Bible verses about "exhortation" | Estonian

Matthew 22:14

14 Sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud!"

Matthew 7:21-23

21 Mitte igaüks, kes Minule ütleb: Issand, Issand, ei saa Taevariiki, vaid kes teeb Mu Isa tahtmist, Kes on taevas. 22 Mitmed ütlevad Minule tol päeval: Issand, Issand, kas me ei ole Sinu nimel ennustanud ja Sinu nimel ajanud välja kurje vaime ja Sinu nimel teinud palju vägevaid tegusid? 23 Ja siis Ma tunnistan neile: Ma ei ole elades teid tunnud, taganege Minust, te ülekohtutegijad!

Mark 16:1-20

1 Ja kui hingamispäev oli möödunud, ostsid Maarja Magdaleena ja Maarja, Jakoobuse ema, ja Saloome lõhnaaineid, et minna Teda võidma. 2 Ja nädala esimesel päeval tulid nad väga vara päeva tõustes hauale 3 ja ütlesid isekeskis: "Kes veeretab meile ära kivi haua ukselt?" 4 Ja silmi tõstes nad nägid, et kivi oli ära veeretatud; aga see oli väga suur. 5 Ja nad läksid hauakoopasse ja nägid paremal poolel noore mehe istuvat, pikk valge rüü seljas. Ja nad kohkusid väga. 6 Aga tema ütles neile: "Ärge kohkuge! Te otsite Jeesust Naatsaretlast, Kes oli risti löödud; Ta on üles tõusnud, Teda ei ole siin. Ennäe aset, kuhu nad Ta panid! 7 Ent minge ütelge Tema jüngritele, ka Peetrusele, et Ta läheb teie eele Galileasse; seal te saate Teda näha, nõnda nagu Ta teile ütles." 8 Nad tulid välja, jooksid haua juurest ära, sest neid oli vallanud väristus ja hämmastus; ja nad ei ütelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. 9 Aga kui Tema nädala esimesel päeval vara oli üles tõusnud, ilmus Ta esiti Maarja Magdaleenale, kellest Tema oli välja ajanud seitse kurja vaimu. 10 Tema läks ja teatas neile, kes Jeesusega olid olnud, ja leinasid ning nutsid. 11 Ja kui need kuulsid, et Ta elab ja Maarja Magdaleena olevat Teda näinud, ei uskunud nad. 12 Selle järele Ta ilmus teisel näol kahele nende seast, kui need olid teel maale minemas. 13 Ja ka need läksid ja kuulutasid seda teistele, kuid neidki nad ei uskunud. 14 Pärast Ta ilmus neile üheteistkümnele, kui nad lauas istusid, ja sõitles nende uskmatust ning kõva südant, sest nad ei olnud uskunud neid, kes olid näinud Teda üles tõusnud olevat. 15 Ja Ta ütles neile: "Minge kõike maailma ja kuulutage Evangeeliumi kõigele loodule. 16 Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks; aga kes ei usu, see mõistetakse hukka. 17 Aga tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. Minu nimel nad ajavad kurje vaime välja, räägivad uusi keeli, 18 võtavad üles madusid, ja kui nad mõnd surmajooki joovad, ei tee see neile mitte kahju; haigete peale nad panevad käed, ja need saavad terveks." 19 Ja Issand Jeesus, kui Ta oli nendega rääkinud, võeti üles taevasse ja Ta istus Isa paremale poolele. 20 Aga nemad läksid välja ja jutlustasid igal pool. Ja Issand töötas ühes nendega ning kinnitas sõna tunnustähtedega, mis pärast seda sündisid.

Romans 10:17

17 Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu.

2 Timothy 2:15

15 Püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõesõna jagab õieti.

2 Timothy 3:15

15 ja et sina lapsest saadik tunned pühi kirju, mis võivad sind teha targaks, õndsuseks usu kaudu, mis on Kristuses Jeesuses.

