept H6673 לצו upon precept, H6673 צו precept H6673 לצו upon precept; H6957 קו line H6957 לקו upon line, H6957 קו line H6957 לקו upon line; H2191 זעיר a little, H8033 שׁם here H2191 זעיר a little; H8033 שׁם there H4616 למען that H1980 ילכו they might go, H3782 וכשׁלו and fall H268 אחור backward, H7665 ונשׁברו and be broken, H3369 ונוקשׁו and snared, H3920 ונלכדו׃ and taken.
  14 H3651 לכן Wherefore H8085 שׁמעו hear H1697 דבר the word H3068 יהוה of the LORD, H376 אנשׁי men, H3944 לצון ye scornful H4910 משׁלי that rule H5971 העם people H2088 הזה this H834 אשׁר which H3389 בירושׁלם׃ in Jerusalem.
  15 H3588 כי Because H559 אמרתם ye have said, H3772 כרתנו We have made H1285 ברית a covenant H854 את with H4194 מות death, H5973 ועם and with H7585 שׁאול hell H6213 עשׂינו are we at H2374 חזה agreement; H7885 שׁיט   H7752 שׁוטף scourge H3588 כי when H5674 עבר shall pass through, H3808 לא it shall not H935 יבואנו come H3588 כי unto us: for H7760 שׂמנו we have made H3577 כזב lies H4268 מחסנו our refuge, H8267 ובשׁקר and under falsehood H5641 נסתרנו׃ have we hid ourselves:
  16 H3651 לכן Therefore H3541 כה thus H559 אמר saith H136 אדני the Lord H3069 יהוה GOD, H2005 הנני   H3245 יסד I lay H6726 בציון in Zion H68 אבן a stone, H68 אבן stone, H976 בחן a tried H6438 פנת corner H3368 יקרת a precious H4143 מוסד foundation: H3245 מוסד for a foundation H539 המאמין he that believeth H3808 לא shall not H2363 יחישׁ׃ make haste.
  17 H7760 ושׂמתי also will I lay H4941 משׁפט Judgment H6957 לקו to the line, H6666 וצדקה and righteousness H4949 למשׁקלת to the plummet: H3261 ויעה shall sweep away H1259 ברד and the hail H4268 מחסה the refuge H3577 כזב of lies, H5643 וסתר the hiding place. H4325 מים and the waters H7857 ישׁטפו׃ shall overflow

Isaiah 28:20-29

  20 H3588 כי For H7114 קצר is shorter H4702 המצע the bed H8311 מהשׂתרע than that can stretch himself H4541 והמסכה and the covering H6887 צרה narrower H3664 כהתכנס׃ than that he can wrap himself

Isaiah 28:23-29

  23 H238 האזינו Give ye ear, H8085 ושׁמעו and hear H6963 קולי my voice; H7181 הקשׁיבו hearken, H8085 ושׁמעו and hear H565 אמרתי׃ my speech.
  24 H3605 הכל all H3117 היום day H2790 יחרשׁ Doth the plowman H2790 החרשׁ plow H2232 לזרע to sow? H6605 יפתח doth he open H7702 וישׂדד and break the clods H127 אדמתו׃ of his ground?

Isaiah 28:26-29

  26 H3256 ויסרו doth instruct H4941 למשׁפט him to discretion, H430 אלהיו For his God H3384 יורנו׃ doth teach

Isaiah 28:28-29

  28 H3899 לחם Bread H1854 יודק is bruised; H3588 כי because H3808 לא he will not H5331 לנצח ever H156 אדושׁ   H1758 ידושׁנו be threshing H2000 והמם it, nor break H1536 גלגל the wheel H5699 עגלתו of his cart, H6571 ופרשׁיו it his horsemen. H3808 לא nor H1854 ידקנו׃ bruise

Isaiah 28:18-29

  18 H3722 וכפר shall be disannulled, H1285 בריתכם And your covenant H854 את with H4194 מות death H2380 וחזותכם and your agreement H854 את with H7585 שׁאול hell H3808 לא shall not H6965 תקום stand; H7752 שׁוט scourge H7857 שׁוטף the overflowing H3588 כי when H5674 יעבר shall pass through, H1961 והייתם then ye shall be H4823 לו למרמס׃ trodden down
  19 H1767 מדי   H5674 עברו that it goeth forth H3947 יקח it shall take H853 אתכם   H3588 כי you: for H1242 בבקר morning H1242 בבקר by morning H5674 יעבר shall it pass over, H3117 ביום by day H3915 ובלילה and by night: H1961 והיה and it shall be H7535 רק only H2113 זועה a vexation H995 הבין understand H8052 שׁמועה׃ the report.

