Bible verses about universe | DSV_Strongs

Bible verses about "universe" | DSV_Strongs

Job 26:10

  10 H2706 Hij heeft een gezet perk H5921 over H6440 het vlakke H4325 der wateren H2328 [H8804] rondom afgetekend H5704 , tot aan H8503 de voleinding H216 toe des lichts H5973 met H2822 de duisternis.

Psalms 14:1

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H5036 . De dwaas H559 [H8804] zegt H3820 in zijn hart H430 : Er is geen God H7843 [H8689] . Zij verderven H8581 [H8689] het, zij maken het gruwelijk H5949 [met] [hun] werk H2896 ; er is niemand, die goed H6213 [H8802] doet.

Job 26:7

  7 H5186 H0 Hij breidt H6828 het noorden H5186 [H8802] uit H5921 over H8414 het woeste H8518 [H8802] ; Hij hangt H776 de aarde H5921 aan H1099 een niet.

Isaiah 46:10

  10 H7225 Die van den beginne H5046 [H8688] aan verkondigt H319 het einde H6924 , en van ouds H6213 [H8738] af die dingen, die nog niet geschied zijn H559 [H8802] ; Die zegt H6098 : Mijn raad H6965 [H8799] zal bestaan H2656 , en Ik zal al Mijn welbehagen H6213 [H8799] doen.

Romans 3:1-9:33

  1 G5101 Welk G3767 is dan G4053 het voordeel G2453 van den Jood G2228 ? Of G5101 welk G5622 is de nuttigheid G4061 der besnijdenis?
  2 G4183 Vele G2596 in G3956 alle G5158 manier G1063 ; want G3303 [dit] [is] wel G4412 het eerste G3754 , dat G3051 hun de Woorden G2316 Gods G4100 [G5681] zijn toebetrouwd.
  3 G1063 Want G5101 wat G1487 is het, al G5100 zijn sommigen G569 [G5656] ongelovig geweest G3361 ? G846 Zal hun G570 ongelovigheid G4102 het geloof G2316 van God G2673 [G5692] te niet doen?
  4 G3361 G1096 [G5636] Dat zij verre G1161 . Doch G2316 God G1096 [G5737] zij G227 waarachtig G1161 , maar G3956 alle G444 mens G5583 leugenachtig G2531 ; gelijk als G1125 [G5769] geschreven is G3704 : Opdat G302 G1344 [G5686] Gij gerechtvaardigd wordt G1722 in G4675 Uw G3056 woorden G2532 , en G3528 [G5661] overwint G1722 , wanneer G4571 Gij G2919 [G5745] oordeelt.
  5 G1487 Indien G1161 nu G2257 onze G93 ongerechtigheid G2316 Gods G1343 gerechtigheid G4921 [G5719] bevestigt G5101 , wat G2046 [G5692] zullen wij zeggen G3361 ? G2316 Is God G94 onrechtvaardig G3709 , als Hij toorn G2018 [G5723] over [ons] brengt G3004 [G5719] ? [Ik spreek G2596 naar G444 den mens.]
  6 G3361 G1096 [G5636] Dat zij verre G1893 , anderszins G4459 hoe G2316 zal God G2889 de wereld G2919 [G5692] oordelen?
  7 G1063 Want G1487 indien G225 de waarheid G2316 Gods G1722 door G1699 mijn G5582 leugen G4052 [G5656] overvloediger is geworden G1519 , tot G846 Zijn G1391 heerlijkheid G5101 , wat G2504 word ik ook G2089 nog G5613 als G268 een zondaar G2919 [G5743] geoordeeld?
  8 G2532 En G3361 [zeggen] [wij] niet G2531 [liever] [gelijk G987 [G5743] wij gelasterd worden G2532 , en G2531 gelijk G5100 sommigen G5346 [G5748] zeggen G2248 , dat G3004 [G5721] wij zeggen G3754 ]: G2556 Laat ons het kwade G4160 [G5661] doen G2443 , opdat G18 het goede G2064 [G5632] [daaruit] kome G3739 ? Welker G2917 verdoemenis G1738 rechtvaardig G2076 [G5748] is.
  9 G5101 Wat G3767 dan G4284 [G5736] ? Zijn wij uitnemender G3843 ? Ganselijk G3756 niet G1063 ; want G4256 [G5662] wij hebben te voren beschuldigd G5037 beiden G2453 Joden G2532 en G1672 Grieken G3956 , dat zij allen G5259 onder G266 de zonde G1511 [G5750] zijn;
  10 G2531 Gelijk G1125 [G5769] geschreven is G3754 : G2076 [G5748] Er is G3756 niemand G1342 rechtvaardig G3761 , ook niet G1520 een;
  11 G2076 [G5748] Er is G3756 niemand G4920 [G5723] , die verstandig is G2076 [G5748] , er is G3756 niemand G2316 , die God G1567 [G5723] zoekt.
  12 G3956 Allen G1578 [G5656] zijn zij afgeweken G260 , te zamen G889 [G5681] zijn zij onnut geworden G2076 [G5748] ; er is G3756 niemand G5544 , die goed G4160 [G5723] doet G2076 [G5748] , er is G3756 [ook] niet G2193 tot G1520 een toe.
  13 G846 Hun G2995 keel G455 [G5772] is een geopend G5028 graf G846 ; met hun G1100 tongen G1387 [G5707] plegen zij bedrog G2447 G785 ; slangenvenijn G5259 is onder G846 hun G5491 lippen.
  14 G3739 Welker G4750 mond G1073 [G5719] vol is G685 van vervloeking G2532 en G4088 bitterheid;
  15 G846 Hun G4228 voeten G3691 zijn snel G129 om bloed G1632 [G5658] te vergieten;
  16 G4938 Vernieling G2532 en G5004 ellendigheid G1722 is in G846 hun G3598 wegen;
  17 G2532 En G3598 den weg G1515 des vredes G3756 hebben zij niet G1097 [G5627] gekend.
  18 G2076 [G5748] Er is G3756 geen G5401 vreze G2316 Gods G561 voor G846 hun G3788 ogen.
  19 G1492 [G5758] Wij weten G1161 nu G3754 , dat G3745 al wat G3551 de wet G3004 [G5719] zegt G2980 [G5719] , zij dat spreekt G1722 tot degenen, die onder G3551 de wet G2443 zijn; opdat G3956 alle G4750 mond G5420 [G5652] gestopt worde G2532 en G3956 de gehele G2889 wereld G2316 [voor] God G5267 verdoemelijk G1096 [G5638] zij.
  20 G1360 Daarom G1537 zal uit G2041 de werken G3551 der wet G3956 G3756 geen G4561 vlees G1344 [G5701] gerechtvaardigd worden G1799 , voor G846 Hem G1063 ; want G1223 door G3551 de wet G1922 is de kennis G266 der zonde.
  21 G1161 Maar G3568 nu G1343 is de rechtvaardigheid G2316 Gods G5319 [G5769] geopenbaard geworden G5565 zonder G3551 de wet G3140 [G5746] , hebbende getuigenis G5259 van G3551 de wet G2532 en G4396 de profeten:
  22 G1161 Namelijk G1343 de rechtvaardigheid G2316 Gods G1223 door G4102 het geloof G2424 van Jezus G5547 Christus G1519 , tot G3956 allen G2532 , en G1909 over G3956 allen G4100 [G5723] , die geloven G1063 ; want G2076 [G5748] er is G3756 geen G1293 onderscheid.
  23 G1063 Want G3956 zij hebben allen G264 [G5627] gezondigd G2532 , en G5302 [G5743] derven G1391 de heerlijkheid G2316 Gods;
  24 G1432 En worden om niet G1344 [G5746] gerechtvaardigd G846 , uit Zijn G5485 genade G1223 , door G629 de verlossing G1722 , die in G5547 Christus G2424 Jezus is;
  25 G3739 Welken G2316 God G4388 [G5639] voorgesteld heeft G2435 [tot] een verzoening G1223 , door G4102 het geloof G1722 in G846 Zijn G129 bloed G1519 , tot G1732 een betoning G846 van Zijn G1343 rechtvaardigheid G1223 , door G3929 de vergeving G265 der zonden G4266 [G5761] , die te voren geschied zijn G1722 onder G463 de verdraagzaamheid G2316 Gods;
  26 G4314 Tot G1732 een betoning G846 van Zijn G1343 rechtvaardigheid G1722 in G3568 dezen G2540 tegenwoordigen tijd G1519 ; opdat G1342 Hij rechtvaardig G1511 [G5750] zij G2532 , en G1344 [G5723] rechtvaardigende G846 dengene G1537 , die uit G4102 het geloof G2424 van Jezus is.
  27 G4226 Waar G3767 is dan G2746 de roem G1576 [G5681] ? Hij is uitgesloten G1223 . Door G4169 wat G3551 wet G2041 ? Der werken G3780 ? Neen G235 , maar G1223 door G3551 de wet G4102 des geloofs.
  28 G3049 [G5736] Wij besluiten G3767 dan G444 , dat de mens G4102 door het geloof G1344 [G5745] gerechtvaardigd wordt G5565 , zonder G2041 de werken G3551 der wet.
  29 G2228 Is G2316 God G2453 [een] [God] der Joden G3440 alleen G1161 ? en G3780 is Hij het niet G2532 ook G1484 der heidenen G3483 ? Ja G2532 , ook G1484 der heidenen;
  30 G1897 Nademaal G1520 Hij een enig G2316 God G3739 is, Die G4061 de besnijdenis G1344 [G5692] rechtvaardigen zal G1537 uit G4102 het geloof G2532 , en G203 de voorhuid G1223 door G4102 het geloof.
  31 G3767 Doen wij dan G3551 de wet G2673 [G5719] te niet G1223 door G4102 het geloof G3361 G1096 [G5636] ? Dat zij verre G235 ; maar G2476 [G5719] wij bevestigen G3551 de wet.

