Bible verses about "speaking things into existence" | HOT

Genesis 2:7

7 וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשׁמת חיים ויהי האדם לנפשׁ חיה׃

Isaiah 26:3-4

3 יצר סמוך תצר שׁלום שׁלום כי בך בטוח׃4 בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃

Psalms 82:6

6 אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם׃

Ezekiel 37:1-10

1 היתה עלי יד יהוה ויוצאני ברוח יהוה ויניחני בתוך הבקעה והיא מלאה עצמות׃2 והעבירני עליהם סביב סביב והנה רבות מאד על פני הבקעה והנה יבשׁות מאד׃3 ויאמר אלי בן אדם התחיינה העצמות האלה ואמר אדני יהוה אתה ידעת׃4 ויאמר אלי הנבא על העצמות האלה ואמרת אליהם העצמות היבשׁות שׁמעו דבר יהוה׃5 כה אמר אדני יהוה לעצמות האלה הנה אני מביא בכם רוח וחייתם׃6 ונתתי עליכם גדים והעלתי עליכם בשׂר וקרמתי עליכם עור ונתתי בכם רוח וחייתם וידעתם כי אני יהוה׃7 ונבאתי כאשׁר צויתי ויהי קול כהנבאי והנה רעשׁ ותקרבו עצמות עצם אל עצמו׃8 וראיתי והנה עליהם גדים ובשׂר עלה ויקרם עליהם עור מלמעלה ורוח אין׃9 ויאמר אלי הנבא אל הרוח הנבא בן אדם ואמרת אל הרוח כה אמר אדני יהוה מארבע רוחות באי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו׃10 והנבאתי כאשׁר צוני ותבוא בהם הרוח ויחיו ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאד מאד׃

Ezekiel 12:25

25 כי אני יהוה אדבר את אשׁר אדבר דבר ויעשׂה לא תמשׁך עוד כי בימיכם בית המרי אדבר דבר ועשׂיתיו נאם אדני יהוה׃

Joshua 1:8

8 לא ימושׁ ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשׁמר לעשׂות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכך ואז תשׂכיל׃

Genesis 1:1-31

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך׃5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃7 ויעשׂ אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי כן׃8 ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי ערב ויהי בקר יום שׁני׃9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השׁמים אל מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי כן׃10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃13 ויהי ערב ויהי בקר יום שׁלישׁי׃14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על הארץ ויהי כן׃16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על הארץ׃18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי טוב׃19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי׃20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השׁמים׃21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישׁי׃24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשׂב זרע זרע אשׁר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשׁר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השׁמים ולכל רומשׂ על הארץ אשׁר בו נפשׁ חיה את כל ירק עשׂב לאכלה ויהי כן׃31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Isaiah 55:11

11 כן יהיה דברי אשׁר יצא מפי לא ישׁוב אלי ריקם כי אם עשׂה את אשׁר חפצתי והצליח אשׁר שׁלחתיו׃

Proverbs 18:21

21 מות וחיים ביד לשׁון ואהביה יאכל פריה׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.