Bible verses about "faith healing" | Estonian

Matthew 8:2

2 Ja vaata, pidalitõbine tuli ja heitis maha Tema ette ning ütles: "Issand, kui Sa tahad, võid Sa mind puhtaks teha!"

Matthew 17:14-20

14 Ja kui nad tulid rahva juure, astus Tema ette inimene ja heitis põlvili Ta ette 15 ning ütles: "Issand, halasta mu poja peale, sest ta on kuutõbine ja suures vaevas; sagedasti langeb Ta tulle ja sagedasti vette. 16 Ja ma tõin ta Sinu jüngrite juure, kuid nad ei suutnud teda terveks teha!" 17 Aga Jeesus kostis ning ütles: "Oh sina uskmatu ja pöörane tõug! Kui kaua pean Ma olema teie juures? Kui kaua pean Ma teiega kannatama? Tooge ta siia mu juure!" 18 Ja Jeesus sõitles teda, ja kuri vaim väljus temast, ja poiss sai terveks samast tunnist. 19 Siis tulid jüngrid Jeesuse juure isepäinis ja küsisid: "Miks meie ei võinud teda välja ajada?" 20 Aga Tema ütles neile: "Teie nõdra usu pärast. Sest tõesti Ma ütlen teile, kui teil oleks usku nagu sinepiivake, siis te võiksite ütelda sellele mäele: Siirdu siit sinna! Ja ta siirduks sinna, ja miski ei oleks teile võimatu.

Luke 7:11-17

11 Järgmisel päeval läks Ta linna, mida hüütakse Nainiks, ja Temaga ühes läksid Tema jüngrid ja palju rahvast. 12 Kui Ta linna värava ligi jõudis, vaata, siis kanti välja surnut, oma ema ainust poega; ja ema oli lesk. Ja suur hulk linna rahvast oli temaga. 13 Ja kui Issand teda nägi, oli tal väga hale meel temast ja ütles talle: "Ära nuta!" 14 Ja ta astus ligi ja puudutas puusärki; aga kandjad jäid seisma. Ja Ta ütles: "Noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles!" 15 Ja surnu tõusis istukile ja hakkas rääkima. Ja Ta andis tema ta emale. 16 Aga neid kõiki valdas hirm, ja nad andsid au Jumalale ning ütlesid: "Suur prohvet on meie seas tõusnud ja Jumal on tulnud Oma rahvast katsuma!" 17 Ja see jutt Temast levis kogu Juudamaale ja kõigisse ümberkaudseisse paikadesse.

John 20:30-31

30 Nii tegi Jeesus ka veel muid tunnustähti jüngrite ees, mida ei ole kirjutatud sellesse raamatusse. 31 Aga need on kirjutatud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala Poeg, ja et teil uskudes oleks elu Tema nime sees.

Matthew 13:58

58 Ja Ta ei teinud seal mitte palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast.

John 3:16

16 Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et Ta Oma Ainusündinud Poja, on annud, et ükski, kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu!