Romans 4:1-9:33

  1 G5101 Wat G3767 zullen wij dan G2046 [G5692] zeggen G11 , dat Abraham G2257 , onze G3962 vader G2147 [G5760] , verkregen heeft G2596 naar G4561 het vlees?
  2 G1063 Want G1487 indien G11 Abraham G1537 uit G2041 de werken G1344 [G5681] gerechtvaardigd is G2192 [G5719] , zo heeft hij G2745 roem G235 , maar G3756 niet G4314 bij G2316 God.
  3 G1063 Want G5101 wat G3004 [G5719] zegt G1124 de Schrift G1161 ? En G11 Abraham G4100 [G5656] geloofde G2316 God G2532 , en G846 het is hem G3049 [G5681] gerekend G1519 tot G1343 rechtvaardigheid.
  4 G1161 Nu G2038 [G5740] dengene, die werkt G3408 , wordt het loon G3756 niet G3049 [G5736] toegerekend G2596 naar G5485 genade G235 , maar G2596 naar G3783 schuld.
  5 G1161 Doch G3361 dengene, die niet G2038 [G5740] werkt G1161 , maar G4100 [G5723] gelooft G1909 in G765 Hem, Die den goddeloze G1344 [G5723] rechtvaardigt G846 , wordt zijn G4102 geloof G3049 [G5736] gerekend G1519 tot G1343 rechtvaardigheid.
  6 G2509 Gelijk G2532 ook G1138 David G444 den mens G3108 zalig G3004 [G5719] spreekt G3739 , welken G2316 God G1343 de rechtvaardigheid G3049 [G5736] toerekent G5565 zonder G2041 werken;
  7 G3107 [Zeggende]: Zalig G3739 zijn zij, welker G458 ongerechtigheden G863 [G5681] vergeven zijn G2532 , en G3739 welker G266 zonden G1943 [G5681] bedekt zijn;
  8 G3107 Zalig G435 is de man G3739 , welken G2962 de Heere G266 de zonden G3364 niet G3049 [G5667] toerekent.
  9 G3778 Deze G3108 zaligspreking G3767 dan G1909 , is die [alleen] over G4061 de besnijdenis G2228 , of G2532 ook G1909 over G203 de voorhuid G1063 ? Want G3004 [G5719] wij zeggen G3754 , dat G11 Abraham G4102 het geloof G3049 [G5681] gerekend is G1519 tot G1343 rechtvaardigheid.
  10 G4459 Hoe G3767 is het [hem] dan G3049 [G5681] toegerekend G1722 ? Als hij in G4061 de besnijdenis G5607 [G5752] was G2228 , of G1722 in G203 de voorhuid G3756 ? Niet G1722 in G4061 de besnijdenis G235 , maar G1722 in G203 de voorhuid.
  11 G2532 En G4592 hij heeft het teken G4061 der besnijdenis G2983 [G5627] ontvangen G4973 [tot] een zegel G1343 der rechtvaardigheid G4102 des geloofs G3588 , die G1722 [hem] in G203 de voorhuid G1519 [was] [toegerekend]: opdat G846 hij G1511 [G5750] zou zijn G3962 een vader G3956 van allen G4100 [G5723] , die geloven G1223 in G203 de voorhuid G1519 zijnde, ten einde G2532 ook G846 hun G1343 de rechtvaardigheid G3049 [G5683] toegerekend worde;
  12 G2532 En G3962 een vader G4061 der besnijdenis G3756 , dengenen [namelijk], die niet G3440 alleen G1537 uit G4061 de besnijdenis G235 zijn, maar G2532 die ook G4748 [G5723] wandelen G2487 in de voetstappen G4102 des geloofs G2257 van onzen G3962 vader G11 Abraham G1722 , hetwelk in G203 de voorhuid was.
  13 G1063 Want G1860 de belofte G3756 [is] niet G1223 door G3551 de wet G11 aan Abraham G2228 of G846 zijn G4690 zaad G2818 [geschied], namelijk, dat hij een erfgenaam G2889 der wereld G1511 [G5750] zou zijn G235 , maar G1223 door G1343 de rechtvaardigheid G4102 des geloofs.
  14 G1063 Want G1487 indien G1537 degenen, die uit G3551 de wet G2818 zijn, erfgenamen G4102 zijn, zo is het geloof G2758 [G5769] ijdel geworden G2532 , en G1860 de beloftenis G2673 [G5769] te niet gedaan.
  15 G1063 Want G3551 de wet G2716 [G5736] werkt G3709 toorn G1063 ; want G3757 waar G3756 geen G3551 wet G2076 [G5748] is G3761 , [daar] is ook geen G3847 overtreding.
  16 G1223 G5124 Daarom G1537 is zij uit G4102 het geloof G2443 , opdat G2596 zij naar G5485 genade G1519 zij; ten einde G1860 de belofte G949 vast G1511 [G5750] zij G3956 al G4690 den zade G3756 , niet G3440 alleen G1537 dat uit G3551 de wet G235 is, maar G2532 ook G1537 dat uit G4102 het geloof G11 Abrahams G3739 is, welke G3962 een vader G2076 [G5748] is G2257 van ons G3956 allen;
  17 G2531 [Gelijk G1125 [G5769] geschreven staat G3754 : G4571 Ik heb u G3962 tot een vader G4183 van vele G1484 volken G5087 [G5758] gesteld G2713 ] voor G3739 Hem, aan Welken G4100 [G5656] hij geloofd heeft G2316 , [namelijk] God G3498 , Die de doden G2227 [G5723] levend maakt G2532 , en G2564 [G5723] roept G3361 de dingen, die niet G5607 [G5752] zijn G5613 , alsof G5607 [G5752] zij waren;
  18 G3739 Welke G3844 tegen G1680 hoop G1909 op G1680 hoop G4100 [G5656] geloofd heeft G1519 , dat G846 hij G1096 [G5635] zou worden G3962 een vader G4183 van vele G1484 volken G2596 ; volgens G2046 [G5772] hetgeen gezegd was G3779 : Alzo G4675 zal uw G4690 zaad G2071 [G5704] wezen.
  19 G2532 En G3361 niet G770 [G5660] verzwakt zijnde G4102 in het geloof G1438 , heeft hij zijn eigen G4983 lichaam G3756 niet G2657 [G5656] aangemerkt G2235 , dat alrede G3499 [G5772] verstorven was G4225 , alzo hij omtrent G1541 honderd jaren oud G5225 [G5723] was G2532 , [noch] ook G3388 dat de moeder G4564 in Sara G3500 verstorven was.
  20 G1161 En G1519 hij heeft aan G1860 de beloftenis G2316 Gods G3756 niet G1252 [G5681] getwijfeld G570 door ongeloof G235 ; maar G1743 [G5681] is gesterkt geweest G4102 in het geloof G1325 [G5631] , gevende G2316 God G1391 de eer;
  21 G2532 En G4135 [G5685] ten volle verzekerd zijnde G3754 , dat G3739 hetgeen G1861 [G5766] beloofd was G2532 , Hij ook G1415 machtig G2076 [G5748] was G4160 [G5658] te doen.
  22 G1352 Daarom G846 is het hem G2532 ook G1519 tot G1343 rechtvaardigheid G3049 [G5681] gerekend.
  23 G1161 Nu G3756 is het niet G3440 alleen G1223 om G846 zijnentwil G1125 [G5648] geschreven G3754 , dat G846 het hem G3049 [G5681] toegerekend is;
  24 G235 Maar G2532 ook G1223 om G2248 onzentwil G3739 , welken G3049 [G5745] het zal toegerekend G3195 [G5719] worden G4100 [G5723] , [namelijk] dengenen, die geloven G1909 in G2424 Hem, Die Jezus G2257 , onzen G2962 Heere G1537 , uit G3498 de doden G1453 [G5660] opgewekt heeft;
  25 G3739 Welke G3860 [G5681] overgeleverd is G1223 om G2257 onze G3900 zonden G2532 , en G1453 [G5681] opgewekt G1223 om G2257 onze G1347 rechtvaardigmaking.

