Bible verses about "morning prayer" | HOT

Numbers 23:23

23 כי לא נחשׁ ביעקב ולא קסם בישׂראל כעת יאמר ליעקב ולישׂראל מה פעל אל׃

Psalms 19:14

14 (19:15) יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יהוה צורי וגאלי׃

Numbers 19:1-22

1 וידבר יהוה אל משׁה ואל אהרן לאמר׃2 זאת חקת התורה אשׁר צוה יהוה לאמר דבר אל בני ישׂראל ויקחו אליך פרה אדמה תמימה אשׁר אין בה מום אשׁר לא עלה עליה על׃3 ונתתם אתה אל אלעזר הכהן והוציא אתה אל מחוץ למחנה ושׁחט אתה לפניו׃4 ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו והזה אל נכח פני אהל מועד מדמה שׁבע פעמים׃5 ושׂרף את הפרה לעיניו את ערה ואת בשׂרה ואת דמה על פרשׁה ישׂרף׃6 ולקח הכהן עץ ארז ואזוב ושׁני תולעת והשׁליך אל תוך שׂרפת הפרה׃7 וכבס בגדיו הכהן ורחץ בשׂרו במים ואחר יבא אל המחנה וטמא הכהן עד הערב׃8 והשׂרף אתה יכבס בגדיו במים ורחץ בשׂרו במים וטמא עד הערב׃9 ואסף אישׁ טהור את אפר הפרה והניח מחוץ למחנה במקום טהור והיתה לעדת בני ישׂראל למשׁמרת למי נדה חטאת הוא׃10 וכבס האסף את אפר הפרה את בגדיו וטמא עד הערב והיתה לבני ישׂראל ולגר הגר בתוכם לחקת עולם׃11 הנגע במת לכל נפשׁ אדם וטמא שׁבעת ימים׃12 הוא יתחטא בו ביום השׁלישׁי וביום השׁביעי יטהר ואם לא יתחטא ביום השׁלישׁי וביום השׁביעי לא יטהר׃13 כל הנגע במת בנפשׁ האדם אשׁר ימות ולא יתחטא את משׁכן יהוה טמא ונכרתה הנפשׁ ההוא מישׂראל כי מי נדה לא זרק עליו טמא יהיה עוד טמאתו׃14 זאת התורה אדם כי ימות באהל כל הבא אל האהל וכל אשׁר באהל יטמא שׁבעת ימים׃15 וכל כלי פתוח אשׁר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא׃16 וכל אשׁר יגע על פני השׂדה בחלל חרב או במת או בעצם אדם או בקבר יטמא שׁבעת ימים׃17 ולקחו לטמא מעפר שׂרפת החטאת ונתן עליו מים חיים אל כלי׃18 ולקח אזוב וטבל במים אישׁ טהור והזה על האהל ועל כל הכלים ועל הנפשׁות אשׁר היו שׁם ועל הנגע בעצם או בחלל או במת או בקבר׃19 והזה הטהר על הטמא ביום השׁלישׁי וביום השׁביעי וחטאו ביום השׁביעי וכבס בגדיו ורחץ במים וטהר בערב׃20 ואישׁ אשׁר יטמא ולא יתחטא ונכרתה הנפשׁ ההוא מתוך הקהל כי את מקדשׁ יהוה טמא מי נדה לא זרק עליו טמא הוא׃21 והיתה להם לחקת עולם ומזה מי הנדה יכבס בגדיו והנגע במי הנדה יטמא עד הערב׃22 וכל אשׁר יגע בו הטמא יטמא והנפשׁ הנגעת תטמא עד הערב׃

Psalms 57:8

8 (57:9) עורה כבודי עורה הנבל וכנור אעירה שׁחר׃

Psalms 63:1-11

1 מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה׃ (63:2) אלהים אלי אתה אשׁחרך צמאה לך נפשׁי כמה לך בשׂרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃2 (63:3) כן בקדשׁ חזיתיך לראות עזך וכבודך׃3 (63:4) כי טוב חסדך מחיים שׂפתי ישׁבחונך׃4 (63:5) כן אברכך בחיי בשׁמך אשׂא כפי׃5 (63:6) כמו חלב ודשׁן תשׂבע נפשׁי ושׂפתי רננות יהלל פי׃6 (63:7) אם זכרתיך על יצועי באשׁמרות אהגה׃7 (63:8) כי היית עזרתה לי ובצל כנפיך ארנן׃8 (63:9) דבקה נפשׁי אחריך בי תמכה ימינך׃9 (63:10) והמה לשׁואה יבקשׁו נפשׁי יבאו בתחתיות הארץ׃10 (63:11) יגירהו על ידי חרב מנת שׁעלים יהיו׃11 (63:12) והמלך ישׂמח באלהים יתהלל כל הנשׁבע בו כי יסכר פי דוברי שׁקר׃

