Bible verses about "serving others" | Estonian

Matthew 10:16

16 Vaata, Mina läkitan teid nagu lambaid huntide keskele! Olge siis arukad nagu maod ja vagurad nagu tuvid!

Matthew 8:1-4

1 Aga kui Tema astus mäelt alla, järgis Teda palju rahvast. 2 Ja vaata, pidalitõbine tuli ja heitis maha Tema ette ning ütles: "Issand, kui Sa tahad, võid Sa mind puhtaks teha!" 3 Siis Jeesus sirutas Oma käe ja puudutas teda ning ütles: "Ma tahan, saa puhtaks!" Ja sedamaid sai ta oma pidalitõvest puhtaks. 4 Ja Jeesus ütles temale: "Katsu, et Sa seda ühelegi ei ütle, vaid mine näita ennast preestritele ja vii ohvriand, mille Mooses on seadnud, neile tunnistuseks!"

Luke 9:57-10:16

57 Ja kui nad olid sinna minemas, ütles teel keegi Temale: "Issand, ma tahan Sind järgida, kuhu Sa iganes lähed!" 58 Jeesus ütles talle: "Rebastel on augud ja taeva lindudel on pesad, aga Inimese Pojal ei ole aset, kuhu Ta Oma pea paneks!" 59 Kellelegi teisele Ta ütles: "Järgi mind!" Ent see ütles: "Issand, luba mind enne minna ja oma isa maha matta!" 60 Aga Ta ütles temale: "Lase surnuid oma surnud matta, sina aga mine ja kuuluta Jumala Riiki!" 61 Ja veel üks teine ütles: "Issand, ma tahan Sind järgida! Aga luba mind enne jätta jumalaga oma kodakondsed!" 62 Aga Jeesus ütles temale: "Ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala Riigile!"

Luke 10:1-16

1 Pärast seda määras Issand teised seitsekümmend ja läkitas nad kahekaupa enese eele igasse linna ja paika, kuhu Ta ise mõtles minna. 2 Ja Ta ütles neile: "Lõikust on palju, aga töötegijaid vähe; seepärast paluge lõikuse Issandat, et ta läkitaks välja töötegijaid Oma lõikusele! 3 Minge! Vaata, ma läkitan teid kui tallesid huntide keskele! 4 Ärge kandke kukrut ega pauna ega jalatseid ja teel ärge kedagi teretage. 5 Kuhu majasse te aga iganes sisse lähete, seal ütelge esiti: "Rahu olgu sellele kojale!" 6 Ja kui iganes seal on rahulaps, siis hingab teie rahu tema peal; aga kui mitte, siis tuleb rahu tagasi teie peale. 7 Aga sinna majasse jääge, sööge ja jooge, mis neil on, sest töötegija on oma palga väärt; ärge käige ühest majast teise. 8 Ja kuhu linna te iganes lähete ja kus teid vastu võetakse, seal sööge, mida teile ette pannakse; 9 ja tehke selle paiga haiged terveks ja ütlege neile: Jumala Riik on teie lähedal! 10 Aga kuhu linna te iganes lähete ja kus teid vastu ei võeta, seal minge välja ta uulitsaile ning ütelge: 11 Tolmugi, mis teie linnast on hakanud meie jalgade kulge, me pühime ära teile; ometi teadke, et Jumala Riik on lähedal! 12 Ma ütlen teile, et Soodomal on sel päeval Hõlpsam põli kui tol linnal! 13 Häda sulle, Korasin, häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on sündinud, küll nad oleksid ammu kotiriides ja tuhas istudes parandanud meelt! 14 Ometi peab Tüürosel ja Siidonil olema kohtus hõlpsam põli kui teil! 15 Ja sina, Kapernaum, eks sa olnud ülendatud taevani? Sind tõugatakse põrguni alla! 16 Kes teid kuuleb, see kuuleb Mind, ja kes teid hülgab, see hülgab Mind; aga kes hülgab Mind, see hülgab Selle, Kes Mind on läkitanud!"

Philippians 2:1-13

1 Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse troost, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastundmus kehtib, 2 siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised 3 ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui iseennast, 4 ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. 5 Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, 6 Kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, 7 vaid loobus Iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks; ja Ta leiti välimuselt inimesena; 8 Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. 9 Sellepärast ongi Jumal Tema ülendanud kõrgele ja andnud Temale nime üle kõigi nimede, 10 et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, niihästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad, 11 ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks. 12 Nõnda siis, mu armsad, otsekui te ikka olete olnud sõnakuulelikud, mitte üksnes nagu siis, kui ma olin teie juures, vaid ka nüüd veel rohkem minu ära olles, nõudke oma päästet kartuse ja värinaga! 13 Sest Jumal on See, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete Tema hea meele järgi.

Ephesians 6:7-8

7 orjates hea meelega otsekui Issandat ja mitte inimesi, 8 teades, et Issand selle hea, mis keegi on teinud, tasub igaühele, olgu ta ori või vaba.

