Bible verses about speaking things into existence | DSV_Strongs

Bible verses about "speaking things into existence" | DSV_Strongs

Genesis 2:7

  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 [H8799] geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 [H8799] geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 [H8799] ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.

Matthew 28:20

  20 G2532 En G2400 [G5628] ziet G1473 , Ik G1510 [G5748] ben G3326 met G5216 ulieden G3956 al G2250 de dagen G2193 tot G4930 de voleinding G165 der wereld G281 . Amen.

Acts 2:1-47

  1 G2532 En G1722 als G2250 de dag G4005 van het Pinkster G4845 [G5745] [feest] vervuld werd G2258 [G5713] , waren zij G537 allen G3661 eendrachtelijk G846 G1909 bijeen.
  2 G2532 En G1096 [G5633] er geschiedde G869 haastelijk G1537 uit G3772 den hemel G2279 een geluid G5618 , gelijk als G972 van een geweldigen G5342 [G5730] , gedreven G4157 wind G2532 , en G4137 [G5656] vervulde G3650 het gehele G3624 huis G3757 , waar G2258 G2521 [G5713] zij zaten.
  3 G2532 En G846 van hen G3700 [G5681] werden gezien G1266 [G5730] verdeelde G1100 tongen G5616 als G4442 van vuur G5037 , en G2523 [G5656] het zat G1909 op G1520 een G1538 iegelijk G846 van hen.
  4 G2532 En G537 zij werden allen G4130 [G5681] vervuld G40 met den Heiligen G4151 Geest G2532 , en G756 [G5662] begonnen G2980 [G5721] te spreken G2087 met andere G1100 talen G2531 , zoals G4151 de Geest G846 hun G1325 [G5707] gaf G669 [G5738] uit te spreken.
  5 G1161 En G2258 [G5713] er waren G2453 Joden G1722 , te G2419 Jeruzalem G2730 [G5723] wonende G2126 , godvruchtige G435 mannen G575 van G3956 allen G1484 volken G5259 dergenen, die onder G3772 den hemel zijn.
  6 G1161 En G5026 als deze G5456 stem G1096 [G5637] geschied was G4905 H , kwam G4128 de menigte G4905 [G5627] samen G2532 , en G4797 [G5681] werd beroerd G3754 , want G1520 een G1538 iegelijk G191 [G5707] hoorde G846 hen G2398 in zijn eigen G1258 taal G2980 [G5723] spreken.
  7 G1161 En G1839 [G5710] zij ontzetten zich G3956 allen G2532 , en G2296 [G5707] verwonderden zich G3004 [G5723] , zeggende G4314 tot G240 elkander G2400 [G5628] : Ziet G1526 [G5748] , zijn G3756 niet G3956 alle G3778 dezen G3588 , die G2980 [G5723] daar spreken G1057 , Galileers?
  8 G2532 En G4459 hoe G191 [G5719] horen G2249 wij G1538 hen een iegelijk G2257 in onze G2398 eigen G1258 taal G1722 , in G3739 welke G1080 [G5681] wij geboren zijn?
  9 G3934 Parthers G2532 , en G3370 Meders G2532 , en G1639 Elamieten G2532 , en G2730 [G5723] de inwoners zijn G3318 van Mesopotamie G5037 , en G2449 Judea G2532 , en G2587 Cappadocie G4195 , Pontus G2532 en G773 Azie.
  10 G5037 En G5435 Frygie G2532 , en G3828 Pamfylie G125 , Egypte G2532 , en G3313 de delen G3033 van Libye G2596 , hetwelk bij G2957 Cyrene G2532 [ligt], en G1927 [G5723] uitlandse G4514 Romeinen G5037 , beiden G2453 Joden G2532 en G4339 Jodengenoten;
  11 G2912 Kretenzen G2532 en G690 Arabieren G191 [G5719] , wij horen G846 hen G2251 in onze G1100 talen G3167 de grote werken G2316 Gods G2980 [G5723] spreken.
  12 G1161 En G1839 [G5710] zij ontzetten zich G3956 allen G2532 , en G1280 [G5707] werden twijfelmoedig G3004 [G5723] , zeggende G243 , de een G4314 tegen G243 den ander G5101 : Wat G2309 [G5722] wil G302 toch G5124 dit G1511 [G5750] zijn?
  13 G1161 En G2087 anderen G5512 [G5723] , spottende G3004 [G5707] , zeiden G3754 : G1526 [G5748] Zij zijn G3325 [G5772] vol G1098 zoeten wijns.
  14 G1161 Maar G4074 Petrus G2476 [G5685] , staande G4862 met G1733 de elven G1869 [G5656] , verhief G846 zijn G5456 stem G2532 , en G669 [G5662] sprak G846 tot hen G2453 : Gij Joodse G435 mannen G2532 , en G537 gij allen G2419 , die te Jeruzalem G2730 [G5723] woont G5124 , dit G2077 [G5749] zij G5213 u G1110 bekend G2532 , en G3450 laat mijn G4487 woorden G1801 [G5663] tot uw oren ingaan.
  15 G1063 Want G3778 deze G3756 zijn niet G3184 [G5719] dronken G5613 , gelijk G5210 gij G5274 [G5719] vermoedt G1063 ; want G2076 [G5748] het is G5154 [eerst] de derde G5610 ure G2250 van de dag.
  16 G235 Maar G5124 dit G2076 [G5748] is G2046 [G5772] het, wat gesproken is G1223 door G4396 den profeet G2493 Joel:

Acts 2:18-47

  18 G2532 En G1065 ook G1909 op G3450 Mijn G1401 dienstknechten G2532 , en G1909 op G3450 Mijn G1399 dienstmaagden G1722 , zal Ik in G1565 die G2250 dagen G575 van G3450 Mijn G4151 Geest G1632 [G5692] uitstorten G2532 , en G4395 [G5692] zij zullen profeteren.

