Bible verses about breakthrough | IHOT

Bible verses about "breakthrough" | IHOT

Isaiah 1:1-31

  1 H2377 חזון The vision H3470 ישׁעיהו of Isaiah H1121 בן the son H531 אמוץ of Amoz, H834 אשׁר which H2372 חזה he saw H5921 על concerning H3063 יהודה Judah H3389 וירושׁלם and Jerusalem H3117 בימי in the days H5818 עזיהו of Uzziah, H3147 יותם Jotham, H271 אחז Ahaz, H2396 יחזקיהו   H4428 מלכי kings H3063 יהודה׃ of Judah.
  2 H8085 שׁמעו Hear, H8064 שׁמים O heavens, H238 והאזיני and give ear, H776 ארץ O earth: H3588 כי for H3068 יהוה the LORD H1696 דבר hath spoken, H1121 בנים children, H1431 גדלתי I have nourished H7311 ורוממתי and brought up H1992 והם and they H6586 פשׁעו׃ have rebelled
  3 H3045 ידע knoweth H7794 שׁור The ox H7069 קנהו his owner, H2543 וחמור and the ass H18 אבוס crib: H1167 בעליו his master's H3478 ישׂראל Israel H3808 לא doth not H3045 ידע know, H5971 עמי my people H3808 לא doth not H995 התבונן׃ consider.

Isaiah 1:5-31

  5 H5921 על   H4100 מה   H5221 תכו should ye be stricken H5750 עוד any more? H3254 תוסיפו more and more: H5627 סרה ye will revolt H3605 כל the whole H7218 ראשׁ head H2483 לחלי is sick, H3605 וכל and the whole H3824 לבב heart H1742 דוי׃ faint.

Isaiah 1:4-31

  4 H1945 הוי Ah H1471 גוי nation, H2398 חטא sinful H5971 עם a people H3515 כבד laden H5771 עון with iniquity, H2233 זרע a seed H7489 מרעים of evildoers, H1121 בנים children H7843 משׁחיתים that are corrupters: H5800 עזבו they have forsaken H853 את   H3068 יהוה the LORD, H5006 נאצו they have provoked H853 את   H6918 קדושׁ the Holy One H3478 ישׂראל of Israel H2114 נזרו unto anger, they are gone away H268 אחור׃ backward.

Isaiah 1:6-31

  6 H3709 מכף   H7272 רגל of the foot H5704 ועד even unto H7218 ראשׁ the head H369 אין no H4974 בו מתם soundness H6482 פצע in it; wounds, H2250 וחבורה and bruises, H4347 ומכה sores: H2961 טריה and putrefying H3808 לא they have not H2115 זרו been closed, H3808 ולא neither H2280 חבשׁו bound up, H3808 ולא neither H7401 רככה mollified H8081 בשׁמן׃ with ointment.
  7 H776 ארצכם Your country H8077 שׁממה desolate, H5892 עריכם your cities H8313 שׂרפות burned H784 אשׁ with fire: H127 אדמתכם your land, H5048 לנגדכם it in your presence, H2114 זרים strangers H398 אכלים devour H853 אתה   H8077 ושׁממה and desolate, H4114 כמהפכת as overthrown H2114 זרים׃ by strangers.
  8 H3498 ונותרה is left H1323 בת And the daughter H6726 ציון of Zion H5521 כסכה as a cottage H3754 בכרם in a vineyard, H4412 כמלונה as a lodge H4750 במקשׁה in a garden of cucumbers, H5892 כעיר city. H5341 נצורה׃ as a besieged
  9 H3884 לולי Except H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts H3498 הותיר had left H8300 לנו שׂריד remnant, H4592 כמעט unto us a very small H5467 כסדם as Sodom, H1961 היינו we should have been H6017 לעמרה unto Gomorrah. H1819 דמינו׃ we should have been like
  10 H8085 שׁמעו Hear H1697 דבר the word H3069 יהוה   H7101 קציני ye rulers H5467 סדם of Sodom; H238 האזינו give ear H8451 תורת unto the law H430 אלהינו of our God, H5971 עם ye people H6017 עמרה׃ of Gomorrah.

Isaiah 1:12-31

  12 H3588 כי When H935 תבאו ye come H7200 לראות to appear H6440 פני before H4310 מי me, who H1245 בקשׁ hath required H2063 זאת this H3027 מידכם at your hand, H7429 רמס to tread H2691 חצרי׃ my courts?