James 1:1-27

1 Jakoobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane, saadab tervisi hajuvil asuvaile kaheteistkümnele suguharule. 2 Pidage lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, 3 ja teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust! 4 Ent kannatlikkus omagu täiuslikku tegu, et te oleksite täiuslikud ja laitmatud ega oleks teil mingit puudust. 5 Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, Kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis antakse temale. 6 Ent ta palugu usus, ilma kahtlemata; sest kes kahtleb, sarnaneks merelainele, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab. 7 Niisugune inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt; 8 ta on kaksipidise meelega mees, ebakindel kõigil oma teedel. 9 Ent madal vend kiidelgu oma suurusest, 10 aga rikas oma madalusest, sest ta kaob nagu rohu õieke. 11 Sest päike tõusis palavaga ja kuivatas rohu ära, ja selle õieke varises maha ning tema näo ilu hävis. Nõnda närtsib ka rikas oma retkedel! 12 Õnnis see mees, kes ära kannatab kiusatuse; sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille Issand on tõotanud neile, kes Teda armastavad. 13 Ärgu ükski kiusatuses olles öelgu: "Mind kiusab Jumal!" Sest Jumalat ei kiusata kurjaga ja Tema Ise ei kiusa kedagi. 14 Aga igaüht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb; 15 pärast, kui himu on rasestunud, toob ta patu ilmale, aga kui patt on täiesti tehtud, sünnitab ta surma. 16 Ärge eksige, mu armsad vennad! 17 Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse Isalt, Kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. 18 Tema on meid Oma tahtel sünnitanud tõe sõnaga, et oleksime Tema loodute esmasündinute hulgast. 19 Teie teate seda, mu armsad vennad. Olgu vaid iga inimene nobe kuulma, pikaline rääkima, pikaline vihale. 20 Sest mehe viha ei tekita õigust Jumala ees. 21 Sellepärast heitke ära kõik rüvedus ja viimnegi paha ning võtke tasase meelega vastu sõna, mis teisse istutati ja võib teie hinged päästa! 22 Aga olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad, iseendid pettes. 23 Sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. 24 Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. 25 Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija; see on õnnis oma tegemises. 26 Kui keegi arvab Jumalat teenivat ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant, selle jumalateenistus on tühine. 27 Puhas ja laitmatu jumalateenistus Jumala ja Isa ees on see: vaestelaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna.

1 Peter 1:10-16

10 Seda õndsust on uurinud ja juurelnud prohvetid, kes on ennustanud teile määratud armust, 11 juureldes seda, mis ja millise aja kohta teateid andis Kristuse Vaim nende sees, kui Ta ette ilmutas Kristust tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi. 12 Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd on kuulutatud teile nende kaudu, Kes teile taevast läkitatud Püha Vaimu läbi on toonud Evangeeliumi; ja sellesse igatsevad Inglidki vaadata. 13 Sellepärast vöötage oma meele niuded ja olge kained; ja lootke täiesti armu peale, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. 14 Kui sõnakuulelikkuse lapsed ärge anduge endistele himudele, nagu siis kui teil puudus õige teadmine; 15 vaid nõnda nagu See, Kes teid on kutsunud, on püha, saage ka ise pühaks kõigis eluviisides; 16 sest on kirjutatud: "Olge pühad, sest Mina olen püha!"

Matthew 8:5-13

5 Aga kui Jeesus saabus Kapernauma, tuli Tema juure sõjapealik, palus Teda 6 ning ütles: "Issand, minu poiss on kodus halvatuna maas suures valus!" 7 Jeesus ütles temale: "Ma tulen ja teen ta terveks." 8 Aga sõjapealik kostis ja ütles: "Issand, mina pole väärt, et Sa mu katuse alla tuled, vaid ütle ainult sõna, siis mu poiss paraneb. 9 siis ta tuleb, ja oma orjale: Tee seda! siis ta teeb." 10 Kui Jeesus seda kuulis, imestas Ta ja ütles neile, kes Teda järgisid: "Tõesti Ma ütlen teile, mitte üheltki Iisraelis Ma ei ole leidnud nii suurt usku! 11 Ent Ma ütlen teile, et paljud tulevad idast ja läänest ja istuvad lauas Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga Taevariigis, 12 aga kuningriigi lapsed heidetakse välja kõige äärmisemasse pimedusse; seal on ulumine ja hammaste kiristamine!" 13 Ja Jeesus ütles sõjapealikule: "Mine! Nagu sa oled uskunud, nõnda sündigu sulle!" Ja tema poiss sai terveks selsamal tunnil.