Acts 2:17-47

  17 G2532 En G2071 [G5704] het zal zijn G1722 in G2078 de laatste G2250 dagen G3004 [G5719] , [zegt G2316 God G1632 [G5692] ] Ik zal uitstorten G575 van G3450 Mijn G4151 Geest G1909 op G3956 alle G4561 vlees G2532 ; en G5216 uw G5207 zonen G2532 en G5216 uw G2364 dochters G4395 [G5692] zullen profeteren G2532 , en G5216 uw G3495 jongelingen G3706 zullen gezichten G3700 [G5695] zien G2532 , en G5216 uw G4245 ouden G1789 zullen dromen G1797 [G5701] dromen.

Acts 2:19-47

  19 G2532 En G5059 Ik zal wonderen G1325 [G5692] geven G1722 in G3772 den hemel G507 boven G2532 , en G4592 tekenen G1909 op G1093 de aarde G2736 beneden G129 , bloed G2532 en G4442 vuur G2532 , en G822 G2586 rookdamp.
  20 G2246 De zon G3344 [G5691] zal veranderd worden G1519 in G4655 duisternis G2532 , en G4582 de maan G1519 in G129 bloed G4250 , eer G2228 dat G3173 de grote G2532 en G2016 doorluchtige G2250 dag G2962 des Heeren G2064 [G5629] komt.
  21 G2532 En G2071 [G5704] het zal zijn G3739 G3956 G302 , dat een iegelijk G3686 , die den Naam G2962 des Heeren G1941 [G5672] zal aanroepen G4982 [G5701] , zalig zal worden.
  22 G2475 Gij Israelietische G435 mannen G191 [G5657] , hoort G5128 deze G3056 woorden G2424 : Jezus G3480 den Nazarener G435 , een Man G575 van G2316 God G1519 , onder G5209 ulieden G584 [G5772] betoond G1411 door krachten G2532 , en G5059 wonderen G2532 , en G4592 tekenen G3739 , die G2316 God G1223 door G846 Hem G4160 [G5656] gedaan heeft G1722 , in G3319 het midden G5216 van u G2531 , gelijk G2532 ook G846 gijzelven G1492 [G5758] weet;
  23 G5126 Dezen G3724 [G5772] , door den bepaalden G1012 raad G2532 en G4268 voorkennis G2316 Gods G1560 overgegeven G2983 [G5631] zijnde, hebt gij genomen G1223 , en door G5495 de handen G459 der onrechtvaardigen G4362 [G5660] aan het [kruis] gehecht G337 [G5627] en gedood;
  24 G3739 Welken G2316 God G450 [G5656] opgewekt heeft G5604 , de smarten G2288 des doods G3089 [G5660] ontbonden G2530 hebbende, alzo G3756 het niet G1415 mogelijk G2258 [G5713] was G846 , dat Hij G5259 van G846 denzelven G2902 [G5745] [dood] zou gehouden worden.
  25 G1063 Want G1138 David G3004 [G5719] zegt G1519 van G846 Hem G4308 [G5710] : Ik zag G2962 den Heere G1223 G3956 allen G1799 tijd voor G3450 mij G3754 ; want G2076 [G5748] Hij is G1537 aan G3450 mijn G1188 rechter G2443 [hand], opdat G3363 ik niet G4531 [G5686] bewogen worde.
  26 G1223 G5124 Daarom G3450 is mijn G2588 hart G2165 [G5681] verblijd G2532 ; en G3450 mijn G1100 tong G21 [G5662] verheugt zich G1161 ; ja G2532 , ook G3450 mijn G4561 vlees G2681 [G5692] zal rusten G1909 in G1680 hope;
  27 G3754 Want G3450 Gij zult mijn G5590 ziel G1519 in G86 de hel G3756 niet G1459 [G5692] verlaten G3761 , noch G4675 zult Uw G3741 Heilige G1325 [G5692] [over] geven G1312 , om verderving G1492 [G5629] te zien.
  28 G3427 Gij hebt mij G3598 de wegen G2222 des levens G1107 [G5656] bekend gemaakt G3165 ; Gij zult mij G4137 [G5692] vervullen G2167 met verheuging G3326 door G4675 Uw G4383 aangezicht.
  29 G435 Gij mannen G80 broeders G1832 [G5752] , het is [mij] geoorloofd G3326 G3954 vrij uit G4314 tot G5209 u G2036 [G5629] te spreken G4012 van G3966 den patriarch G1138 David G3754 , dat G2532 hij beide G5053 [G5656] gestorven G2532 en G2290 [G5648] begraven is G2532 , en G846 zijn G3418 graf G2076 [G5748] is G1722 onder G2254 ons G891 tot op G5026 dezen G2250 dag.
  30 G3767 Alzo hij dan G4396 een profeet G5225 [G5723] was G2532 , en G1492 [G5761] wist G3754 , dat G2316 God G846 hem G3727 met ede G3660 [G5656] gezworen had G1537 , dat hij uit G2590 de vrucht G846 zijner G3751 lenden G2596 H , zoveel G4561 het vlees G2596 aangaat G5547 , den Christus G450 [G5693] verwekken zou G1909 , om [Hem] op G846 zijn G2362 troon G2523 [G5658] te zetten;
  31 G4275 [G5631] Zo heeft hij, dit voorziende G2980 [G5656] , gesproken G4012 van G386 de opstanding G5547 van Christus G3754 , dat G846 Zijn G5590 ziel G3756 niet G2641 [G5681] is verlaten G1519 in G86 de hel G3761 , noch G846 Zijn G4561 vlees G1312 verderving G1492 [G5627] heeft gezien.
