Bible verses about "betrayal" | Estonian

John 13:1-38

1 Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis tunni olevat tulnud, et Ta siit maailmast läheb Isa juure, armastas Ta neid otsani, nõnda Ta oli armastanud Omi, kes olid maailmas. 2 Ja õhtusöömaajal olles, kui kurat juba oli Juuda, Siimona poja Iskarioti südamesse pannud, et ta Tema ära annaks, 3 ja kui Jeesus teadis et Isa kõik Tema kätte oli annud ja et Tema oli lähtunud Jumalast Ja läheb Jumala juure, 4 tõuseb Ta üles õhtusöömaajalt ja võtab Oma kuue seljast ja võtab rätiku ja vöötub sellega. 5 Pärast seda Ta valab vett vaagnasse ja hakkab pesema jüngrite jalgu ja kuivatama rätikuga, millega Ta oli vöötatud. 6 Siis Ta tuleb Siimon Peetruse juure, ja see ütleb Temale: "Issand, kas Sina mu jalg pesed?" 7 Jeesus vastas ütles temale: "Mida Mina teen, seda sina nüüd ei tea, aga pärast seda sa pead teada saama!" 8 Peetrus ütleb Temale: "Eladeski ei või Sina minu jalgu pesta!" Jeesus vastas temale: "Kui Ma sind ei pese, siis ei ole sul osa Minuga!" 9 Siimon Peetrus ütleb Temale: "Issand, mitte üksnes minu jalgu, vaid ka käed ja pea!" 10 Jeesus ütleb temale: "Kes on pestud, sellel ei ole vaja muud kui jalgu pesta, sest ta on üldse puhas; ja teie olete puhtad, kuid mitte kõik!" 11 Sest Ta teadis, kes Tema ära annab, sellepärast Ta ütles: "Teie ei ole kõik puhtad!" 12 Kui Ta nüüd nende jalad on pesnud ja Oma kuue oli võtnud, istus Ta jälle maha ja ütles neile: "Kas teate, mis Ma teile olen teinud? 13 Te hüüate Mind Õpetajaks ja Issandaks ja ütlete õigesti, sest Mina olen See. 14 Kui nüüd Mina, Isaand ja Õpetaja, teie jalad olen pesnud, siis peate teiegi üksteise jalgu pesema. 15 Mina teile olen teinud. 16 Tõesti, tõesti Ma ütlen teile: Ei ole ori suurem kui tema isand ega käskjalg suurem kui tema läkitaja! 17 Kui te seda teate; õndsad olete, kui te seda teete! 18 Ma ei ütle seda teie kõikide kohta; Ma tean, kelled Ma olen valinud. Aga Ma ütlen seda, et Kiri täide läheks: Kes Minu leiba sööb, on tõstnud oma kanna Minu vastu! 19 Nüüd ütlen Ma teile seda, enne kui see sünnib, et kui see sünnib, te usuksite, et Mina See olen. 20 Tõesti, tõesti Ma ütlen teile, et kes vastu võtab selle, kelle Ma läkitan, see võtab Mind vastu; aga kes Mind vastu võtab, see võtab vastu Tema, kes Mind on läkitanud!" 21 Kui Jeesus seda oli ütelnud, võpatas Ta oma vaimus ja tunnistas ning ütles: "Tõesti, tõesti Ma ütlen teile, et üks teie seast annab Mind ära!" 22 Siis vaatasid jüngrid üksteisele otsa ja olid kahevahel, kellest Ta räägib. 23 Üks Tema jüngritest, see, keda Jeesus armastas, oli lauas istumas Jeesuse rinna najal. 24 Selle poole nüüd Siimon Peetrus noogutas peaga ning ütles temale: "Ütle, kes see on, kellest Ta räägib?" 25 See laskus siis Jeesuse rinnale ja ütles Temale: Issand, kes see on?" 26 Jeesus vastas: "See on see, kellele Mina kastutan ja annan selle palukese!" Ja Tema kastis palukese ning võttis ja andis selle Juudale, Siimona pojale Iskariotile. 27 Ja palukese järele läks saatan temasse. Siis Jeesus ütles temale: "Mis sa teed, seda tee kähku!" 28 Aga sellest ei saanud aru ükski neist, kes lauas istusid, miks Ta seda temale ütles. 29 Sest mõned mõtlesid, et Jeesus, kuna Juuda käes seisis kukkur, temale ütleb: "0sta, mis meile pühiks vaja on!" Või et ta midagi vaestele annaks. 30 Kui ta nüüd palukese oli võtnud, läks ta sedamaid välja. Aga oli öö. 31 Kui ta nüüd oli väljunud, ütles Jeesus: "Nüüd on Inimese Poeg austatud ja Jumal on austatud Temas! 32 0ns Jumal Temas austatud, siis austab Teda ka Jumal Eneses ja austab Teda varsti! 33 Lapsukesed, Ma olen veel üürikese aja teie juures; te hakkate Mind otsima. Ja nagu Ma juutidele ütlesin: Kuhu Mina lähen, sinna teie ei või tulla! nõnda Ma ütlen nüüd ka teile. 34 Uue käsusõna Ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu Mina teid olen armastanud; et teiegi üksteist armastaksite! 35 Sellest tunnevad kõik, et teie olete Minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!" 36 Siimon Peetrus ütleb Temale: "Issand, kuhu sa lähed?" Jeesus vastas: "Kuhu Ma lähen, sinna sa ei võid Mind järgida, aga edaspidi sa järgid Mind!" 37 Peetrus ütleb Temale: "Issand, miks ma nüüd ei või Sind järgida? Ma annan oma elu Sinu eest!" 38 Jeesus vastab temale: "Annad sina oma elu Minu eest? Tõesti, tõesti Ma ütlen sulle, et kukk ei laula mitte enne, kui sa Mind juba kolm korda oled salanud!