Isaiah 1:14-31

  14 H2320 חדשׁיכם Your new moons H4150 ומועדיכם and your appointed feasts H8130 שׂנאה hateth: H5315 נפשׁי my soul H1961 היו they are H5921 עלי unto me; H2960 לטרח a trouble H3811 נלאיתי I am weary H5375 נשׂא׃ to bear

Isaiah 1:16-31

  16 H7364 רחצו Wash H2135 הזכו you, make you clean; H5493 הסירו put away H7455 רע the evil H4611 מעלליכם of your doings H5048 מנגד from before H5869 עיני mine eyes; H2308 חדלו cease H7489 הרע׃ to do evil;
  17 H3925 למדו Learn H3190 היטב to do well; H1875 דרשׁו seek H4941 משׁפט judgment, H833 אשׁרו relieve H2541 חמוץ the oppressed, H8199 שׁפטו judge H3490 יתום the fatherless, H7378 ריבו plead H490 אלמנה׃ for the widow.

Isaiah 1:11-31

  11 H4100 למה To what H7230 לי רב purpose the multitude H2077 זבחיכם of your sacrifices H559 יאמר unto me? saith H3068 יהוה the LORD: H7646 שׂבעתי I am full H5930 עלות of the burnt offerings H352 אילים of rams, H2459 וחלב and the fat H4806 מריאים of fed beasts; H1818 ודם in the blood H6499 פרים of bullocks, H3532 וכבשׂים or of lambs, H6260 ועתודים or of he goats. H3808 לא not H2654 חפצתי׃ and I delight

Isaiah 1:13-31

  13 H3808 לא no H3254 תוסיפו more H935 הביא Bring H4503 מנחת oblations; H7723 שׁוא vain H7004 קטרת incense H8441 תועבה is an abomination H1931 היא   H2320 לי חדשׁ unto me; the new moons H7676 ושׁבת and sabbaths, H7121 קרא the calling H4744 מקרא of assemblies, H3808 לא   H3201 אוכל   H205 און away with; iniquity, H6116 ועצרה׃ even the solemn meeting.

Isaiah 1:15-31

  15 H6566 ובפרשׂכם And when ye spread forth H3709 כפיכם your hands, H5956 אעלים I will hide H5869 עיני mine eyes H4480 מכם from H1571 גם you: yea, H3588 כי when H7235 תרבו ye make many H8605 תפלה prayers, H369 אינני I will not H8085 שׁמע hear: H3027 ידיכם your hands H1818 דמים of blood. H4390 מלאו׃ are full

Isaiah 1:18-31

  18 H1980 לכו Come H4994 נא now, H3198 ונוכחה and let us reason together, H559 יאמר saith H3068 יהוה the LORD: H518 אם though H1961 יהיו be H2399 חטאיכם your sins H8144 כשׁנים as scarlet, H7950 כשׁלג as snow; H3835 ילבינו they shall be as white H518 אם though H119 יאדימו they be red H8438 כתולע like crimson, H6785 כצמר as wool. H1961 יהיו׃ they shall be
  19 H518 אם If H14 תאבו ye be willing H8085 ושׁמעתם and obedient, H2898 טוב the good H776 הארץ of the land: H398 תאכלו׃ ye shall eat
  20 H518 ואם But if H3985 תמאנו ye refuse H4784 ומריתם and rebel, H2719 חרב with the sword: H398 תאכלו ye shall be devoured H3588 כי for H6310 פי the mouth H3068 יהוה of the LORD H1696 דבר׃ hath spoken
  21 H349 איכה How H1961 היתה become H2181 לזונה a harlot! H7151 קריה city H539 נאמנה is the faithful H4395 מלאתי   H4941 משׁפט of judgment; H6664 צדק righteousness H3885 ילין lodged H6258 בה ועתה in it; but now H7523 מרצחים׃ murderers.
  22 H3701 כספך Thy silver H1961 היה is become H5509 לסיגים dross, H5435 סבאך thy wine H4107 מהול mixed H4325 במים׃ with water:

Isaiah 1:24-31

  24 H3651 לכן Therefore H5002 נאם saith H113 האדון the Lord, H3068 יהוה the LORD H6635 צבאות of hosts, H46 אביר the mighty One H3478 ישׂראל of Israel, H1945 הוי Ah, H5162 אנחם I will ease H6862 מצרי me of mine adversaries, H5358 ואנקמה and avenge H341 מאויבי׃ me of mine enemies:
  25 H7725 ואשׁיבה And I will turn H3027 ידי my hand H5921 עליך upon H6884 ואצרף purge away H1252 כבר thee, and purely H5509 סיגיך thy dross, H5493 ואסירה and take away H3605 כל all H913 בדיליך׃ thy tin:

Isaiah 1:23-31

  23 H8269 שׂריך Thy princes H5637 סוררים rebellious, H2270 וחברי and companions H1590 גנבים of thieves: H3605 כלו every one H157 אהב loveth H7810 שׁחד gifts, H7291 ורדף and followeth after H8021 שׁלמנים rewards: H3490 יתום the fatherless, H3808 לא not H8199 ישׁפטו they judge H7379 וריב doth the cause H490 אלמנה of the widow H3808 לא neither H935 יבוא come H413 אליהם׃ unto

Isaiah 1:26-31

  26 H7725 ואשׁיבה And I will restore H8199 שׁפטיך thy judges H7223 כבראשׁנה as at the first, H3289 ויעציך and thy counselors H8462 כבתחלה as at the beginning: H310 אחרי afterward H3651 כן afterward H7121 יקרא thou shalt be called, H5892 לך עיר The city H6664 הצדק of righteousness, H7151 קריה city. H539 נאמנה׃ the faithful
  27 H6726 ציון Zion H4941 במשׁפט with judgment, H6299 תפדה shall be redeemed H7725 ושׁביה and her converts H6666 בצדקה׃ with righteousness.
  28 H7667 ושׁבר And the destruction H6586 פשׁעים of the transgressors H2400 וחטאים and of the sinners H3162 יחדו together, H5800 ועזבי and they that forsake H3068 יהוה the LORD H3615 יכלו׃ shall be consumed.
  29 H3588 כי For H954 יבשׁו they shall be ashamed H352 מאילים of the oaks H834 אשׁר which H2530 חמדתם ye have desired, H2659 ותחפרו and ye shall be confounded H1593 מהגנות for the gardens H834 אשׁר that H977 בחרתם׃ ye have chosen.
  30 H3588 כי For H1961 תהיו ye shall be H424 כאלה as an oak H5034 נבלת fadeth, H5929 עלה whose leaf H1593 וכגנה and as a garden H834 אשׁר that H4325 מים water. H369 אין׃ hath no
  31 H1961 והיה shall be H2634 החסן And the strong H5296 לנערת as tow, H6467 ופעלו and the maker H5213 לניצוץ of it as a spark, H1197 ובערו burn H8147 שׁניהם and they shall both H3162 יחדו together, H369 ואין and none H3518 מכבה׃ shall quench