  32 G5126 Dezen G2424 Jezus G2316 heeft God G450 [G5656] opgewekt G3739 ; waarvan G2249 wij G3956 allen G3144 getuigen G2070 [G5748] zijn.
  33 G3767 Hij dan G1188 , door de rechter G2316 [hand] Gods G5312 [G5685] verhoogd zijnde G5037 , en G1860 de belofte G40 des Heiligen G4151 Geestes G2983 [G5631] , ontvangen hebbende G3844 van G3962 den Vader G5124 , heeft dit G1632 [G5656] uitgestort G3739 , dat G5210 gij G3568 nu G991 [G5719] ziet G2532 en G191 [G5719] hoort.
  34 G1063 Want G1138 David G3756 is niet G305 [G5627] opgevaren G1519 in G3772 de hemelen G1161 ; maar G846 hij G3004 [G5719] zegt G2962 : De Heere G2036 [G5627] heeft gesproken G3450 tot Mijn G2962 Heere G2521 [G5737] : Zit G1537 aan G3450 Mijn G1188 rechter [hand],
  35 G2193 G302 Totdat G4675 Ik Uw G2190 vijanden G5087 [G5632] zal gezet hebben G5286 tot een voetbank G4675 Uwer G4228 voeten.
  36 G1097 [G5720] Zo wete G3767 dan G806 zekerlijk G3956 het ganse G3624 huis G2474 Israels G3754 , dat G2316 God G2962 Hem tot een Heere G2532 en G5547 Christus G4160 [G5656] gemaakt heeft G5126 , [namelijk] dezen G2424 Jezus G3739 , Dien G5210 [gij G4717 [G5656] ] gekruist hebt.
  37 G1161 En G191 [G5660] als zij [dit] hoorden G2660 [G5648] , werden zij verslagen G2588 in het hart G5037 , en G2036 [G5627] zeiden G4314 tot G4074 Petrus G2532 en G3062 de andere G652 apostelen G5101 : Wat G4160 [G5692] zullen wij doen G435 mannen G80 broeders?
  38 G1161 En G4074 Petrus G5346 [G5713] zeide G4314 tot G846 hen G3340 [G5657] : Bekeert u G2532 , en G1538 een iegelijk G5216 van u G907 [G5682] worde gedoopt G1909 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G5547 Christus G1519 , tot G859 vergeving G266 der zonden G2532 ; en G1431 gij zult de gave G40 des Heiligen G4151 Geestes G2983 [G5695] ontvangen.
  39 G1063 Want G5213 u G2076 H komt G1860 de belofte G2076 [G5748] toe G2532 , en G5216 uw G5043 kinderen G2532 , en G3956 allen G1519 G3112 , die daar verre G3745 zijn, zo velen als G2962 er de Heere G2257 , onze G2316 God G302 G4341 [G5667] , toe roepen zal.
  40 G5037 En G4119 met veel meer G2087 andere G3056 woorden G1263 [G5711] betuigde hij G2532 , en G3870 [G5707] vermaande G3004 [G5723] [hen], zeggende G4982 [G5682] : Wordt behouden G575 van G5026 dit G4646 verkeerd G1074 geslacht!
  41 G3303   G3767 Die dan G846 zijn G3056 woord G780 gaarne G588 [G5666] aannamen G907 [G5681] , werden gedoopt G2532 ; en G1565 er werden op dien G2250 dag G4369 [G5681] [tot] [hen] toegedaan G5616 omtrent G5153 drie duizend G5590 zielen.
  42 G1161 En G2258 [G5713] zij waren G4342 [G5723] volhardende G1322 in de leer G652 der apostelen G2532 , en G2842 in de gemeenschap G2532 , en G2800 in de breking G740 des broods G2532 , en G4335 in de gebeden.
  43 G1161 En G5401 een vreze G1096 [G5633] kwam over G3956 alle G5590 ziel G5037 ; en G4183 vele G5059 wonderen G2532 en G4592 tekenen G1096 [G5711] geschiedden G1223 door G652 de apostelen.
  44 G1161 En G3956 allen G4100 [G5723] , die geloofden G2258 [G5713] , waren G1909 G846 bijeen G2532 , en G2192 [G5707] hadden G537 alle dingen G2839 gemeen;
  45 G2532 En G4097 [G5707] zij verkochten G2933 [hun] goederen G2532 en G5223 have G2532 , en G1266 [G5707] verdeelden G846 dezelve G3956 aan allen G302 , G2530 naar dat G5100 elk G5532 van node G2192 [G5707] had.
  46 G5037 En G2596 G2250 dagelijks G3661 eendrachtelijk G1722 in G2411 den tempel G4342 [G5723] volhardende G5037 , en G2596 van G3624 huis tot huis G740 brood G2806 [G5723] brekende G3335 G5160 [G5707] , aten zij te zamen G1722 met G20 verheuging G2532 en G858 eenvoudigheid G2588 des harten;
  47 G134 [G5723] En prezen G2316 God G2532 , en G2192 [G5723] hadden G5485 genade G4314 bij G3650 het ganse G2992 volk G1161 . En G2962 de Heere G4369 [G5707] deed G2596 G2250 dagelijks G1577 tot de Gemeente G4982 [G5746] , die zalig werden.