Romans 5:1-9:33

  1 G3767 Wij dan G1344 [G5685] , gerechtvaardigd zijnde G1537 uit G4102 het geloof G2192 [G5719] , hebben G1515 vrede G4314 bij G2316 God G1223 , door G2257 onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus;
  2 G1223 Door G3739 Welken G2532 wij ook G4318 de toeleiding G2192 [G5758] hebben G4102 door het geloof G1519 tot G5026 deze G5485 genade G1722 , in G3739 welke G2476 [G5758] wij staan G2532 , en G2744 [G5736] roemen G1909 in G1680 de hoop G1391 der heerlijkheid G2316 Gods.
  3 G1161 En G3756 niet G3440 alleenlijk G235 [dit], maar G2744 [G5736] wij roemen G2532 ook G1722 in G2347 de verdrukkingen G1492 [G5761] , wetende G3754 , dat G2347 de verdrukking G5281 lijdzaamheid G2716 [G5736] werkt;
  4 G1161 En G5281 de lijdzaamheid G1382 bevinding G1161 , en G1382 de bevinding G1680 hoop;
  5 G1161 En G1680 de hoop G2617 [G5719] beschaamt G3756 niet G3754 , omdat G26 de liefde G2316 Gods G1722 in G2257 onze G2588 harten G1632 [G5769] uitgestort is G1223 door G40 den Heiligen G4151 Geest G3588 , Die G2254 ons G1325 [G5685] is gegeven.
  6 G1063 Want G5547 Christus G2257 , als wij G2089 nog G772 krachteloos G5607 [G5752] waren G2596 , is te G2540 Zijner tijd G5228 voor G765 de goddelozen G599 [G5627] gestorven.
  7 G1063 Want G3433 nauwelijks G5100 zal iemand G5228 voor G1342 een rechtvaardige G599 [G5695] sterven G1063 ; want G5228 voor G18 den goede G5029 zal mogelijk G5100 iemand G2532 ook G5111 [G5719] bestaan G599 [G5629] te sterven.
  8 G1161 Maar G2316 God G4921 [G5719] bevestigt G1438 Zijn G26 liefde G1519 jegens G2248 ons G3754 , dat G5547 Christus G5228 voor G2257 ons G599 [G5627] gestorven is G2257 , als wij G2089 nog G268 zondaars G5607 [G5752] waren.
  9 G4183 Veel G3123 meer G3767 dan G3568 , zijnde nu G1344 [G5685] gerechtvaardigd G1722 door G846 Zijn G129 bloed G1223 , zullen wij door G846 Hem G4982 [G5701] behouden worden G575 van G3709 den toorn.
  10 G1063 Want G1487 indien G2190 wij, vijanden G5607 [G5752] zijnde G2316 , met God G2644 [G5648] verzoend zijn G1223 door G2288 den dood G846 Zijns G5207 Zoons G4183 , veel G3123 meer G2644 [G5651] zullen wij, verzoend zijnde G4982 [G5701] , behouden worden G1722 door G846 Zijn G2222 leven.
  11 G1161 En G3756 niet G3440 alleenlijk G235 [dit], maar G2744 [G5740] wij roemen G2532 ook G1722 in G2316 God G1223 , door G2257 onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1223 , door G3739 Welken G3568 wij nu G2643 de verzoening G2983 [G5627] gekregen hebben.
  12 G1223 G5124 Daarom G5618 , gelijk G1223 door G1520 een G444 mens G266 de zonde G1519 in G2889 de wereld G1525 [G5627] ingekomen is G2532 , en G1223 door G266 de zonde G2288 de dood G2532 ; en G3779 alzo G2288 de dood G1519 tot G3956 alle G444 mensen G1330 [G5627] doorgegaan is G1909 , in G3739 welken G3956 allen G264 [G5627] gezondigd hebben.
  13 G1063 Want G891 tot G3551 de wet G2258 [G5713] was G266 de zonde G1722 in G2889 de wereld G1161 ; maar G266 de zonde G3756 wordt niet G1677 [G5743] toegerekend G3361 , als er geen G3551 wet G5607 [G5752] is.
  14 G235 Maar G2288 de dood G936 [G5656] heeft geheerst G575 van G76 Adam G3360 tot G3475 Mozes G2532 toe, ook G1909 over G3361 degenen, die niet G264 [G5660] gezondigd hadden G1909 in G3667 de gelijkheid G3847 der overtreding G76 van Adam G3739 , welke G5179 een voorbeeld G2076 [G5748] is G3195 [G5723] Desgenen, Die komen zou.

Romans 5:16-9:33

  16 G2532 En G3756 niet G5613 , gelijk G1223 [de] [schuld] [was] door G1520 den een G264 [G5660] , die gezondigd heeft G1434 , [alzo] [is] de gift G1063 ; want G2917 de schuld G3303 is wel G1537 uit G1520 een G1519 [misdaad] tot G2631 verdoemenis G1161 , maar G5486 de genadegift G1537 is uit G4183 vele G3900 misdaden G1519 tot G1345 rechtvaardigmaking.
  17 G1063 Want G1487 indien G3900 door de misdaad G1520 van een G2288 de dood G936 [G5656] geheerst heeft G1223 door G1520 dien enen G4183 , veel G3123 meer G4050 zullen degenen, die den overvloed G5485 der genade G2532 en G1431 der gave G1343 der rechtvaardigheid G2983 [G5723] ontvangen G1722 , in G2222 het leven G936 [G5692] heersen G1223 door G1520 dien Enen G2424 , [namelijk] Jezus G5547 Christus.
  18 G686 Zo G3767 dan G5613 , gelijk G1223 door G1520 een G3900 misdaad G1519 [de] [schuld] [gekomen] [is] over G3956 alle G444 mensen G1519 tot G2631 verdoemenis G3779 ; alzo G2532 ook G1223 door G1520 een G1345 rechtvaardigheid G1519 [komt] [de] [genade] over G3956 alle G444 mensen G1519 tot G1347 rechtvaardigmaking G2222 des levens.

Romans 5:15-9:33

  15 G235 Doch G3756 niet G5613 , gelijk G3900 de misdaad G3779 , alzo G2532 is ook G5486 de genadegift G1063 , want G1487 indien G3900 , door de misdaad G1520 van een G4183 , velen G599 [G5627] gestorven zijn G4183 , zo is veel G3123 meer G5485 de genade G2316 Gods G2532 , en G1431 de gave G1722 door G5485 de genade G3588 , die G1520 daar is van een G444 mens G2424 Jezus G5547 Christus G4052 [G5656] , overvloedig geweest G1519 over G4183 velen.

Romans 5:19-9:33

  19 G1063 Want G5618 gelijk G1223 door G3876 de ongehoorzaamheid G1520 van dien enen G444 mens G4183 velen G268 [tot] zondaars G2525 [G5681] gesteld zijn geworden G3779 , alzo G2532 zullen ook G1223 door G5218 de gehoorzaamheid G1520 van Enen G4183 velen G1342 [tot] rechtvaardigen G2525 [G5701] gesteld worden.
  20 G1161 Maar G3551 de wet G3922 [G5627] is bovendien ingekomen G2443 , opdat G3900 de misdaad G4121 [G5661] te meerder worde G1161 ; en G3757 waar G266 de zonde G4121 [G5656] meerder geworden is G5485 , [daar] is de genade G5248 [G5656] veel meer overvloedig geweest;
  21 G2443 Opdat G5618 , gelijk G266 de zonde G936 [G5656] geheerst heeft G1722 tot G2288 den dood G3779 , alzo G2532 ook G5485 de genade G936 [G5661] zou heersen G1223 door G1343 rechtvaardigheid G1519 tot G166 het eeuwige G2222 leven G1223 , door G2424 Jezus G5547 Christus G2257 onzen G2962 Heere.