Psalms 103:1-22

  1 H1732 לדוד of David. H1288 ברכי Bless H5315 נפשׁי O my soul: H853 את   H3068 יהוה the LORD, H3605 וכל and all H7130 קרבי that is within H853 את   H8034 שׁם name. H6944 קדשׁו׃ me, his holy
  2 H1288 ברכי Bless H5315 נפשׁי O my soul, H853 את   H3068 יהוה the LORD, H408 ואל not H7911 תשׁכחי and forget H3605 כל all H1576 גמוליו׃ his benefits:
  3 H5545 הסלח Who forgiveth H3605 לכל all H5771 עונכי thine iniquities; H7495 הרפא who healeth H3605 לכל all H8463 תחלאיכי׃ thy diseases;
  4 H1350 הגואל Who redeemeth H7845 משׁחת from destruction; H2416 חייכי thy life H5849 המעטרכי who crowneth H2617 חסד thee with lovingkindness H7356 ורחמים׃ and tender mercies;
  5 H7646 המשׂביע Who satisfieth H2896 בטוב with good H5716 עדיך thy mouth H2318 תתחדשׁ is renewed H5404 כנשׁר like the eagle's. H5271 נעוריכי׃ thy youth
  6 H6213 עשׂה executeth H6666 צדקות righteousness H3068 יהוה The LORD H4941 ומשׁפטים and judgment H3605 לכל for all H6231 עשׁוקים׃ that are oppressed.
  7 H3045 יודיע He made known H1870 דרכיו his ways H4872 למשׁה unto Moses, H1121 לבני unto the children H3478 ישׂראל of Israel. H5949 עלילותיו׃ his acts
  8 H7349 רחום merciful H2587 וחנון and gracious, H3068 יהוה The LORD H750 ארך slow H639 אפים to anger, H7227 ורב and plenteous H2617 חסד׃ in mercy.
  9 H3808 לא He will not H5331 לנצח always H7378 יריב chide: H3808 ולא neither H5769 לעולם forever. H5201 יטור׃ will he keep
  10 H3808 לא He hath not H2399 כחטאינו with us after our sins; H6213 עשׂה dealt H3808 לנו ולא nor H5771 כעונתינו us according to our iniquities. H1580 גמל rewarded H5921 עלינו׃ rewarded
  11 H3588 כי For H1361 כגבה is high H8064 שׁמים as the heaven H5921 על above H776 הארץ the earth, H1396 גבר great H2617 חסדו is his mercy H5921 על toward H3373 יראיו׃ them that fear
  12 H7368 כרחק far hath he removed H4217 מזרח as the east H4628 ממערב is from the west, H7368 הרחיק   H4480 ממנו is from the west, H853 את   H6588 פשׁעינו׃ our transgressions
  13 H7355 כרחם pitieth H1 אב Like as a father H5921 על pitieth H1121 בנים children, H7355 רחם pitieth H3068 יהוה the LORD H5921 על pitieth H3373 יראיו׃ them that fear
  14 H3588 כי For H1931 הוא he H3045 ידע knoweth H3336 יצרנו our frame; H2142 זכור he remembereth H3588 כי that H6083 עפר dust. H587 אנחנו׃ we
  15 H376 אנושׁ   H2682 כחציר as grass: H3117 ימיו his days H6731 כציץ as a flower H7704 השׂדה of the field, H3651 כן so H6692 יציץ׃ he flourisheth.
  16 H3588 כי For H7307 רוח the wind H5674 עברה passeth H369 בו ואיננו over it, and it is gone; H3808 ולא it no H5234 יכירנו thereof shall know H5750 עוד more. H4725 מקומו׃ and the place
  17 H2617 וחסד But the mercy H3068 יהוה of the LORD H5769 מעולם from everlasting H5704 ועד to H5769 עולם everlasting H5921 על upon H3373 יראיו them that fear H6666 וצדקתו him, and his righteousness H1121 לבני unto children's H1121 בנים׃ children;
  18 H8104 לשׁמרי To such as keep H1285 בריתו his covenant, H2142 ולזכרי and to those that remember H6490 פקדיו his commandments H6213 לעשׂותם׃ to do
  19 H3068 יהוה The LORD H8064 בשׁמים in the heavens; H3559 הכין hath prepared H3678 כסאו his throne H4438 ומלכותו and his kingdom H3605 בכל over all. H4910 משׁלה׃ ruleth
  20 H1288 ברכו Bless H3068 יהוה the LORD, H4397 מלאכיו ye his angels, H1368 גברי that excel H3581 כח in strength, H6213 עשׂי that do H1697 דברו his commandments, H8085 לשׁמע hearkening H6963 בקול unto the voice H1697 דברו׃ of his word.
  21 H1288 ברכו Bless H3068 יהוה ye the LORD, H3605 כל all H6635 צבאיו his hosts; H8334 משׁרתיו ministers H6213 עשׂי of his, that do H7522 רצונו׃ his pleasure.
  22 H1288 ברכו Bless H3068 יהוה the LORD, H3605 כל all H4639 מעשׂיו his works H3605 בכל in all H4725 מקמות places H4475 ממשׁלתו of his dominion: H1288 ברכי bless H5315 נפשׁי O my soul. H853 את   H3068 יהוה׃ the LORD,

Isaiah 53:1-12

  1 H4310 מי Who H539 האמין hath believed H8052 לשׁמעתנו our report? H2220 וזרוע is the arm H3068 יהוה of the LORD H5921 על and to H4310 מי whom H1540 נגלתה׃ revealed?