2 Corinthians 4:17

  17 G1063 Want G2257 onze G1645 lichte G2347 verdrukking G3588 , die G3910 zeer haast voorbij G2716 [G5736] [gaat], werkt G2254 ons G2596 een gans G5236 zeer G1519 G5236 uitnemend G166 eeuwig G922 gewicht G1391 der heerlijkheid;

John 1:1-51

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.
  2 G3778 Dit G2258 [G5713] was G1722 in G746 den beginne G4314 bij G2316 God.
  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.
  4 G1722 In G846 Hetzelve G2258 [G5713] was G2222 het Leven G2532 , en G2222 het Leven G2258 [G5713] was G5457 het Licht G444 der mensen.
  5 G2532 En G5457 het Licht G5316 [G5719] schijnt G1722 in G4653 de duisternis G2532 , en G4653 de duisternis G846 heeft hetzelve G3756 niet G2638 [G5627] begrepen.
  6 G1096 [G5633] Er was G444 een mens G3844 van G2316 God G649 [G5772] gezonden G846 , wiens G3686 naam G2491 was Johannes.
  7 G3778 Deze G2064 [G5627] kwam G1519 tot G3141 een getuigenis G2443 , om G4012 van G5457 het Licht G3140 [G5661] te getuigen G2443 , opdat G3956 zij allen G1223 door G846 hem G4100 [G5661] geloven zouden.
  8 G2258 [G5713] Hij was G1565 het G5457 Licht G3756 niet G235 , maar G2443 [was] [gezonden], opdat G4012 hij van G5457 het Licht G3140 [G5661] getuigen zou.
  9 G2258 [G5713] [Dit] was G228 het waarachtige G5457 Licht G3739 , Hetwelk G5461 [G5719] verlicht G3956 een iegelijk G444 mens G2064 [G5740] , komende G1519 in G2889 de wereld.
  10 G2258 [G5713] Hij was G1722 in G2889 de wereld G2532 , en G2889 de wereld G1223 is door G846 Hem G1096 [G5633] gemaakt G2532 ; en G2889 de wereld G846 heeft Hem G3756 niet G1097 [G5627] gekend.
  11 G2064 [G5627] Hij is gekomen G1519 tot G2398 het Zijne G2532 , en G2398 de Zijnen G846 hebben Hem G3756 niet G3880 [G5627] aangenomen.
  12 G1161 Maar G3745 zovelen G846 Hem G2983 [G5627] aangenomen hebben G846 , dien G1849 heeft Hij macht G1325 [G5656] gegeven G5043 kinderen G2316 Gods G1096 [G5635] te worden G1519 , [namelijk] die in G846 Zijn G3686 Naam G4100 [G5723] geloven;
  13 G3739 Welke G3756 niet G1537 uit G129 den bloede G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G4561 des vleses G3761 , noch G1537 uit G2307 den wil G435 des mans G235 , maar G1537 uit G2316 God G1080 [G5681] geboren zijn.
  14 G2532 En G3056 het Woord G4561 is vlees G1096 [G5633] geworden G2532 , en G1722 heeft onder G2254 ons G4637 [G5656] gewoond G2532 [en G846 wij hebben Zijn G1391 heerlijkheid G2300 [G5662] aanschouwd G1391 , een heerlijkheid G5613 als G3439 des Eniggeborenen G3844 van G3962 den Vader G4134 ], vol G5485 van genade G2532 en G225 waarheid.
  15 G2491 Johannes G3140 [G5719] getuigt G4012 van G846 Hem G2532 , en G2896 [G5754] heeft geroepen G3004 [G5723] , zeggende G3778 : Deze G2258 [G5713] was het G3739 , van Welken G2036 [G5627] ik zeide G3694 : Die na G3450 mij G2064 [G5740] komt G1715 , is voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden G3754 , want G2258 [G5713] Hij was G4413 eer G3450 dan ik.
  16 G2532 En G1537 uit G846 Zijn G4138 volheid G2249 hebben wij G3956 allen G2983 [G5627] ontvangen G2532 , ook G5485 genade G473 voor G5485 genade.
  17 G3754 Want G3551 de wet G1223 is door G3475 Mozes G1325 [G5681] gegeven G5485 , de genade G2532 en G225 de waarheid G1223 is door G2424 Jezus G5547 Christus G1096 [G5633] geworden.
  18 G3762 Niemand G4455 heeft ooit G2316 God G3708 [G5758] gezien G3439 ; de eniggeboren G5207 Zoon G3588 , Die G1519 in G2859 den schoot G3962 des Vaders G5607 [G5752] is G1565 , Die G1834 [G5662] heeft [Hem] [ons] verklaard.
  19 G2532 En G3778 dit G2076 [G5748] is G3141 de getuigenis G2491 van Johannes G3753 , toen G2453 de Joden G2409 [enige] priesters G2532 en G3019 Levieten G649 [G5656] afzonden G1537 van G2414 Jeruzalem G2443 , opdat G846 zij hem G2065 [G5661] zouden vragen G5101 : Wie G1488 [G5748] zijt G4771 gij?
  20 G2532 En G3670 [G5656] hij beleed G2532 en G720 [G5662] loochende G3756 het niet G2532 ; en G3670 [G5656] beleed G3754 : G1473 Ik G1510 [G5748] ben G5547 de Christus G3756 niet.
  21 G2532 En G2065 [G5656] zij vraagden G846 hem G5101 : Wat G3767 dan G1488 [G5748] ? Zijt G4771 gij G2243 Elias G2532 ? En G3004 [G5719] hij zeide G1510 [G5748] : Ik ben G3756 [die] niet G1488 [G5748] . Zijt G4771 gij G4396 de profeet G2532 ? En G611 [G5662] hij antwoordde G3756 : Neen.
  22 G2036 [G5627] Zij zeiden G3767 dan G846 tot hem G5101 : Wie G1488 [G5748] zijt gij G2443 ? opdat G612 wij antwoord G1325 [G5632] geven mogen G2248 dengenen, die ons G3992 [G5660] gezonden hebben G5101 ; wat G3004 [G5719] zegt gij G4012 van G4572 uzelven?
  23 G5346 [G5713] Hij zeide G1473 : Ik G5456 ben de stem G994 [G5723] des roependen G1722 in G2048 de woestijn G2116 H : Maakt G3598 den weg G2962 des Heeren G2116 [G5657] recht G2531 , gelijk G2268 Jesaja G4396 , de profeet G2036 [G5627] , gesproken heeft.
  24 G2532 En G3588 de G649 [G5772] afgezondenen G2258 [G5713] waren G1537 uit G5330 de Farizeen;
  25 G2532 En G2065 [G5656] zij vraagden G846 hem G2532 en G2036 [G5627] spraken G846 tot hem G5101 : Waarom G907 [G5719] doopt gij G3767 dan G1487 , zo G4771 gij G5547 de Christus G3756 niet G1488 [G5748] zijt G3777 , noch G2243 Elias G3777 , noch G4396 de profeet?
  26 G2491 Johannes G611 [G5662] antwoordde G846 hun G3004 [G5723] , zeggende G1473 : Ik G907 [G5719] doop G1722 met G5204 water G1161 , maar G2476 [G5758] Hij staat G3319 midden onder G5216 ulieden G3739 , Dien G5210 gij G3756 niet G1492 [G5758] kent;
  27 G846 Dezelve G2076 [G5748] is het G3739 , Die G3694 na G3450 mij G2064 [G5740] komt G1715 , Welke voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden is G3739 , Wien G1473 ik G3756 niet G514 waardig G1510 [G5748] ben G2443 , dat G846 ik Zijn G5266 G2438 schoenriem G3089 [G5661] zou ontbinden.
  28 G5023 Deze dingen G1096 [G5633] zijn geschied G1722 in G962 Bethabara G4008 , over G2446 de Jordaan G3699 , waar G2491 Johannes G2258 [G5713] was G907 [G5723] dopende.
  29 G1887 Des anderen daags G991 [G5719] zag G2491 Johannes G2424 Jezus G4314 tot G846 zich G2064 [G5740] komende G2532 , en G3004 [G5719] zeide G2396 : Zie G286 het Lam G2316 Gods G3588 , Dat G266 de zonde G2889 der wereld G142 [G5723] wegneemt!