John 7:1-24

1 Ja pärast seda käis Jeesus mööda Galileamaad, sest Ta ei tahtnud käia Juudamaal, kuna juudid püüdsid Teda tappa. 2 Aga juutide lehtmajade püha oli ligi. 3 Siis ütlesid ta vennad Temale "Mine siit ära Judeasse, et ka Su jüngrid näeksid Su tegusid, mida Sa teed; 4 Teised ütlesid: "Tema on Kristus!" Aga muud ütlesid: "Ega siis Kristus Galileast tule? 5 Sest Ta vennadki ei uskunud Temasse. 6 Siis ütles Jeesus neile: "Minu aeg ei ole veel tulnud, aga teie aeg on alati soodus. 7 Maailm ei või teid vihata, aga Mind ta vihkab, sest Mina tunnistan temast, et Tema teod on kurjad. 8 Minge teie üles pühiks; Mina veel ei lähe üles neiks pühiks, sest Minu aeg ei ole veel täis saanud." 9 Kui Ta neile seda oli ütelnud, jäi Ta Galileasse. 10 Ent kui Ta vennad olid üles läinud pühiks, läks Temagi üles, mitte avalikult, vaid otsegu salaja. 11 Siis otsisid juudid Teda pühil ja ütlesid: "Kus Ta on?" 12 Ja nurisemine Tema pärast oli suur hulkade seas. Mõned ütlesid: "Tema on hea!" Teised ütlesid: "Ei, vaid Ta eksitab rahvast!" 13 Kuid ükski ei rääkinud Temast julgesti hirmu pärast juutide ees. 14 Aga kui pühad juba olid poole peale jõudnud, läks Jeesus üles pühakotta ja õpetas. 15 Siis juudid panid seda imeks ning ütlesid: "Kuidas see Kirja tunneb ilma õppimata?" 16 Jeesus aga vastas neile ning ütles: "Minu õpetus ei ole Minu oma, vaid Selle, Kes Mind on läkitanud. 17 Kui keegi tahab teha Tema tahtmist, see tunneb, kas see õpetus on Jumalast või kas Mina räägin Iseenesest. 18 Kes iseenesest räägib, see otsib iseenese austust; aga Kes otsib selle austust, Kes Teda on läkitanud, See on tõeline ja Temas ei ole ülekohut. 19 Eks Mooses ole teile annud käsuõpetuse, ja ükski teie seast ei tee käsuõpetuse järele. Miks te püüate Mind tappa?" 20 Rahvas vastas: "Sul on kuri vaim; kes püüab Sind tappa?" 21 Jeesus kostis ning ütles neile: "Ühe teo Ma tegin ja te kõik imestate. 22 Sellepärast on Mooses teile annud ümberlõikamise - mitte nii, et see on Moosesest, vaid esiisadest - ja te lõikate inimese ümber ka hingamispäeval. 23 Kui inimene lõigatakse ümber hingamispäeval, et Moosese käsuõpetust ei rikutaks, miks te siis olete pahased Minule, et Ma olen kogu inimese terveks teinud hingamispäeval? 24 Ärge mõistke kohut silmnäo järele, vaid mõistke õiget kohut!"

Romans 12:1

1 Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku halastuse tõttu andma oma ihud elavaks pühaks ja Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus.

Philippians 2:2

2 siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised

2 Thessalonians 3:8

8 ega ole kellegi juures leiba muidu söönud, vaid oleme vaeva ja rängeldamisega ööd ja päevad teinud tööd, et mitte kedagi teie seast koormata;

Ephesians 4:11-14

11 Ja Tema on pannud mõned Apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned Evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, 12 et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse Ihu ülesehitamiseks, 13 seniks kui me kõik jõuame ühisele usule ja Jumala Poja tunnetusele ning täieks meheks saame Kristuse täiuse täisea mõõtu mööda, 14 ega jääks enam väetiteks lasteks, keda õõtsutatakse ja kõigutatakse igas õpetuse tuules inimeste pettemänguga ja nende vembutamisega eksiõpetusse võrgutamiseks;

Hebrews 6:10-12

10 Sest Jumal ei ole ülekohtune, et Ta unustaks ära teie teod ja armastuse, mida olete osutanud Tema nimele, kui te pühadele abiks olite ja veelgi olete. 11 Aga me ihaldame seda, et te igaüks osutaksite sama indu täieliku lootuse säilitamiseks otsani; 12 et te ei läheks loiuks, vaid järgiksite neid, kes usu ja pika meele tõttu pärivad selle, mis on tõotatud.

