Bible verses about serving others | DSV_Strongs

Bible verses about "serving others" | DSV_Strongs

Joshua 22:5

  5 H7535 Alleenlijk H8104 H0 neemt H3966 naarstiglijk H8104 [H8798] waar H6213 [H8800] te doen H4687 het gebod H8451 en de wet H834 , die H854 u H4872 Mozes H5650 , de knecht H3068 des HEEREN H6680 [H8765] , geboden heeft H3068 , dat gij den HEERE H430 , uw God H157 [H8800] , liefhebt H3212 [H8800] , en dat gij wandelt H3605 in al H1870 Zijn wegen H4687 , en Zijn geboden H8104 [H8800] houdt H1692 [H8800] , en Hem aanhangt H5647 [H8800] , en dat gij Hem dient H3605 met uw ganse H3824 hart H3605 en met uw ganse H5315 ziel.

Isaiah 1:1-31

  1 H2377 Het gezicht H3470 van Jesaja H1121 , den zoon H531 van Amoz H2372 [H8804] , hetwelk hij zag H3063 over Juda H3389 en Jeruzalem H3117 , in de dagen H5818 van Uzzia H3147 , Jotham H271 , Achaz H3169 [en] Hizkia H4428 , de koningen H3063 van Juda.
  2 H8085 [H8798] Hoort H8064 , gij hemelen H238 [H8685] ! en neem ter ore H776 , gij aarde H3068 ! want de HEERE H1696 [H8765] spreekt H1121 : Ik heb kinderen H1431 [H8765] groot gemaakt H7311 [H8790] en verhoogd H6586 [H8804] ; maar zij hebben tegen Mij overtreden.
  3 H7794 Een os H3045 [H8804] kent H7069 [H8802] zijn bezitter H2543 , en een ezel H18 de krib H1167 zijns heren H3478 ; [maar] Israel H3045 [H8804] heeft geen kennis H5971 , Mijn volk H995 [H8712] verstaat niet.
  4 H1945 Wee H2398 [H8802] het zondige H1471 volk H5971 , het volk H3515 van zware H5771 ongerechtigheid H2233 , het zaad H7489 [H8688] der boosdoeners H7843 [H8688] , de verdervende H1121 kinderen H853 ! Zij hebben den H3068 HEERE H5800 [H8804] verlaten H853 , zij hebben den H6918 Heilige H3478 Israels H5006 [H8765] gelasterd H2114 [H8738] , zij hebben zich vervreemd H268 , [wijkende] achterwaarts.
  5 H5221 [H8714] Waartoe zoudt gij meer geslagen worden H5627 ? Gij zoudt des afvals H3254 [H8686] des te meer maken H7218 ; het ganse hoofd H2483 is krank H3824 , en het ganse hart H1742 is mat.
  6 H3709 H7272 Van de voetzool H7218 af tot het hoofd H4974 toe is er niets geheels H6482 aan hetzelve; [maar] wonden H2250 , en striemen H2961 H4347 , en etterbuilen H2115 [H8804] , [die] niet uitgedrukt H2280 [H8795] noch verbonden zijn H8081 , en geen derzelve is met olie H7401 [H8795] verzacht.
  7 H776 Uw aardrijk H8077 is een verwoesting H5892 , uw steden H784 zijn met het vuur H8313 [H8803] verbrand H127 ; uw land H398 [H8802] verteren H2114 [H8801] de vreemden H8077 in uw tegenwoordigheid, en een verwoesting H4114 is er, als een omkering H2114 [H8801] door de vreemden.
  8 H1323 En de dochter H6726 van Sion H3498 [H8738] is overgebleven H5521 als een hutje H3754 in den wijngaard H4412 , als een nachthutje H4750 in den komkommerhof H5341 [H8803] , als een belegerde H5892 stad.
  9 H3884 Zo niet H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H4592 ons nog een weinig H8300 overblijfsel H3498 [H8689] had gelaten H5467 , als Sodom H1961 [H8804] zouden wij geworden zijn H6017 ; wij zouden Gomorra H1819 [H8804] gelijk zijn geworden.
  10 H8085 [H8798] Hoort H3068 des HEEREN H1697 woord H7101 , gij oversten H5467 van Sodom H238 [H8685] ! neemt ter ore H8451 de wet H430 onzes Gods H5971 , gij volk H6017 van Gomorra!
  11 H4100 Waartoe H7230 zal Mij zijn de veelheid H2077 uwer slachtoffers H559 [H8799] ? zegt H3068 de HEERE H7646 [H8804] ; Ik ben zat H5930 van de brandoffers H352 der rammen H2459 , en het smeer H4806 der vette H2654 [H8804] [beesten], en heb geen lust H1818 aan het bloed H6499 der varren H3532 , noch der lammeren H6260 , noch der bokken.
  12 H6440 Wanneer gijlieden voor Mijn aangezicht H935 [H8799] komt H7200 [H8736] te verschijnen H3027 , wie heeft zulks van uw hand H1245 [H8765] geeist H2691 , dat gij Mijn voorhoven H7429 [H8800] betreden zoudt?
  13 H935 [H8687] Brengt H3254 [H8686] niet meer H7723 vergeefs H4503 offer H7004 , het reukwerk H8441 is Mij een gruwel H2320 ; de nieuwe maanden H7676 , en sabbatten H7121 [H8800] , [en] het bijeenroepen H4744 der vergaderingen H3201 [H8799] vermag Ik niet H205 , het is ongerechtigheid H6116 , zelfs de verbodsdagen.
  14 H2320 Uw nieuwe maanden H4150 en uw gezette hoogtijden H8130 [H8804] haat H5315 Mijn ziel H2960 , zij zijn Mij tot een last H3811 [H8738] ; Ik ben moede geworden H5375 [H8800] , [die] te dragen.
  15 H3709 En als gijlieden uw handen H6566 [H8763] uitbreidt H5956 [H8686] , verberg Ik H5869 Mijn ogen H8605 voor u; ook wanneer gij het gebed H7235 [H8686] vermenigvuldigt H8085 [H8802] , hoor Ik H3027 niet; [want] uw handen H4390 [H8804] zijn vol H1818 bloed.
  16 H7364 [H8798] Wast u H2135 [H8690] , reinigt u H5493 H0 , doet H7455 de boosheid H4611 uwer handelingen H5048 van voor H5869 Mijn ogen H5493 [H8685] weg H2308 [H8798] , laat af H7489 [H8687] van kwaad te doen.
  17 H3925 [H8798] Leert H3190 [H8687] goed te doen H1875 [H8798] , zoekt H4941 het recht H833 [H8761] , helpt H2541 den verdrukte H8199 H0 , doet H3490 den wees H8199 [H8798] recht H7378 [H8798] , handelt de twistzaak H490 der weduwe.
  18 H3212 [H8798] Komt H3198 [H8735] dan, en laat ons samen rechten H559 [H8799] , zegt H3068 de HEERE H2399 ; al waren uw zonden H8144 als scharlaken H3835 [H8686] , zij zullen wit worden H7950 als sneeuw H119 [H8686] , al waren zij rood H8438 als karmozijn H6785 , zij zullen worden als [witte] wol.
  19 H14 [H8799] Indien gijlieden willig zijt H8085 [H8804] en hoort H2898 , zo zult gij het goede H776 dezes lands H398 [H8799] eten;
  20 H3985 [H8762] Maar indien gij weigert H4784 [H8804] , en wederspannig zijt H2719 , zo zult gij van het zwaard H398 [H8792] gegeten worden H6310 ; want de mond H3068 des HEEREN H1696 [H8765] heeft [het] gesproken.
  21 H539 [H8737] Hoe is de getrouwe H7151 stad H2181 [H8802] tot een hoer geworden H4392 ! Zij was vol H4941 recht H6664 , gerechtigheid H3885 [H8799] herbergde H7523 [H8764] daarin, maar nu doodslagers.
  22 H3701 Uw zilver H5509 is geworden tot schuim H5435 ; uw wijn H4107 [H8803] is vermengd H4325 met water.
  23 H8269 Uw vorsten H5637 [H8802] zijn afvalligen H2270 , en metgezellen H1590 der dieven H157 H0 , een ieder van hen heeft H7810 geschenken H157 [H8802] lief H7291 H0 , en zij jagen H8021 de vergeldingen H7291 [H8802] na H3490 ; den wezen H8199 [H8799] doen zij geen recht H7379 , en de twistzaak H490 der weduwen H935 [H8799] komt voor hen niet.
  24 H5002 [H8803] Daarom spreekt H113 de Heere H3068 , HEERE H6635 der heirscharen H46 , de Machtige H3478 Israels H1945 : O wee H5162 [H8735] ! Ik zal Mij troosten H6862 van Mijn wederpartijders H5358 [H8735] . Ik zal Mij wreken H341 [H8802] van Mijn vijanden.
  25 H3027 En Ik zal Mijn hand H7725 [H8686] tegen u keren H5509 , en Ik zal uw schuim H1253 op het allerreinste H6884 [H8799] afzuiveren H913 , en Ik zal al uw tin H5493 [H8686] wegnemen.
  26 H8199 [H8802] En Ik zal [u] uw rechters H7725 [H8686] wedergeven H7223 , als in het eerste H3289 [H8802] , en uw raadslieden H8462 als in den beginne H310 ; daarna H7151 zult gij een stad H6664 der gerechtigheid H539 [H8737] , een getrouwe H5892 stad H7121 [H8735] , genoemd worden.
  27 H6726 Sion H4941 zal door recht H6299 [H8735] verlost worden H7725 [H8802] , en haar wederkerenden H6666 door gerechtigheid.
  28 H7667 Maar er zal verbreking H6586 [H8802] zijn der overtreders H2400 , en der zondaars H3162 te zamen H3068 ; en die den HEERE H5800 [H8802] verlaten H3615 [H8799] , zullen omkomen.
  29 H954 [H8799] Want zij zullen beschaamd worden H352 om der eiken H2530 [H8804] wil, die gijlieden begeerd hebt H2659 [H8799] , en gij zult schaamrood worden H1593 , om der hoven H977 [H8804] wil, die gij verkoren hebt.
  30 H424 Want gij zult zijn als een eik H5929 , welks bladeren H5034 [H8802] afvallen H1593 , en als een hof H4325 , die geen water heeft.
  31 H2634 En de sterke H5296 zal wezen tot grof vlas H6467 , en zijn werkmeester H5213 tot een vonk H8147 , en zij zullen beiden H3162 te zamen H1197 [H8804] branden H3518 [H8764] , en er zal geen uitblusser wezen.

Malachi 3:2-18

  2 H4310 Maar wie H3117 zal den dag H935 [H8800] Zijner toekomst H3557 [H8772] verdragen H4310 , en wie H5975 [H8802] zal bestaan H7200 [H8736] , als Hij verschijnt H3588 ? Want H1931 Hij H784 zal zijn als het vuur H6884 [H8764] van een goudsmid H1287 , en als zeep H3526 [H8764] der vollers.
  3 H3427 [H8804] En Hij zal zitten H6884 [H8764] , louterende H3701 , en het zilver H2891 [H8764] reinigende H1121 , en Hij zal de kinderen H3878 van Levi H2891 [H8765] reinigen H853 , en Hij zal ze H2212 [H8765] doorlouteren H2091 als goud H3701 , en als zilver H3068 ; dan zullen zij den HEERE H4503 spijsoffer H1961 H5066 [H8804] toebrengen H6666 in gerechtigheid.

Malachi 3:1-18

  1 H2009 Ziet H7971 [H8802] , Ik zende H4397 Mijn engel H6440 , die voor Mijn aangezicht H1870 den weg H6437 [H8765] bereiden zal H6597 ; en snellijk H413 zal tot H1964 Zijn tempel H935 [H8799] komen H113 die Heere H834 , Dien H859 gijlieden H1245 [H8764] zoekt H4397 , te weten de Engel H1285 des verbonds H834 , aan Denwelken H859 gij H2655 lust H2009 hebt; ziet H935 [H8804] , Hij komt H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.