Romans 4:1-25

1 Mis me siis ütleme oma lihase esiisa Aabrahami saavutanud olevat? 2 Sest kui Aabraham on õigeks mõistetud tegudest, on temal kiitlemist, kuid mitte Jumala ees. 3 Sest mis ütleb Kiri? "Aabraham uskus Jumalat ja see arvati temale õiguseks!" 4 Aga tegude tegijale ei arvata palka mitte armust, vaid teenet mööda. 5 Aga kes tegusid ei tee, vaid usub Temasse, Kes mõistab õigeks jumalatu, sellele arvatakse tema usk õiguseks, 6 nõnda nagu Taavet kiidab õndsaks inimest, kellele Jumal arvab õiguse osaks ilma tegudeta: 7 "Õndsad need, kelle ülekohus on andeks antud ja kelle patud on kinni kaetud. 8 Õnnis see, kellele Jumal pattu ei arvesta!" 9 Kas nüüd see õndsakskiitmine käib ainult ümberlõigatute kohta või ka ümberlõikamatute kohta? Me ju ütleme, et Aabrahamile usk arvati õiguseks. 10 Kuidas see siis arvati? Kas siis, kui ta oli ümberlõigatu või kui ta oli ümberlõikamatu? Mitte kui ta oli ümberlõigatu, vaid kui ta oli ümberlõikamatu. 11 Ja ümberlõikamise märgi ta sai selle usu õiguse kinnituseks, mis tal oli ümberlõikamata põlves, et ta oleks kõikide isa, kes usuvad ümberlõikamatutena, et õigus arvatakse ka neile osaks 12 ja et ta oleks ka ümberlõigatute isa, nende isa, kes mitte ainult ei ole ümber lõigatud, vaid ka käivad meie isa Aabrahami usu jälgedes, mis tal oli juba ümberlõikamatuna. 13 Sest see tõotus, et Aabraham saab maailma pärijaks, ei antud temale ega tema soole mitte käsu läbi, vaid usu õiguse kaudu. 14 Sest kui need, kes on käsust, on pärijad, siis on usk tühistatud ja tõotus on tehtud mõjutuks. 15 Sest käsk toob viha; aga kus ei ole käsku, seal ei ole ka üleastumist. 16 Sellepärast on see usust, et see oleks armust, et tõotus oleks kindel kogu soole, mitte üksnes sellele, mis on pärit käsust, vaid ka sellele, mis on pärit Aabrahami usust, kes on meie kõikide isa - 17 nagu on kirjutatud: "Ma olen sind pannud paljude rahvaste isaks!" - selle Jumala ees, Keda ta uskus ja Kes teeb elavaks surnud ja kutsub esile olematuid asju otsekui olevaid. 18 Tema uskus üle lootuse lootuses, et ta saab paljude rahvaste isaks vastavalt sõnale: "Nõnda peab olema sinu sugu!" 19 Ja ta ei läinud usus nõdraks tähele pannes oma ihu, mis oli elatanud - oli ta ju umbes saja-aastane - ja et Saara lapsekoda oli surnud. 20 Ent Jumala tõotusest ta ei mõtelnud uskmatuses kaksipidi, vaid sai vägevaks usus, andes Jumalale austust 21 ja olles täiesti julge selles, et Jumal on vägev tegema, mis Ta on tõotanud. 22 Sellepärast see arvatigi temale õiguseks. 23 Aga ei ole mitte üksnes tema pärast kirjutatud, et see arvati temale õiguseks, 24 vaid ka meie pärast, kellele see peab arvatama õiguseks, sest me usume Temasse, Kes surnuist üles äratas meie Issanda Jeesuse, 25 Kes loovutati meie üleastumiste pärast ja üles äratati meie õigekssaamise pärast.

Romans 8:18

18 Sest ma arvan, et selle aja kannatused ei ole midagi tulevase au vastu, mis meile peab ilmsiks saama.

Romans 8:32

32 Tema, Kes Oma Poegagi ei säästnud, vaid loovutas Tema meie kõikide eest, kuidas Ta ei peaks siis Temaga meile kõike muud annetama?

Galatians 2:20

20 Ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees! Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala Pojasse, Kes mind on armastanud ja on Iseenese andnud minu eest.

1 Thessalonians 5:18

18 Olge tänulikud kõige eest; sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses.

Hebrews 11:6

6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane; sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et Tema on olemas ja et Ta annab palga neile, kes Teda otsivad.