2 Timothy 2:15

15 Püüa hoolega osutuda kõlbavaks Jumalale kui töötegija, kellel pole tarvis häbeneda, kes tõesõna jagab õieti.

Hebrews 4:15

15 Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otsekui meie, siiski ilma patuta.

Matthew 26:45-50

45 Siis tuleb Ta Oma jüngrite juure ja ütleb neile: "Te ikka veel magate ja puhkate! Vaata, tund on ligi ja Inimese Poeg antakse patuste kätte! 46 Tõuske üles, lähme! Vaata, see on ligidal, kes Mind ära annab!" 47 Ja kui Ta alles rääkis, vaata, siis tuli Juudas, üks neist kaheteistkümnest, ja temaga ühes suur jõuk mõõkade ja nuiadega ülempreestrite ja rahva vanemate poolt. 48 Aga Ta äraandja oli neile annud märgu ja ütelnud: "Keda ma suudlen, see Ta on, Tema võtke kinni!" 49 Ja kohe ta astus Jeesuse juure ja ütles: "Tere, Rabi!" ja andis Temale suud. 50 Aga Jeesus ütles talle: "Sõber, mispärast oled sa siin?" Siis nad tulid Tema juure, pistsid oma käed Tema külge ja võtsid Ta kinni.

Mark 14:11

11 Kui nad seda kuulsid, said nad rõõmsaks ja lubasid anda talle raha. Ja ta hakkas otsima, kuidas ta saaks teda ära anda parajal ajal.

Philippians 4:13

13 Ma suudan kõik Temas, Kes mind teeb vägevaks.

Luke 22:3-6

3 Aga saatan oli läinud Juudase sisse, keda liignimega hüüti Iskariotiks, kes oli nende kaheteistkümne arvust. 4 Ja ta läks ära ja rääkis ülempreestrite ja sõjapealikutega, kuidas ta võiks Tema ära anda nende kätte. 5 Ja nad said rõõmsaks ja leppisid kokku, et nad annavad temale raha. 6 Tema nõustus sellega ja otsis parajat juhust Tema äraandmiseks neile ilma rahva teadmata.

John 13:21

21 Kui Jeesus seda oli ütelnud, võpatas Ta oma vaimus ja tunnistas ning ütles: "Tõesti, tõesti Ma ütlen teile, et üks teie seast annab Mind ära!"