Malachi 3:4-18

  4 H4503 Dan zal het spijsoffer H3063 van Juda H3389 en Jeruzalem H3068 den HEERE H6149 [H8804] zoet wezen H5769 , als in de oude H3117 dagen H6931 , en als in de vorige H8141 jaren.
  5 H413 En Ik zal tot H4941 ulieden ten oordeel H7126 [H8804] naderen H4116 [H8764] ; en Ik zal een snel H5707 Getuige H1961 [H8804] zijn H3784 [H8764] tegen de tovenaars H5003 [H8764] , en tegen de overspelers H8267 , en tegen degenen, die valselijk H7650 [H8737] zweren H7939 , en tegen degenen, die het loon H7916 des dagloners H6231 [H8802] met geweld inhouden H490 , die de weduwe H3490 , en den wees H1616 , en den vreemdeling H5186 [H8688] [het] [recht] verkeren H3808 , en Mij niet H3372 [H8804] vrezen H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  6 H3588 Want H589 Ik H3068 , de HEERE H3808 , word niet H8138 [H8804] veranderd H859 ; daarom zijt gij H1121 , o kinderen H3290 Jakobs H3808 ! niet H3615 [H8804] verteerd.
  7 H4480 Van H1 uwer vaderen H3117 dag H5493 [H8804] af, zijt gij afgeweken H2706 van Mijn inzettingen H3808 , en hebt ze niet H8104 [H8804] bewaard H7725 [H8798] ; keert weder H413 tot H413 Mij, en Ik zal tot H7725 [H8799] u wederkeren H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H559 [H8804] ; maar gij zegt H4100 : Waarin H7725 [H8799] zullen wij wederkeren?
  8 H120 Zal een mens H430 God H6906 [H8799] beroven H3588 ? Maar H859 gij H6906 [H8802] berooft H853 Mij H559 [H8804] , en zegt H4100 : Waarin H6906 [H8804] beroven wij H4643 U? [In] de tienden H8641 en het hefoffer.
  9 H3994 Met een vloek H859 zijt gij H779 [H8737] vervloekt H859 , omdat gij H853 Mij H6906 [H8802] berooft H3605 , zelfs het ganse H1471 volk.
  10 H935 [H8685] Brengt H3605 al H4643 de tienden H413 in H214 het schathuis H2964 , opdat er spijze H1961 [H8799] zij H1004 in Mijn huis H974 [H8798] ; en beproeft H4994 Mij nu H2063 daarin H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H518 , of H3808 Ik u [dan] niet H6605 [H8799] opendoen zal H699 de vensteren H8064 des hemels H1293 , en u zegen H7324 [H8689] afgieten H1767 , zodat er geen [schuren] genoeg wezen zullen.
  11 H398 [H8802] En Ik zal om uwentwil den opeter H1605 [H8804] schelden H6529 , dat hij u de vrucht H127 des lands H3808 niet H7843 [H8686] verderve H1612 ; en de wijnstok H7704 op het veld H3808 zal u geen H7921 [H8762] misdracht voortbrengen H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  12 H3505 En alle H1471 heidenen H853 zullen u H833 [H8765] gelukzalig noemen H3588 ; want H859 gijlieden H2656 zult een lustig H776 land H1961 [H8799] zijn H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen.
  13 H1697 Uw woorden H5921 zijn tegen H2388 [H8804] Mij te sterk geworden H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H559 [H8804] ; maar gij zegt H4100 : Wat H5921 hebben wij tegen H1696 [H8738] U gesproken?
  14 H559 [H8804] Gij zegt H7723 : Het is tevergeefs H430 God H5647 [H8800] te dienen H4100 ; want wat H1215 nuttigheid H3588 is het, dat H4931 wij Zijn wacht H8104 [H8804] waarnemen H3588 , en dat H6941 wij in het zwart H1980 [H8804] gaan H4480 , voor H6440 het aangezicht H3068 des HEEREN H6635 der heirscharen?
  15 H6258 En nu H587 , wij H833 H0 achten H2086 de hoogmoedigen H833 [H8764] gelukzalig H1571 ; ook H7564 die goddeloosheid H6213 [H8802] doen H1129 [H8738] , worden gebouwd H1571 ; ook H974 [H8804] verzoeken zij H430 den HEERE H4422 [H8735] , en ontkomen.
  16 H227 Alsdan H1696 [H8738] spreken H3068 , die den HEERE H3373 vrezen H376 , een ieder H7453 tot zijn naaste H3068 : De HEERE H7181 [H8686] merkt er toch op H8085 [H8799] en hoort H5612 H2146 , en er is een gedenkboek H6440 voor Zijn aangezicht H3789 [H8735] geschreven H3068 , voor degenen, die den HEERE H3373 vrezen H8034 , en voor degenen, die aan Zijn Naam H2803 [H8802] gedenken.
  17 H1961 [H8804] En zij zullen H559 [H8804] , zegt H3068 de HEERE H6635 der heirscharen H3117 , te dien dage H834 , dien H859 Ik H6213 [H8802] maken zal H5459 , Mij een eigendom H5921 zijn; en Ik zal hen H2550 [H8804] verschonen H834 , gelijk als H376 een man H5921 zijn H1121 zoon H2550 [H8799] verschoont H853 , die hem H5647 [H8802] dient.
  18 H7725 [H8804] Dan zult gijlieden wederom H7200 [H8804] zien H996 , [het] [onderscheid] tussen H6662 den rechtvaardige H7563 en den goddeloze H996 , tussen H430 dien, die God H5647 [H8802] dient H834 , en dien, die H3808 Hem niet H5647 [H8804] dient.

Matthew 8:1-4

  1 G846 Toen Hij G1161 nu G575 van G3735 den berg G2597 [G5631] afgeklommen was G846 , zijn Hem G4183 vele G3793 scharen G190 [G5656] gevolgd.
  2 G2532 En G2400 [G5628] ziet G3015 , een melaatse G2064 [G5631] kwam G4352 [G5707] , en aanbad G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G2962 : Heere G1437 ! indien G2309 [G5725] Gij wilt G1410 [G5736] , Gij kunt G3165 mij G2511 [G5658] reinigen.
  3 G2532 En G2424 Jezus G5495 , de hand G1614 [G5660] uitstrekkende G846 , heeft hem G680 [G5662] aangeraakt G3004 [G5723] , zeggende G2309 [G5719] : Ik wil G2511 [G5682] , word gereinigd G2532 ! En G2112 terstond G846 werd [hij] [van] zijn G3014 melaatsheid G2511 [G5681] gereinigd.
  4 G2532 En G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G3708 [G5720] : Zie G3367 , dat gij [dit] niemand G2036 [G5632] zegt G235 ; maar G5217 [G5720] ga heen G1166 [G5657] , toon G4572 uzelven G2409 den priester G2532 , en G4374 [G5628] offer G1435 de gave G3475 , die Mozes G4367 [G5656] geboden heeft G846 , hun G1519 tot G3142 een getuigenis.

Matthew 10:16

  16 G2400 [G5628] Ziet G1473 , Ik G649 [G5719] zende G5209 u G5613 als G4263 schapen G1722 in G3319 het midden G3074 der wolven G1096 [G5737] ; zijt G3767 dan G5429 voorzichtig G5613 gelijk G3789 de slangen G2532 , en G185 oprecht G5613 gelijk G4058 de duiven.

Luke 9:57-10:16

  57 G1161 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 op G3598 den weg G4198 [G5740] , als zij reisden G5100 , dat een G4314 tot G846 Hem G2036 [G5627] zeide G2962 : Heere G4671 , ik zal U G190 [G5692] volgen G3699 , waar G302 Gij ook G565 [G5741] heengaat.
  58 G2532 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G258 : De vossen G2192 [G5719] hebben G5454 holen G2532 , en G4071 de vogelen G3772 des hemels G2682 nesten G1161 ; maar G5207 de Zoon G444 des mensen G2192 [G5719] heeft G3756 niet G4226 , waar G2776 Hij het hoofd G2827 [G5725] nederlegge.
  59 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G4314 tot G2087 een anderen G190 [G5720] : Volg G3427 Mij G1161 . Doch G2036 [G5627] hij zeide G2962 : Heere G2010 H , laat G3427 mij G2010 [G5657] toe G565 [G5631] , dat ik heenga G4412 , en eerst G3450 mijn G3962 vader G2290 [G5658] begrave.
  60 G1161 Maar G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G863 [G5628] : Laat G3498 de doden G1438 hun G3498 doden G2290 [G5658] begraven G1161 ; doch G4771 gij G565 [G5631] , ga heen G1229 [G5720] en verkondig G932 het Koninkrijk G2316 Gods.
  61 G1161 En G2532 ook G2087 een ander G2036 [G5627] zeide G2962 : Heere G4671 , ik zal U G190 [G5692] volgen G1161 ; maar G2010 H laat G3427 mij G4412 eerst G2010 [G5657] toe G657 [G5670] , dat ik afscheid neme G1519 van degenen, die in G3450 mijn G3624 huis zijn.
  62 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G4314 tot G846 hem G3762 : Niemand G846 , die zijn G5495 hand G1909 aan G723 den ploeg G1911 [G5631] slaat G2532 , en G991 [G5723] ziet G1519 naar G3694 hetgeen achter G2076 [G5748] is, is G2111 bekwaam G1519 tot G932 het Koninkrijk G2316 Gods.

Luke 10:1-16

  1 G1161 En G3326 na G5023 dezen G322 [G5656] stelde G2962 de Heere G2532 nog G2087 andere G1440 zeventig G2532 , en G649 H zond G846 hen G649 [G5656] heen G4253 voor G846 Zijn G4383 aangezicht G303 , twee G1417 en twee G1519 , in G3956 iedere G4172 stad G2532 en G5117 plaats G3757 , daar G846 Hij G2064 [G5738] komen G3195 [G5707] zou.
  2 G3004 [G5707] Hij zeide G3767 dan G4314 tot G846 hen G2326 : De oogst G3303 is wel G4183 groot G1161 , maar G2040 de arbeiders G3641 zijn weinige G3767 ; daarom G1189 [G5676] , bidt G2962 den Heere G2326 des oogstes G3704 , dat G2040 Hij arbeiders G1519 in G846 Zijn G2326 oogst G1544 [G5725] uitstote.
  3 G5217 [G5720] Gaat henen G2400 [G5628] ; ziet G1473 , Ik G649 [G5719] zend G5209 u G5613 als G704 lammeren G1722 in G3319 het midden G3074 der wolven.
  4 G941 [G5720] Draagt G3361 geen G905 buidel G3361 , noch G4082 male G3366 , noch G5266 schoenen G2532 ; en G782 [G5667] groet G3367 niemand G2596 op G3598 den weg.
  5 G1161 En G1519 in G3739 G302 wat G3614 huis G1525 [G5741] gij zult ingaan G3004 [G5720] , zegt G4412 eerst G1515 : Vrede G5129 [zij] dezen G3624 huize!
  6 G2532 En G1437 G3303 indien G1563 aldaar G5207 een zoon G1515 des vredes G5600 [G5753] is G5216 , zo zal uw G1515 vrede G1909 op G846 hem G1879 [G5695] rusten G1490 ; maar indien niet G1909 , zo zal [uw] [vrede] tot G5209 u G344 [G5692] wederkeren.
  7 G1161 En G3306 [G5720] blijft G1722 in G846 datzelve G3614 huis G2068 [G5723] , etende G2532 en G4095 [G5723] drinkende G3844 , hetgeen G846 van hen G1063 [voorgezet] [wordt]; want G2040 de arbeider G2076 [G5748] is G846 zijn G3408 loon G514 waardig G3327 [G5720] ; gaat G3361 niet G1537 over van G3614 [het] [ene] huis G1519 in G3614 [het] [andere] huis.
  8 G2532 En G1519 in G1161 G3739 G302 wat G4172 stad G1525 [G5741] gij zult ingaan G2532 , en G5209 zij u G1209 [G5741] ontvangen G2068 [G5720] , eet hetgeen G5213 ulieden G3908 [G5746] voorgezet wordt.
  9 G2532 En G2323 [G5720] geneest G772 de kranken G1722 G846 , die daarin G2532 zijn, en G3004 [G5720] zegt G846 tot hen G932 : Het Koninkrijk G2316 Gods G1909 is nabij G5209 u G1448 [G5758] gekomen.
  10 G1161 Maar G1519 in G3739 G302 wat G4172 stad G1525 [G5741] gij zult ingaan G2532 , en G5209 zij u G3361 niet G1209 [G5741] ontvangen G1831 [G5631] , uitgaande G1519 op G846 haar G4113 straten G2036 [G5628] , zo zegt:
  11 G2532 Ook G2868 het stof G3588 , dat G1537 uit G5216 uw G4172 stad G2254 aan ons G2853 [G5685] kleeft G631 [G5731] , schudden wij af G5213 op ulieden G4133 ; nochtans G1097 [G5720] zo weet G5124 dit G3754 , dat G932 het Koninkrijk G2316 Gods G1909 nabij G5209 u G1448 [G5758] gekomen is.
  12 G1161 En G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G4670 het [dien] [van] Sodom G414 verdragelijker G2071 [G5704] wezen zal G1722 in G1565 dien G2250 dag G2228 , dan G1565 dezelve G4172 stad.
  13 G3759 Wee G4671 u G5523 , Chorazin G3759 , wee G4671 u G966 , Bethsaida G3754 , want G1487 zo G1722 in G5184 Tyrus G2532 en G4605 Sidon G1411 de krachten G1096 [G5633] geschied waren G3588 , die G1722 in G5213 u G1096 [G5637] geschied zijn G302 , zij zouden G3819 eertijds G1722 , in G4526 zak G2532 en G4700 as G2521 [G5740] zittende G3340 [G5656] , zich bekeerd hebben.
  14 G4133 Doch G5184 het zal Tyrus G2532 en G4605 Sidon G414 verdragelijker G2071 [G5704] zijn G1722 in G2920 het oordeel G2228 , dan G5213 ulieden.
  15 G2532 En G4771 gij G2584 , Kapernaum G3588 , die G2193 tot G3772 den hemel G5312 [G5685] toe verhoogd zijt G2193 , gij zult tot G86 de hel G2601 [G5701] toe nedergestoten worden.
  16 G5216 Wie u G191 [G5723] hoort G191 [G5719] , die hoort G1700 Mij G2532 ; en G5209 wie u G114 [G5723] verwerpt G114 [G5719] , die verwerpt G1691 Mij G1161 ; en G1691 wie Mij G114 [G5723] verwerpt G114 [G5719] , die verwerpt G3165 Dengene, Die Mij G649 [G5660] gezonden heeft.