2 Peter 1:20

20 Ja see olgu teile kõigepealt teada, et ükski prohvetikuulutus Kirjas ei ole omavolilise seletuse jaoks.

Titus 1:9

9 ta pidagu kinni ustavast sõnast vastavalt õpetusele, et ta oleks võimeline niihästi manitsema terves õpetuses kui ka kummutama vasturääkijate väited.

Luke 6:46

46 Aga miks te Mind hüüate: Issand, Issand! ega tee, mida Ma ütlen?

Matthew 5:1-48

1 Nähes rahvahulki, läks Ta üles mäele. Ja kui Ta oli maha istunud, tulid Ta jüngrid Tema juure. 2 Ja Ta avas Oma suu, õpetas neid ning ütles: 3 "Õndsad on vaimust vaesed, sest nende päralt on Taevariik. 4 Õndsad on kurvad, sest nemad trööstitakse. 5 Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. 6 Õndsad on need, kelledel nälg ja janu on õiguse järele, sest nemad rahuldatakse. 7 Õndsad on armulised, sest nemad saavad armu. 8 Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad saavad näha Jumalat. 9 Õndsad on rahunõudjad, sest neid hüütakse Jumala lapsiks. 10 Õndsad on need, keda taga kiusatakse õiguse pärast, sest nende päralt on Taevariik. 11 Õndsad olete teie, kui inimesed teid Minu pärast laimavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. 12 Olge rõõmsad ja ilutsege, sest teie palk on suur taevas; samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid. 13 Teie olete maa sool. Aga kui sool tuimub, millega saab teda teha soolaseks? Ta ei kõlba enam millekski kui välja visata ja inimeste tallata. 14 Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. 15 Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vaka alla, vaid küünlajalale, ja see paistab kõikidele, kes majas on. 16 Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie Isale, kes on taevas. 17 Ärge arvake, et Ma olen tulnud tühistama käsuõpetust või prohveteid; Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. 18 Sest tõesti Ma ütlen teile, kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest, enne kui kõik on sündinud. 19 Kes nüüd iganes tühistab ühe neist vähimaist käskudest ja nõnda õpetab inimesi, teda hüütakse vähimaks Taevariigis; aga kes seda mööda teeb ja nõnda õpetab, teda hüütakse suureks Taevariigis. 20 Sest Ma ütlen teile: Kui teie õigus pole palju parem kirjatundjate ja variseride omast, siis te ei saa Taevariiki. 21 Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on üteldud: Sa ei tohi tappa! ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. 22 Kuid Mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale vihane, kuulub kohtu alla; aga kes iganes oma vennale ütleb "raka!" kuulub Suurkohtu alla; aga kes ütleb "Sa jõle!" kuulub põrgutulle. 23 Sellepärast kui sa oma andi tood altarile ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, 24 siis jäta oma and sinna altari ette ja mine lepi enne oma vennaga, ja siis tule ja too oma and. 25 Ole varsti järeleandlik oma vastasele, niikaua kui sa temaga teel oled, et vastane sind ei annaks kohtuniku kätte, ja kohtunik sind ei annaks sulase kätte, ja sind ei pandaks vangi. 26 Tõesti Ma ütlen sulle, sa ei pääse sealt, enne kui oled maksnud ära viimse veeringu! 27 Te olete kuulnud, et on üteldud: Sa ei tohi abielu rikkuda! 28 Aga Mina ütlen teile, et igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on juba abielu rikkunud temaga oma südames. 29 Ent kui su parem silm sind pahandab, siis kisu ta välja ja heida enesest ära, sest sulle on parem, et üks sinu liikmeist hukkub kui et kogu su ihu heidetakse põrgusse. 30 Ja kui sinu parem käsi sind pahandab, siis raiu ta maha ja heida enesest ära, sest sulle on parem, et üks sinu liikmeist hukkub kiti et kogu su ihu läheb põrgusse. 31 Ka on üteldud, et kes iganes oma naise enesest lahutab, see andku temale lahutuskiri. 32 Aga Mina ütlen teile, et igaüks, kes oma naise enesest lahutab muidu kui hooruse pärast, see teeb, et naisega abielu rikutaks, ja kes iganes lahutatud naisega abiellub, rikub abielu. 33 Taas te olete kuulnud, et muistsele põlvele on üteldud: Sa ei tohi valet vanduda! ja: Pea Issandale oma vanded! 34 Aga Mina ütlen teile: Ärge üldse vanduge, ei taeva juures, sest see on Jumala aujärg; 35 ega maa juures, sest see on Tema jalgealune järg; ega Jeruusalema juures, sest see on suure Kuninga linn. 36 Ara vannu ka oma pea juures, sest sina ei või ühtki juuksekarva teha valgeks ega mustaks; 37 vaid teie kõne olgu: Jah, jah, või: Ei, ei; aga mis üle selle on, see on kurjast. 38 Te olete kuulnud, et on üteldud: Silm silma vastu ja hammas hamba vastu. 39 Aga Mina ütlen teile: Ärge pange vastu kurjale, vaid kui keegi sind lööb vastu su paremat kõrva, siis kääna temale ka teine; 40 ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ja võtta su vammuse, jäta ka kuub; 41 ja kes sind sunnib kaasas käima ühe penikoorma, sellega mine kaks. 42 Anna sellele, kes sult palub, ja ära käändu kõrvale sellest, kes sult tahab laenata. 43 Te olete kuulnud, et on üteldud: Armasta oma ligimest ja vihka oma vaenlast. 44 Aga Mina ütlen teile: Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad, 45 et te saaksite oma Isa lapsiks, Kes on taevas, sest Tema laseb Oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. 46 Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis palka te saate? Eks tölneridki tee sedasama? 47 Ja kui te lahkesti tervitate ainult oma vendi, mida iseäralikku te siis teete? Eks paganadki tee sedasama? 48 Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik.