1 Peter 4:1-19

1 Et nüüd Kristus on kannatanud lihas, siis relvastuge teiegi sama meelega; sest kes lihas on kannatanud, see on lakanud pattu tegemast, 2 nõnda et ta aega, mis tal veel on elada lihas, enam ei ela inimeste himude järgi, vaid Jumala tahtmise järgi. 3 Sest sellest on küllalt, et teil möödunud aeg kulus ära paganate tahte täitmiseks, kui te elasite lodevuses, himudes, viinajoomises, öistes olenguis, jootudes ja jõledais ebajumalateenistustes. 4 Nemad võõrastavad seda, et teie nendega ühes ei jookse samas lodeva elu voolus, ning pilkavad teid. 5 Nad peavad aru andma Sellele, Kes on valmis kohut mõistma elavate ja surnute üle. 6 Sest selleks on surnuile kuulutatud Evangeelium, et kohus nende üle oleks mõistetud nagu inimeste üle lihas ja nad elaksid nagu Jumal vaimus. 7 Aga kõigi asjade lõpp on lähedal! Olge siis mõistlikud ja kained palveiks! 8 Kõigepealt olgu teie armastus südamlik üksteise vastu, sest "armastus katab pattude hulga". 9 Olge külalislahked üksteise vastu ilma nurisemata. 10 Teenigu igaüks teist selle andega, mille ta on saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad. 11 Kui keegi räägib, siis ta rääkigu kui Jumala sõnu; kui keegi teenib, siis ta teenigu kui jõust, mida Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, Kelle on au ja vägi ajastute ajastuteni! Aamen. 12 Armsad, ärge pidage võõraks tulekuumust enestes, mis teile on saanud katsumiseks, otsekui sünniks teile midagi võõrast, 13 vaid sedamööda nagu teil on osa Kristuse kannatamistest, olge rõõmsad, et võiksite rõõmustuda ning hõisata Tema au ilmumisel. 14 Kui teid solvatakse Kristuse nime pärast, siis te olete õndsad, sest au ja Jumala Vaim hingab teie peal. 15 Ärgu siis keegi teist kannatagu mõrtsukana või vargana või kurjategijana või salakaebajana. 16 Aga kui keegi kannatab ristiinimesena, siis ta ärgu häbenegu, vaid andku Jumalale austust selle nimega. 17 Sest aeg on kohtul alata Jumala kojast; kui see aga algab kõigepealt meist, missugune ots ootab neid, kes ei ole sõnakuulelikud Jumala Evangeeliumile? 18 Ja kui õige vaevalt pääseb, kuhu siis saab õel ja patune? 19 Seepärast usaldagu need, kes Jumala tahtmise järgi kannatavad, oma hinged ustava Looja hooleks, tehes head.

1 John 3:17-18

17 Kui nüüd kellelgi on selle maailma vara ja ta näeb oma venna puuduses olevat ja suleb oma südame tema eest, kuidas saab Jumala armastus jääda temasse? 18 Lapsukesed, ärgem armastagem sõnaga ega keelega, vaid teoga ja tõega!

Mark 10:42-45

42 Ja Jeesus kutsus nad Enese juure ja ütles neile: "Te teate, et need, keda arvatakse rahvaste ülemaiks, valitsevad nende üle ja rahvaste suured tarvitavad võimust nende vastu. 43 Aga nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes teie seast tahab saada suureks, olgu teie teenija, 44 ja kes teie seast tahab olla kõige ülem, olgu kõikide ori! 45 Sest Inimese Poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunaks paljude eest!"

Galatians 5:13-15

13 Sest teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks; aga mitte lihale ajet andvaks vabaduseks, vaid teenige üksteist armastuses. 14 Sest kõik käsk on täidetud ühes sõnas, nimelt selles: "Armasta oma ligimest nagu iseennast!" 15 Aga kui te isekeskis purelete ja üksteist sööte, siis katsuge, et te üksteist ära ei neela.

Hebrews 13:16

16 Ärge unustage head teha ja osadust pidada, sest sellised ohvrid on Jumala meele järgi.

Luke 21:1-4

1 Aga Ta vaatas ja nägi rikkaid oma ande ohvrikirstu panevat. 2 Ent Ta nägi ka üht vaest lesknaist kaks leptonit sinna sisse panevat. 3 Ja Ta ütles: "Tõesti Ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik muud! 4 Sest need kõik panid oma küllusest anni, kuid tema pani oma vaesusest kõik toiduse, mis tal oli!"

John 13:4-5

4 tõuseb Ta üles õhtusöömaajalt ja võtab Oma kuue seljast ja võtab rätiku ja vöötub sellega. 5 Pärast seda Ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega Ta oli vöötatud.

John 13:1-13

1 Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis tunni olevat tulnud, et Ta siit maailmast läheb Isa juure, armastas Ta neid otsani, nõnda Ta oli armastanud Omi, kes olid maailmas. 2 Ja õhtusöömaajal olles, kui kurat juba oli Juuda, Siimona poja Iskarioti südamesse pannud, et ta Tema ära annaks, 3 ja kui Jeesus teadis et Isa kõik Tema kätte oli annud ja et Tema oli lähtunud Jumalast Ja läheb Jumala juure, 4 tõuseb Ta üles õhtusöömaajalt ja võtab Oma kuue seljast ja võtab rätiku ja vöötub sellega. 5 Pärast seda Ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega Ta oli vöötatud. 6 Siis Ta tuleb Siimon Peetruse juure, ja see ütleb Temale: "Issand, kas Sina mu jalg pesed?" 7 Jeesus vastas ütles temale: "Mida Mina teen, seda sina nüüd ei tea, aga pärast seda sa pead teada saama!" 8 Peetrus ütleb Temale: "Eladeski ei või Sina minu jalgu pesta!" Jeesus vastas temale: "Kui Ma sind ei pese, siis ei ole sul osa Minuga!" 9 Siimon Peetrus ütleb Temale: "Issand, mitte üksnes minu jalgu, vaid ka käed ja pea!" 10 Jeesus ütleb temale: "Kes on pestud, sellel ei ole vaja muud kui jalgu pesta, sest ta on üldse puhas; ja teie olete puhtad, kuid mitte kõik!" 11 Sest Ta teadis, kes Tema ära annab, sellepärast Ta ütles: "Teie ei ole kõik puhtad!" 12 Kui Ta nüüd nende jalad on pesnud ja Oma kuue oli võtnud, istus Ta jälle maha ja ütles neile: "Kas teate, mis Ma teile olen teinud? 13 Te hüüate Mind Õpetajaks ja Issandaks ja ütlete õigesti, sest Mina olen See.