Philippians 2:1-13

  1 G1487 Indien G3767 er dan G5100 enige G3874 vertroosting G1722 is in G5547 Christus G1487 , indien G5100 er enige G3890 troost G26 is der liefde G1487 , indien G5100 er enige G2842 gemeenschap G4151 is des Geestes G1487 , indien G5100 er enige G4698 innerlijke bewegingen G2532 en G3628 ontfermingen zijn;
  2 G4137 [G5657] Zo vervult G3450 mijn G5479 blijdschap G2443 , dat G846 G5426 [G5725] gij moogt eensgezind zijn G846 , dezelfde G26 liefde G2192 [G5723] hebbende G4861 , van een gemoed G1520 [en] van een G5426 [G5723] gevoelen zijnde.
  3 G3367 [Doet] geen ding G2596 door G2052 twisting G2228 of G2754 ijdele eer G235 , maar G5012 door ootmoedigheid G2233 [G5740] achte G240 de een den ander G5242 [G5723] uitnemender G1438 dan zichzelven.
  4 G1538 Een iegelijk G4648 [G5720] zie G3361 niet G1438 op het zijne G235 , maar G1538 een iegelijk G2532 [zie] ook G3588 op hetgeen G2087 der anderen is.
  5 G1063 Want G5124 dat G5426 [G5744] gevoelen zij G1722 in G5213 u G3739 , hetwelk G2532 ook G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus was;
  6 G3739 Die G1722 in G3444 de gestaltenis G2316 Gods G5225 [G5723] zijnde G3756 , geen G725 roof G2233 [G5662] geacht heeft G2316 Gode G2470 even gelijk G1511 [G5750] te zijn;
  7 G235 Maar G1438 heeft Zichzelven G2758 [G5656] vernietigd G3444 , de gestaltenis G1401 eens dienstknechts G2983 [G5631] aangenomen hebbende G444 , en is den mensen G1722 G3667 gelijk G1096 [G5637] geworden;
  8 G2532 En G4976 in gedaante G2147 [G5685] gevonden G5613 als G444 een mens G1438 , heeft Hij Zichzelven G5013 [G5656] vernederd G5255 , gehoorzaam G1096 [G5637] geworden zijnde G3360 tot G2288 den dood G1161 , ja G2288 , den dood G4716 des kruises.
  9 G1352 Daarom G846 heeft Hem G2532 ook G2316 God G5251 [G5656] uitermate verhoogd G2532 , en G846 heeft Hem G3686 een Naam G5483 [G5662] gegeven G3588 , welke G5228 boven G3956 allen G3686 naam is;
  10 G2443 Opdat G1722 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G2578 [G5661] zich zou buigen G3956 alle G1119 knie G2032 dergenen, die in den hemel G2532 , en G1919 die op de aarde G2532 , en G2709 die onder de aarde zijn.
  11 G2532 En G3956 alle G1100 tong G1843 [G5672] zou belijden G3754 , dat G2424 Jezus G5547 Christus G2962 de Heere G1519 zij, tot G1391 heerlijkheid G2316 Gods G3962 des Vaders.
  12 G5620 Alzo dan G3450 , mijn G27 geliefden G2531 , gelijk G3842 gij te allen tijd G5219 [G5656] gehoorzaam geweest zijt G3361 , niet G5613 als G1722 in G3450 mijn G3952 tegenwoordigheid G3440 alleen G235 , maar G4183 G3123 veelmeer G3568 nu G1722 in G3450 mijn G666 afwezen G2716 [G5737] , werkt G1438 uws zelfs G4991 zaligheid G3326 met G5401 vreze G2532 en G5156 beven:
  13 G1063 Want G2076 [G5748] het is G2316 God G3588 , Die G1722 in G5213 u G1754 [G5723] werkt G2532 beide G2309 [G5721] het willen G2532 en G1754 [G5721] het werken G5228 , naar G2107 [Zijn] welbehagen.

Ephesians 6:7-8

  7 G1398 [G5723] Dienende G3326 met G2133 goedwilligheid G2962 den Heere G2532 , en G3756 niet G444 de mensen;
  8 G1492 [G5761] Wetende G3754 , dat G1437 zo G5100 wat G18 goed G1538 een iegelijk G4160 [G5661] gedaan zal hebben G5124 , hij datzelve G3844 van G2962 den Heere G2865 [G5695] zal ontvangen G1535 , hetzij G1401 dienstknecht G1535 , hetzij G1658 vrije.

James 1:1-27

  1 G2385 Jakobus G1401 , een dienstknecht G2316 van God G2532 en G2962 van den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1427 ; aan de twaalf G5443 stammen G1722 , die in G1290 de verstrooiing G5463 [G5721] zijn: zaligheid.
  2 G2233 [G5662] Acht het G3956 voor grote G5479 vreugde G3450 , mijn G80 broeders G3752 , wanneer G4164 gij in velerlei G3986 verzoekingen G4045 [G5632] valt;
  3 G1097 [G5723] Wetende G3754 , dat G1383 de beproeving G5216 uws G4102 geloofs G5281 lijdzaamheid G2716 [G5736] werkt.
  4 G1161 Doch G5281 de lijdzaamheid G2192 [G5720] hebbe G5046 een volmaakt G2041 werk G2443 , opdat G5600 H gij moogt G5046 volmaakt G5600 [G5753] zijn G2532 en G3648 geheel oprecht G1722 , in G3367 geen ding G3007 [G5746] gebrekkelijk.
  5 G1161 En G1536 indien iemand G5216 van u G4678 wijsheid G3007 [G5743] ontbreekt G3844 , dat hij [ze] van G2316 God G154 [G5720] begere G3956 , Die een iegelijk G574 mildelijk G1325 [G5723] geeft G2532 , en G3361 niet G3679 [G5723] verwijt G2532 ; en G846 zij zal hem G1325 [G5701] gegeven worden.
  6 G1161 Maar G154 [G5720] dat hij [ze] begere G1722 in G4102 geloof G3367 , niet G1252 [G5734] twijfelende G1063 ; want G1252 [G5734] die twijfelt G2830 , is een baar G2281 der zee G1503 [G5758] gelijk G416 [G5746] , die van den wind gedreven G2532 en G4494 [G5746] op [geworpen] en nedergeworpen wordt.
  7 G1063 Want G1565 die G444 mens G3633 [G5737] mene G3361 niet G3754 , dat G5100 hij iets G2983 [G5695] ontvangen zal G3844 van G2962 den Heere.
  8 G1374 Een dubbelhartig G435 man G182 [is] ongestadig G1722 in G3956 al G846 zijn G3598 wegen.
  9 G1161 Maar G80 de broeder G5011 , die nederig G2744 [G5737] is, roeme G1722 in G846 zijn G5311 hoogheid.
  10 G1161 En G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G5014 vernedering G3754 ; want G5613 hij zal als G438 een bloem G5528 van het gras G3928 [G5695] voorbijgaan.
  11 G1063 Want G2246 de zon G393 [G5656] is opgegaan G4862 met G2742 de hitte G2532 , en G5528 heeft het gras G3583 [G5656] dor gemaakt G2532 , en G846 zijn G438 bloem G1601 [G5627] is afgevallen G2532 , en G2143 de schone gedaante G846 haars G4383 aanschijns G622 [G5639] is vergaan G3779 ; alzo G2532 zal ook G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G4197 wegen G3133 [G5701] verwelken.
  12 G3107 Zalig G435 is de man G3739 , die G3986 verzoeking G5278 [G5719] verdraagt G3754 ; want G1384 als hij beproefd G1096 [G5637] zal geweest zijn G4735 , zal hij de kroon G2222 des levens G2983 [G5695] ontvangen G3739 , welke G2962 de Heere G1861 [G5662] beloofd heeft G846 dengenen, die Hem G25 [G5723] liefhebben.
  13 G3367 Niemand G3985 [G5746] , als hij verzocht wordt G3004 [G5720] , zegge G3754 : G575 Ik word van G2316 God G3985 [G5743] verzocht G1063 ; want G2316 God G551 G2076 [G5748] kan niet verzocht worden G2556 met het kwade G1161 , en G3985 [G5719] Hij Zelf verzoekt G3762 niemand.
  14 G1161 Maar G1538 een iegelijk G3985 [G5743] wordt verzocht G5259 , als hij van G2398 zijn eigen G1939 begeerlijkheid G1828 [G5746] afgetrokken G2532 en G1185 [G5746] verlokt wordt.
  15 G1534 Daarna G1939 de begeerlijkheid G4815 [G5631] ontvangen hebbende G5088 [G5719] baart G266 zonde G1161 ; en G266 de zonde G658 [G5685] voleindigd zijnde G616 [G5719] baart G2288 den dood.
  16 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders!
  17 G3956 Alle G18 goede G1394 gave G2532 , en G3956 alle G5046 volmaakte G1434 gifte G2076 [G5748] is G509 van boven G575 , van G3962 den Vader G5457 der lichten G2597 [G5723] afkomende G3844 , bij G3739 Welken G3756 geen G3883 verandering G1762 [G5748] is G2228 , of G644 schaduw G5157 van omkering.
  18 [G5679] Naar G1014 Zijn wil G2248 heeft Hij ons G616 [G5656] gebaard G3056 door het Woord G225 der waarheid G1519 , opdat G2248 wij G1511 [G5750] zouden zijn G5100 [als] G536 eerstelingen G846 Zijner G2938 schepselen.
  19 G5620 Zo dan G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders G3956 , een iegelijk G444 mens G2077 [G5749] zij G5036 ras G1519 om G191 [G5658] te horen G1021 , traag G1519 om G2980 [G5658] te spreken G1021 , traag G1519 tot G3709 toorn;
  20 G1063 Want G3709 de toorn G435 des mans G2716 [G5736] werkt G2316 Gods G1343 gerechtigheid G3756 niet.
  21 G1352 Daarom G659 [G5642] , afgelegd hebbende G3956 alle G4507 vuiligheid G2532 en G4050 overvloed G2549 van boosheid G1209 [G5663] , ontvangt G1722 met G4240 zachtmoedigheid G3056 het Woord G1721 , dat in [u] geplant G3588 wordt, hetwelk G5216 uw G5590 zielen G1410 [G5740] kan G4982 [G5658] zaligmaken.
  22 G1161 En G1096 [G5737] zijt G4163 daders G3056 des Woords G2532 , en G3361 niet G3440 alleen G202 hoorders G1438 , uzelven G3884 [G5740] met valse overlegging bedriegende.
  23 G3754 Want G1536 zo iemand G202 een hoorder G2076 [G5748] is G3056 des Woords G2532 , en G3756 niet G4163 een dader G3778 , die G435 is een man G1503 [G5758] gelijk G846 , welke zijn G1078 aangeboren G4383 aangezicht G2657 [G5723] bemerkt G1722 in G2072 een spiegel;
  24 G1063 Want G1438 hij heeft zichzelven G2657 [G5656] bemerkt G2532 , en G565 [G5754] is weggegaan G2532 , en G2112 heeft terstond G1950 [G5633] vergeten G3697 , hoedanig G2258 [G5713] hij was.
  25 G1161 Maar G3879 [G5660] die inziet G1519 in G5046 de volmaakte G3551 wet G1657 , die der vrijheid G2532 is, en G3887 [G5660] daarbij blijft G3778 , deze G3756 , geen G1953 vergetelijk G202 hoorder G1096 [G5637] geworden zijnde G235 , maar G4163 een dader G2041 des werks G3778 , deze G3107 , [zeg] [ik], zal gelukzalig G2071 [G5704] zijn G1722 in G846 dit zijn G4162 doen.
  26 G1536 Indien iemand G1722 onder G5213 u G1380 [G5719] dunkt G2357 , dat hij godsdienstig G1511 [G5750] is G846 , en [hij] zijn G1100 tong G3361 niet G5468 [G5723] in toom houdt G235 , maar G846 zijn G2588 hart G538 [G5723] verleidt G5127 , dezes G2356 godsdienst G3152 is ijdel.
  27 G2513 De zuivere G2532 en G283 onbevlekte G2356 godsdienst G3844 voor G2316 God G2532 en G3962 den Vader G2076 [G5748] is G3778 deze G3737 : wezen G2532 en G5503 weduwen G1980 [G5738] bezoeken G1722 in G2347 hun verdrukking G1438 , [en] zichzelven G784 onbesmet G5083 [G5721] bewaren G575 van G2889 de wereld.