Romans 6:1-9:33

  1 G5101 Wat G3767 zullen wij dan G2046 [G5692] zeggen G266 ? Zullen wij in de zonde G1961 [G5692] blijven G2443 , opdat G5485 de genade G4121 [G5661] te meerder worde?
  2 G3361 G1096 [G5636] Dat zij verre G3748 . Wij, die G266 der zonde G599 [G5627] gestorven zijn G4459 , hoe G2089 zullen wij nog G1722 in G846 dezelve G2198 [G5692] leven?
  3 G2228 Of G50 [G5719] weet gij niet G3754 , dat G3745 zovelen als G1519 wij in G2424 Christus G5547 Jezus G907 [G5681] gedoopt zijn G1519 , wij in G846 Zijn G2288 dood G907 [G5681] gedoopt zijn?
  4 G3767 Wij zijn dan G846 met Hem G4916 [G5648] begraven G1223 , door G908 den doop G1519 in G2288 den dood G2443 , opdat G5618 , gelijkerwijs G5547 Christus G1537 uit G3498 de doden G1453 [G5681] opgewekt is G1223 tot G1391 de heerlijkheid G3962 des Vaders G3779 , alzo G2532 ook G2249 wij G1722 in G2538 nieuwigheid G2222 des levens G4043 [G5661] wandelen zouden.
  5 G1063 Want G1487 indien G4854 wij met Hem een plant G1096 [G5754] geworden zijn G3667 in de gelijkmaking G846 Zijns G2288 doods G235 , zo G2532 zullen wij het ook G2071 [G5704] zijn G386 [in] [de] [gelijkmaking] [Zijner] opstanding;
  6 G5124 Dit G1097 [G5723] wetende G3754 , dat G2257 onze G3820 oude G444 mens G4957 [G5681] met [Hem] gekruisigd is G2443 , opdat G4983 het lichaam G266 der zonde G2673 [G5686] te niet gedaan worde G2248 , opdat wij G3371 niet meer G266 de zonde G1398 [G5721] dienen.
  7 G1063 Want G599 [G5631] die gestorven is G1344 [G5769] , die is gerechtvaardigd G575 van G266 de zonde.
  8 G1487 Indien G1161 wij nu G4862 met G5547 Christus G599 [G5627] gestorven zijn G4100 [G5719] , zo geloven wij G3754 , dat G2532 wij ook G846 met Hem G4800 [G5692] zullen leven;
  9 G1492 [G5761] Wetende G3754 , dat G5547 Christus G1453 [G5685] , opgewekt zijnde G1537 uit G3498 de doden G3765 G2089 , niet meer G599 [G5719] sterft G2288 ; de dood G2961 [G5719] heerst G3765 G2089 niet meer G846 over Hem.
  10 G1063 Want G599 [G5627] dat Hij gestorven is G266 , dat is Hij der zonde G2178 eenmaal G599 [G5627] gestorven G1161 ; en G3739 dat G2198 [G5719] Hij leeft G2198 [G5719] , dat leeft Hij G2316 Gode.
  11 G3779 Alzo G2532 ook G5210 gijlieden G3049 [G5737] , houdt het daarvoor G1438 dat gij G3303 wel G266 der zonde G3498 dood G1511 [G5750] zijt G1161 , maar G2316 Gode G2198 [G5723] levende zijt G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G2257 , onzen G2962 Heere.
  12 G3767 Dat dan G266 de zonde G3361 niet G936 [G5720] heerse G1722 in G5216 uw G2349 sterfelijk G4983 lichaam G1519 , om G846 haar G5219 [G5721] te gehoorzamen G1722 in G1939 de begeerlijkheden G846 deszelven [lichaams].
  13 G3366 H En G3936 [G5720] stelt G5216 uwe G3196 leden G3366 niet G266 der zonde G3696 tot wapenen G93 der ongerechtigheid G235 ; maar G3936 [G5657] stelt G1438 uzelven G2316 Gode G5613 , als G1537 uit G3498 de doden G2198 [G5723] levende [geworden] zijnde G2532 , en G5216 [stelt] uw G3196 leden G2316 Gode G3696 tot wapenen G1343 der gerechtigheid.
  14 G1063 Want G266 de zonde G5216 zal over u G3756 niet G2961 [G5692] heersen G1063 ; want G2075 [G5748] gij zijt G3756 niet G5259 onder G3551 de wet G235 , maar G5259 onder G5485 de genade.
  15 G5101 Wat G3767 dan G264 [G5692] ? Zullen wij zondigen G3754 , omdat G3756 wij niet G2070 [G5748] zijn G5259 onder G3551 de wet G235 , maar G5259 onder G5485 de genade G3361 G1096 [G5636] ? Dat zij verre.
  16 G1492 [G5758] Weet gij G3756 niet G3754 , dat G3739 wien G1438 gij uzelven G3936 [G5719] stelt G1401 tot dienstknechten G1519 ter G5218 gehoorzaamheid G1401 , gij dienstknechten G2075 [G5748] zijt G3739 desgenen, dien G5219 [G5719] gij gehoorzaamt G2273 , of G266 der zonde G1519 tot G2288 den dood G2228 , of G5218 der gehoorzaamheid G1519 tot G1343 gerechtigheid?
  17 G1161 Maar G2316 Gode G5485 zij dank G3754 , dat G1401 gij [wel] dienstknechten G266 der zonde G2258 [G5713] waart G1161 , maar G1537 [dat] gij [nu] van G2588 harte G5219 [G5656] gehoorzaam geworden zijt G5179 aan het voorbeeld G1322 der leer G1519 , tot G3739 hetwelk G3860 [G5681] gij overgegeven zijt;
  18 G1161 En G1659 [G5685] vrijgemaakt zijnde G575 van G266 de zonde G1402 [G5681] , zijt gemaakt dienstknechten G1343 der gerechtigheid.
  19 G3004 [G5719] Ik spreek G442 op menselijke wijze G1223 , om G769 der zwakheid G5216 uws G4561 vleses G1063 wil; want G5618 gelijk G5216 gij uw G3196 leden G3936 [G5656] gesteld hebt G1400 , [om] dienstbaar G167 [te] [zijn] der onreinigheid G2532 en G458 der ongerechtigheid G1519 , tot G458 ongerechtigheid G3779 , alzo G3936 [G5657] stelt G3568 nu G5216 uw G3196 leden G1400 , [om] dienstbaar G1343 [te] [zijn] der gerechtigheid G1519 , tot G38 heiligmaking.
  20 G1063 Want G3753 toen G1401 gij dienstknechten G2258 [G5713] waart G266 der zonde G2258 [G5713] , zo waart gij G1658 vrij G1343 van de gerechtigheid.
  21 G5101 Wat G2590 vrucht G3767 dan G2192 [G5707] hadt gij G5119 toen G1909 van G3739 die dingen, waarover G3568 gij u nu G1870 [G5736] schaamt G1063 ? Want G5056 het einde G1565 derzelve G2288 is de dood.
  22 G1161 Maar G3570 nu G575 , van G266 de zonde G1659 [G5685] vrijgemaakt zijnde G1161 , en G2316 Gode G1402 [G5685] dienstbaar gemaakt zijnde G2192 [G5719] , hebt gij G5216 uw G2590 vrucht G1519 tot G38 heiligmaking G1161 , en G5056 het einde G166 het eeuwige G2222 leven.
  23 G1063 Want G3800 de bezoldiging G266 der zonde G2288 is de dood G1161 , maar G5486 de genadegift G2316 Gods G166 is het eeuwige G2222 leven G1722 , door G2424 Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G2962 Heere.

Romans 7:1-9:33

  1 G2228   G50 [G5719] Weet gij niet G80 , broeders G1063 ! [want G2980 [G5719] ik spreek G3551 tot degenen, die de wet G1097 [G5723] verstaan G3754 ] dat G3551 de wet G2961 [G5719] heerst over G444 den mens G1909 , G3745 zo langen G5550 tijd G2198 [G5719] als hij leeft?
  2 G1063 Want G1135 een vrouw G5220 , die onder den man staat G2198 [G5723] , is aan den levenden G435 man G1210 [G5769] verbonden G3551 door de wet G1161 ; maar G1437 indien G435 de man G599 [G5632] gestorven is G2673 [G5769] , zo is zij vrijgemaakt G575 van G3551 de wet G435 des mans.

Romans 7:4-9:33

  4 G5620 Zo dan G3450 , mijn G80 broeders G5210 , gij G2532 zijt ook G3551 der wet G2289 [G5681] gedood G1223 door G4983 het lichaam G5547 van Christus G1519 , opdat G5209 gij G1096 [G5635] zoudt worden G2087 eens Anderen G1537 , [namelijk] Desgenen, Die van G3498 de doden G1453 [G5685] opgewekt is G2443 , opdat G2316 wij Gode G2592 [G5661] vruchten dragen zouden.