Romans 12:6-7

6 Aga meil on armu mööda, mis meile antud, mõnesuguseid armuandeid: olgu prohvetliku kuulutamise anne, mis toimugu usu mõõtu mööda; 7 olgu hoolekanne, mis toimugu hoolekandeametis; olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetamisametis;

1 Timothy 3:13

13 Sest need, kes on hästi pidanud oma ametit, saavutavad enestele kauni lugupidamise ja suure julguse usus, mis on Kristuses Jeesuses.

Luke 22:25-27

25 Siis Tema ütles neile: "Rahvaste kuningad valitsevad isandaina nende üle ja nende võimumehi hüütakse armulisiks isandaiks. 26 Kuid teie ärge olge nõnda, vaid suurem teie seast olgu nagu noorem, ja ülem nõnda nagu see, kes teenib. 27 Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas, või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Ent Mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib.

Genesis 1:1

1 Alguses lõi Jumal taevad ja maa.

Ephesians 2:10

10 Sest meie oleme Tema teos, Kristuses Jeesuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne valmistanud, et me käiksime nendes.

Philippians 2:1-4:23

1 Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse troost, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastundmus kehtib, 2 siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised 3 ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui iseennast, 4 ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. 5 Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, 6 Kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, 7 vaid loobus Iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks; ja Ta leiti välimuselt inimesena; 8 Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. 9 Sellepärast ongi Jumal Tema ülendanud kõrgele ja andnud Temale nime üle kõigi nimede, 10 et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, niihästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad, 11 ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks. 12 Nõnda siis, mu armsad, otsekui te ikka olete olnud sõnakuulelikud, mitte üksnes nagu siis, kui ma olin teie juures, vaid ka nüüd veel rohkem minu ära olles, nõudke oma päästet kartuse ja värinaga! 13 Sest Jumal on See, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete Tema hea meele järgi. 14 Tehke kõik nurisemata ja kaksipidi mõtlemata, 15 et te oleksite laitmatud ja puhtad, veatud Jumala lapsed keset tigedat ja pöörast sugupõlve, kelle seas teie paistate otsekui taevatähed maailmas, 16 hoides elu sõna, minule kiitluseks Kristuse päeval, et ma ei ole tühja jooksnud ega teinud tühja tööd. 17 Ja kuigi minu veri peaks kahjana valatama teie usu ohvri ja jumalateenistuse üle, siiski ma rõõmutsen ja olen rõõmus ühes teie kõikidega. 18 Sellesama pärast olge ka teie rõõmsad ja rõõmutsege ühes minuga. 19 Ma loodan Issandas Jeesuses Timoteose varsti läkitada teie juurde, et ka minul oleks hea meel teada saades, kuidas teie käsi käib. 20 Sest mul pole kedagi muud nii üksmeelset minuga, kes nõnda tõsiselt hoolitseks teie eest. 21 Sest nad kõik otsivad eneste oma, aga mitte seda, mis on Kristuse Jeesuse Oma. 22 Aga tema ustavust te teate, sest nagu laps oma isaga, nõnda on ta minuga ühes töötanud Evangeeliumi kasuks. 23 Teda ma loodan nüüd läkitada, niipea kui näen, kuidas minu asi areneb. 24 Ent mul on kindel lootus Issandas, et ma ka ise varsti tulen. 25 Aga ma olen arvanud tarviliseks läkitada teie juurde vend Epafroditose, oma kaastöölise ja kaasvõitleja, teie Apostli ja minu vajaduste eest hoolitseja, 26 sellepärast et ta teid kõiki igatses ja suurt tuska tundis sellest, et olite kuulnud tema haigestumisest. 27 Sest tema oli ka tõesti suremas haige; ent Jumal andis temale armu, aga mitte üksi temale, vaid ka minule, et mulle ei tuleks kurbust kurbuse peale. 28 Sellepärast ma läkitasin tema seda nobedamini, et te teda nähes jälle rõõmustuksite ja mul oleks vähem kurbust. 29 Siis võtke ta vastu Issandas kõige rõõmuga ja pidage niisuguseid mehi kalliks. 30 Sest Kristuse töö pärast oli ta surma suus ega hoolinud oma elust, et täita seda, mis teil jäi tegemata hoolitsemises minu eest.