  30 G3778 Deze G2076 [G5748] is het G4012 , van G3739 Welken G1473 ik G2036 [G5627] gezegd heb G3694 : Na G3450 mij G2064 [G5736] komt G435 een Man G3739 , Die G1715 voor G3450 mij G1096 [G5754] geworden is G3754 , want G2258 [G5713] Hij was G4413 eer dan G3450 ik.
  31 G2504 En ik G1492 [G5715] kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G2443 opdat G2474 Hij aan Israel G5319 [G5686] zou geopenbaard worden G1223 G5124 , daarom G1473 ben ik G2064 [G5627] gekomen G907 [G5723] , dopende G1722 met G5204 het water.
  32 G2532 En G2491 Johannes G3140 [G5656] getuigde G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G4151 Ik heb den Geest G2300 [G5766] zien G2597 [G5723] nederdalen G1537 uit G3772 den hemel G5616 , gelijk G4058 een duif G2532 , en G3306 [G5656] bleef G1909 op G846 Hem.
  33 G2504 En ik G1492 [G5715] kende G846 Hem G3756 niet G235 ; maar G3165 Die mij G3992 [G5660] gezonden heeft G907 [G5721] , om te dopen G1722 met G5204 water G1565 , Die G3427 had mij G2036 [G5627] gezegd G1909 : Op G3739 G302 Welken G4151 gij den Geest G1492 [G5632] zult zien G2597 [G5723] nederdalen G2532 , en G1909 op G846 Hem G3306 [G5723] blijven G3778 , Deze G2076 [G5748] is G1722 het, Die met G40 den Heiligen G4151 Geest G907 [G5723] doopt.
  34 G2504 En ik G3708 [G5758] heb gezien G2532 , en G3140 [G5758] heb getuigd G3754 , dat G3778 Deze G5207 de Zoon G2316 van God G2076 [G5748] is.
  35 G1887 Des anderen daags G3825 wederom G2476 [G5715] stond G2491 Johannes G2532 , en G1417 twee G1537 uit G846 zijn G3101 discipelen.
  36 G2532 En G1689 [G5660] ziende op G2424 Jezus G4043 [G5723] , [daar] wandelende G3004 [G5719] , zeide hij G2396 : Ziet G286 , het Lam G2316 Gods!
  37 G2532 En G1417 die twee G3101 discipelen G191 [G5656] hoorden G846 hem G2980 [G5723] [dat] spreken G2532 , en G190 [G5656] zij volgden G2424 Jezus.
  38 G1161 En G2424 Jezus G4762 [G5651] Zich omkerende G2532 , en G2300 [G5666] ziende G846 hen G190 [G5723] volgen G3004 [G5719] , zeide G846 tot hen G5101 : [1:39] Wat G2212 [G5719] zoekt gij G1161 ? En G2036 [G5627] zij zeiden G846 tot Hem G4461 : Rabbi G3004 [G5743] ! [hetwelk is te zeggen G2059 [G5746] , overgezet zijnde G1320 , Meester G4226 ] waar G3306 [G5719] woont Gij?
  39 G3004 [G5719] [1:40] Hij zeide G846 tot hen G2064 [G5737] : Komt G2532 en G1492 [G5628] ziet G2064 [G5627] ! Zij kwamen G2532 en G1492 [G5627] zagen G4226 , waar G3306 [G5719] Hij woonde G2532 , en G3306 [G5656] bleven G1565 dien G2250 dag G3844 bij G846 Hem G1161 . En G2258 [G5713] het was G5613 omtrent G1182 de tiende G5610 ure.
  40 G406 [1:41] Andreas G80 , de broeder G4613 van Simon G4074 Petrus G2258 [G5713] , was G1520 een G1537 van G1417 de twee G3588 , die G3844 het van G2491 Johannes G191 [G5660] gehoord hadden G2532 , en G846 Hem G190 [G5660] gevolgd waren.
  41 G3778 [1:42] Deze G2147 [G5719] vond G4413 eerst G2398 zijn G80 broeder G4613 Simon G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2147 [G5758] : Wij hebben gevonden G3323 den Messias G3739 , hetwelk G2076 [G5748] is G3177 [G5746] , overgezet zijnde G5547 , de Christus.
  42 G2532 [1:43] En G71 [G5627] hij leidde G846 hem G4314 tot G2424 Jezus G1161 . En G2424 Jezus G846 , hem G1689 [G5660] aanziende G2036 [G5627] , zeide G4771 : Gij G1488 [G5748] zijt G4613 Simon G5207 , de zoon G2495 van Jonas G4771 ; gij G2564 [G5701] zult genaamd worden G2786 Cefas G3739 , hetwelk G2059 [G5743] overgezet wordt G4074 Petrus.
  43 G1887 [1:44] Des anderen daags G2309 [G5656] wilde G2424 Jezus G1831 [G5629] heengaan G1519 naar G1056 Galilea G2532 , en G2147 [G5719] vond G5376 Filippus G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G190 [G5720] : Volg G3427 Mij.
  44 G5376 [1:45] Filippus G1161 nu G2258 [G5713] was G575 van G966 Bethsaida G4172 , uit de stad G1537 van G406 Andreas G2532 en G4074 Petrus.
  45 G5376 [1:46] Filippus G2147 [G5719] vond G3482 Nathanael G2532 en G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2147 [G5758] : Wij hebben [Dien] gevonden G3739 , van Welken G3475 Mozes G1722 in G3551 de wet G1125 [G5656] geschreven heeft G2532 , en G4396 de profeten G2424 , [namelijk] Jezus G5207 , den zoon G2501 van Jozef G575 , van G3478 Nazareth.
  46 G2532 [1:47] En G3482 Nathanael G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G1410 [G5736] : Kan G1537 uit G3478 Nazareth G5100 iets G18 goeds G1511 [G5750] zijn G5376 ? Filippus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G2064 [G5736] : Kom G2532 en G1492 [G5657] zie.
  47 G2424 [1:48] Jezus G1492 [G5627] zag G3482 Nathanael G4314 tot G846 Zich G2064 [G5740] komen G2532 , en G3004 [G5719] zeide G4012 van G846 hem G2396 : Zie G230 , waarlijk G2475 een Israeliet G1722 , in G3739 welken G3756 geen G1388 bedrog G2076 [G5748] is.
  48 G3482 [1:49] Nathanael G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G4159 : Van waar G1097 [G5719] kent Gij G3165 mij G2424 ? Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G4253 : Eer G4571 u G5376 Filippus G5455 [G5658] riep G5259 , daar gij onder G4808 den vijgeboom G5607 [G5752] waart G1492 [G5627] , zag Ik G4571 u.
  49 G3482 [1:50] Nathanael G611 [G5662] antwoordde G2532 en G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G4461 : Rabbi G4771 ! Gij G1488 [G5748] zijt G5207 de Zone G2316 Gods G4771 , Gij G1488 [G5748] zijt G935 de Koning G2474 Israels.
  50 G2424 [1:51] Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G3754 : Omdat G4671 Ik u G2036 [G5627] gezegd heb G1492 [G5627] : Ik zag G4571 u G5270 onder G4808 de vijgeboom G4100 [G5719] , zo gelooft gij G3187 ; gij zult grotere dingen G3700 [G5695] zien G5130 dan deze.
  51 G2532 [1:52] En G3004 [G5719] Hij zeide G846 tot hem G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 ulieden G575 : Van G737 nu G3772 aan zult gij den hemel G3700 [G5695] zien G455 [G5757] geopend G2532 , en G32 de engelen G2316 Gods G305 [G5723] opklimmende G2532 en G2597 [G5723] nederdalende G1909 op G5207 den Zoon G444 des mensen.