Romans 7:3-9:33

  3 G686 Daarom G3767 dan G1437 , indien G2087 zij eens anderen G435 mans G1096 [G5638] wordt G435 , terwijl de man G2198 [G5723] leeft G3428 , zo zal zij een overspeelster G5537 [G5692] genaamd worden G1161 ; maar G1437 indien G435 de man G599 [G5632] gestorven is G2076 [G5748] , zo is zij G1658 vrij G575 van G3551 de wet G846 , alzo dat zij G3361 geen G3428 overspeelster G1511 [G5750] is G2087 , als zij eens anderen G435 mans G1096 [G5637] wordt.

Romans 7:5-9:33

  5 G1063 Want G3753 toen G1722 wij in G4561 het vlees G2258 [G5713] waren G1754 [G5710] , wrochten G3804 de bewegingen G266 der zonden G3588 , die G1223 door G3551 de wet G1722 zijn, in G2257 onze G3196 leden G1519 , om G2288 den dood G2592 [G5658] vruchten te dragen.
  6 G1161 Maar G3570 nu G2673 [G5681] zijn wij vrijgemaakt G575 van G3551 de wet G599 [G5631] , overmits wij dien gestorven zijn G1722 , onder G3739 welken G2722 [G5712] wij gehouden waren G5620 ; alzo dat G2248 wij G1398 [G5721] dienen G1722 in G2538 nieuwigheid G4151 des geestes G2532 , en G3756 niet G3821 [in] de oudheid G1121 der letter.
  7 G5101 Wat G3767 zullen wij dan G2046 [G5692] zeggen G3551 ? Is de wet G266 zonde G3361 G1096 [G5636] ? Dat zij verre G235 . Ja G1097 [G5627] , ik kende G266 de zonde G3756 niet G1508 dan G1223 door G3551 de wet G1063 ; want G5037 ook G1939 had ik de begeerlijkheid G3756 niet G1492 [G5715] geweten G1487 [zonde] [te] [zijn], indien G3551 de wet G3361 niet G3004 [G5707] zeide G3756 : Gij zult niet G1937 [G5692] begeren.
  8 G1161 Maar G266 de zonde G874 , oorzaak G2983 [G5631] genomen hebbende G1223 door G1785 het gebod G1722 , heeft in G1698 mij G3956 alle G1939 begeerlijkheid G2716 [G5662] gewrocht G1063 ; want G5565 zonder G3551 de wet G266 is de zonde G3498 dood.
  9 G1161 En G5565 zonder G3551 de wet G2198 [G5707] , zo leefde G1473 ik G4218 eertijds G1161 ; maar G1785 als het gebod G2064 [G5631] gekomen is G266 , zo is de zonde G326 [G5656] weder levend geworden G1161 , doch G1473 ik G599 [G5627] ben gestorven.
  10 G2532 En G1785 het gebod G3588 , dat G1519 ten G2222 leven G3778 was, hetzelve G3427 is mij G1519 ten G2288 dood G2147 [G5681] bevonden.
  11 G1063 Want G266 de zonde G874 , oorzaak G2983 [G5631] genomen hebbende G1223 door G1785 het gebod G3165 , heeft mij G1818 [G5656] verleid G2532 , en G1223 door G846 hetzelve G615 [G5656] gedood.
  12 G5620 Alzo G3303 is dan G3551 de wet G40 heilig G2532 , en G1785 het gebod G40 is heilig G2532 , en G1342 rechtvaardig G2532 , en G18 goed.
  13 G3767 Is dan G18 het goede G1698 mij G2288 de dood G1096 [G5754] geworden G3361 G1096 [G5636] ? Dat zij verre G235 . Maar G266 de zonde G2443 [is] [mij] [de] [dood] [geworden]; opdat G5316 [G5652] zij zou openbaar worden G266 zonde G2716 [G5740] [te] [zijn]; werkende G3427 mij G1223 door G18 het goede G2288 den dood G2443 ; opdat G266 de zonde G2596 G5236 boven mate G1096 [G5638] wierd G268 zondigende G1223 door G1785 het gebod.
  14 G1063 Want G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat G3551 de wet G4152 geestelijk G2076 [G5748] is G1161 , maar G1473 ik G1510 [G5748] ben G4559 vleselijk G4097 [G5772] , verkocht G5259 onder G266 de zonde.
  15 G1063 Want G3739 hetgeen G2716 [G5736] ik doe G1097 [G5719] , dat ken ik G3756 niet G1063 ; want G3739 hetgeen G2309 [G5719] ik wil G5124 , dat G4238 [G5719] doe ik G3756 niet G235 , maar G3739 hetgeen G3404 [G5719] ik haat G5124 , dat G4160 [G5719] doe ik.
  16 G1161 En G1487 indien G5124 ik hetgene G4160 [G5719] doe G3739 , dat G3756 ik niet G2309 [G5719] wil G4852 H , zo stem ik G3551 de wet G4852 [G5748] toe G3754 , dat G2570 zij goed is.
  17 G1473 Ik G1161 dan G2716 [G5736] doe G846 datzelve G3570 nu G2089 G3765 niet meer G235 , maar G266 de zonde G1722 , die in G1698 mij G3611 [G5723] woont.
  18 G1063 Want G1492 [G5758] ik weet G3754 , dat G1722 in G1698 mij G5123 [G5748] , dat is G1722 , in G3450 mijn G4561 vlees G3756 , geen G18 goed G3611 [G5719] woont G1063 ; want G2309 [G5721] het willen G3873 [G5736] is [wel] bij G3427 mij G1161 , maar G2570 het goede G2716 [G5738] te doen G2147 [G5719] , dat vind ik G3756 niet.
  19 G1063 Want G18 het goede G2309 [G5719] dat ik wil G4160 [G5719] , doe ik G3756 niet G235 , maar G2556 het kwade G3739 , dat G3756 ik niet G2309 [G5719] wil G5124 , dat G4238 [G5719] doe ik.
  20 G1161   G1487 Indien G5124 ik hetgene G4160 [G5719] doe G1473 , dat G3756 ik niet G2309 [G5719] wil G2716 [G5736] , zo doe G1473 ik G846 nu hetzelve G2089 G3765 niet meer G235 , maar G266 de zonde G1722 , die in G1698 mij G3611 [G5723] woont.
  21 G2147 [G5719] Zo vind ik G686 dan G3551 deze wet G1698 [in] [mij]; als ik G2570 het goede G2309 [G5723] wil G4160 [G5721] doen G3754 , dat G2556 het kwade G1698 mij G3873 [G5736] bijligt.
  22 G1063 Want G4913 [G5736] ik heb een vermaak G3551 in de wet G2316 Gods G2596 , naar G2080 den inwendigen G444 mens;
  23 G1161 Maar G991 [G5719] ik zie G2087 een andere G3551 wet G1722 in G3450 mijn G3196 leden G497 [G5740] , welke strijdt tegen G3551 de wet G3450 mijns G3563 gemoeds G2532 , en G3165 mij G163 [G5723] gevangen neemt G3551 onder de wet G266 der zonde G3588 , die G1722 in G3450 mijn G3196 leden G5607 [G5752] is.
  24 G1473 Ik G5005 ellendig G444 mens G5101 , wie G3165 zal mij G4506 [G5695] verlossen G1537 uit G4983 het lichaam G5127 dezes G2288 doods?
  25 G2168 [G5719] Ik dank G2316 God G1223 , door G2424 Jezus G5547 Christus G2257 , onzen G2962 Heere G686 G3767 . [7:26] Zo dan G1473 , ik G846 zelf G1398 [G5719] dien G3303 wel G3563 met het gemoed G3551 de wet G2316 Gods G1161 , maar G4561 met het vlees G3551 de wet G266 der zonde.