Luke 8:50

50 Aga seda kuuldes vastas Jeesus temale: "Ara karda, usu vaid, siis ta saab abi!"

Genesis 1:1-31

1 Alguses lõi Jumal taevad ja maa. 2 Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal. 3 Ja Jumal ütles: „Saagu valgus!" Ja valgus sai. 4 Ja Jumal nägi, et valgus oli hea, ja Jumal lahutas valguse pimedusest. 5 Ja Jumal nimetas valguse päevaks ja pimeduse ta nimetas ööks. Siis sai õhtu ja sai hommik, - esimene päev. 6 Ja Jumal ütles: „Saagu laotus vete vahele ja see lahutagu veed vetest!" 7 Ja nõnda sündis: Jumal tegi laotuse ja lahutas veed, mis laotuse all, vetest, mis laotuse peal olid. 8 Ja Jumal nimetas laotuse taevaks. Siis sai õhtu ja sai hommik, - teine päev. 9 Ja Jumal ütles: „Veed kogunegu taeva all ühte paika, et kuiva näha oleks!" Ja nõnda sündis. 10 Ja Jumal nimetas kuiva pinna maaks ja veekogu Ta nimetas mereks. Ja Jumal nägi, et see hea oli. 11 Ja Jumal ütles: „Maast tärgaku haljas rohi, seemet kandvad taimed, viljapuud, mille viljas nende seeme on, nende liikide järgi maa peale!" Ja nõnda sündis: 12 maa laskis võrsuda haljast rohtu, seemet kandvaid taimi nende liikide järgi, ja viljapuid, mille viljas nende seeme on, nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see hea oli. 13 Siis sai õhtu ja sai hommik, - kolmas päev. 14 Ja Jumal ütles: „Saagu valgused taevalaotusse eraldama päeva ööst! Tähistagu need seatud aegu, päevi ja aastaid, 15 olgu nad valgusteks taevalaotuses, valgustuseks maale!" Ja nõnda sündis: 16 Jumal tegi kaks suurt valgust: suurema valguse valitsema päeval ja väiksema valguse valitsema öösel, ning tähed. 17 Ja Jumal pani need taevalaotusse, et nad valgustaksid maad 18 ja valitseksid päeval ja öösel ja eraldaksid valguse pimedusest. Ja Jumal nägi, et see hea oli. 19 Siis sai õhtu ja sai hommik, - neljas päev. 20 Ja Jumal ütles: „Vesi kihagu elavaist olendeist, ja maa peal lennaku linnud taevalaotuse poole!" 21 Ja Jumal lõi suured mereloomad ja kõiksugu elavad olendid, kellest vesi kihab, nende liikide järgi, ja kõiksugu tiibadega linnud nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see hea oli. 22 Ja Jumal õnnistas neid ja ütles: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke mere vesi, ja lindusid saagu palju maa peale!" 23 Siis sai õhtu ja sai hommik, - viies päev. 24 Ja Jumal ütles: „Maa toogu esile elavad olendid nende liikide järgi, lojused ja roomajad ja metselajad nende liikide järgi!" Ja nõnda sündis: 25 Jumal tegi metselajad nende liikide järgi, ja lojused nende liikide järgi, ja kõik roomajad maa peal nende liikide järgi. Ja Jumal nägi, et see hea oli. 26 Ja Jumal ütles: „Tehkem inimesed Oma näo järgi, meie sarnaseks, et nad valitseksid kalade üle meres, lindude üle taeva all, loomade üle ja kogu maa üle ja kõigi roomajate üle, kes maa peal roomavad!", 27 Ja Jumal lõi inimese Oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi Ta tema, Ta lõi tema meheks ja naiseks! 28 Ja Jumal õnnistas neid, ja Jumal ütles neile: „Olge viljakad ja teid saagu palju, täitke maa ja alistage see enestele; ja valitsege kalade üle meres, lindude üle taeva all ja kõigi loomade üle, kes maa peal liiguvad!" 29 Ja Jumal ütles: „Vaata, Mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal, ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles nende seeme on; need olgu teile roaks. 30 Ja kõigile loomadele maa peal ja kõikidele lindudele taeva all ja kõigile roomajaile maa peal, kelles on elav hing, annan Ma kõiksugu haljast rohtu toiduks!" Ja nõnda sündis. 31 Ja Jumal vaatas kõike, mis Ta oli teinud, ja vaata, see oli väga hea! Siis sai õhtu ja sai hommik, - kuues päev.

Acts 19:11-12

11 Ja Jumal tegi iseäralikke imetegusid Pauluse käte läbi, 12 nii et ka tema ihu pealt võetud higirätikuid ja põlli viidi haigete peale ja tõved lahkusid haigetest ning kurjad vaimud läksid välja.

Matthew 9:27-31

27 Kui Jeesus sealt edasi läks, järgis Teda kaks pimedat, karjudes ning üteldes: "Taaveti Poeg, halasta meie peale!" 28 Kui Ta tuppa astus, tulid need pimedad Tema juure, ja Jeesus ütles neile: "Kas te usute, et Ma võin seda teha?" Nemad ütlesid temale: "Jah, Issand!" 29 Siis Ta puudutas nende silmi ning ütles: "Teile sündigu teie usku mööda!" 30 Ja nende silmad avanesid. Ja Jeesus hoiatas neid kõvasti ning ütles: "Katsuge, et seda keegi ei saa teada!" 31 Aga nemad läksid välja ja tegid Tema kuulsaks kogu sellel maal.

2 Corinthians 12:7-10

7 ka väga suurte ilmutuste tõttu. Sellepärast et ma ei läheks kõrgiks, on mulle liha sisse antud vai, saatana ingel, mind rusikaga lööma, et ma ei läheks kõrgiks. 8 Sellesama pärast olen ma kolm korda Issandat palunud, et see minust lahkuks. 9 Aga Ta ütles mulle: "Sulle saab küllalt Minu armust; sest vägi saab nõtruses täie võimuse!" Nii ma siis tahan meelsamini kiidelda oma nõtrustest, et Kristuse vägi asuks elama minusse. 10 Sellepärast olen meeleldi nõtrustes, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja kitsikustes Kristuse pärast; sest kui olen nõder, siis olen vägev!

James 5:13-16

13 Kui kellelgi teie seast on vaeva, siis ta palvetagu; kui kellegi käsi hästi käib, siis ta laulgu kiituslaule. 14 Kui keegi teie seast on haige, siis ta kutsugu enese juurde Koguduse vanemad ja need palvetagu tema kohal ja võidku teda õliga Issanda nimel. 15 Ja usupalve päästab tõbise, ja Issand teeb ta terveks; ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks. 16 Tunnistage üksteisele oma eksimused ja palvetage üksteise eest, et saaksite terveks; õige inimese vägev palve suudab palju.

James 5:15

15 Ja usupalve päästab tõbise, ja Issand teeb ta terveks; ja kui ta on pattu teinud, siis see antakse temale andeks.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.