1 Peter 1:10-16

  10 G4012 Van G3739 welke G4991 zaligheid G1567 [G5656] ondervraagd G2532 en G1830 [G5656] onderzocht hebben G4396 de profeten G3588 , die G4395 [G5660] geprofeteerd hebben G4012 van G5485 de genade G1519 , aan G5209 u [geschied];
  11 G2045 [G5723] Onderzoekende G1519 , op G5101 welken G2228 of G4169 hoedanigen G2540 tijd G4151 de Geest G5547 van Christus G3588 , Die G1722 in G846 hen G1213 [G5707] was, beduidde G4303 [G5740] en te voren getuigde G3804 , het lijden G1519 , [dat] op G5547 Christus G2532 [komen] [zou], en G1391 de heerlijkheid G3326 G5023 daarna [volgende].

1 Peter 1:13-16

  13 G1352 Daarom G328 [G5671] opschortende G3751 de lenden G5216 uws G1271 verstands G3525 [G5723] , [en] nuchteren zijnde G1679 [G5657] , hoopt G5049 volkomenlijk G1909 op G5485 de genade G5213 , die u G5342 [G5746] toegebracht wordt G1722 in G602 de openbaring G2424 van Jezus G5547 Christus.

1 Peter 1:12-16

  12 G3739 Denwelken G601 [G5681] geopenbaard is G3754 , dat G3756 zij niet G1438 zichzelven G1161 , maar G2254 ons G1247 [G5707] bedienden G846 deze dingen G3739 , die G5213 u G3568 nu G312 [G5648] aangediend zijn G1223 bij G5209 degenen, die u G2097 [G5671] het Evangelie verkondigd hebben G1722 door G40 den Heiligen G4151 Geest G575 , Die van G3772 den hemel G649 [G5651] gezonden is G1519 ; in G3739 welke dingen G32 de engelen G1937 [G5719] begerig zijn G3879 [G5658] in te zien.

1 Peter 1:14-16

  14 G5613 Als G5218 gehoorzame G5043 kinderen G3361 , wordt niet G4964 [G5730] gelijkvormig aan G1939 de begeerlijkheden G4386 , die te voren G1722 in G5216 uw G52 onwetendheid waren;
  15 G235 Maar G2596 gelijk G5209 Hij, Die u G2564 [G5660] geroepen heeft G40 , heilig G1096 [G5676] is, [zo] wordt G2532 ook G846 gijzelven G40 heilig G1722 in G3956 al G391 [uw] wandel;
  16 G1360 Daarom dat G1125 [G5769] er geschreven is G1096 [G5634] : Zijt G40 heilig G3754 , want G1473 Ik G1510 [G5748] ben G40 heilig.

Proverbs 14:21

  21 H7453 Die zijn naaste H936 [H8802] veracht H2398 [H8802] , zondigt H6035 H6041 [H8675] ; maar die zich der nederigen H2603 [H8781] ontfermt H835 , die is welgelukzalig.

Matthew 8:5-13

  5 G1161 Als nu G2424 Jezus G1519 te G2584 Kapernaum G1525 [G5631] ingegaan was G4334 [G5627] , kwam G846 tot Hem G1543 een hoofdman over honderd G3870 [G5723] , biddende G846 Hem,
  6 G2532 En G3004 [G5723] zeggende G2962 : Heere G3450 ! mijn G3816 knecht G906 [G5769] ligt G1722 te G3614 huis G3885 geraakt G928 H , en lijdt G1171 zware G928 [G5746] pijnen.
  7 G2532 En G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G1473 : Ik G2064 [G5631] zal komen G846 en hem G2323 [G5692] genezen.
  8 G2532 En G1543 de hoofdman over honderd G611 [G5679] , antwoordende G5346 [G5713] , zeide G2962 : Heere G1510 [G5748] ! ik ben G3756 niet G2425 waardig G2443 , dat G5259 Gij onder G3450 mijn G4721 dak G1525 [G5632] zoudt inkomen G235 ; maar G2036 [G5628] spreek G3440 alleenlijk G3056 een woord G2532 , en G3450 mijn G3816 knecht G2390 [G5701] zal genezen worden.
  9 G1063 Want G1473 ik G1510 [G5748] ben G2532 ook G444 een mens G5259 onder G1849 de macht G2192 [G5723] [van] [anderen], hebbende G5259 onder G1683 mij G4757 krijgsknechten G2532 ; en G3004 [G5719] ik zeg G5129 tot dezen G4198 [G5676] : Ga G2532 ! en G4198 [G5736] hij gaat G2532 ; en G243 tot den anderen G2064 [G5736] : Kom G2532 ! en G2064 [G5736] hij komt G2532 ; en G3450 tot mijn G1401 dienstknecht G4160 [G5657] : Doe G5124 dat G2532 ! en G4160 [G5719] hij doet het.
  10 G2424 Jezus G1161 nu G191 [G5660] , [dit] horende G2296 [G5656] , heeft Zich verwonderd G2532 , en G2036 [G5627] zeide G190 [G5723] tot degenen, die [Hem] volgden G281 : Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G3761 H , Ik heb zelfs G1722 in G2474 Israel G5118 zo groot G4102 een geloof G3761 niet G2147 [G5627] gevonden.
  11 G1161 Doch G3004 [G5719] Ik zeg G5213 u G3754 , dat G4183 velen G2240 [G5692] zullen komen G575 van G395 oosten G2532 en G1424 westen G2532 en G3326 zullen met G11 Abraham G2532 , en G2464 Izak G2532 , en G2384 Jakob G347 [G5701] , aanzitten G1722 in G932 het Koninkrijk G3772 der hemelen;
  12 G1161 En G5207 de kinderen G932 des Koninkrijks G1544 [G5701] zullen uitgeworpen worden G1519 in G1857 de buitenste G4655 duisternis G1563 ; aldaar G2805 zal wening G2071 [G5704] zijn G2532 , en G1030 knersing G3599 der tanden.
  13 G2532 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G1543 tot den hoofdman over honderd G5217 [G5720] : Ga heen G2532 , en G4671 u G1096 [G5676] geschiede G5613 , gelijk G4100 [G5656] gij geloofd hebt G2532 . En G846 zijn G3816 knecht G2390 [G5681] is gezond geworden G1722 te G1565 dierzelver G5610 ure.

John 7:1-24

  1 G2532 En G3326 na G5023 dezen G4043 [G5707] wandelde G2424 Jezus G1722 in G1056 Galilea G1063 ; want G2309 [G5707] Hij wilde G1722 in G2449 Judea G3756 niet G4043 [G5721] wandelen G3754 , omdat G2453 de Joden G846 Hem G2212 [G5707] zochten G615 [G5658] te doden.
  2 G1161 En G1859 het feest G2453 der Joden G4634 , [namelijk] de [loof] huttenzetting G2258 [G5713] , was G1451 nabij.
  3 G2036 [G5627] Zo zeiden G3767 dan G846 Zijn G80 broeders G4314 tot G846 Hem G3327 [G5628] : Vertrek G1782 van hier G2532 , en G5217 [G5720] ga heen G1519 in G2449 Judea G2443 , opdat G2532 ook G4675 Uw G3101 discipelen G2041 Uw werken G2334 [G5661] mogen aanschouwen G3739 , die G4675 Gij G4160 [G5719] doet.
  4 G1063 Want G3762 niemand G4160 [G5719] doet G5100 iets G1722 in G2927 het verborgen G2532 , en G2212 [G5719] zoekt G846 zelf G1722 G3954 , dat men openlijk G1511 [G5750] van hem spreke G1487 . Indien G5023 Gij deze dingen G4160 [G5719] doet G5319 [G5657] , zo openbaar G4572 Uzelven G2889 aan de wereld.
  5 G1063 Want G3761 H ook G846 Zijn G80 broeders G4100 [G5707] geloofden G3761 niet G1519 in G846 Hem.
  6 G2424 Jezus G3767 dan G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G1699 : Mijn G2540 tijd G3768 is nog niet G3918 [G5748] hier G1161 , maar G5212 uw G2540 tijd G2076 [G5748] is G3842 altijd G2092 bereid.
  7 G2889 De wereld G1410 [G5736] kan G5209 ulieden G3756 niet G3404 [G5721] haten G1161 , maar G1691 Mij G3404 [G5719] haat zij G3754 , omdat G1473 Ik G4012 van G846 dezelve G3140 [G5719] getuig G3754 , dat G846 haar G2041 werken G4190 boos G2076 [G5748] zijn.
  8 G305 [G5628] Gaat G5210 gijlieden G1519 op tot G5026 dit G1859 feest G1473 ; Ik G305 [G5719] ga G3768 nog niet G1519 op tot G5026 dit G1859 feest G3754 ; want G1699 Mijn G2540 tijd G3768 is nog niet G4137 [G5769] vervuld.
  9 G1161 En G5023 als Hij deze dingen G846 tot hen G2036 [G5631] gezegd had G3306 [G5656] , bleef Hij G1722 in G1056 Galilea.
  10 G1161 Maar G5613 als G846 Zijn G80 broeders G305 [G5627] opgegaan waren G5119 , toen G305 [G5627] ging Hij G2532 ook G1519 Zelf op tot G1859 het feest G3756 , niet G5320 openlijk G235 , maar G5613 als G1722 in G2927 het verborgen.
  11 G2453 De Joden G3767 dan G2212 [G5707] zochten G846 Hem G1722 in G1859 het feest G2532 , en G3004 [G5707] zeiden G4226 : Waar G2076 [G5748] is G1565 Hij?
  12 G2532 En G2258 [G5713] er was G4183 veel G1112 gemurmels G4012 van G846 Hem G1722 onder G3793 de scharen G3303 . Sommigen G3004 [G5707] zeiden G3754 : G2076 [G5748] Hij is G18 goed G1161 ; en G243 anderen G3004 [G5707] zeiden G3756 : Neen G235 , maar G4105 [G5719] Hij verleidt G3793 de schare.
  13 G3305 Nochtans G2980 [G5707] sprak G3762 niemand G3954 vrijmoediglijk G4012 van G846 Hem G1223 , om G5401 de vrees G2453 der Joden.
  14 G1161 Doch G2235 als het nu G3322 [G5723] in het midden G1859 van het feest G305 [G5627] was, zo ging G2424 Jezus G1519 op in G2411 den tempel G2532 , en G1321 [G5707] leerde.
  15 G2532 En G2453 de Joden G2296 [G5707] verwonderden zich G3004 [G5723] , zeggende G4459 : Hoe G1492 [G5758] weet G3778 Deze G1121 de Schriften G3361 , daar Hij ze niet G3129 [G5761] geleerd heeft?
  16 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hun G2532 , en G2036 [G5627] zeide G1699 : Mijn G1322 leer G2076 [G5748] is G1699 Mijne G3756 niet G235 , maar G3165 Desgenen, Die Mij G3992 [G5660] gezonden heeft.
  17 G1437 Zo G5100 iemand G2309 [G5725] wil G846 Deszelfs G2307 wil G4160 [G5721] doen G4012 , die zal van G1322 deze leer G1097 [G5695] bekennen G4220 , of G1537 zij uit G2316 God G2076 [G5748] is G2228 , dan G1473 [of] Ik G575 van G1683 Mijzelven G2980 [G5719] spreek.
  18 G575 Die van G1438 zichzelven G2980 [G5723] spreekt G2212 [G5719] , zoekt G2398 zijn eigen G1391 eer G1161 ; maar G1391 Die de eer G2212 [G5723] zoekt G846 Desgenen, Die Hem G3992 [G5660] gezonden heeft G3778 , Die G2076 [G5748] is G227 waarachtig G2532 , en G3756 geen G93 ongerechtigheid G2076 [G5748] is G1722 in G846 Hem.
  19 G3475 Heeft Mozes G5213 u G3756 niet G3551 de wet G1325 [G5758] gegeven G2532 ? En G3762 niemand G1537 van G5216 u G4160 [G5719] doet G3551 de wet G5101 . Wat G2212 [G5719] zoekt gij G3165 Mij G615 [G5658] te doden?
  20 G3793 De schare G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G2192 [G5719] : Gij hebt G1140 den duivel G5101 ; wie G2212 [G5719] zoekt G4571 U G615 [G5658] te doden?
  21 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G1520 : Een G2041 werk G4160 [G5656] heb Ik gedaan G2532 , en G2296 [G5719] gij verwondert u G3956 allen.
  22 G1223 G5124 Daarom G3475 heeft Mozes G5213 ulieden G4061 de besnijdenis G1325 [G5758] gegeven G3756 [niet G3754 dat G1537 zij uit G3475 Mozes G2076 [G5748] is G235 , maar G1537 uit G3962 de vaderen G2532 ], en G4059 [G5719] gij besnijdt G444 een mens G1722 op G4521 den sabbat.
  23 G1487 Indien G444 een mens G4061 de besnijdenis G2983 [G5719] ontvangt G1722 op G4521 den sabbat G2443 , opdat G3551 de wet G3475 van Mozes G3361 niet G3089 [G5686] gebroken worde G5520 [G5719] ; zijt gij toornig G1698 op Mij G3754 , dat G3650 Ik een gehelen G444 mens G5199 gezond G4160 [G5656] gemaakt heb G1722 op G4521 den sabbat?
  24 G2919 [G5720] Oordeelt G3361 niet G2596 naar G3799 het aanzien G235 , maar G2919 [G5657] oordeelt G1342 een rechtvaardig G2920 oordeel.