Isaiah 53:4-12

  4 H403 אכן Surely H2483 חלינו our griefs, H1931 הוא he H5375 נשׂא hath borne H4341 ומכאבינו our sorrows: H5445 סבלם and carried H587 ואנחנו yet we H2803 חשׁבנהו did esteem H5060 נגוע him stricken, H5221 מכה smitten H430 אלהים of God, H6031 ומענה׃ and afflicted.
  5 H1931 והוא But he H2490 מחלל wounded H6588 מפשׁענו for our transgressions, H1792 מדכא bruised H5771 מעונתינו for our iniquities: H4148 מוסר the chastisement H7965 שׁלומנו of our peace H5921 עליו upon H2250 ובחברתו him; and with his stripes H7495 נרפא׃ we are healed.
  6 H3605 כלנו All H6629 כצאן we like sheep H8582 תעינו have gone astray; H376 אישׁ every one H1870 לדרכו to his own way; H6437 פנינו we have turned H3068 ויהוה and the LORD H6293 הפגיע hath laid H853 בו את   H5771 עון on him the iniquity H3605 כלנו׃ of us all.

Isaiah 53:2-12

  2 H5927 ויעל For he shall grow up H3126 כיונק him as a tender plant, H6440 לפניו before H8328 וכשׁרשׁ and as a root H776 מארץ ground: H6723 ציה out of a dry H3808 לא he hath no H8389 תאר form H3808 לו ולא nor H1926 הדר comeliness; H7200 ונראהו and when we shall see H3808 ולא him, no H4758 מראה beauty H2530 ונחמדהו׃ that we should desire
  3 H959 נבזה He is despised H2310 וחדל and rejected H376 אישׁים of men; H376 אישׁ a man H4341 מכאבות of sorrows, H3045 וידוע and acquainted H2483 חלי with grief: H4564 וכמסתר and we hid H6440 פנים as it were faces H4480 ממנו from H959 נבזה him; he was despised, H3808 ולא him not. H2803 חשׁבנהו׃ and we esteemed

Isaiah 53:7-12

  7 H5065 נגשׂ He was oppressed, H1931 והוא and he H6031 נענה was afflicted, H3808 ולא not H6605 יפתח yet he opened H6310 פיו his mouth: H7716 כשׂה as a lamb H2874 לטבח to the slaughter, H2986 יובל he is brought H7353 וכרחל and as a sheep H6440 לפני before H1494 גזזיה her shearers H481 נאלמה is dumb, H3808 ולא not H6605 יפתח so he openeth H6310 פיו׃ his mouth.
  8 H6115 מעצר from prison H4941 וממשׁפט and from judgment: H3947 לקח He was taken H853 ואת   H1755 דורו his generation? H4310 מי and who H7878 ישׂוחח shall declare H3588 כי for H1504 נגזר he was cut off H776 מארץ out of the land H2416 חיים of the living: H6588 מפשׁע for the transgression H5971 עמי of my people H5061 נגע׃ was he stricken.
  9 H5414 ויתן And he made H854 את with H7563 רשׁעים the wicked, H6913 קברו his grave H854 ואת and with H6223 עשׁיר the rich H4194 במתיו in his death; H5921 על because H3808 לא no H2555 חמס violence, H6213 עשׂה he had done H3808 ולא neither H4820 מרמה deceit H6310 בפיו׃ in his mouth.
  10 H3068 ויהוה the LORD H2654 חפץ Yet it pleased H1792 דכאו to bruise H2470 החלי him; he hath put to grief: H518 אם when H7760 תשׂים thou shalt make H817 אשׁם an offering for sin, H5315 נפשׁו his soul H7200 יראה he shall see H2233 זרע seed, H748 יאריך he shall prolong H3117 ימים days, H2656 וחפץ and the pleasure H3068 יהוה of the LORD H3027 בידו in his hand. H6743 יצלח׃ shall prosper
  11 H5999 מעמל of the travail H5315 נפשׁו of his soul, H7200 יראה He shall see H7646 ישׂבע shall be satisfied: H1847 בדעתו by his knowledge H6663 יצדיק justify H6662 צדיק shall my righteous H5650 עבדי servant H7227 לרבים many; H5771 ועונתם their iniquities. H1931 הוא for he H5445 יסבל׃ shall bear
  12 H3651 לכן Therefore H2505 אחלק will I divide H7227 לו ברבים him with the great, H854 ואת with H6099 עצומים the strong; H2505 יחלק and he shall divide H7998 שׁלל the spoil H8478 תחת because H834 אשׁר because H6168 הערה he hath poured out H4194 למות unto death: H5315 נפשׁו his soul H854 ואת with H6586 פשׁעים the transgressors; H4487 נמנה was numbered H1931 והוא and he H2399 חטא the sin H7227 רבים of many, H5375 נשׂא and he bore H6586 ולפשׁעים for the transgressors. H6293 יפגיע׃ and made intercession