Luke 8:13

13 Kaljupealsed on need, kes kuuldes sõna rõõmuga vastu võtavad, kuid neil ei ole juurt; ajutiseks nad usuvad ja kiusatuse ajal nad loobuvad.

1 Corinthians 6:18-20

18 Põgenege hooruse eest! Iga patt, mida inimene iganes teeb, on väljaspool ihu, aga kes hoorab, teeb pattu omaenese ihu vastu. 19 Või te ei tea, et teie ihu on teie sees oleva Püha Vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt, ja et te ei ole iseeneste omad? 20 Sest te olete kalli hinnaga ostetud. Austage siis Jumalat oma ihus!

2 Timothy 4:2

2 Kuuluta sõna, astu esile, olgu parajal või ebasobival ajal, noomi, hoiata, manitse kõige pika meelega ja õpetamisega.

Colossians 3:17

17 Ja kõik, mida te iganes teete sõnaga või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel, tänades Jumalat Isa Tema läbi.

1 John 1:9

9 Kui me oma patud tunnistame, on Tema ustav ja õige, nii et Ta meile annab patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust.

Hebrews 11:6

6 Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane; sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et Tema on olemas ja et Ta annab palga neile, kes Teda otsivad.

1 Timothy 4:13

13 Kuni ma tulen, ole hoolas ette lugema, manitsema ja õpetama.

James 1:22

22 Aga olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad, iseendid pettes.

1 John 2:18

18 Lapsukesed, nüüd on viimne aeg! Ja nagu te olete kuulnud, et kristusevastane tuleb, nõnda ongi nüüd ilmunud palju kristusevastaseid; siit me tunneme, et käes on viimne aeg.

Matthew 4:4

4 Aga Tema vastas ning ütles: "Kirjutatud on: Inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust!"

2 Timothy 3:16

16 Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses,

1 Thessalonians 5:16-18

16 Olge ikka rõõmsad. 17 Palvetage lakkamata. 18 Olge tänulikud kõige eest; sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.