Romans 12:1

  1 G3870 [G5719] Ik bid G5209 u G3767 dan G80 , broeders G1223 , door G3628 de ontfermingen G2316 Gods G5216 , dat gij uw G4983 lichamen G3936 [G5658] stelt G2198 [G5723] tot een levende G40 , heilige G2316 [en] Gode G2101 welbehagelijke G2378 offerande G5216 , [welke] [is] uw G3050 redelijke G2999 godsdienst.

Philippians 2:2

  2 G4137 [G5657] Zo vervult G3450 mijn G5479 blijdschap G2443 , dat G846 G5426 [G5725] gij moogt eensgezind zijn G846 , dezelfde G26 liefde G2192 [G5723] hebbende G4861 , van een gemoed G1520 [en] van een G5426 [G5723] gevoelen zijnde.

Ephesians 4:11-14

  11 G2532 En G1325 [G5656] Dezelfde heeft gegeven G3303 sommigen G652 tot apostelen G1161 , en G4396 sommigen tot profeten G1161 , en G2099 sommigen tot evangelisten G1161 , en G4166 sommigen tot herders G2532 en G1320 leraars;
  12 G4314 Tot G2677 de volmaking G40 der heiligen G1519 , tot G2041 het werk G1248 der bediening G1519 , tot G3619 opbouwing G4983 des lichaams G5547 van Christus;
  13 G3360 Totdat G3956 wij allen G2658 [G5661] zullen komen G1519 tot G1775 de enigheid G4102 des geloofs G2532 en G1922 der kennis G5207 van den Zoon G2316 Gods G1519 , tot G5046 een volkomen G435 man G1519 , tot G3358 de mate G2244 van de grootte G4138 der volheid G5547 van Christus;
  14 G2443 Opdat G3371 wij niet meer G3516 kinderen G5600 [G5753] zouden zijn G2831 [G5740] , die als de vloed bewogen G2532 en G4064 [G5746] omgevoerd worden G3956 met allen G417 wind G1319 der leer G1722 , door G2940 de bedriegerij G444 der mensen G1722 , door G3834 arglistigheid G4314 H , om G3180 listiglijk G4106 tot dwaling G4314 te brengen;

2 Thessalonians 3:8

  8 G3761 En wij hebben geen G740 brood G3844 bij G5100 iemand G5315 [G5627] gegeten G1432 voor niet G235 , maar G1722 in G2873 arbeid G2532 en G3449 moeite G3571 , nacht G2532 en G2250 dag G2038 [G5740] werkende G4314 , opdat G3361 wij niet G5100 iemand G5216 van u G1912 [G5658] zouden lastig zijn;

Hebrews 6:10-12

  10 G1063 Want G2316 God G3756 is niet G94 onrechtvaardig G5216 dat Hij uw G2041 werk G1950 [G5635] zou vergeten G2532 , en G2873 den arbeid G26 der liefde G3739 , die G1519 gij aan G846 Zijn G3686 Naam G1731 G1731 [G5668] bewezen hebt G40 , als die de heiligen G1247 [G5660] gediend hebt G2532 en G1247 [G5723] [nog] dient.
  11 G1161 Maar G1937 [G5719] wij begeren G1538 , dat een iegelijk G5216 van u G846 dezelfde G4710 naarstigheid G1731 [G5733] bewijze G4314 , tot G4136 de volle verzekerdheid G1680 der hoop G891 , tot G5056 het einde toe;
  12 G2443 Opdat G3361 gij niet G3576 traag G1096 [G5638] wordt G1161 , maar G3402 navolgers G1223 zijt dergenen, die door G4102 geloof G2532 en G3115 lankmoedigheid G1860 de beloftenissen G2816 [G5723] beerven.

1 Peter 4:1-19

  1 G3767 Dewijl dan G5547 Christus G5228 voor G2257 ons G4561 in het vlees G3958 [G5631] geleden heeft G3695 [G5669] , zo wapent gij G5210 u G2532 ook G846 met dezelfde G1771 gedachte G3754 , [namelijk] dat G1722 wie in G4561 het vlees G3958 [G5631] geleden heeft G3973 [G5769] , die heeft opgehouden G266 van de zonde;
  2 G1519 Om G3371 nu niet meer G1939 naar de begeerlijkheden G444 der mensen G235 , maar G2307 naar den wil G2316 van God G5550 , den tijd G1954 , die overig G1722 is in G4561 het vlees G980 [G5658] , te leven.
  3 G1063 Want G2254 het is ons G713 genoeg G3928 [G5756] , dat wij den voorgaande G5550 tijd G979 des levens G1484 der heidenen G2307 wil G2716 [G5664] volbracht hebben G4198 [G5768] , en gewandeld hebben G1722 in G766 ontuchtigheden G1939 , begeerlijkheden G3632 , wijnzuiperijen G2970 , brasserijen G4224 , drinkerijen G2532 en G111 gruwelijke G1495 afgoderijen;
  4 G1722 G3739 Waarin G3579 [G5743] zij zich vreemd houden G5216 , als gij G3361 niet G4936 [G5723] medeloopt G1519 tot G846 dezelfde G401 uitgieting G810 der overdadigheid G987 [G5723] , en [u] lasteren;
  5 G3739 Dewelke G3056 zullen rekenschap G591 [G5692] geven G2093 Dengene, Die bereid G2192 [G5723] staat G2919 [G5658] om te oordelen G2198 [G5723] de levenden G2532 en G3498 de doden.
  6 G1063 Want G1519 G5124 daartoe G2532 is ook G3498 den doden G2097 [G5681] het Evangelie verkondigd geworden G2443 , opdat G3303 zij wel G2919 [G5686] zouden geoordeeld worden G2596 naar G444 den mens G4561 in het vlees G1161 , maar G2198 [G5725] leven zouden G2596 naar G2316 God G4151 in den geest.
  7 G1161 En G5056 het einde G3956 aller dingen G1448 [G5758] is nabij G4993 H ; zijt G3767 dan G4993 [G5657] nuchteren G2532 , en G3525 [G5657] waakt G1519 in G4335 de gebeden.
  8 G1161 Maar G4253 G3956 vooral G2192 [G5723] hebt G1618 vurige G26 liefde G1519 tot G1438 elkander G3754 ; want G26 de liefde G4128 zal menigte G266 van zonden G2572 [G5692] bedekken.
  9 G5382 Zijt herbergzaam G1519 jegens G240 elkander G427 , zonder G1112 murmureren.
  10 G1538 Een iegelijk G2531 , gelijk G5486 hij gave G2983 [G5627] ontvangen heeft G1247 [G5723] , [alzo] bediene hij G846 dezelve G1519 aan G1438 de anderen G5613 , als G2570 goede G3623 uitdelers G4164 der menigerlei G5485 genade G2316 Gods.
  11 G1536 Indien iemand G2980 [G5719] spreekt G5613 , [die] [spreke] als G3051 de woorden G2316 Gods G1536 ; indien iemand G1247 [G5719] dient G5613 , [die] [diene] als G1537 uit G2479 kracht G3739 , die G2316 God G5524 [G5719] verleent G2443 ; opdat G2316 God G1722 in G3956 allen G1392 [G5747] geprezen worde G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G3739 , Welken G2076 [G5748] toekomt G1391 de heerlijkheid G2532 en G2904 de kracht G1519 , in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.
  12 G27 Geliefden G3579 H , houdt u G3361 niet G3579 [G5744] vreemd G4451 over de hitte G1722 [der] [verdrukking] onder G5213 u, die u G1096 [G5740] geschiedt G4314 tot G3986 verzoeking G5613 , alsof G5213 u G3581 [iets] vreemds G4819 [G5723] overkwame;
  13 G235 Maar G2526 gelijk G2841 [G5719] gij gemeenschap hebt aan G3804 het lijden G5547 van Christus G5463 [G5720] , [alzo] verblijdt u G2443 ; opdat G2532 gij ook G1722 in G602 de openbaring G846 Zijner G1391 heerlijkheid G5463 [G5647] u moogt verblijden G21 [G5740] en verheugen.
  14 G1487 Indien G3679 [G5743] gij gesmaad wordt G1722 om G3686 den Naam G5547 van Christus G3107 , zo zijt gij zalig G3754 ; want G4151 de Geest G1391 der heerlijkheid G2532 , en G2316 [de] [Geest] van God G373 [G5731] rust G1909 op G5209 u G846 . Wat hen G2596 aangaat G3303 , Hij wordt wel G987 [G5743] gelasterd G1161 , maar G5209 wat u G2596 aangaat G1392 [G5743] , Hij wordt verheerlijkt.
  15 G1063 Doch G3361 G5100 dat niemand G5216 van u G3958 [G5720] lijde G5613 als G5406 een doodslager G2228 , of G2812 dief G2228 , of G2555 kwaaddoener G2228 , of G5613 als G244 een, die zich met eens anders doen bemoeit;
  16 G1161 Maar G1487 indien G5613 [iemand] [lijdt] als G5546 een Christen G153 [G5744] , die schame zich G3361 niet G1161 , maar G1392 [G5720] verheerlijke G2316 God G1722 in G5129 dezen G3313 dele.
  17 G3754 Want G2540 het is de tijd G2917 , dat het oordeel G756 [G5670] beginne G575 van G3624 het huis G2316 Gods G1161 ; en G1487 indien G4412 het eerst G575 van G2257 ons G5101 [begint], welk G5056 zal het einde G2098 zijn dergenen, die het Evangelie G2316 van God G544 [G5723] ongehoorzaam zijn?
  18 G2532 En G1487 indien G1342 de rechtvaardige G3433 nauwelijks G4982 [G5743] zalig wordt G4226 , waar G765 zal de goddeloze G2532 en G268 zondaar G5316 [G5695] verschijnen?
  19 G5620 Zo dan G2532 ook G3958 [G5723] die lijden G2596 naar G2307 den wil G2316 van God G1438 , dat zij hun G5590 zielen G5613 [Hem], als G4103 den getrouwen G2939 Schepper G3908 [G5744] , bevelen G1722 met G16 weldoen.

1 John 3:17-18

  17 G302 Zo G3739 wie G1161 nu G979 het goed G2889 der wereld G2192 [G5725] heeft G2532 , en G2334 [G5725] ziet G846 zijn G80 broeder G5532 gebrek G2192 [G5723] hebben G2532 , en G2808 [G5661] sluit G846 zijn G4698 hart G575 toe voor G846 hem G4459 , hoe G3306 [G5719] blijft G26 de liefde G2316 Gods G1722 in G846 hem?
  18 G3450 Mijn G5040 kinderkens G3361 , laat ons niet G25 [G5725] liefhebben G3056 met den woorde G3366 , noch G1100 met de tong G235 , maar G2041 met de daad G2532 en G225 waarheid.

Mark 10:42-45

  42 G1161 Maar G2424 Jezus G846 , hen G4341 [G5666] tot Zich geroepen hebbende G3004 [G5719] , zeide G846 tot hen G1492 [G5758] : Gij weet G3754 , dat G1380 [G5723] degenen, die geacht worden G757 [G5721] oversten te zijn G1484 der volken G2634 [G5719] , heerschappij voeren G846 over hen G2532 , en G846 hun G3173 groten G2715 [G5719] gebruiken macht G846 over hen.
  43 G1161 Doch G3779 alzo G2071 H zal G1722 het onder G5213 u G3756 niet G2071 [G5704] zijn G235 ; maar G1437 zo G3739 wie G1722 onder G5213 u G3173 groot G2309 [G5725] zal willen G1096 [G5635] worden G2071 H , die zal G5216 uw G1249 dienaar G2071 [G5704] zijn.
  44 G2532 En G302 zo G3739 wie G5216 van u G4413 de eerste G2309 [G5725] zal willen G1096 [G5635] worden G2071 H , die zal G3956 aller G1401 dienstknecht G2071 [G5704] zijn.
  45 G1063 Want G2532 ook G5207 de Zoon G444 des mensen G2064 H is G3756 niet G2064 [G5627] gekomen G1247 [G5683] om gediend te worden G235 , maar G1247 [G5658] om te dienen G2532 , en G846 Zijn G5590 ziel G1325 [G5629] te geven G3083 [tot] een rantsoen G473 voor G4183 velen.

Galatians 5:13-15

  13 G1063 Want G5210 gij G1909 zijt tot G1657 vrijheid G2564 [G5681] geroepen G80 , broeders G3440 , alleenlijk G1657 [gebruikt] de vrijheid G3361 niet G1519 tot G874 een oorzaak G4561 voor het vlees G235 ; maar G1398 [G5720] dient G240 elkander G1223 door G26 de liefde.
  14 G1063 Want G3956 de gehele G3551 wet G1722 wordt in G1520 een G3056 woord G4137 [G5743] vervuld G1722 , [namelijk] in G4675 dit: Gij zult uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G5613 , gelijk G1438 uzelven.
  15 G1161 Maar G1487 indien G240 gij elkander G1143 [G5719] bijt G2532 en G2719 [G5719] vereet G991 [G5720] , ziet toe G5259 , dat gij van G240 elkander G3361 niet G355 [G5686] verteerd wordt.