Romans 8:1-9:33

  1 G686 Zo is er dan G3568 nu G3762 geen G2631 verdoemenis G1722 voor degenen, die in G5547 Christus G2424 Jezus G3361 zijn, die niet G2596 naar G4561 het vlees G4043 [G5723] wandelen G235 , maar G2596 naar G4151 den Geest.
  2 G1063 Want G3551 de wet G4151 des Geestes G2222 des levens G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G3165 heeft mij G1659 [G5656] vrijgemaakt G575 van G3551 de wet G266 der zonde G2532 en G2288 des doods.
  3 G1063 Want G3551 hetgeen der wet G102 onmogelijk G1722 G3739 was, dewijl G1223 zij door G4561 het vlees G770 [G5707] krachteloos was G2316 , heeft God G1438 , Zijn G5207 Zoon G3992 [G5660] zendende G1722 in G3667 gelijkheid G266 des zondigen G4561 vleses G2532 , en G4012 [dat] voor G266 de zonde G266 , de zonde G2632 [G5656] veroordeeld G1722 in G4561 het vlees.
  4 G2443 Opdat G1345 het recht G3551 der wet G4137 [G5686] vervuld zou worden G1722 in G2254 ons G3361 , die niet G2596 naar G4561 het vlees G4043 [G5723] wandelen G235 , maar G2596 naar G4151 den Geest.
  5 G1063 Want G2596 die naar G4561 het vlees G5607 [G5752] zijn G5426 [G5719] , bedenken G3588 , dat G4561 des vleses G1161 is; maar G2596 die naar G4151 den Geest G3588 zijn, [bedenken], dat G4151 des Geestes is.
  6 G1063 Want G5427 het bedenken G4561 des vleses G2288 is de dood G1161 ; maar G5427 het bedenken G4151 des Geestes G2222 is het leven G2532 en G1515 vrede;
  7 G1360 Daarom dat G5427 het bedenken G4561 des vleses G2189 vijandschap G1519 is tegen G2316 God G1063 ; want G5293 [G5743] het onderwerpt zich G3551 der wet G2316 Gods G3756 niet G1063 ; want G1410 [G5736] het kan G3761 ook niet.
  8 G1161 En G1722 die in G4561 het vlees G5607 [G5752] zijn G1410 [G5736] , kunnen G2316 Gode G3756 niet G700 [G5658] behagen.
  9 G1161 Doch G5210 gijlieden G2075 [G5748] zijt G3756 niet G1722 in G4561 het vlees G235 , maar G1722 in G4151 den Geest G1512 , zo anders G4151 de Geest G2316 Gods G1722 in G5213 u G3611 [G5719] woont G1161 . Maar G1536 zo iemand G4151 den Geest G5547 van Christus G3756 niet G2192 [G5719] heeft G3778 , die G2076 H komt G846 Hem G3756 niet G2076 [G5748] toe.
  10 G1161 En G1487 indien G5547 Christus G1722 in G5213 ulieden G3303 is, zo is wel G4983 het lichaam G3498 dood G1223 om G266 der zonden G1161 wil; maar G4151 de geest G2222 is leven G1223 om G1343 der gerechtigheid wil.
  11 G1161 En G1487 indien G4151 de Geest G2424 Desgenen, Die Jezus G1537 uit G3498 de doden G1453 [G5660] opgewekt heeft G1722 , in G5213 u G3611 [G5719] woont G2227 H , zo zal Hij G5547 , Die Christus G1537 uit G3498 de doden G1453 [G5660] opgewekt heeft G2532 , ook G5216 uw G2349 sterfelijke G4983 lichamen G2227 [G5692] levend maken G1223 , door G846 Zijn G4151 Geest G1722 , Die in G5213 u G1774 [G5723] woont.
  12 G686 Zo G3767 dan G80 , broeders G2070 [G5748] , wij zijn G3781 schuldenaars G3756 niet G4561 aan het vlees G2596 , om naar G4561 het vlees G2198 [G5721] te leven.
  13 G1063 Want G1487 indien G2596 gij naar G4561 het vlees G2198 [G5719] leeft G3195 [G5719] , zo zult gij G599 [G5721] sterven G1161 ; maar G1487 indien G4151 gij door den Geest G4234 de werkingen G4983 des lichaams G2289 [G5719] doodt G2198 [G5695] , zo zult gij leven.
  14 G1063 Want G3745 zovelen als G4151 er door den Geest G2316 Gods G71 [G5743] geleid worden G3778 , die G1526 [G5748] zijn G5207 kinderen G2316 Gods.
  15 G1063 Want G3756 gij hebt niet G2983 [G5627] ontvangen G4151 den Geest G1397 der dienstbaarheid G3825 wederom G1519 tot G5401 vreze G235 ; maar G2983 [G5627] gij hebt ontvangen G4151 den Geest G5206 der aanneming tot kinderen G1722 , door G3739 Welken G2896 [G5719] wij roepen G5 : Abba G3962 , Vader!
  16 G846 Dezelve G4151 Geest G4828 [G5719] getuigt G2257 met onzen G4151 geest G3754 , dat G5043 wij kinderen G2316 Gods G2070 [G5748] zijn.
  17 G1161 En G1487 indien G5043 wij kinderen G2532 zijn, zo zijn wij ook G2818 erfgenamen G2818 G3303 , erfgenamen G2316 van God G1161 , en G4789 medeerfgenamen G5547 van Christus G1512 ; zo wij anders G4841 [G5719] met [Hem] lijden G2443 , opdat G2532 wij ook G4888 [G5686] met [Hem] verheerlijkt worden.
  18 G1063 Want G3049 [G5736] ik houde het daarvoor G3754 , dat G3804 het lijden G3568 dezes tegenwoordigen G2540 tijds G3756 niet G514 is te waarderen G4314 tegen G1391 de heerlijkheid G1519 , die aan G2248 ons G3195 [G5723] zal G601 [G5683] geopenbaard worden.
  19 G1063 Want G2937 het schepsel G603 , [als] met opgestoken hoofde G553 [G5736] , verwacht G602 de openbaring G5207 der kinderen G2316 Gods.
  20 G1063 Want G2937 het schepsel G3153 is der ijdelheid G5293 [G5648] onderworpen G3756 , niet G1635 gewillig G235 , maar G1223 om diens wil G5293 [G5660] , die het [der] [ijdelheid] onderworpen heeft;
  21 G1909 Op G1680 hoop G3754 , dat G2532 ook G2937 het schepsel G846 zelf G1659 [G5701] zal vrijgemaakt worden G575 van G1397 de dienstbaarheid G5356 der verderfenis G1519 , tot G1657 de vrijheid G1391 der heerlijkheid G5043 der kinderen G2316 Gods.
  22 G1063 Want G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat G3956 het ganse G2937 schepsel G4959 [G5719] te zamen zucht G2532 , en G4944 [G5719] te zamen [als] in barensnood is G891 tot G3568 nu toe.
  23 G1161 En G3756 niet G3440 alleen G235 dit, maar G2532 ook G846 wij zelven G536 , die de eerstelingen G4151 des Geestes G2192 [G5723] hebben G2249 , wij G2532 ook G846 zelven G4727 [G5719] , [zeg] [ik], zuchten G1722 in G1438 onszelven G553 [G5740] , verwachtende G5206 de aanneming tot kinderen G629 , [namelijk] de verlossing G2257 onzes G4983 lichaams.
  24 G1063 Want G1680 wij zijn in hope G4982 [G5681] zalig geworden G1680 . De hoop G1161 nu G991 [G5746] , die gezien wordt G2076 [G5748] , is G3756 geen G1680 hoop G1063 ; want G3739 hetgeen G5100 iemand G991 [G5719] ziet G5101 , waarom G2532 zal hij het ook G1679 [G5719] hopen?
  25 G1161 Maar G1487 indien G1679 [G5719] wij hopen G3739 , hetgeen G3756 wij niet G991 [G5719] zien G553 [G5736] , zo verwachten wij G1223 het met G5281 lijdzaamheid.
  26 G1161 En G5615 desgelijks G4878 H komt G2532 ook G4151 de Geest G2257 onze G769 zwakheden G4878 [G5736] mede te hulp G1063 ; want G1492 [G5758] wij weten G3756 niet G5101 , wat G4336 [G5667] wij bidden zullen G2526 , gelijk G1163 [G5748] het behoort G235 , maar G4151 de Geest G846 Zelf G5241 [G5719] bidt G5228 voor G2257 ons G215 met onuitsprekelijke G4726 zuchtingen.
  27 G1161 En G2588 Die de harten G2045 [G5723] doorzoekt G1492 [G5758] , weet G5101 , welke G5427 de mening G4151 des Geestes G3754 zij, dewijl G2596 Hij naar G2316 God G5228 voor G40 de heiligen G1793 [G5719] bidt.
  28 G1161 En G1492 [G5758] wij weten G3754 , dat dengenen, die G2316 God G25 [G5723] liefhebben G3956 , alle dingen G4903 [G5719] medewerken G1519 ten G18 goede G2596 , [namelijk] dengenen, die naar G4286 [Zijn] voornemen G2822 geroepen G5607 [G5752] zijn.
  29 G3754 Want G3739 die G4267 [G5656] Hij te voren gekend heeft G2532 , die heeft Hij ook G4309 [G5656] te voren verordineerd G1504 , den beelde G846 Zijns G5207 Zoons G4832 gelijkvormig G1519 te zijn, opdat G846 Hij G4416 de Eerstgeborene G1511 [G5750] zij G1722 onder G4183 vele G80 broederen.
  30 G1161 En G3739 die G4309 [G5656] Hij te voren verordineerd heeft G5128 , dezen G2532 heeft Hij ook G2564 [G5656] geroepen G2532 ; en G3739 die G2564 [G5656] Hij geroepen heeft G5128 , dezen G2532 heeft Hij ook G1344 [G5656] gerechtvaardigd G1161 ; en G3739 die G1344 [G5656] Hij gerechtvaardigd heeft G5128 , dezen G2532 heeft Hij ook G1392 [G5656] verheerlijkt.
  31 G5101 Wat G3767 zullen wij dan G4314 tot G5023 deze dingen G2046 [G5692] zeggen G1487 ? Zo G2316 God G5228 voor G2257 ons G5101 is, wie G2596 zal tegen G2257 ons zijn?
  32 G3739 Die G1065 ook G2398 Zijn eigen G5207 Zoon G3756 niet G5339 [G5662] gespaard heeft G235 , maar G846 heeft Hem G5228 voor G2257 ons G3956 allen G3860 [G5656] overgegeven G4459 , hoe G2254 zal Hij ons G2532 ook G4862 met G846 Hem G3780 niet G3956 alle dingen G5483 [G5695] schenken?
  33 G5101 Wie G1458 [G5692] zal beschuldiging inbrengen G2596 tegen G1588 de uitverkorenen G2316 Gods G2316 ? God G1344 [G5723] is het, Die rechtvaardig maakt.
  34 G5101 Wie G2632 [G5723] is het, die verdoemt G5547 ? Christus G599 [G5631] is het, Die gestorven is G1161 ; ja G3123 , wat meer is G2532 , Die ook G1453 [G5685] opgewekt is G3739 , Die G2532 ook G1722 ter G1188 rechter G2316 [hand] Gods G2076 [G5748] is G3739 , Die G2532 ook G5228 voor G2257 ons G1793 [G5719] bidt.
  35 G5101 Wie G2248 zal ons G5563 [G5692] scheiden G575 van G26 de liefde G5547 van Christus G2347 ? Verdrukking G2228 , of G4730 benauwdheid G2228 , of G1375 vervolging G2228 , of G3042 honger G2228 , G1132 naaktheid G2228 , of G2794 gevaar G2228 , of G3162 zwaard?
  36 G2531 [Gelijk G1125 [G5769] geschreven is G3754 : Want G1752 om G4675 Uwentwil G3650 worden wij den gansen G2250 dag G2289 [G5743] gedood G3049 [G5681] ; wij zijn geacht G5613 als G4263 schapen G4967 ter slachting.]
  37 G235 Maar G1722 in G5125 dit G3956 alles G5245 [G5719] zijn wij meer dan overwinnaars G1223 , door G2248 Hem, Die ons G25 [G5660] liefgehad heeft.
  38 G1063 Want G3982 [G5769] ik ben verzekerd G3754 , dat G3777 noch G2288 dood G3777 , noch G2222 leven G3777 , noch G32 engelen G3777 , noch G746 overheden G3777 , noch G1411 machten G3777 , noch G1764 [G5761] tegenwoordige G3777 , noch G3195 [G5723] toekomende dingen,
  39 G3777 Noch G5313 hoogte G3777 , noch G899 diepte G3777 , noch G5100 enig G2087 ander G2937 schepsel G2248 ons G1410 [G5695] zal kunnen G5563 [G5658] scheiden G575 van G26 de liefde G2316 Gods G1722 , welke is in G5547 Christus G2424 Jezus G2257 , onzen G2962 Heere.