Isaiah 26:3-4

  3 H5564 [H8803] Het is een bevestigd H3336 voornemen H7965 , Gij zult allerlei H7965 vrede H5341 [H8799] bewaren H982 [H8803] , want men heeft op U vertrouwd.
  4 H982 [H8798] Vertrouwt H3068 op den HEERE H5703 tot in der eeuwigheid H3050 ; want in den Heere H3068 HEERE H5769 is een eeuwige H6697 rotssteen.

Psalms 82:6

  6 H559 [H8804] Ik heb wel gezegd H430 : Gij zijt goden H1121 ; en gij zijt allen kinderen H5945 des Allerhoogsten;

Mark 11:23

  23 G1063 Want G281 voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3754 , dat G302 , zo G3739 wie G5129 tot dezen G3735 berg G2036 [G5632] zal zeggen G142 [G5682] : Word opgeheven G2532 en G1519 in G2281 de zee G906 [G5682] geworpen G2532 ; en G3361 niet G1252 [G5686] zal twijfelen G1722 in G846 zijn G2588 hart G235 , maar G4100 [G5661] zal geloven G3754 , dat G3739 hetgeen G3004 [G5719] hij zegt G1096 [G5736] , geschieden zal G2071 H , het zal G846 hem G2071 [G5704] geworden G1437 , zo G3739 wat G2036 [G5632] hij zegt.

John 1:1

  1 G1722 In G746 den beginne G2258 [G5713] was G3056 het Woord G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G4314 bij G2316 God G2532 , en G3056 het Woord G2258 [G5713] was G2316 God.

John 14:6

  6 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G1473 : Ik G1510 [G5748] ben G3598 de Weg G2532 , en G225 de Waarheid G2532 , en G2222 het Leven G3762 . Niemand G2064 [G5736] komt G4314 tot G3962 den Vader G1508 , dan G1223 door G1700 Mij.

2 Timothy 2:15

  15 G4704 [G5657] Benaarstig u G4572 , om uzelven G2316 Gode G1384 beproefd G3936 [G5658] voor te stellen G2040 , een arbeider G422 , die niet beschaamd wordt G3056 , die het Woord G225 der waarheid G3718 [G5723] recht snijdt.

Ezekiel 37:1-10

  1 H3027 De hand H3068 des HEEREN H3068 was op mij, en de HEERE H3318 [H8686] voerde mij uit H7307 in den geest H5117 [H8686] , en zette mij neder H8432 in het midden H1237 ener vallei H4392 ; dezelve nu was vol H6106 beenderen.
  2 H5674 [H8689] En Hij deed mij bij dezelve voorbijgaan H5439 geheel rondom H3966 ; en ziet, er waren zeer H7227 vele H6440 op den grond H1237 der vallei H3966 ; en ziet, zij waren zeer H3002 dor.
  3 H559 [H8799] En Hij zeide H1121 H120 tot mij: Mensenkind H6106 ! zullen deze beenderen H2421 [H8799] levend worden H559 [H8799] ? En ik zeide H136 : Heere H3069 HEERE H3045 [H8804] , Gij weet [het]!
  4 H559 [H8799] Toen zeide Hij H5012 [H8734] tot mij: Profeteer H6106 over deze beenderen H559 [H8804] , en zeg H3002 tot dezelve: Gij dorre H6106 beenderen H8085 [H8798] ! hoort H3068 des HEEREN H1697 woord.
  5 H559 [H8804] Alzo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H6106 tot deze beenderen H7307 : Ziet, Ik zal den geest H935 [H8688] in u brengen H2421 [H8804] , en gij zult levend worden.
  6 H1517 En Ik zal zenuwen H5414 [H8804] op u leggen H1320 , en vlees H5927 [H8689] op u doen opkomen H5785 , en een huid H7159 [H8804] over u trekken H7307 , en den geest H5414 [H8804] in u geven H2421 [H8804] , en gij zult levend worden H3045 [H8804] ; en gij zult weten H3068 , dat Ik de HEERE ben.
  7 H5012 [H8738] Toen profeteerde ik H6680 [H8795] , gelijk mij bevolen was H6963 , en er werd een geluid H5012 [H8736] , als ik profeteerde H7494 , en ziet een beroering H6106 ! en de beenderen H7126 [H8799] naderden H6106 , [elk] been H6106 tot zijn been.
  8 H7200 [H8804] En ik zag H1517 , en ziet, en er werden zenuwen H5927 H0 op dezelve, en er kwam H1320 vlees H5927 [H8804] op H7159 H0 ; en Hij trok H5785 een huid H4605 boven H7159 [H8799] over H7307 dezelve, maar er was geen geest in hen.
  9 H559 [H8799] En Hij zeide H5012 [H8734] tot mij: Profeteer H7307 tot den geest H5012 [H8734] ; profeteer H1121 H120 , mensenkind H559 [H8804] ! en zeg H7307 tot den geest H559 [H8804] : Zo zegt H136 de Heere H3069 HEERE H7307 : Gij geest H935 [H8798] ! kom aan H702 van de vier H7307 winden H5301 [H8798] , en blaas H2026 [H8803] in deze gedoden H2421 [H8799] , opdat zij levend worden.
  10 H5012 [H8694] En ik profeteerde H6680 [H8765] , gelijk als Hij mij bevolen had H935 [H8799] . Toen kwam H7307 de geest H2421 [H8799] in hen, en zij werden levend H5975 [H8799] en stonden H7272 op hun voeten H3966 , een gans H3966 zeer H1419 groot H2428 heir.