Philippians 3:1-4:23

1 Peale kõige, mu vennad, rõõmutsege Issandas! Üht ja sama kirjutades ei tüüta see mind, aga teid see kinnitab. 2 Pidage silmas koeri, pidage silmas kurje töötegijaid, hoiduge katkilõikamise eest! 3 Sest ümberlõigatud, need oleme meie, kes Jumalat teenime vaimus, ja kiitleme Kristusest Jeesusest ega looda liha peale, 4 ehkki mul oleks lootust liha peale. Kui keegi muu arvab, et tema võib liha peale loota, siis mina veel rohkem! 5 Ma olen ümber lõigatud kaheksandal päeval, ma olen Iisraeli soost, Benjamini suguharust, ma olen heebrealane, sündinud heebrealasist, käsuõpetuselt variser, 6 innukas koguduse tagakiusaja, laitmatu käsuõiguse poolest. 7 Aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. 8 Jah tõesti, mina arvan kõik kahjuks oma Issanda Kristuse Jeesuse ülivõimsa tunnetuse vastu, Kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeiks, et kasuks saada Kristust 9 ja et mind leitaks Tema seest ega oleks mul oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu, see, mis tuleb Jumalalt usu varal, 10 et ma tunneksin ära Tema ja Ta ülestõusmise väe ja Tema kannatamise osaduse ning muutuksin Tema surma sarnaseks, 11 kui ma kuidagi pääsen ülestõusmisele surnute seast. 12 Ei mitte, et ma selle juba oleksin kätte saanud või oleksin juba täiuslik, vaid ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus Jeesus mind on kätte saanud. 13 Vennad, mina ei arva seda juba kätte saanud olevat; ent üht ma ütlen: ma unustan ära, mis on taga, ja sirutun sinnapoole, mis on ees, 14 ma pürin seatud eesmärgi poole, taevase kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. 15 Nii mitu nüüd, kui meid on täiuslikku, mõelgem sama! Ja kui te midagi mõtlete teisiti, siis Jumal ilmutab teile ka selle. 16 Ometi, kuhu oleme jõudnud, sealt käigem sama teed! 17 Järgige minu eeskuju, vennad, ja vaadelge neid, kes elavad nõnda nagu meie teile eeskujuks oleme. 18 Sest paljud, kellest ma teile olen sagedasti öelnud ja nüüd ütlen ka nuttes, elavad Kristuse risti vaenlastena. 19 Nende ots on hukatus, nende jumal on nende kõht ja nende au on nende häbis; nad taotlevad maapealseid asju. 20 Sest meie ühiskond on teavas, kust me ka ootame Issandat Jeesust Kristust kui Õnnistegijat, 21 Kes meie alanduse ihu muudab Oma äraseletatud ihu sarnaseks väge mööda, millega Ta võib ka kõik teha Oma alamaks.

Philippians 4:1-23

1 Nõnda, mu armsad ja igatsetud vennad, minu rõõm ja pärg, seiske siis Issandas kindlatena, armsad! 2 Euodiat ma manitsen ja ma manitsen Süntühhet olema ühemõttelised Issandas. 3 Ja ma palun ka sind, tõsine kaastööline, aita neid naisi, kes on võidelnud Evangeeliumi eest ühes minuga ja Kleemensiga ja mu teiste abimeestega, kelle nimed on eluraamatus. 4 Olge ikka rõõmsad Issandas! Ja taas ma ütlen: olge rõõmsad. 5 Teie leebus saagu teatavaks kõigile inimestele. Issand on lähedal. 6 Ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks. 7 Ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. 8 Viimaks, vennad, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõelge! 9 Mis te ka olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke; ja rahu Jumal on siis teiega. 10 Väga suureks rõõmuks Issandas aga oli mulle see, et te juba uuesti virgusite mõtlema minule: sellele te mõtlesite ennegi, aga teil ei olnud juhust selleks. 11 Ma ei ütle seda puuduse pärast; sest ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. 12 Oskan elada vähesega ja oskan elada külluses, olen kõigega ja kõigi oludega harjunud: nii olema söönud kui ka nägema nälga, elama nii külluses kui ka puuduses. 13 Ma suudan kõik Temas, Kes mind teeb vägevaks. 14 Siiski te tegite hästi, et mind toetasite minu viletsuses. 15 Ent teiegi, filiplased, teate, et armuõpetuse algusaegadest, kui ma läksin teele Makedooniast, ükski Kogudus ei olnud osaduses minuga andmise ja võtmise arvepidamises kui ainult teie, 16 sest Tessaloonikassegi te saatsite minu tarviduseks ühe ja teise korra. 17 Mitte, et ma andi püüan, vaid ma otsin vilja, mis kasuks oleks teie arvele. 18 Mul on nüüd kõike ja mul on rohkesti; ma sain küllalt, kui ma Epafroditoselt võtsin vastu, mis teie olite lähetanud magusa lõhnana ja armsa ohvrina, mis on Jumalale meelepärast. 19 Aga küll minu Jumal täidab kõik teie vajaduse Oma rikkust mööda auga Kristuses Jeesuses. 20 Aga Jumalale ja meie Isale olgu austus ajastute ajastuteni! Aamen. 21 Tervitage kõiki pühasid Kristuses Jeesuses! Teid tervitavad minu juures olevad vennad. 22 Kõik pühad saadavad teile tervitusi, aga iseäranis need, kes on keisri perest. 23 Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie vaimuga!