Romans 3:23

23 sest kõik on pattu teinud ja on Jumala aust ilma

Matthew 7:12

12 Sellepärast kõik, mida te tahate, et inimesed teile teevad, tehke ka neile; sest see on käsuõpetus ja prohvetid.

James 1:1-27

1 Jakoobus, Jumala ja Issanda Jeesuse Kristuse sulane, saadab tervisi hajuvil asuvaile kaheteistkümnele suguharule. 2 Pidage lausa rõõmuks, mu vennad, kui te satute mitmesugustesse kiusatustesse, 3 ja teadke, et teie usu katsumine saadab kannatlikkust! 4 Ent kannatlikkus omagu täiuslikku tegu, et te oleksite täiuslikud ja laitmatud ega oleks teil mingit puudust. 5 Aga kui kellelgi teist on puudu tarkusest, see palugu Jumalalt, Kes kõigile annab suisa ega tee etteheiteid, ja siis antakse temale. 6 Ent ta palugu usus, ilma kahtlemata; sest kes kahtleb, sarnaneks merelainele, mida tuul tõstab ning sinna ja tänna peksab. 7 Niisugune inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab Issandalt; 8 ta on kaksipidise meelega mees, ebakindel kõigil oma teedel. 9 Ent madal vend kiidelgu oma suurusest, 10 aga rikas oma madalusest, sest ta kaob nagu rohu õieke. 11 Sest päike tõusis palavaga ja kuivatas rohu ära, ja selle õieke varises maha ning tema näo ilu hävis. Nõnda närtsib ka rikas oma retkedel! 12 Õnnis see mees, kes ära kannatab kiusatuse; sest kui ta on läbi katsutud, saab ta elukrooni, mille Issand on tõotanud neile, kes Teda armastavad. 13 Ärgu ükski kiusatuses olles öelgu: "Mind kiusab Jumal!" Sest Jumalat ei kiusata kurjaga ja Tema Ise ei kiusa kedagi. 14 Aga igaüht kiusatakse, kui tema enese himu teda veab ning ahvatleb; 15 pärast, kui himu on rasestunud, toob ta patu ilmale, aga kui patt on täiesti tehtud, sünnitab ta surma. 16 Ärge eksige, mu armsad vennad! 17 Kõik hea and ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse Isalt, Kelle juures ei ole muutust ega varjutuste varju. 18 Tema on meid Oma tahtel sünnitanud tõe sõnaga, et oleksime Tema loodute esmasündinute hulgast. 19 Teie teate seda, mu armsad vennad. Olgu vaid iga inimene nobe kuulma, pikaline rääkima, pikaline vihale. 20 Sest mehe viha ei tekita õigust Jumala ees. 21 Sellepärast heitke ära kõik rüvedus ja viimnegi paha ning võtke tasase meelega vastu sõna, mis teisse istutati ja võib teie hinged päästa! 22 Aga olge sõna tegijad ja mitte ükspäinis kuuljad, iseendid pettes. 23 Sest kui keegi on sõna kuulja ja mitte tegija, siis on ta mehe sarnane, kes vaatab oma ihulikku palet peeglis. 24 Ta vaatas ennast, läks minema ja unustas varsti, missugune ta oli. 25 Aga kes vabaduse täiusliku käsu sisse kummardades on vaadanud ja jääb selle juurde, ei ole unustav kuulja, vaid on teo tegija; see on õnnis oma tegemises. 26 Kui keegi arvab Jumalat teenivat ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant, selle jumalateenistus on tühine. 27 Puhas ja laitmatu jumalateenistus Jumala ja Isa ees on see: vaestelaste ja lesknaiste eest hoolitseda nende viletsuses ja hoida ennast maailmast reostamatuna.

Mark 11:25

25 Ja kui te seisate ja palvetate, siis andke andeks, kui teil midagi on kellegi vastu, et ka teie Isa, Kes on taevas, annaks teile andeks teie üleastumised.

Luke 22:48

48 Aga Jeesus ütles temale: "Juudas, annad sa Inimese Poja suudlusega ära?"

Genesis 12:3

3 Siis Ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla need, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal!"

Matthew 24:10

10 Ja siis taganevad paljud ja annavad üksteist ära ja vihkavad üksteist.

Genesis 1:1-2

1 Alguses lõi Jumal taevad ja maa. 2 Ja maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala Vaim hõljus vete kohal.

Ephesians 6:10-18

10 Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks Issandas ja Ta tugevuse jõus! 11 Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu! 12 Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega. 13 Sellepärast võtke kätte kõik Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima, kui te kõik olete sooritanud. 14 Siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü 15 ja kingadeks jalas valmidus rahuevangeeliumi kuulutamiseks. 16 Kõige selle juures haarake usukilp, millega te võite kustutada kõik tigeda tulised nooled! 17 Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimumõõk, see on Jumala sõna, 18 iga palve ja anumise kaudu, palvetage igal ajal Vaimus, ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eestpalvetega kõigi pühade eest,

Matthew 6:14-15

14 Sest kui te annate andeks inimestele nende eksimused, siis annab teie taevane Isa ka teile andeks. 15 Aga kui te inimestele nende eksimusi andeks ei anna, siis ei anna ka teie Isa teie eksimusi andeks.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.