John 1:14

  14 G2532 En G3056 het Woord G4561 is vlees G1096 [G5633] geworden G2532 , en G1722 heeft onder G2254 ons G4637 [G5656] gewoond G2532 [en G846 wij hebben Zijn G1391 heerlijkheid G2300 [G5662] aanschouwd G1391 , een heerlijkheid G5613 als G3439 des Eniggeborenen G3844 van G3962 den Vader G4134 ], vol G5485 van genade G2532 en G225 waarheid.

Ezekiel 12:25

  25 H3068 Want Ik ben de HEERE H1696 [H8762] , Ik zal spreken H1697 ; het woord H1696 [H8762] , dat Ik zal spreken H6213 [H8735] , zal gedaan worden H4900 [H8735] , [de] [tijd] zal niet meer uitgesteld worden H3117 ; want in uw dagen H4805 , o wederspannig H1004 huis H1697 , zal Ik een woord H1696 [H8762] spreken H6213 [H8804] , en hetzelve doen H5002 [H8803] , spreekt H136 de Heere H3069 HEERE.

1 Corinthians 1:28

  28 G2532 En G36 het onedele G2889 der wereld G2532 , en G1848 [G5772] het verachte G2316 heeft God G1586 [G5668] uitverkoren G2532 , en G3588 hetgeen G3361 niets G5607 [G5752] is G2443 , opdat G5607 [G5752] Hij hetgeen [iets] is G2673 [G5661] , te niet zou maken;

Hebrews 11:1-10

  1 G4102 Het geloof G1161 nu G2076 [G5748] is G5287 een vaste grond G1679 [G5746] der dingen, die men hoopt G1650 , [en] een bewijs G4229 der zaken G3756 , die men niet G991 [G5746] ziet.
  2 G1063 Want G1722 door G5026 hetzelve G4245 hebben de ouden G3140 [G5681] getuigenis bekomen.
  3 G4102 Door het geloof G3539 [G5719] verstaan wij G165 , dat de wereld G4487 door het woord G2316 Gods G2675 [G5771] is toebereid G1519 , alzo G3588 dat de dingen, die G991 [G5746] men ziet G3361 , niet G1096 [G5755] geworden zijn G1537 uit G5316 [G5730] dingen, die gezien worden.
  4 G4102 Door het geloof G6 heeft Abel G4119 een meerdere G2378 offerande G2316 Gode G4374 [G5656] geofferd G3844 dan G2535 Kain G1223 , door G3739 hetwelk G3140 [G5681] hij getuigenis bekomen heeft G1342 , dat hij rechtvaardig G1511 [G5750] was G2316 , alzo God G1909 over G846 zijn G1435 gave G3140 [G5723] getuigenis gaf G2532 ; en G1223 door G846 hetzelve G2980 G2980 [G5719] [geloof] spreekt hij G2089 nog G599 [G5631] , nadat hij gestorven is.
  5 G4102 Door het geloof G1802 is Enoch G3346 [G5681] weggenomen geweest G2288 , opdat hij den dood G3361 niet G1492 [G5629] zou zien G2532 ; en G3756 hij werd niet G2147 [G5712] gevonden G1360 , daarom dat G846 hem G2316 God G3346 [G5656] weggenomen had G1063 ; want G4253 voor G846 zijn G3331 wegneming G3140 [G5769] heeft hij getuigenis gehad G2316 , dat hij Gode G2100 [G5760] behaagde.
  6 G1161 Maar G5565 zonder G4102 geloof G102 is het onmogelijk G2100 [G5658] [Gode] te behagen G1063 . Want G2316 die tot God G4334 [G5740] komt G1163 [G5748] , moet G4100 [G5658] geloven G3754 , dat G2076 [G5748] Hij is G2532 , en G3406 een Beloner G1096 [G5736] is G846 dergenen, die Hem G1567 [G5723] zoeken.

Hebrews 11:8-10

  8 G4102 Door het geloof G11 is Abraham G2564 [G5746] , geroepen zijnde G5219 [G5656] , gehoorzaam geweest G1831 [G5629] , om uit te gaan G1519 naar G5117 de plaats G3739 , die G1519 hij tot G2817 een erfdeel G2983 [G5721] ontvangen G3195 [G5707] zou G2532 ; en G1831 [G5627] hij is uitgegaan G3361 , niet G1987 [G5740] wetende G4226 , waar G2064 [G5736] hij komen zou.

Hebrews 11:7-10

  7 G4102 Door het geloof G3575 heeft Noach G5537 [G5685] , door Goddelijke aanspraak vermaand zijnde G4012 van G3369 de dingen, die nog niet G991 [G5746] gezien werden G2125 [G5685] , [en] bevreesd geworden zijnde G2787 , de ark G2680 [G5656] toebereid G1519 tot G4991 behoudenis G846 van zijn G3624 huisgezin G1223 ; door G3739 welke G2889 [ark] hij de wereld G2632 [G5656] heeft veroordeeld G2532 , en G1096 [G5633] is geworden G2818 een erfgenaam G1343 der rechtvaardigheid G2596 , die naar G4102 het geloof is.