Hebrews 13:16

  16 G1161 En G1950 [G5737] vergeet G2140 de weldadigheid G2532 en G2842 de mededeelzaamheid G3361 niet G1063 ; want G5108 aan zodanige G2378 offeranden G2316 heeft God G2100 [G5743] een welbehagen.

Luke 21:1-4

  1 G1161 En G308 [G5660] opziende G1492 [G5627] , zag Hij G4145 de rijken G846 hun G1435 gaven G1519 in G1049 de schatkist G906 [G5723] werpen.
  2 G1161 En G1492 [G5627] Hij zag G2532 ook G5100 een zekere G3998 arme G5503 weduwe G1417 twee G3016 kleine G1563 [penningen] daarin G906 [G5723] werpen.
  3 G2532 En G2036 [G5627] Hij zeide G230 : Waarlijk G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G3778 deze G4434 arme G5503 weduwe G4119 meer dan G3956 allen G906 [G5627] heeft ingeworpen.
  4 G1063 Want G3778 die G537 allen G1537 hebben van G846 hun G4052 [G5723] overvloed G906 [G5627] geworpen G1519 tot G1435 de gaven G2316 Gods G1161 ; maar G3778 deze G1537 heeft van G846 haar G5303 gebrek G537 , al G979 den leeftocht G3739 , dien G2192 [G5707] zij had G906 [G5627] , [daarin] geworpen.

John 13:4-5

  4 G1453 [G5743] Stond op G1537 van G1173 het avondmaal G2532 , en G5087 H legde G846 [Zijn G2440 ] klederen G5087 [G5719] af G2532 , en G2983 [G5631] nemende G3012 een linnen doek G1241 [G5656] , omgordde G1438 Zichzelven.
  5 G1534 Daarna G906 [G5719] goot Hij G5204 water G1519 in G3537 het bekken G2532 , en G756 [G5662] begon G4228 de voeten G3101 der discipelen G3538 [G5721] te wassen G2532 , en G1591 [G5721] af te drogen G3012 met den linnen doek G3739 , waarmede G1241 G2258 Hij omgord G2258 [G5713] was.

John 13:1-13

  1 G1161 En G4253 voor G1859 het feest G3957 van het pascha G2424 , Jezus G1492 [G5761] wetende G3754 , dat G846 Zijn G5610 ure G2064 [G5754] gekomen was G2443 , dat G1537 Hij uit G5127 deze G2889 wereld G3327 [G5632] zou overgaan G4314 tot G3962 den Vader G2398 , alzo Hij de Zijnen G3588 , die G1722 in G2889 de wereld G25 [G5660] waren, liefgehad had G846 , zo heeft Hij hen G25 [G5656] liefgehad G1519 tot G5056 het einde.
  2 G2532 En G1173 als het avondmaal G1096 [G5637] gedaan was G2235 , toen nu G1228 de duivel G1519 in G2588 het hart G2455 van Judas G4613 , Simons G2469 [zoon], Iskariot G906 [G5761] , gegeven had G2443 , dat G846 hij Hem G3860 [G5632] verraden zou],
  3 G2424 Jezus G1492 [G5761] , wetende G3754 , dat G3962 de Vader G846 Hem G3956 alle dingen G1519 in G5495 de handen G1325 [G5758] gegeven had G2532 , en G3754 dat G575 Hij van G2316 God G1831 [G5627] uitgegaan was G2532 , en G4314 tot G2316 God G5217 [G5719] heenging,
  4 G1453 [G5743] Stond op G1537 van G1173 het avondmaal G2532 , en G5087 H legde G846 [Zijn G2440 ] klederen G5087 [G5719] af G2532 , en G2983 [G5631] nemende G3012 een linnen doek G1241 [G5656] , omgordde G1438 Zichzelven.
  5 G1534 Daarna G906 [G5719] goot Hij G5204 water G1519 in G3537 het bekken G2532 , en G756 [G5662] begon G4228 de voeten G3101 der discipelen G3538 [G5721] te wassen G2532 , en G1591 [G5721] af te drogen G3012 met den linnen doek G3739 , waarmede G1241 G2258 Hij omgord G2258 [G5713] was.
  6 G3767 Hij dan G2064 [G5736] kwam G4314 tot G4613 Simon G4074 Petrus G2532 ; en G1565 die G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G4771 , zult Gij G3450 mij G4228 de voeten G3538 [G5719] wassen?
  7 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G3739 : Wat G1473 Ik G4160 [G5719] doe G1492 [G5758] , weet G4771 gij G737 nu G3756 niet G1161 , maar G3326 gij zult het na G5023 dezen G1097 [G5695] verstaan.
  8 G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G3538 H : Gij zult G3450 mijn G4228 voeten G3364 niet G3538 [G5661] wassen G1519 in G165 der eeuwigheid G2424 ! Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G1437 : Indien G4571 Ik u G3361 niet G3538 [G5661] wasse G2192 [G5719] , gij hebt G3756 geen G3313 deel G3326 met G1700 Mij.
  9 G4613 Simon G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G3361 , niet G3440 alleen G3450 mijn G4228 voeten G235 , maar G2532 ook G5495 de handen G2532 en G2776 het hoofd.
  10 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G3068 [G5772] : Die gewassen is G2192 [G5719] , heeft G3756 niet G5532 van node G2228 , dan G4228 de voeten G3538 [G5670] te wassen G235 , maar G2076 [G5748] is G3650 geheel G2513 rein G2532 . En G5210 gijlieden G2075 [G5748] zijt G2513 rein G235 , doch G3780 niet G3956 allen.
  11 G1063 Want G1492 [G5715] Hij wist G3588 , wie G846 Hem G3860 [G5723] verraden zou G5124 G1223 ; daarom G2036 [G5627] zeide Hij G2075 [G5748] : Gij zijt G3780 niet G3956 allen G2513 rein.
  12 G3753 Als G3767 Hij dan G846 hun G4228 voeten G3538 [G5656] gewassen G2532 , en G846 Zijn G2440 klederen G2983 [G5627] genomen had G377 H , zat Hij G3825 wederom G377 [G5631] aan G2036 [G5627] , en zeide G846 tot hen G1097 [G5719] : Verstaat gij G5101 , wat G5213 Ik ulieden G4160 [G5758] gedaan heb?
  13 G5210 Gij G5455 [G5719] heet G3165 Mij G1320 Meester G2532 en G2962 Heere G2532 ; en G3004 [G5719] gij zegt G2573 wel G1063 , want G1510 [G5748] Ik ben het.

Romans 12:6-7

  6 G2192 [G5723] Hebbende G1161 nu G1313 verscheidene G5486 gaven G2596 , naar G5485 de genade G2254 , die ons G1325 [G5685] gegeven is,
  7 G1535 [Zo] [laat] [ons] [die] [gaven] [besteden], hetzij G4394 profetie G2596 , naar G356 de mate G4102 des geloofs G1535 ; hetzij G1248 bediening G1722 , in G1248 het bedienen G1535 ; hetzij G1321 [G5723] die leert G1722 , in G1319 het leren;

1 Timothy 3:13

  13 G1063 Want G2573 die wel G1247 [G5660] gediend hebben G4046 [G5731] , verkrijgen G1438 zichzelven G2570 een goeden G898 opgang G2532 , en G4183 vele G3954 vrijmoedigheid G1722 in G4102 het geloof G3588 , hetwelk G1722 is in G5547 Christus G2424 Jezus.

Luke 22:25-27

  25 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G935 : De koningen G1484 der volken G2961 [G5719] heersen over G846 hen G2532 ; en G1850 H die macht over G846 hen G1850 [G5723] hebben G2110 , worden weldadige G2564 [G5743] [heren] genaamd.
  26 G1161 Doch G5210 gij G3756 niet G3779 alzo G235 ; maar G3187 de meeste G1722 onder G5213 u G1096 [G5634] , die zij G5613 gelijk G3501 de minste G2532 , en G2233 [G5740] die voorganger is G5613 , als G1247 [G5723] een die dient.
  27 G1063 Want G5101 wie G3187 is meerder G345 [G5740] , die aanzit G2228 , of G1247 [G5723] die dient G3780 ? Is het niet G345 [G5740] die aanzit G1161 ? Maar G1473 Ik G1510 [G5748] ben G1722 in G3319 het midden G5216 van u G5613 , als G1247 [G5723] een die dient.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Proverbs 31:8-9

  8 H6605 [H8798] Open H6310 uw mond H483 voor den stomme H1779 , voor de rechtzaak H1121 van allen H2475 , die omkomen zouden.
  9 H6605 [H8798] Open H6310 uw mond H8199 [H8798] ; oordeel H6664 gerechtelijk H1777 H0 , en doe H6041 den verdrukte H34 en nooddruftige H1777 [H8798] recht.

Ephesians 2:10

  10 G1063 Want G2070 [G5748] wij zijn G4161 Zijn maaksel G2936 [G5685] , geschapen G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G1909 tot G18 goede G2041 werken G3739 , welke G2316 God G4282 [G5656] voorbereid heeft G2443 , opdat G1722 wij in G846 dezelve G4043 [G5661] zouden wandelen.