Isaiah 28:21-29

  21 H3588 כי For H2022 כהר as mount H6559 פרצים   H6965 יקום shall rise up H3068 יהוה the LORD H6010 כעמק as the valley H1391 בגבעון of Gibeon, H7264 ירגז he shall be wroth H6213 לעשׂות that he may do H4639 מעשׂהו his work, H2114 זר his strange H4639 מעשׂהו work; H5647 ולעבד and bring to pass H5656 עבדתו his act, H5237 נכריה his strange H5656 עבדתו׃ act.
  22 H6258 ועתה Now H408 אל therefore be ye not mockers, H3887 תתלוצצו therefore be ye not mockers, H6435 פן lest H2388 יחזקו be made strong: H4147 מוסריכם your bands H3588 כי for H3617 כלה a consumption, H2782 ונחרצה even determined H8085 שׁמעתי I have heard H853 מאת   H136 אדני the Lord H3068 יהוה   H6635 צבאות of hosts H5921 על upon H3605 כל the whole H776 הארץ׃ earth.

Isaiah 28:25-29

  25 H3808 הלוא thereof, doth he not H518 אם When H7737 שׁוה he hath made plain H6440 פניה the face H6327 והפיץ cast abroad H7100 קצח the fitches, H3646 וכמן the cummin, H2236 יזרק and scatter H7760 ושׂם and cast H2406 חטה wheat H7795 שׂורה in the principal H8184 ושׂערה barley H5567 נסמן and the appointed H3698 וכסמת and the rye H1367 גבלתו׃ in their place?

Isaiah 28:29-29

  29 H1571 גם also H2063 זאת This H5973 מעם from H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H3318 יצאה cometh forth H6381 הפליא is wonderful H6098 עצה in counsel, H1431 הגדיל excellent H8454 תושׁיה׃ in working.

Isaiah 28:27-29

  27 H3588 כי For H3808 לא are not H2742 בחרוץ with a threshing instrument, H1758 יודשׁ threshed H7100 קצח the fitches H212 ואופן wheel H5699 עגלה neither is a cart H5921 על about upon H3646 כמן the cummin; H5437 יוסב turned H3588 כי but H4294 במטה with a staff, H2251 יחבט are beaten out H7100 קצח the fitches H3646 וכמן and the cummin H7626 בשׁבט׃ with a rod.

Proverbs 26:9

  9 H2336 חוח a thorn H5927 עלה goeth up H3027 ביד into the hand H7910 שׁכור of a drunkard, H4912 ומשׁל so a parable H6310 בפי in the mouth H3684 כסילים׃ of fools.

Isaiah 5:11

  11 H1945 הוי Woe H7925 משׁכימי unto them that rise up early H1242 בבקר in the morning, H7941 שׁכר strong drink; H7291 ירדפו they may follow H309 מאחרי that continue H5399 בנשׁף until night, H3196 יין wine H1814 ידליקם׃ inflame

Isaiah 5:22

  22 H1945 הוי Woe H1368 גבורים unto mighty H8354 לשׁתות to drink H3196 יין wine, H582 ואנשׁי   H2428 חיל of strength H4537 למסך to mingle H7941 שׁכר׃ strong drink:

Proverbs 20:1

  1 H3887 לץ a mocker, H3196 היין Wine H1993 המה raging: H7941 שׁכר strong drink H3605 וכל and whosoever H7686 שׁגה is deceived H3808 בו לא thereby is not H2449 יחכם׃ wise.

Proverbs 23:21

  21 H3588 כי For H5433 סבא the drunkard H2151 וזולל and the glutton H3423 יורשׁ shall come to poverty: H7168 וקרעים with rags. H3847 תלבישׁ shall clothe H5124 נומה׃ and drowsiness

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.