Romans 9:1-33

  1 G3004 [G5719] Ik zeg G225 de waarheid G1722 in G5547 Christus G5574 [G5736] , ik lieg G3756 niet G3450 [mijn G4893 geweten G3427 mij G4828 [G5723] mede getuigenis gevende G1722 door G40 den Heiligen G4151 Geest],
  2 G3754 Dat G3427 het mij G3173 een grote G3077 droefheid G2532 , en G3450 mijn G2588 hart G88 een gedurige G3601 smart G2076 [G5748] is.
  3 G1063 Want G1473 ik G846 zou zelf G2172 [G5711] [wel] wensen G331 verbannen G1511 [G5750] te zijn G575 van G5547 Christus G5228 , voor G3450 mijn G80 broederen G3450 , die mijn G4773 maagschap G2596 zijn naar G4561 het vlees;
  4 G3748 Welke G2475 Israelieten G1526 [G5748] zijn G3739 , welker G5206 is de aanneming tot kinderen G2532 , en G1391 de heerlijkheid G2532 , en G1242 de verbonden G2532 , en G3548 de wetgeving G2532 , en G2999 de dienst G2532 [van] God, en G1860 de beloftenissen;
  5 G3739 Welker G3962 zijn de vaders G2532 , en G1537 uit G3739 welke G5547 Christus G2596 H is, zoveel G4561 het vlees G2596 aangaat G5607 [G5752] , Dewelke is G2316 God G1909 boven G3956 allen G2128 te prijzen G1519 in G165 der eeuwigheid G281 . Amen.
  6 G1161 Doch G3756 [ik] [zeg] [dit] niet G3634 G3754 , alsof G3056 het woord G2316 Gods G1601 [G5758] ware uitgevallen G1063 ; want G3778 die G3756 zijn niet G3956 allen G2474 Israel G3588 , die G1537 uit G2474 Israel zijn.
  7 G3761 Noch G3754 omdat G11 zij Abrahams G4690 zaad G1526 [G5748] zijn G3956 , zijn zij allen G5043 kinderen G235 ; maar G1722 : In G2464 Izaak G4671 zal u G4690 het zaad G2564 [G5701] genoemd worden.
  8 G5123 [G5748] Dat is G3756 , niet G5043 de kinderen G4561 des vleses G5023 , die G5043 zijn kinderen G2316 Gods G235 ; maar G5043 de kinderen G1860 der beloftenis G1519 worden voor G4690 het zaad G3049 [G5736] gerekend.
  9 G1063 Want G3778 dit G3056 is het woord G1860 der beloftenis G2596 : Omtrent G5126 dezen G2540 tijd G2064 [G5695] zal Ik komen G2532 , en G4564 Sara G5207 zal een zoon G2071 [G5704] hebben.
  10 G1161 En G3756 niet G3440 alleenlijk G235 [deze], maar G2532 ook G4479 Rebekka G1537 [is] [daarvan] [een] [bewijs], als zij uit G1520 een G2845 bevrucht G2192 [G5723] was G2464 , [namelijk] Izaak G2257 , onzen G3962 vader.
  11 G1063 Want G3380 als [de] [kinderen] nog niet G1080 [G5685] geboren waren G3366 , noch G5100 iets G18 goeds G2228 of G2556 kwaads G4238 [G5660] gedaan hadden G2443 , opdat G4286 het voornemen G2316 Gods G2596 , dat naar G1589 de verkiezing G3306 [G5725] is, [vast] bleve G3756 , niet G1537 uit G2041 de werken G235 , maar G1537 uit G2564 [G5723] den Roepende;
  12 G846 Zo werd tot haar G4483 [G5681] gezegd G3754 : G3187 De meerdere G1640 zal den mindere G1398 [G5692] dienen.
  13 G2531 Gelijk G1125 [G5769] geschreven is G2384 : Jakob G25 [G5656] heb Ik liefgehad G1161 , en G2269 Ezau G3404 [G5656] heb Ik gehaat.
  14 G5101 Wat G3767 zullen wij dan G2046 [G5692] zeggen G3361 ? G93 Is er onrechtvaardigheid G3844 bij G2316 God G3361 G1096 [G5636] ? Dat zij verre.
  15 G1063 Want G3004 [G5719] Hij zegt G3475 tot Mozes G1653 [G5692] : Ik zal Mij ontfermen G3739 G302 , diens G1653 [G5725] Ik Mij ontferm G2532 , en G3627 [G5692] zal barmhartig zijn G3739 G302 , dien G3627 [G5725] Ik barmhartig ben.
  16 G686 Zo G3767 [is] [het] dan G3756 niet G2309 [G5723] desgenen, die wil G3761 , noch G5143 [G5723] desgenen, die loopt G235 , maar G1653 [G5723] des ontfermenden G2316 Gods.
  17 G1063 Want G1124 de Schrift G3004 [G5719] zegt G5328 tot Farao G3754 : G1519 Tot G5124 G846 ditzelve G4571 heb Ik u G1825 [G5656] verwekt G3704 , opdat G1722 Ik in G4671 u G3450 Mijn G1411 kracht G1731 [G5672] bewijzen zou G2532 , en G3704 opdat G3450 Mijn G3686 Naam G1229 [G5652] verkondigd worde G1722 op G3956 de ganse G1093 aarde.
  18 G686 Zo G1653 [G5719] ontfermt Hij Zich G3767 dan G3739 , diens G2309 [G5719] Hij wil G1161 , en G4645 [G5719] verhardt G3739 , dien G2309 [G5719] Hij wil.
  19 G3767 Gij zult dan G3427 tot mij G2046 [G5692] zeggen G5101 : Wat G3201 [G5736] klaagt Hij G2089 [dan] nog G1063 ? Want G5101 wie G846 heeft Zijn G1013 wil G436 [G5758] wederstaan?
  20 G3304 Maar toch G5599 , o G444 mens G5101 , wie G1488 [G5748] zijt G4771 gij G2316 , die tegen God G470 [G5740] antwoordt G3361 ? Zal ook G4110 het maaksel G4111 [G5660] tot dengenen, die het gemaakt heeft G2046 [G5692] , zeggen G5101 : Waarom G3165 hebt gij mij G3779 alzo G4160 [G5656] gemaakt?
  21 G2228 Of G2192 [G5719] heeft G2763 de pottenbakker G3756 geen G1849 macht G4081 over het leem G1537 , om uit G846 denzelfden G5445 klomp G4160 [G5658] te maken G3739 G3303 , het ene G4632 vat G1519 ter G5092 ere G1161 , en G3739 het andere G1519 ter G819 onere?
  22 G1161 En G1487 of G2316 God G2309 [G5723] , willende G3709 [Zijn] toorn G1731 [G5670] bewijzen G2532 , en G846 Zijn G1415 macht G1107 [G5658] bekend maken G1722 , met G4183 vele G3115 lankmoedigheid G5342 [G5656] verdragen heeft G4632 de vaten G3709 des toorns G1519 , tot G684 het verderf G2675 [G5772] toebereid;