Philippians 2:1-4:23

  1 G1487 Indien G3767 er dan G5100 enige G3874 vertroosting G1722 is in G5547 Christus G1487 , indien G5100 er enige G3890 troost G26 is der liefde G1487 , indien G5100 er enige G2842 gemeenschap G4151 is des Geestes G1487 , indien G5100 er enige G4698 innerlijke bewegingen G2532 en G3628 ontfermingen zijn;
  2 G4137 [G5657] Zo vervult G3450 mijn G5479 blijdschap G2443 , dat G846 G5426 [G5725] gij moogt eensgezind zijn G846 , dezelfde G26 liefde G2192 [G5723] hebbende G4861 , van een gemoed G1520 [en] van een G5426 [G5723] gevoelen zijnde.
  3 G3367 [Doet] geen ding G2596 door G2052 twisting G2228 of G2754 ijdele eer G235 , maar G5012 door ootmoedigheid G2233 [G5740] achte G240 de een den ander G5242 [G5723] uitnemender G1438 dan zichzelven.
  4 G1538 Een iegelijk G4648 [G5720] zie G3361 niet G1438 op het zijne G235 , maar G1538 een iegelijk G2532 [zie] ook G3588 op hetgeen G2087 der anderen is.
  5 G1063 Want G5124 dat G5426 [G5744] gevoelen zij G1722 in G5213 u G3739 , hetwelk G2532 ook G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus was;
  6 G3739 Die G1722 in G3444 de gestaltenis G2316 Gods G5225 [G5723] zijnde G3756 , geen G725 roof G2233 [G5662] geacht heeft G2316 Gode G2470 even gelijk G1511 [G5750] te zijn;
  7 G235 Maar G1438 heeft Zichzelven G2758 [G5656] vernietigd G3444 , de gestaltenis G1401 eens dienstknechts G2983 [G5631] aangenomen hebbende G444 , en is den mensen G1722 G3667 gelijk G1096 [G5637] geworden;
  8 G2532 En G4976 in gedaante G2147 [G5685] gevonden G5613 als G444 een mens G1438 , heeft Hij Zichzelven G5013 [G5656] vernederd G5255 , gehoorzaam G1096 [G5637] geworden zijnde G3360 tot G2288 den dood G1161 , ja G2288 , den dood G4716 des kruises.
  9 G1352 Daarom G846 heeft Hem G2532 ook G2316 God G5251 [G5656] uitermate verhoogd G2532 , en G846 heeft Hem G3686 een Naam G5483 [G5662] gegeven G3588 , welke G5228 boven G3956 allen G3686 naam is;
  10 G2443 Opdat G1722 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G2578 [G5661] zich zou buigen G3956 alle G1119 knie G2032 dergenen, die in den hemel G2532 , en G1919 die op de aarde G2532 , en G2709 die onder de aarde zijn.
  11 G2532 En G3956 alle G1100 tong G1843 [G5672] zou belijden G3754 , dat G2424 Jezus G5547 Christus G2962 de Heere G1519 zij, tot G1391 heerlijkheid G2316 Gods G3962 des Vaders.
  12 G5620 Alzo dan G3450 , mijn G27 geliefden G2531 , gelijk G3842 gij te allen tijd G5219 [G5656] gehoorzaam geweest zijt G3361 , niet G5613 als G1722 in G3450 mijn G3952 tegenwoordigheid G3440 alleen G235 , maar G4183 G3123 veelmeer G3568 nu G1722 in G3450 mijn G666 afwezen G2716 [G5737] , werkt G1438 uws zelfs G4991 zaligheid G3326 met G5401 vreze G2532 en G5156 beven:
  13 G1063 Want G2076 [G5748] het is G2316 God G3588 , Die G1722 in G5213 u G1754 [G5723] werkt G2532 beide G2309 [G5721] het willen G2532 en G1754 [G5721] het werken G5228 , naar G2107 [Zijn] welbehagen.
  14 G4160 [G5720] Doet G3956 alle dingen G5565 zonder G1112 murmureren G2532 en G1261 tegenspreken;
  15 G2443 Opdat G273 gij moogt onberispelijk G2532 en G185 oprecht G1096 [G5638] zijn G5043 , kinderen G2316 Gods G298 zijnde, onstraffelijk G1722 in G3319 het midden G4646 van een krom G2532 en G1294 [G5772] verdraaid G1074 geslacht G1722 , onder G3739 welke G5316 [G5743] gij schijnt G5613 als G5458 lichten G1722 in G2889 de wereld;
  16 G1907 [G5723] Voorhoudende G3056 het woord G2222 des levens G1698 , mij G1519 tot G2745 een roem G1519 tegen G2250 den dag G5547 van Christus G3754 , dat G3756 ik niet G1519 G2756 tevergeefs G5143 [G5627] heb gelopen G3761 , noch G1519 G2756 tevergeefs G2872 [G5656] gearbeid.
  17 G235 Ja G1499 , indien G2532 ik ook G4689 [G5743] tot een drankoffer geofferd worde G1909 over G2378 de offerande G2532 en G3009 bediening G5216 uws G4102 geloofs G5463 [G5719] , zo verblijde ik mij G2532 , en G4796 [G5719] verblijde mij G5213 met u G3956 allen.
  18 G1161 En G846 om datzelfde G5463 [G5720] verblijdt G5210 gij G2532 u ook G2532 , en G4796 [G5720] verblijdt ook ulieden met G3427 mij.
  19 G1161 En G1679 [G5719] ik hoop G1722 in G2962 den Heere G2424 Jezus G5095 Timotheus G5030 haast G5213 tot u G3992 [G5658] te zenden G2443 , opdat G2504 ik ook G2174 [G5725] welgemoed moge zijn G5216 , als ik uw G4012 zaken G1097 [G5631] zal verstaan hebben.
  20 G1063 Want G2192 [G5719] ik heb G3762 niemand G2473 , die even alzo gemoed is G3748 , dewelke G1104 oprechtelijk G5216 uw G4012 zaken G3309 [G5692] zal bezorgen.
  21 G1063 Want G2212 [G5719] zij zoeken G3956 allen G1438 het hunne G3756 , niet G3588 hetgeen G5547 van Christus G2424 Jezus is.
  22 G1161 En G1097 [G5719] gij weet G846 zijn G1382 beproeving G3754 , dat G5613 hij, als G5043 een kind G3962 [zijn] vader G4862 , met G1698 mij G1398 [G5656] gediend heeft G1519 in G2098 het Evangelie.
  23 G1679 [G5719] Ik hoop G3767 dan G3303 wel G5126 dezen G1824 van stonde aan G3992 [G5658] te zenden G302 , zo G5613 [haast] als G4012 ik in G1691 mijn G542 G872 [G5632] zaken zal voorzien hebben;
  24 G1161 Doch G3982 [G5754] ik vertrouw G1722 in G2962 den Heere G3754 , dat G2532 ik ook G846 zelf G5030 haast G2064 [G5695] [tot] [u] komen zal.
  25 G1161 Maar G316 ik heb nodig G2233 [G5662] geacht G4314 tot G5209 u G3992 [G5658] te zenden G1891 Epafroditus G3450 , mijn G80 broeder G2532 , en G4904 medearbeider G2532 en G4961 medestrijder G1161 , en G5216 uw G652 afgezondene G2532 , en G3011 bedienaar G3450 mijner G5532 nooddruft;
  26 G1894 Dewijl G1971 [G5723] hij zeer begerig G2258 [G5713] was G5209 naar u G3956 allen G2532 , en G85 [G5723] zeer beangst was G1360 , omdat G191 [G5656] gij gehoord hadt G3754 , dat G770 [G5656] hij krank was.
  27 G1063 En G2532 hij is ook G770 [G5656] krank geweest G3897 tot nabij G2288 den dood G235 ; maar G2316 God G846 heeft Zich zijner G1653 [G5656] ontfermd G1161 ; en G3756 niet G3440 alleen G846 zijner G235 , maar G2532 ook G1691 mijner G2443 , opdat G3361 ik niet G3077 droefheid G1909 op G3077 droefheid G2192 [G5632] zou hebben.
  28 G3767 Zo heb ik dan G846 hem G4708 te spoediger G3992 [G5656] gezonden G2443 , opdat G846 gij, hem G1492 [G5631] ziende G3825 , wederom G5463 [G5647] u zoudt verblijden G2504 , en ik G253 te min zou droevig G5600 [G5753] zijn.
  29 G4327 [G5737] Ontvangt G846 hem G3767 dan G1722 in G2962 den Heere G3326 , met G3956 alle G5479 blijdschap G2532 , en G2192 [G5720] houdt G5108 dezulken G1784 in waarde.
  30 G3754 Want G1223 om G2041 het werk G5547 van Christus G3360 was hij tot nabij G2288 den dood G1448 [G5656] gekomen G5590 , [zijn] leven G3851 [G5666] niet achtende G2443 , opdat G5303 hij het gebrek G5216 uwer G3009 bediening G4314 aan G3165 mij G378 [G5661] vervullen zou.

Philippians 3:1-4:23

  1 G3063 Voorts G3450 , mijn G80 broeders G5463 [G5720] , verblijdt u G1722 in G2962 den Heere G846 . Dezelfde dingen G5213 aan u G1125 [G5721] te schrijven G3303 , G1698 is mij G3756 niet G3636 verdrietig G1161 , en G5213 het is u G804 zeker.
  2 G991 [G5720] Ziet G2965 op de honden G991 [G5720] , ziet G2556 op de kwade G2040 arbeiders G991 [G5720] , ziet G2699 op de versnijding.
  3 G1063 Want G2249 wij G2070 [G5748] zijn G4061 de besnijding G3588 , wij, die G2316 God G4151 in den Geest G3000 [G5723] dienen G2532 , en G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G2744 [G5740] roemen G2532 , en G3756 niet G1722 in G4561 het vlees G3982 [G5756] betrouwen.
  4 G2539 Hoewel G1473 ik G2192 [G5723] heb G2532 , dat ik ook G1722 in G4561 het vlees G4006 betrouwen G1536 mocht; indien iemand G243 anders G1380 [G5719] meent G3982 [G5755] te betrouwen G1722 in G4561 het vlees G1473 , ik G3123 nog meer.
  5 G4061 Besneden G3637 ten achtsten G1537 dage, uit G1085 het geslacht G2474 van Israel G5443 , van den stam G958 van Benjamin G1445 , een Hebreer G1537 uit G1445 de Hebreen G2596 , naar G3551 de wet G5330 een Farizeer;
  6 G2596 Naar G2205 den ijver G1377 [G5723] een vervolger G1577 der Gemeente G2596 ; naar G1343 de rechtvaardigheid G3588 , die G1722 in G3551 de wet G1096 [G5637] is, zijnde G273 onberispelijk.
  7 G235 Maar G3748 hetgeen G3427 mij G2771 gewin G2258 [G5713] was G5023 , dat G1223 heb ik om G5547 Christus' G2209 wil schade G2233 [G5766] geacht.
  8 G235 Ja G3304 , gewisselijk G2233 [G5736] , ik acht G2532 ook G3956 alle dingen G2209 schade G1511 [G5750] te zijn G1223 , om G5242 [G5723] de uitnemendheid G1108 der kennis G5547 van Christus G2424 Jezus G3450 , mijn G2962 Heere G1223 ; om G3739 Wiens G3956 wil ik al die dingen G2210 [G5681] schade gerekend heb G2532 , en G2233 [G5736] acht G4657 die drek G1511 [G5750] te zijn G2443 , opdat G5547 ik Christus G2770 [G5661] moge gewinnen.
  9 G2532 En G1722 in G846 Hem G2147 [G5686] gevonden worde G3361 , niet G2192 [G5723] hebbende G1699 mijn G1343 rechtvaardigheid G3588 , die G1537 uit G3551 de wet G235 is, maar G3588 die G1223 door G4102 het geloof G5547 van Christus G1343 is, [namelijk] de rechtvaardigheid G3588 , die G1537 uit G2316 God G1909 is door G4102 het geloof;
  10 G846 Opdat ik Hem G1097 [G5629] kenne G2532 , en G1411 de kracht G846 Zijner G386 opstanding G2532 , en G2842 de gemeenschap G846 Zijns G3804 lijdens G846 , Zijn G2288 dood G4833 [G5746] gelijkvormig wordende;
  11 G1513 Of G4458 ik enigszins G2658 [G5661] moge komen G1519 tot G1815 de wederopstanding G3498 der doden.
  12 G3756 Niet G3754 dat G2235 ik het alrede G2983 [G5627] gekregen heb G2228 , of G2235 alrede G5048 [G5769] volmaakt ben G1161 ; maar G1377 [G5719] ik jaag er naar G1499 , of G2532 ik het ook G2638 [G5632] grijpen mocht G1909 G3739 , waartoe G5259 ik van G5547 Christus G2424 Jezus G2532 ook G2638 [G5681] gegrepen ben.
  13 G80 Broeders G1473 , ik G3049 [G5736] acht G3756 niet G1683 , dat ik zelf G2638 [G5760] het gegrepen heb.
  14 G1161 Maar G1520 een ding G1950 [G5740] [doe] [ik], vergetende G3303 , hetgeen G3694 achter G1161 is, en G1901 [G5740] strekkende mij G1715 tot hetgeen voor G1377 [G5719] is, jaag ik G2596 naar G4649 het wit G1909 , tot G1017 den prijs G2821 der roeping G2316 Gods G507 , die van boven G1722 is in G5547 Christus G2424 Jezus.
  15 G3745 Zovelen G3767 dan G5046 als wij volmaakt G5124 zijn, laat ons dit G5426 [G5725] gevoelen G2532 ; en G1487 indien G5100 gij iets G2088 anderszins G5426 [G5719] gevoelt G2532 , ook G5124 dat G5213 zal u G2316 God G601 [G5692] openbaren.
  16 G4133 Doch G3739 , daar G1519 wij toe G5348 [G5656] gekomen zijn G846 , laat ons [daarin] naar denzelfden G2583 regel G4748 [G5721] wandelen G846 , laat ons hetzelfde G5426 [G5721] gevoelen.
  17 G1096 [G5737] Weest G3450 mede mijn G4831 navolgers G80 , broeders G2532 , en G4648 [G5720] merkt op G3779 degenen, die alzo G4043 [G5723] wandelen G2531 , gelijk G2248 gij ons G5179 tot een voorbeeld G2192 [G5719] hebt.
  18 G1063 Want G4183 velen G4043 [G5719] wandelen G3739 [anders]; van dewelken G5213 ik u G4178 dikmaals G3004 [G5707] gezegd heb G1161 , en G3568 nu G2532 ook G2799 [G5723] wenende G3004 [G5719] zeg G2190 , dat zij vijanden G4716 des kruises G5547 van Christus zijn;
  19 G3739 Welker G5056 einde G684 is het verderf G3739 , welker G2316 God G2836 is de buik G2532 , en G1391 [welker] heerlijkheid G1722 is in G846 hun G152 schande G3588 , dewelken G1919 aardse dingen G5426 [G5723] bedenken.
  20 G1063 Maar G2257 onze G4175 wandel G5225 [G5719] is G1722 in G3772 de hemelen G1537 G3739 , waaruit G2532 wij ook G4990 den Zaligmaker G553 [G5736] verwachten G2962 , [namelijk] den Heere G2424 Jezus G5547 Christus;
  21 G3739 Die G2257 ons G5014 vernederd G4983 lichaam G3345 [G5692] veranderen zal G1519 , opdat G4832 hetzelve gelijkvormig G1096 [G5635] worde G846 aan Zijn G1391 heerlijk G4983 lichaam G2596 , naar G1753 de werking G846 , waardoor Hij G2532 ook G3956 alle dingen G1438 Zichzelven G1410 [G5738] kan G5293 [G5658] onderwerpen.

