Bible verses about "serving others" | HOT

Joshua 22:5

5 רק שׁמרו מאד לעשׂות את המצוה ואת התורה אשׁר צוה אתכם משׁה עבד יהוה לאהבה את יהוה אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשׁמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשׁכם׃

Isaiah 1:1-31

1 חזון ישׁעיהו בן אמוץ אשׁר חזה על יהודה וירושׁלם בימי עזיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה׃2 שׁמעו שׁמים והאזיני ארץ כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם פשׁעו׃3 ידע שׁור קנהו וחמור אבוס בעליו ישׂראל לא ידע עמי לא התבונן׃4 הוי גוי חטא עם כבד עון זרע מרעים בנים משׁחיתים עזבו את יהוה נאצו את קדושׁ ישׂראל נזרו אחור׃5 על מה תכו עוד תוסיפו סרה כל ראשׁ לחלי וכל לבב דוי׃6 מכף רגל ועד ראשׁ אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה לא זרו ולא חבשׁו ולא רככה בשׁמן׃7 ארצכם שׁממה עריכם שׂרפות אשׁ אדמתכם לנגדכם זרים אכלים אתה ושׁממה כמהפכת זרים׃8 ונותרה בת ציון כסכה בכרם כמלונה במקשׁה כעיר נצורה׃9 לולי יהוה צבאות הותיר לנו שׂריד כמעט כסדם היינו לעמרה דמינו׃10 שׁמעו דבר יהוה קציני סדם האזינו תורת אלהינו עם עמרה׃11 למה לי רב זבחיכם יאמר יהוה שׂבעתי עלות אילים וחלב מריאים ודם פרים וכבשׂים ועתודים לא חפצתי׃12 כי תבאו לראות פני מי בקשׁ זאת מידכם רמס חצרי׃13 לא תוסיפו הביא מנחת שׁוא קטרת תועבה היא לי חדשׁ ושׁבת קרא מקרא לא אוכל און ועצרה׃14 חדשׁיכם ומועדיכם שׂנאה נפשׁי היו עלי לטרח נלאיתי נשׂא׃15 ובפרשׂכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שׁמע ידיכם דמים מלאו׃16 רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע׃17 למדו היטב דרשׁו משׁפט אשׁרו חמוץ שׁפטו יתום ריבו אלמנה׃18 לכו נא ונוכחה יאמר יהוה אם יהיו חטאיכם כשׁנים כשׁלג ילבינו אם יאדימו כתולע כצמר יהיו׃19 אם תאבו ושׁמעתם טוב הארץ תאכלו׃20 ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו כי פי יהוה דבר׃21 איכה היתה לזונה קריה נאמנה מלאתי משׁפט צדק ילין בה ועתה מרצחים׃22 כספך היה לסיגים סבאך מהול במים׃23 שׂריך סוררים וחברי גנבים כלו אהב שׁחד ורדף שׁלמנים יתום לא ישׁפטו וריב אלמנה לא יבוא אליהם׃24 לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישׂראל הוי אנחם מצרי ואנקמה מאויבי׃25 ואשׁיבה ידי עליך ואצרף כבר סיגיך ואסירה כל בדיליך׃26 ואשׁיבה שׁפטיך כבראשׁנה ויעציך כבתחלה אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה׃27 ציון במשׁפט תפדה ושׁביה בצדקה׃28 ושׁבר פשׁעים וחטאים יחדו ועזבי יהוה יכלו׃29 כי יבשׁו מאילים אשׁר חמדתם ותחפרו מהגנות אשׁר בחרתם׃30 כי תהיו כאלה נבלת עלה וכגנה אשׁר מים אין׃31 והיה החסן לנערת ופעלו לניצוץ ובערו שׁניהם יחדו ואין מכבה׃

Malachi 3:1-18

1 הנני שׁלח מלאכי ופנה דרך לפני ופתאם יבוא אל היכלו האדון אשׁר אתם מבקשׁים ומלאך הברית אשׁר אתם חפצים הנה בא אמר יהוה צבאות׃2 ומי מכלכל את יום בואו ומי העמד בהראותו כי הוא כאשׁ מצרף וכברית מכבסים׃3 { וישׁב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישׁי מנחה בצדקה׃4 וערבה ליהוה מנחת יהודה וירושׁלם כימי עולם וכשׁנים קדמניות׃5 וקרבתי אליכם למשׁפט והייתי עד ממהר במכשׁפים ובמנאפים ובנשׁבעים לשׁקר ובעשׁקי שׂכר שׂכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃6 כי אני יהוה לא שׁניתי ואתם בני יעקב לא כליתם׃7 למימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שׁמרתם שׁובו אלי ואשׁובה אליכם אמר יהוה צבאות ואמרתם במה נשׁוב׃8 היקבע אדם אלהים כי אתם קבעים אתי ואמרתם במה קבענוך המעשׂר והתרומה׃9 במארה אתם נארים ואתי אתם קבעים הגוי כלו׃10 הביאו את כל המעשׂר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי ובחנוני נא בזאת אמר יהוה צבאות אם לא אפתח לכם את ארבות השׁמים והריקתי לכם ברכה עד בלי די׃11 וגערתי לכם באכל ולא ישׁחת לכם את פרי האדמה ולא תשׁכל לכם הגפן בשׂדה אמר יהוה צבאות׃12 ואשׁרו אתכם כל הגוים כי תהיו אתם ארץ חפץ אמר יהוה צבאות׃13 חזקו עלי דבריכם אמר יהוה ואמרתם מה נדברנו עליך׃14 אמרתם שׁוא עבד אלהים ומה בצע כי שׁמרנו משׁמרתו וכי הלכנו קדרנית מפני יהוה צבאות׃15 { ועתה אנחנו מאשׁרים זדים גם נבנו עשׂי רשׁעה גם בחנו אלהים וימלטו׃16 אז נדברו יראי יהוה אישׁ את רעהו ויקשׁב יהוה וישׁמע ויכתב ספר זכרון לפניו ליראי יהוה ולחשׁבי שׁמו׃17 והיו לי אמר יהוה צבאות ליום אשׁר אני עשׂה סגלה וחמלתי עליהם כאשׁר יחמל אישׁ על בנו העבד אתו׃18 ושׁבתם וראיתם בין צדיק לרשׁע בין עבד אלהים לאשׁר לא עבדו׃

Proverbs 14:21

21 בז לרעהו חוטא ומחונן עניים אשׁריו׃

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Proverbs 31:8-9

8 פתח פיך לאלם אל דין כל בני חלוף׃9 פתח פיך שׁפט צדק ודין עני ואביון׃

2 Chronicles 15:7

7 ואתם חזקו ואל ירפו ידיכם כי ישׁ שׂכר לפעלתכם׃

1 Samuel 12:24

24 אך יראו את יהוה ועבדתם אתו באמת בכל לבבכם כי ראו את אשׁר הגדל עמכם׃

Proverbs 19:17

17 מלוה יהוה חונן דל וגמלו ישׁלם׃

Proverbs 11:25

25 נפשׁ ברכה תדשׁן ומרוה גם הוא יורא׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.