Bible verses about "science" | HOT

Genesis 1:1-31

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך׃5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃7 ויעשׂ אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי כן׃8 ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי ערב ויהי בקר יום שׁני׃9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השׁמים אל מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי כן׃10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃13 ויהי ערב ויהי בקר יום שׁלישׁי׃14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על הארץ ויהי כן׃16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על הארץ׃18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי טוב׃19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי׃20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השׁמים׃21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישׁי׃24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשׂב זרע זרע אשׁר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשׁר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השׁמים ולכל רומשׂ על הארץ אשׁר בו נפשׁ חיה את כל ירק עשׂב לאכלה ויהי כן׃31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Job 26:7-14

7 נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃8 צרר מים בעביו ולא נבקע ענן תחתם׃9 מאחז פני כסה פרשׁז עליו עננו׃10 חק חג על פני מים עד תכלית אור עם חשׁך׃11 עמודי שׁמים ירופפו ויתמהו מגערתו׃12 בכחו רגע הים ובתובנתו מחץ רהב׃13 ברוחו שׁמים שׁפרה חללה ידו נחשׁ בריח׃14 הן אלה קצות דרכו ומה שׁמץ דבר נשׁמע בו ורעם גבורתו מי יתבונן׃

Proverbs 8:27

27 בהכינו שׁמים שׁם אני בחוקו חוג על פני תהום׃

Genesis 1:27

27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃

Job 38:4

4 איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃

Job 26:7

7 נטה צפון על תהו תלה ארץ על בלי מה׃

Ecclesiastes 1:13-17

13 ונתתי את לבי לדרושׁ ולתור בחכמה על כל אשׁר נעשׂה תחת השׁמים הוא ענין רע נתן אלהים לבני האדם לענות׃14 ראיתי את כל המעשׂים שׁנעשׂו תחת השׁמשׁ והנה הכל הבל ורעות רוח׃15 מעות לא יוכל לתקן וחסרון לא יוכל להמנות׃16 דברתי אני עם לבי לאמר אני הנה הגדלתי והוספתי חכמה על כל אשׁר היה לפני על ירושׁלם ולבי ראה הרבה חכמה ודעת׃17 ואתנה לבי לדעת חכמה ודעת הוללות ושׂכלות ידעתי שׁגם זה הוא רעיון רוח׃

Ecclesiastes 1:6-7

6 הולך אל דרום וסובב אל צפון סובב סבב הולך הרוח ועל סביבתיו שׁב הרוח׃7 כל הנחלים הלכים אל הים והים איננו מלא אל מקום שׁהנחלים הלכים שׁם הם שׁבים ללכת׃

Isaiah 40:22

22 הישׁב על חוג הארץ וישׁביה כחגבים הנוטה כדק שׁמים וימתחם כאהל לשׁבת׃

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Psalms 104:5

5 יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃

Isaiah 40:12

12 מי מדד בשׁעלו מים ושׁמים בזרת תכן וכל בשׁלשׁ עפר הארץ ושׁקל בפלס הרים וגבעות במאזנים׃

Job 38:4-30

4 איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃5 מי שׂם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃6 על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃7 ברן יחד כוכבי בקר ויריעו כל בני אלהים׃8 ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃9 בשׂומי ענן לבשׁו וערפל חתלתו׃10 ואשׁבר עליו חקי ואשׂים בריח ודלתים׃11 ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישׁית בגאון גליך׃12 המימיך צוית בקר ידעתה שׁחר מקמו׃13 לאחז בכנפות הארץ וינערו רשׁעים ממנה׃14 תתהפך כחמר חותם ויתיצבו כמו לבושׁ׃15 וימנע מרשׁעים אורם וזרוע רמה תשׁבר׃16 הבאת עד נבכי ים ובחקר תהום התהלכת׃17 הנגלו לך שׁערי מות ושׁערי צלמות תראה׃18 התבננת עד רחבי ארץ הגד אם ידעת כלה׃19 אי זה הדרך ישׁכן אור וחשׁך אי זה מקמו׃20 כי תקחנו אל גבולו וכי תבין נתיבות ביתו׃21 ידעת כי אז תולד ומספר ימיך רבים׃22 הבאת אל אצרות שׁלג ואצרות ברד תראה׃23 אשׁר חשׂכתי לעת צר ליום קרב ומלחמה׃24 אי זה הדרך יחלק אור יפץ קדים עלי ארץ׃25 מי פלג לשׁטף תעלה ודרך לחזיז קלות׃26 להמטיר על ארץ לא אישׁ מדבר לא אדם׃27 להשׂביע שׁאה ומשׁאה ולהצמיח מצא דשׁא׃28 הישׁ למטר אב או מי הוליד אגלי טל׃29 מבטן מי יצא הקרח וכפר שׁמים מי ילדו׃30 כאבן מים יתחבאו ופני תהום יתלכדו׃

Psalms 111:2

2 גדלים מעשׂי יהוה דרושׁים לכל חפציהם׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.