  23 G2532 En G2443 opdat G1107 [G5661] Hij zou bekend maken G4149 den rijkdom G846 Zijner G1391 heerlijkheid G1909 over G4632 de vaten G1656 der barmhartigheid G3739 , die G4282 [G5656] Hij te voren bereid heeft G1519 tot G1391 heerlijkheid?
  24 G3739 Welke G2532 Hij ook G2564 [G5656] geroepen heeft G2248 , [namelijk] ons G3756 , niet G3440 alleen G1537 uit G2453 de Joden G235 , maar G2532 ook G1537 uit G1484 de heidenen.
  25 G5613 Gelijk G2532 Hij ook G1722 in G5617 Hosea G3004 [G5719] zegt G3450 : Ik zal hetgeen Mijn G2992 volk G3756 niet G3450 was, Mijn G2992 volk G2564 [G5692] noemen G2532 , en G3756 die niet G25 [G5772] bemind was G25 [G5772] , [Mijn] beminde.
  26 G2532 En G2071 [G5704] het zal zijn G1722 , in G5117 de plaats G3757 , waar G846 tot hen G4483 [G5681] gezegd was G5210 : Gijlieden G3450 zijt Mijn G2992 volk G3756 niet G1563 , aldaar G5207 zullen zij kinderen G2198 [G5723] des levenden G2316 Gods G2564 [G5701] genaamd worden.
  27 G1161 En G2268 Jesaja G2896 [G5719] roept G5228 over G2474 Israel G1437 : Al G5600 [G5753] ware G706 het getal G5207 der kinderen G2474 Israels G5613 gelijk G285 het zand G2281 der zee G2640 , zo zal het overblijfsel G4982 [G5701] behouden worden.
  28 G1063 Want G4931 [G5723] Hij voleindt G3056 een zaak G2532 en G4932 [G5723] snijdt ze af G1722 in G1343 rechtvaardigheid G3754 ; want G2962 de Heere G4932 [G5772] zal een afgesneden G3056 zaak G4160 [G5692] doen G1909 op G1093 de aarde.
  29 G2532 En G2531 gelijk G2268 Jesaja G4280 [G5758] te voren gezegd heeft G1487 : Indien G2962 de Heere G4519 Sebaoth G2254 ons G3361 geen G4690 zaad G1459 [G5627] had overgelaten G302 , zo G5613 waren wij als G4670 Sodom G1096 [G5675] geworden G2532 , en G5613 G1116 Gomorra G302 G3666 [G5681] gelijk gemaakt geweest.
  30 G5101 Wat G3767 zullen wij dan G2046 [G5692] zeggen G3754 ? Dat G1484 de heidenen G3588 , die G1343 de rechtvaardigheid G3361 niet G1377 [G5723] zochten G1343 , de rechtvaardigheid G2638 [G5627] verkregen hebben G1161 , doch G1343 de rechtvaardigheid G3588 , die G1537 uit G4102 het geloof is.
  31 G1161 Maar G2474 Israel G3551 , die de wet G1343 der rechtvaardigheid G1377 [G5723] zocht G1519 , is tot G3551 de wet G1343 der rechtvaardigheid G3756 niet G5348 [G5656] gekomen.
  32 G1302 Waarom G3754 ? Omdat G3756 zij [die] [zochten] niet G1537 uit G4102 het geloof G235 , maar G5613 als G1537 uit G2041 de werken G3551 der wet G1063 , want G4350 [G5656] zij hebben zich gestoten G3037 aan den steen G4348 des aanstoots;
  33 G2531 Gelijk G1125 [G5769] geschreven is G2400 [G5628] : Ziet G5087 [G5719] , Ik leg G1722 in G4622 Sion G3037 een steen G4348 des aanstoots G2532 , en G4073 een rots G4625 der ergernis G2532 ; en G3956 een iegelijk G1909 , die in G846 Hem G4100 [G5723] gelooft G3756 , zal niet G2617 [G5701] beschaamd worden.

2 Peter 3:10

  10 G1161 Maar G2250 de dag G2962 des Heeren G2240 [G5692] zal komen G5613 als G2812 een dief G1722 in G3571 den nacht G1722 , in G3739 welken G3772 de hemelen G4500 met een gedruis G3928 [G5695] zullen voorbijgaan G1161 , en G4747 de elementen G2741 [G5746] branden zullen G3089 [G5701] en vergaan G2532 , en G1093 de aarde G2532 en G2041 de werken G1722 , die daarin G2618 [G5691] zijn, zullen verbranden.

Genesis 6:4

  4 H1992 In die H3117 dagen H1961 [H8804] waren H5303 er reuzen H776 op de aarde H1571 , en ook H3651 H310 daarna H834 , als H430 Gods H1121 zonen H413 tot H1323 de dochteren H120 der mensen H935 [H8799] ingegaan waren H1992 , en zich H3205 [H8804] [kinderen] gewonnen hadden H1992 ; deze H1368 zijn de geweldigen H834 , die H4480 van H5769 ouds H582 geweest zijn, mannen H8034 van name.

Psalms 90:4

  4 H505 Want duizend H8141 jaren H5869 zijn in Uw ogen H3117 als de dag H865 van gisteren H5674 [H8799] , als hij voorbijgegaan is H821 H3915 , en [als] een nachtwaak.

Genesis 1:14

  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!

Isaiah 4:5

  5 H3068 En de HEERE H4349 zal over alle woning H2022 van den berg H6726 Sions H4744 , en over haar vergaderingen H1254 [H8804] , scheppen H6051 een wolk H3119 des daags H6227 , en een rook H5051 , en den glans H3852 eens vlammenden H784 vuurs H3915 des nachts H3519 ; want over alles wat heerlijk H2646 is, zal een beschutting wezen.

Genesis 1:26

  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.

Genesis 1:2

  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.

Isaiah 40:22

  22 H3427 [H8802] Hij is het, Die daar zit H2329 boven den kloot H776 der aarde H3427 [H8802] , en derzelver inwoners H2284 zijn als sprinkhanen H8064 ; Hij is het, Die de hemelen H5186 [H8802] uitspant H1852 als een dunnen doek H4969 [H8799] , en breidt ze uit H168 als een tent H3427 [H8800] , om te bewonen;

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Psalms 19:1

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H8064 . [019:2] De hemelen H5608 [H8764] vertellen H410 Gods H3519 eer H7549 , en het uitspansel H5046 [H8688] verkondigt H3027 Zijner handen H4639 werk.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.