Romans 12:9-13

9 Armastus ärgu olgu silmakirjalik. Hoiduge kurjast eemale, kiinduge heasse! 10 Olge vennaarmastuse poolest hellasüdamelised üksteise vastu; vastastikuses austamises jõudke üksteisest ette! 11 Ärge olge viitsimatud hoolsuses; olge tulised vaimus; teenige Issandat! 12 Olge rõõmsad lootuses, kannatlikud ahastuses, püsivad palves! 13 Võtke osa pühade puudusest; püüdke olla külalislahked.

Galatians 6:9

9 Ja kui me teeme head, siis ärgem tüdigem, sest me saame omal ajal lõigata, kui me ei väsi.

Luke 6:27-45

27 Aga teile, kes kuulete, ütlen Ma: Armastage oma vaenlasi, tehke head neile, kes teid vihkavad; 28 õnnistage neid, kes teid neavad; paluge nende eest, kes teid siunavad. 29 Kes sind lööb vastu kõrva, sellele paku ka teine; ja kes sult võtab kuue, sellele ära keela vammust. 30 Anna igaühele, kes sind palub, ja sellelt, kes võtab sinu oma, ära nõua tagasi. 31 Ja nõnda nagu te tahate, et inimesed teile teeksid, nõnda tehke neile. 32 Ja kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis tänu on teil sellest? Sest patusedki armastavad neid, kes neid armastavad. 33 Ja kui te teete head oma heategijaile, mis tänu on teil sellest? Sest patusedki teevad sedasama. 34 Ja kui te laenate neile, kelledelt te loodate tagasi saada, mis tänu on teil sellest? Patusedki laenavad patustele, et nad samavõrra saaksid tagasi. 35 Aga armastage oma vihamehi ja tehke head ja laenake ilma midagi selle vastu lootmata; siis teie palk on suur ja te olete Kõigekõrgema lapsed, sest Tema on lahke ka tänamatute ja kurjade vastu. 36 Olge armulised, nõnda nagu teie Isa on armuline. 37 Ja ärge mõistke kohut, siis ei mõisteta ka teie üle kohut. Ärge mõistke hukka, siis ei mõisteta ka teid hukka. Andke andeks, siis antakse ka teile andeks. 38 Andke, siis antakse ka teile; hea, tuubitud ja raputatud ja kuhjaga mõõt antakse teie rüppe; sest sama mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse ka teile." 39 Aga Ta ütles neile võrdumi: "Egas pime või pimedat talutada? Eks nad mõlemad kuku auku? 40 Ei ole õpilane ülem oma õpetajast, ent iga täiesti õpetatu on samasugune kui ta õpetaja. 41 Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, kuid palki su omas silmas sa ei pane tähele? 42 Ehk kuidas sa võid ütelda oma vennale: Vend, lase ma tõmban pinnu sinu silmast! ja sa ise ei näe palki omas silmas? Sa silmakirjatseja! Tõmba esmalt palk omast silmast ja siis sa seletad pindu välja tõmmata oma venna silmast! 43 Sest ei ole head puud, mis kannaks halba vilja, ega jälle halba puud, mis kannaks head vilja. 44 Sest igat puud tuntakse tema viljast. Ei nopita ju viigimarju kibuvitsust ega korjata viinakobaraid ohakaist. 45 Hea inimene toob esile head oma südame heast tagavarast ja halb inimene toob esile halba oma südame halvast tagavarast. Sest mida süda täis, sellest suu räägib!

1 Corinthians 9:19

19 Sest ehk ma küll olen vaba kõikidest, olen ma ometi hakanud kõikide orjaks, et ma seda rohkem inimesi võiksin võita.

James 2:14-17

14 Mis kasu on sellest, mu vennad, kui keegi ütleb enesel usku olevat, aga tegusid temal ei ole? Ega usk või teda õndsaks teha? 15 Kui vend või õde on alasti ja neil puudub igapäevane toidus, 16 ja keegi teie seast ütleb neile: "Minge rahuga, soojendage endid ja sööge kõhud täis!", aga te ei anna neile ihu tarbeid, mis on sellest kasu? 17 Nõnda ka usk, kui tal ei ole tegusid, on iseenesest surnud.

