Bible verses about intelligent design | Haitian

Bible verses about "intelligent design" | Haitian

Genesis 1:27

27 Bondye kreye moun. Li fè l' pòtre ak li. Li kreye yo gason ak fi.

Romans 1:20

20 Se vre wi. Depi Bondye te fin kreye tout bagay, tout moun ki egzaminen travay li yo ka konprann ki kalite moun Bondye ye, bagay nou pa ka wè ak je nou: ki vle di, jan li gen yon pouvwa ki p'ap janm fini, jan li se Bondye tout bon. Se sak fè moun sa yo pa gen eskiz menm.

John 1:3

3 Se ak Pawòl la Bondye fè tout bagay. Nan tou sa ki te fèt, pa t' gen anyen ki te fèt san Pawòl la.

Genesis 1:1

1 Nan konmansman, Bondye kreye syèl la ak latè a.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.