Genesis 1:1-31

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃2 והארץ היתה תהו ובהו וחשׁך על פני תהום ורוח אלהים מרחפת על פני המים׃3 ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃4 וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשׁך׃5 ויקרא אלהים לאור יום ולחשׁך קרא לילה ויהי ערב ויהי בקר יום אחד׃6 ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃7 ויעשׂ אלהים את הרקיע ויבדל בין המים אשׁר מתחת לרקיע ובין המים אשׁר מעל לרקיע ויהי כן׃8 ויקרא אלהים לרקיע שׁמים ויהי ערב ויהי בקר יום שׁני׃9 ויאמר אלהים יקוו המים מתחת השׁמים אל מקום אחד ותראה היבשׁה ויהי כן׃10 ויקרא אלהים ליבשׁה ארץ ולמקוה המים קרא ימים וירא אלהים כי טוב׃11 ויאמר אלהים תדשׁא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע עץ פרי עשׂה פרי למינו אשׁר זרעו בו על הארץ ויהי כן׃12 ותוצא הארץ דשׁא עשׂב מזריע זרע למינהו ועץ עשׂה פרי אשׁר זרעו בו למינהו וירא אלהים כי טוב׃13 ויהי ערב ויהי בקר יום שׁלישׁי׃14 ויאמר אלהים יהי מארת ברקיע השׁמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו לאתת ולמועדים ולימים ושׁנים׃15 והיו למאורת ברקיע השׁמים להאיר על הארץ ויהי כן׃16 ויעשׂ אלהים את שׁני המארת הגדלים את המאור הגדל לממשׁלת היום ואת המאור הקטן לממשׁלת הלילה ואת הכוכבים׃17 ויתן אתם אלהים ברקיע השׁמים להאיר על הארץ׃18 ולמשׁל ביום ובלילה ולהבדיל בין האור ובין החשׁך וירא אלהים כי טוב׃19 ויהי ערב ויהי בקר יום רביעי׃20 ויאמר אלהים ישׁרצו המים שׁרץ נפשׁ חיה ועוף יעופף על הארץ על פני רקיע השׁמים׃21 ויברא אלהים את התנינם הגדלים ואת כל נפשׁ החיה הרמשׂת אשׁר שׁרצו המים למינהם ואת כל עוף כנף למינהו וירא אלהים כי טוב׃22 ויברך אתם אלהים לאמר פרו ורבו ומלאו את המים בימים והעוף ירב בארץ׃23 ויהי ערב ויהי בקר יום חמישׁי׃24 ויאמר אלהים תוצא הארץ נפשׁ חיה למינה בהמה ורמשׂ וחיתו ארץ למינה ויהי כן׃25 ויעשׂ אלהים את חית הארץ למינה ואת הבהמה למינה ואת כל רמשׂ האדמה למינהו וירא אלהים כי טוב׃26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃29 ויאמר אלהים הנה נתתי לכם את כל עשׂב זרע זרע אשׁר על פני כל הארץ ואת כל העץ אשׁר בו פרי עץ זרע זרע לכם יהיה לאכלה׃30 ולכל חית הארץ ולכל עוף השׁמים ולכל רומשׂ על הארץ אשׁר בו נפשׁ חיה את כל ירק עשׂב לאכלה ויהי כן׃31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Psalms 91:5-7

5 לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם׃6 מדבר באפל יהלך מקטב ישׁוד צהרים׃7 יפל מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגשׁ׃

Psalms 119:105

105 נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי׃

Psalms 90:14

14 שׂבענו בבקר חסדך ונרננה ונשׂמחה בכל ימינו׃

Psalms 5:3

3 (5:4) יהוה בקר תשׁמע קולי בקר אערך לך ואצפה׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.