Matthew 5:16

16 Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas.

1 John 3:18

18 Lapsukesed, ärgem armastagem sõnaga ega keelega, vaid teoga ja tõega!

Matthew 25:35-40

35 Sest Mul oli nälg, ja te andsite Mulle süüa; Mul oli janu, ja te jootsite Mind; Ma olin võõras, ja te võtsite Mind vastu; 36 Ma olin alasti, ja te riietasite Mind; Ma olin haige, ja te tulite Mind vaatama; Ma olin vangis, ja te tulite Mu juure. 37 Siis vastavad õiged Temale: Issand, millal me nägime Sind näljasena ja söötsime Sind, või millal janusena ja jootsime Sind? 38 Millal me nägime Sind võõrana ja võtsime Sind vastu, või alasti ja riietasime Sind? 39 Millal me nägime Sind haigena või vangis ja tulime Su juure? 40 Siis vastab Kuningas ja ütleb neile: Tõesti Ma ütlen teile, et mida te iganes olete teinud ühele nende Mu vähemate vendade seast, seda te olete Minule teinud!

Mark 10:45

45 Sest Inimese Poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunaks paljude eest!"

Luke 6:38

38 Andke, siis antakse ka teile; hea, tuubitud ja raputatud ja kuhjaga mõõt antakse teie rüppe; sest sama mõõduga, millega teie mõõdate, mõõdetakse ka teile."

Matthew 23:11

11 Aga kes on ülem teie seast, see olgu teie teenija.

Philippians 2:1-11

1 Kui nüüd mingisugune manitsus Kristuses, kui mingisugune armastuse troost, kui mingisugune Vaimu osadus, kui mingisugune südamlikkus ja kaastundmus kehtib, 2 siis tehke mu rõõm täielikuks sellega, et mõtlete sama ja peate ühesugust armastust, olles üksmeelsed ja ühemõttelised 3 ega tee midagi riiu ega tühja au pärast, vaid arvate alanduses üksteist ülemaks kui iseennast, 4 ja et ükski ei vaata selle peale, mis on tulus temale, vaid ka selle peale, mis on tulus teistele. 5 Olgu teil samasugune meel, mis oli ka Kristusel Jeesusel, 6 Kes, kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, 7 vaid loobus Iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks; ja Ta leiti välimuselt inimesena; 8 Ta alandas iseennast, saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi ristisurmani. 9 Sellepärast ongi Jumal Tema ülendanud kõrgele ja andnud Temale nime üle kõigi nimede, 10 et Jeesuse nimes nõtkuksid kõik põlved, niihästi taevaliste kui maapealsete kui ka maa-aluste omad, 11 ja iga keel tunnistaks, et Jeesus Kristus on Issand, Jumala Isa auks.

Matthew 20:28

28 otsegu Inimese Poeg ei ole tulnud, et Teda teenitaks, vaid teenima ja Oma hinge andma lunaks paljude eest!"

Mark 9:35

35 Ja Tema istus maha ja kutsus need kaksteistkümmend ning ütles neile: "Kui keegi tahab olla esimene, siis olgu ta kõikidest viimne ja kõikide teenija!"

Mark 10:44-45

44 ja kes teie seast tahab olla kõige ülem, olgu kõikide ori! 45 Sest Inimese Poeg ei ole tulnud ennast laskma teenida, vaid ise teenima ja andma oma hinge lunaks paljude eest!"

John 13:12-14

12 Kui Ta nüüd nende jalad on pesnud ja Oma kuue oli võtnud, istus Ta jälle maha ja ütles neile: "Kas teate, mis Ma teile olen teinud? 13 Te hüüate Mind Õpetajaks ja Issandaks ja ütlete õigesti, sest Mina olen See. 14 Kui nüüd Mina, Isaand ja Õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema.

Galatians 5:13-14

13 Sest teie, vennad, olete kutsutud vabaduseks; aga mitte lihale ajet andvaks vabaduseks, vaid teenige üksteist armastuses. 14 Sest kõik käsk on täidetud ühes sõnas, nimelt selles: "Armasta oma ligimest nagu iseennast!"

Acts 20:35

35 Mina olen teile kõigiti näidanud, et nõnda tööd tehes tuleb hoolt kanda nõrkade eest ja meeles pidada Issanda Jeesuse sõnu, mis Ta on öelnud: õndsam on anda kui võtta!"

1 Peter 4:10-11

10 Teenigu igaüks teist selle andega, mille ta on saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad. 11 Kui keegi räägib, siis ta rääkigu kui Jumala sõnu; kui keegi teenib, siis ta teenigu kui jõust, mida Jumal annab, et kõiges austataks Jumalat Jeesuse Kristuse läbi, Kelle on au ja vägi ajastute ajastuteni! Aamen.

1 Peter 4:10

10 Teenigu igaüks teist selle andega, mille ta on saanud, kui Jumala mõnesuguse armu head majapidajad.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.