Hebrews 11:9-10

  9 G4102 Door het geloof G3939 [G5656] is hij een inwoner geweest G1519 in G1093 het land G1860 der belofte G5613 , als G245 in een vreemd G1722 [land], en heeft in G4633 tabernakelen G2730 [G5660] gewoond G3326 met G2464 Izak G2532 en G2384 Jakob G4789 , die medeerfgenamen G846 waren derzelfde G1860 belofte.
  10 G1063 Want G1551 [G5711] hij verwachtte G4172 de stad G2310 , die fondamenten G2192 [G5723] heeft G3739 , welker G5079 Kunstenaar G2532 en G1217 Bouwmeester G2316 God is.

Romans 10:17

  17 G686 Zo is dan G4102 het geloof G1537 uit G189 het gehoor G1161 , en G189 het gehoor G1223 door G4487 het Woord G2316 Gods,

Joshua 1:8

  8 H5612 Dat het boek H2088 dezer H8451 wet H3808 niet H4185 [H8799] wijke H4480 van H6310 uw mond H1897 [H8804] , maar overleg H3119 het dag H3915 en nacht H4616 , opdat H8104 [H8799] gij waarneemt H6213 [H8800] te doen H3605 naar alles H3789 [H8803] , wat daarin geschreven is H3588 ; want H227 alsdan H1870 zult gij uw wegen H6743 [H8686] voorspoedig maken H227 , en alsdan H7919 [H8686] zult gij verstandelijk handelen.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Romans 4:17

  17 G2531 [Gelijk G1125 [G5769] geschreven staat G3754 : G4571 Ik heb u G3962 tot een vader G4183 van vele G1484 volken G5087 [G5758] gesteld G2713 ] voor G3739 Hem, aan Welken G4100 [G5656] hij geloofd heeft G2316 , [namelijk] God G3498 , Die de doden G2227 [G5723] levend maakt G2532 , en G2564 [G5723] roept G3361 de dingen, die niet G5607 [G5752] zijn G5613 , alsof G5607 [G5752] zij waren;

Matthew 12:34-36

  34 G1081 G2191 Gij adderengebroedsels G4459 ! hoe G1410 [G5736] kunt gij G18 goede dingen G2980 [G5721] spreken G4190 , daar gij boos G5607 [G5752] zijt G1063 ? want G1537 uit G4051 den overvloed G2588 des harten G2980 [G5719] spreekt G4750 de mond.
  35 G18 De goede G444 mens G1544 H brengt G18 goede dingen G1544 [G5719] voort G1537 uit G18 den goeden G2344 schat G2588 des harten G2532 , en G4190 de boze G444 mens G1544 H brengt G4190 boze dingen G1544 [G5719] voort G1537 uit G4190 den boze G2344 schat.
  36 G1161 Maar G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3956 van elk G692 ijdel G4487 woord G1437 , hetwelk G444 de mensen G2980 [G5661] zullen gesproken hebben G4012 , zij van G846 hetzelve G3056 zullen rekenschap G591 [G5692] geven G1722 in G2250 den dag G2920 des oordeels.

2 Corinthians 4:18

  18 G2257 Dewijl wij G3361 niet G4648 [G5723] aanmerken G991 [G5746] de dingen, die men ziet G235 , maar G3361 de dingen, die men niet G991 [G5746] ziet G1063 ; want G991 [G5746] de dingen, die men ziet G4340 , zijn tijdelijk G1161 , maar G3361 de dingen, die men niet G991 [G5746] ziet G166 , zijn eeuwig.

Isaiah 55:11

  11 H1697 Alzo zal Mijn woord H6310 , dat uit Mijn mond H3318 [H8799] uitgaat H7387 , [ook] zijn, het zal niet ledig H7725 [H8799] tot Mij wederkeren H6213 [H8804] ; maar het zal doen H2654 [H8804] , hetgeen Mij behaagt H6743 [H8689] , en het zal voorspoedig zijn H7971 [H8804] [in] hetgeen, waartoe Ik het zende.

Matthew 21:22

  22 G2532 En G3956 al G3745 G302 wat G154 [G5661] gij zult begeren G1722 in G4335 het gebed G4100 [G5723] , gelovende G2983 [G5695] , zult gij ontvangen.

2 Corinthians 4:13

  13 G1161 Dewijl wij nu G846 denzelfden G4151 Geest G4102 des geloofs G2192 [G5723] hebben G2596 , gelijk G1125 [G5772] er geschreven is G4100 [G5656] : Ik heb geloofd G1352 , daarom G2980 [G5656] heb ik gesproken G4100 [G5719] ; zo geloven G2249 wij G2532 ook G1352 , daarom G2980 [G5719] spreken wij G2532 ook;

Proverbs 18:21

  21 H4194 Dood H2416 en leven H3027 zijn in het geweld H3956 der tong H157 [H8802] ; en een ieder, die ze liefheeft H6529 , zal haar vrucht H398 [H8799] eten.

Mark 11:22-24

  22 G2532 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G3004 [G5719] , zeide G846 tot hen G2192 [G5720] : Hebt G4102 geloof G2316 op God.
  23 G1063 Want G281 voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3754 , dat G302 , zo G3739 wie G5129 tot dezen G3735 berg G2036 [G5632] zal zeggen G142 [G5682] : Word opgeheven G2532 en G1519 in G2281 de zee G906 [G5682] geworpen G2532 ; en G3361 niet G1252 [G5686] zal twijfelen G1722 in G846 zijn G2588 hart G235 , maar G4100 [G5661] zal geloven G3754 , dat G3739 hetgeen G3004 [G5719] hij zegt G1096 [G5736] , geschieden zal G2071 H , het zal G846 hem G2071 [G5704] geworden G1437 , zo G3739 wat G2036 [G5632] hij zegt.
  24 G1223 G5124 Daarom G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G302 : G3745 Alle G3956 dingen G4336 [G5740] , die gij biddende G154 [G5731] begeert G4100 [G5720] , gelooft G3754 , dat G2983 [G5719] gij ze ontvangen zult G2532 , en G2071 H zij zullen G5213 u G2071 [G5704] geworden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.