Bible verses about "beauty of the earth" | HOT

Psalms 50:2

2 מציון מכלל יפי אלהים הופיע׃

Genesis 2:1-25

1 ויכלו השׁמים והארץ וכל צבאם׃2 ויכל אלהים ביום השׁביעי מלאכתו אשׁר עשׂה וישׁבת ביום השׁביעי מכל מלאכתו אשׁר עשׂה׃3 ויברך אלהים את יום השׁביעי ויקדשׁ אתו כי בו שׁבת מכל מלאכתו אשׁר ברא אלהים לעשׂות׃4 אלה תולדות השׁמים והארץ בהבראם ביום עשׂות יהוה אלהים ארץ ושׁמים׃5 וכל שׂיח השׂדה טרם יהיה בארץ וכל עשׂב השׂדה טרם יצמח כי לא המטיר יהוה אלהים על הארץ ואדם אין לעבד את האדמה׃6 ואד יעלה מן הארץ והשׁקה את כל פני האדמה׃7 וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשׁמת חיים ויהי האדם לנפשׁ חיה׃8 ויטע יהוה אלהים גן בעדן מקדם וישׂם שׁם את האדם אשׁר יצר׃9 ויצמח יהוה אלהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע׃10 ונהר יצא מעדן להשׁקות את הגן ומשׁם יפרד והיה לארבעה ראשׁים׃11 שׁם האחד פישׁון הוא הסבב את כל ארץ החוילה אשׁר שׁם הזהב׃12 וזהב הארץ ההוא טוב שׁם הבדלח ואבן השׁהם׃13 ושׁם הנהר השׁני גיחון הוא הסובב את כל ארץ כושׁ׃14 ושׁם הנהר השׁלישׁי חדקל הוא ההלך קדמת אשׁור והנהר הרביעי הוא פרת׃15 ויקח יהוה אלהים את האדם וינחהו בגן עדן לעבדה ולשׁמרה׃16 ויצו יהוה אלהים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל תאכל׃17 ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אכלך ממנו מות תמות׃18 ויאמר יהוה אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשׂה לו עזר כנגדו׃19 ויצר יהוה אלהים מן האדמה כל חית השׂדה ואת כל עוף השׁמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשׁר יקרא לו האדם נפשׁ חיה הוא שׁמו׃20 ויקרא האדם שׁמות לכל הבהמה ולעוף השׁמים ולכל חית השׂדה ולאדם לא מצא עזר כנגדו׃21 ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישׁן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשׂר תחתנה׃22 ויבן יהוה אלהים את הצלע אשׁר לקח מן האדם לאשׁה ויבאה אל האדם׃23 ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשׂר מבשׂרי לזאת יקרא אשׁה כי מאישׁ לקחה זאת׃24 על כן יעזב אישׁ את אביו ואת אמו ודבק באשׁתו והיו לבשׂר אחד׃25 ויהיו שׁניהם ערומים האדם ואשׁתו ולא יתבשׁשׁו׃

Genesis 1:26-28

26 ויאמר אלהים נעשׂה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמשׂ הרמשׂ על הארץ׃27 ויברא אלהים את האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אתו זכר ונקבה ברא אתם׃28 ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשׁה ורדו בדגת הים ובעוף השׁמים ובכל חיה הרמשׂת על הארץ׃

Genesis 1:1

1 בראשׁית ברא אלהים את השׁמים ואת הארץ׃

Isaiah 65:17

17 כי הנני בורא שׁמים חדשׁים וארץ חדשׁה ולא תזכרנה הראשׁנות ולא תעלינה על לב׃

Psalms 24:1

1 לדוד מזמור ליהוה הארץ ומלואה תבל וישׁבי׃

Psalms 33:5

5 אהב צדקה ומשׁפט חסד יהוה מלאה הארץ׃

Psalms 104:1-35

1 ברכי נפשׁי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשׁת׃2 עטה אור כשׂלמה נוטה שׁמים כיריעה׃3 המקרה במים עליותיו השׂם עבים רכובו המהלך על כנפי רוח׃4 עשׂה מלאכיו רוחות משׁרתיו אשׁ להט׃5 יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃6 תהום כלבושׁ כסיתו על הרים יעמדו מים׃7 מן גערתך ינוסון מן קול רעמך יחפזון׃8 יעלו הרים ירדו בקעות אל מקום זה יסדת להם׃9 גבול שׂמת בל יעברון בל ישׁובון לכסות הארץ׃10 המשׁלח מעינים בנחלים בין הרים יהלכון׃11 ישׁקו כל חיתו שׂדי ישׁברו פראים צמאם׃12 עליהם עוף השׁמים ישׁכון מבין עפאים יתנו קול׃13 משׁקה הרים מעליותיו מפרי מעשׂיך תשׂבע הארץ׃14 מצמיח חציר לבהמה ועשׂב לעבדת האדם להוציא לחם מן הארץ׃15 ויין ישׂמח לבב אנושׁ להצהיל פנים משׁמן ולחם לבב אנושׁ יסעד׃16 ישׂבעו עצי יהוה ארזי לבנון אשׁר נטע׃17 אשׁר שׁם צפרים יקננו חסידה ברושׁים ביתה׃18 הרים הגבהים ליעלים סלעים מחסה לשׁפנים׃19 עשׂה ירח למועדים שׁמשׁ ידע מבואו׃20 תשׁת חשׁך ויהי לילה בו תרמשׂ כל חיתו יער׃21 הכפירים שׁאגים לטרף ולבקשׁ מאל אכלם׃22 תזרח השׁמשׁ יאספון ואל מעונתם ירבצון׃23 יצא אדם לפעלו ולעבדתו עדי ערב׃24 מה רבו מעשׂיך יהוה כלם בחכמה עשׂית מלאה הארץ קנינך׃25 זה הים גדול ורחב ידים שׁם רמשׂ ואין מספר חיות קטנות עם גדלות׃26 שׁם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשׂחק׃27 כלם אליך ישׂברון לתת אכלם בעתו׃28 תתן להם ילקטון תפתח ידך ישׂבעון טוב׃29 תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישׁובון׃30 תשׁלח רוחך יבראון ותחדשׁ פני אדמה׃31 יהי כבוד יהוה לעולם ישׂמח יהוה במעשׂיו׃32 המביט לארץ ותרעד יגע בהרים ויעשׁנו׃33 אשׁירה ליהוה בחיי אזמרה לאלהי בעודי׃34 יערב עליו שׂיחי אנכי אשׂמח ביהוה׃35 יתמו חטאים מן הארץ ורשׁעים עוד אינם ברכי נפשׁי את יהוה הללו יה׃

Genesis 1:31

31 וירא אלהים את כל אשׁר עשׂה והנה טוב מאד ויהי ערב ויהי בקר יום השׁשׁי׃

Psalms 19:1

1 למנצח מזמור לדוד׃ (19:2) השׁמים מספרים כבוד אל ומעשׂה ידיו מגיד הרקיע׃

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.