Psalms 118:1-18

  1 H3034 הודו O give thanks H3068 ליהוה unto the LORD; H3588 כי for H2896 טוב good: H3588 כי because H5769 לעולם forever. H2617 חסדו׃ his mercy
  2 H559 יאמר say, H4994 נא now H3478 ישׂראל Let Israel H3588 כי that H5769 לעולם forever. H2617 חסדו׃ his mercy
  3 H559 יאמרו say, H4994 נא now H1004 בית Let the house H175 אהרן of Aaron H3588 כי that H5769 לעולם forever. H2617 חסדו׃ his mercy
  4 H559 יאמרו say, H4994 נא Let them now H3373 יראי that fear H3068 יהוה the LORD H3588 כי that H5769 לעולם forever. H2617 חסדו׃ his mercy
  5 H4480 מן in H4712 המצר distress: H7121 קראתי I called upon H3050 יה the LORD H6030 ענני answered H4800 במרחב me, in a large place. H3050 יה׃ the LORD
  6 H3068 יהוה The LORD H3808 לי לא on my side; I will not H3372 אירא fear: H4100 מה what H6213 יעשׂה do H120 לי אדם׃ can man
  7 H3068 יהוה The LORD H5826 לי בעזרי taketh my part with them that help H589 ואני me: therefore shall I H7200 אראה see H8130 בשׂנאי׃ upon them that hate
  8 H2896 טוב better H2620 לחסות to trust H3068 ביהוה in the LORD H982 מבטח than to put confidence H120 באדם׃ in man.
  9 H2896 טוב better H2620 לחסות to trust H3068 ביהוה in the LORD H982 מבטח than to put confidence H5081 בנדיבים׃ in princes.
  10 H3605 כל All H1471 גוים nations H5437 סבבוני compassed me about: H8034 בשׁם but in the name H3068 יהוה of the LORD H3588 כי   H4135 אמילם׃ will I destroy
  11 H5437 סבוני They compassed me about; H1571 גם yea, H5437 סבבוני they compassed me about: H8034 בשׁם but in the name H3068 יהוה of the LORD H3588 כי   H4135 אמילם׃ I will destroy
  12 H5437 סבוני They compassed me about H1682 כדבורים like bees; H1846 דעכו they are quenched H784 כאשׁ as the fire H6975 קוצים of thorns: H8034 בשׁם for in the name H3068 יהוה of the LORD H3588 כי   H4135 אמילם׃ I will destroy
  13 H1760 דחה   H1760 דחיתני   H5307 לנפל at me that I might fall: H3068 ויהוה but the LORD H5826 עזרני׃ helped
  14 H5797 עזי my strength H2176 וזמרת and song, H3050 יה The LORD H1961 ויהי and is become H3444 לי לישׁועה׃ my salvation.
  15 H6963 קול The voice H7440 רנה of rejoicing H3444 וישׁועה and salvation H168 באהלי in the tabernacles H6662 צדיקים of the righteous: H3225 ימין the right hand H3068 יהוה of the LORD H6213 עשׂה doeth H2428 חיל׃ valiantly.
  16 H3225 ימין The right hand H3068 יהוה of the LORD H7426 רוממה   H3225 ימין the right hand H3068 יהוה of the LORD H6213 עשׂה doeth H2428 חיל׃ valiantly.
  17 H3808 לא I shall not H4191 אמות die, H3588 כי but H2421 אחיה live, H5608 ואספר and declare H4639 מעשׂי the works H3050 יה׃ of the LORD.
  18 H3256 יסר hath chastened me sore: H3256 יסרני hath chastened me sore: H3050 יה The LORD H4194 ולמות unto death. H3808 לא but he hath not H5414 נתנני׃ given me over

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.