Philippians 4:1-23

  1 G5620 Zo dan G3450 , mijn G27 geliefde G2532 en G1973 zeer gewenste G80 broeders G3450 , mijn G5479 blijdschap G2532 en G4735 kroon G4739 [G5720] , staat G3779 alzo G1722 in G2962 den Heere G27 , geliefden!
  2 G3870 [G5719] Ik vermaan G2136 Euodia G2532 , en G3870 [G5719] ik vermaan G4941 Syntyche G846 , dat zij eensgezind G5426 [G5721] zijn G1722 in G2962 den Heere.
  3 G2532 En G2065 [G5719] ik bid G2532 ook G4571 u G1103 , gij [mijn] oprechte G4805 metgezel G4815 H , wees G846 dezen G4815 [G5732] [vrouwen] behulpzaam G3748 , die G3427 met mij G4866 [G5656] gestreden hebben G1722 in G2098 het Evangelie G2532 , ook G3326 met G2815 Clemens G2532 , en G3062 de andere G3450 mijn G4904 medearbeiders G3739 , welker G3686 namen G1722 zijn in G976 het boek G2222 des levens.
  4 G5463 [G5720] Verblijdt u G1722 in G2962 den Heere G3842 te allen tijd G3825 ; wederom G2046 [G5692] zeg ik G5463 [G5720] : Verblijdt u.
  5 G5216 Uw G1933 bescheidenheid G3956 zij allen G444 mensen G1097 [G5682] bekend G2962 . De Heere G1451 is nabij.
  6 G3309 H Weest G3367 in geen ding G3309 [G5720] bezorgd G235 ; maar G1107 H laat G5216 uw G155 begeerten G1722 in G3956 alles G4335 , door bidden G2532 en G1162 smeken G3326 , met G2169 dankzegging G1107 [G5744] bekend worden G4314 bij G2316 God;
  7 G2532 En G1515 de vrede G2316 Gods G3588 , die G3956 alle G3563 verstand G5242 [G5723] te boven gaat G5216 , zal uw G2588 harten G2532 en G5216 uw G3540 zinnen G5432 [G5692] bewaren G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus.
  8 G3063 Voorts G80 , broeders G3745 , al wat G227 waarachtig G2076 [G5748] is G3745 , al wat G4586 eerlijk G3745 is, al wat G1342 rechtvaardig G3745 is, al wat G53 rein G3745 is, al wat G4375 liefelijk G3745 is, al wat G2163 wel luidt G1536 , zo er enige G703 deugd G2532 is, en G1536 zo er enige G1868 lof G3049 [G5737] is, bedenkt G5023 datzelve;
  9 G5023 G3739 Hetgeen G2532 gij ook G3129 [G5627] geleerd G2532 , en G3880 [G5627] ontvangen G2532 , en G191 [G5656] gehoord G2532 , en G1722 in G1698 mij G1492 [G5627] gezien hebt G4238 [G5719] , doet G2532 dat; en G2316 de God G1515 des vredes G3326 zal met G5216 u G2071 [G5704] zijn.
  10 G1161 En G3171 ik ben grotelijks G5463 [G5644] verblijd geweest G1722 in G2962 den Heere G3754 , dat G2235 gij nu G4218 eenmaal G330 [G5627] wederom verwakkerd zijt G5228 om aan G1700 mij G5426 [G5721] te gedenken G1909 G3739 ; waaraan G2532 gij ook G5426 [G5707] gedacht hebt G1161 , maar G170 [G5711] gij hebt de gelegenheid niet gehad.
  11 G3756 Niet G3004 [G5719] dat ik [dit] zeg G3754 G2596 vanwege G5304 gebrek G1063 ; want G1473 ik G3129 [G5627] heb geleerd G842 vergenoegd G1511 [G5750] te zijn G1722 in G3739 hetgeen G1510 [G5748] ik ben.
  12 G1161 En G1492 [G5758] ik weet G5013 [G5745] vernederd te worden G1492 [G5758] , ik weet G2532 ook G4052 [G5721] overvloed te hebben G1722 G3956 ; alleszins G2532 en G1722 in G3956 alles G3453 [G5769] ben ik onderwezen G2532 , beide G5526 [G5745] verzadigd te zijn G2532 en G3983 [G5721] honger te lijden G2532 , beide G4052 [G5721] overvloed te hebben G2532 en G5302 [G5745] gebrek te lijden.
  13 G2480 [G5719] Ik vermag G3956 alle dingen G1722 door G5547 Christus G3588 , Die G3165 mij G1743 [G5723] kracht geeft.
  14 G4133 Nochtans G2573 hebt gij wel G4160 [G5656] gedaan G3450 , dat gij met mijn G2347 verdrukking G4790 [G5660] gemeenschap gehad hebt.
  15 G1161 En G2532 ook G5210 gij G5374 , Filippensen G1492 [G5758] , weet G3754 , dat G1722 in G746 het begin G2098 des Evangelies G3753 , toen G575 ik van G3109 Macedonie G1831 [G5627] vertrokken ben G3762 , geen G1577 Gemeente G3427 mij G2841 [G5656] [iets] medegedeeld heeft G1519 tot G3056 rekening G1394 van uitgaaf G2532 en G3028 ontvangst G1508 , dan G5210 gij G3441 alleen.
  16 G3754 Want G2532 ook G1722 in G2332 Thessalonica G3427 hebt gij mij G2532 , G530 eenmaal G2532 en G1364 andermaal G3992 [G5656] gezonden G1519 , tot G5532 nooddruft.
  17 G3756 Niet G3754 dat G1390 ik de gave G1934 [G5719] zoek G235 , maar G1934 [G5719] ik zoek G2590 de vrucht G4121 [G5723] , die overvloedig is G1519 tot G5216 uw G3056 rekening.
  18 G1161 Maar G3956 ik heb alles G568 [G5719] ontvangen G2532 , en G4052 [G5719] ik heb overvloed G4137 [G5769] ; ik ben vervuld geworden G3844 , als ik van G1891 Epafroditus G1209 [G5666] ontvangen heb G3844 , dat van G5216 u G2175 [gezonden] [was], [als] een welriekende G3744 reuk G1184 , een aangename G2378 offerande G2316 , Gode G2101 welbehagelijk.
  19 G1161 Doch G3450 mijn G2316 God G2596 zal naar G846 Zijn G4149 rijkdom G4137 [G5692] vervullen G3956 al G5216 uw G5532 nooddruft G1722 , in G1391 heerlijkheid G1722 , door G5547 Christus G2424 Jezus.
  20 G2257 Onzen G2316 God G1161 nu G2532 en G3962 Vader G1391 zij de heerlijkheid G1519 in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.
  21 G782 [G5663] Groet G3956 alle G40 heiligen G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G5209 ; U G782 [G5736] groeten G80 de broeders G4862 , die met G1698 mij zijn.
  22 G3956 Al G40 de heiligen G782 [G5736] groeten G5209 u G1161 , en G3122 meest G1537 die van G3614 het huis G2541 des keizers zijn.
  23 G5485 De genade G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3326 zij met G5216 u G3956 allen G281 . Amen G1125 [G5648] . {\super G{\super G[Geschreven G4314 aan G5374 de Philippenzen G575 vanuit G4516 Rome G1223 door bemiddeling van G1891 Epafroditus.]}}

Romans 12:9-13

  9 G26 De liefde G505 zij ongeveinsd G655 [G5723] . Hebt een afkeer G4190 van het boze G2853 H , en hangt G18 het goede G2853 [G5746] aan.
  10 G5387 H Hebt G1519 G240 elkander G5387 hartelijk lief G5360 met broederlijke liefde G5092 ; met eer G240 de een den ander G4285 [G5740] voorgaande.
  11 G3361 Zijt niet G3636 traag G4710 in het benaarstigen G2204 [G5723] . Zijt vurig G4151 van geest G1398 [G5723] . Dient G2962 den Heere.
  12 G5463 [G5723] Verblijdt u G1680 in de hoop G5278 [G5723] . Zijt geduldig G2347 in de verdrukking G4342 [G5723] . Volhardt G4335 in het gebed.
  13 G2841 [G5723] Deelt mede G5532 tot de behoeften G40 der heiligen G1377 [G5723] . Tracht naar G5381 herbergzaamheid.

Galatians 6:9

  9 G1161 Doch G1573 H laat ons G2570 , goed G4160 [G5723] doende G3361 , niet G1573 [G5725] vertragen G1063 ; want G2398 te zijner G2540 tijd G2325 [G5692] zullen wij maaien G3361 , zo wij niet G1590 [G5746] verslappen.

2 Chronicles 15:7

  7 H2388 H0 Daarom weest H859 gij H2388 [H8798] sterk H3027 , en laat uw handen H408 niet H7503 [H8799] verslappen H3588 ; want H3426 er is H7939 loon H6468 naar uw werk.

Luke 6:27-45

  27 G235 Maar G3004 [G5719] Ik zeg G5213 ulieden G3588 , die G191 [G5723] [dit] hoort G25 H : Hebt G5216 uw G2190 vijanden G25 [G5720] lief G4160 [G5720] ; doet G2573 wel G3588 dengenen, die G5209 u G3404 [G5723] haten.
  28 G2127 [G5720] Zegent G5213 degenen, die u G2672 [G5740] vervloeken G2532 , en G4336 [G5737] bidt G5228 voor G5209 degenen, die u G1908 [G5723] geweld doen.
  29 G4571 Dengene, die u G1909 aan G4600 de wang G5180 [G5723] slaat G3930 [G5720] , biedt G2532 ook G243 de andere G2532 ; en G575 dengene G4675 , die u G2440 den mantel G142 [G5723] neemt G2967 [G5661] , verhindert G2532 ook G5509 den rok G3361 niet [te] [nemen].
  30 G1161 Maar G1325 [G5720] geeft G3956 een iegelijk G4571 , die van u G154 [G5723] begeert G2532 ; en G575 van G4674 dengene, die het uwe G142 [G5723] neemt G523 H , eist G3361 niet G523 [G5720] weder.
  31 G2532 En G2531 gelijk G2309 [G5719] gij wilt G2443 , dat G5213 u G444 de mensen G4160 [G5725] doen zullen G4160 [G5720] , doet G5210 gij G846 hun G2532 ook G3668 desgelijks.
  32 G2532 En G1487 indien G25 [G5719] gij liefhebt G5209 , die u G25 [G5723] liefhebben G4169 , wat G5485 dank G2076 [G5748] hebt G5213 gij G1063 ? Want G2532 ook G268 de zondaars G25 [G5723] hebben lief G846 degenen, die hen G25 [G5719] liefhebben.
  33 G2532 En G1437 indien G15 [G5725] gij goed doet G5209 dengenen, die u G15 [G5723] goed doen G4169 , wat G5485 dank G2076 [G5748] hebt G5213 gij G1063 ? Want G2532 ook G268 de zondaars G4160 [G5719] doen G846 hetzelfde.
  34 G2532 En G1437 indien G1155 [G5725] gij leent G3844 dengenen G3739 , van welke G1679 G1679 [G5719] gij hoopt G618 [G5629] weder te ontvangen G4169 , wat G5485 dank G2076 [G5748] hebt G5213 gij G1063 ? Want G2532 ook G268 de zondaars G1155 [G5719] lenen G268 den zondaren G2443 , opdat G2470 zij evengelijk G618 [G5632] weder mogen ontvangen.
  35 G4133 Maar G25 H hebt G5216 uw G2190 vijanden G25 [G5720] lief G2532 , en G15 [G5720] doet goed G2532 , en G1155 [G5720] leent G3367 , zonder iets G560 [G5723] weder te hopen G2532 ; en G5216 uw G3408 loon G4183 zal groot G2071 [G5704] zijn G2532 , en G5207 gij zult kinderen G5310 des Allerhoogsten G2071 [G5704] zijn G3754 ; want G846 Hij G2076 [G5748] is G5543 goedertieren G1909 over G884 de ondankbaren G2532 en G4190 bozen.
  36 G1096 [G5737] Weest G3767 dan G3629 barmhartig G2531 , gelijk G2532 ook G5216 uw G3962 Vader G3629 barmhartig G2076 [G5748] is.
  37 G2532 En G2919 [G5720] oordeelt G3361 niet G2532 , en G3364 gij zult niet G2919 [G5686] geoordeeld worden G2613 [G5720] ; verdoemt G3361 niet G2532 , en G3364 gij zult niet G2613 [G5686] verdoemd worden G630 [G5720] ; laat los G2532 , en G630 [G5701] gij zult losgelaten worden.
  38 G1325 [G5720] Geeft G2532 , en G5213 u G1325 [G5701] zal gegeven worden G2570 ; een goede G4085 [G5772] , neergedrukte G2532 , en G4531 [G5772] geschudde G2532 en G5240 [G5746] overlopende G3358 maat G1519 zal men in G5216 uw G2859 schoot G1325 [G5692] geven G1063 ; want G846 met dezelfde G3358 maat G3739 , waarmede G3354 [G5719] gijlieden meet G5213 , zal ulieden G488 [G5701] wedergemeten worden.
  39 G1161 En G2036 [G5627] Hij zeide G846 tot hen G3850 een gelijkenis G1410 [G5736] : Kan G3385 ook wel G5185 een blinde G5185 een blinde G3594 [G5721] op den weg leiden G3780 ? Zullen zij niet G297 beiden G1519 in G999 de gracht G4098 [G5699] vallen?
  40 G3101 De discipel G2076 [G5748] is G3756 niet G5228 boven G846 zijn G1320 meester G1161 ; maar G3956 een iegelijk G2675 [G5772] volmaakt G2071 [G5704] [discipel] zal zijn G5613 gelijk G846 zijn G1320 meester.
  41 G1161 En G5101 wat G991 [G5719] ziet gij G2595 den splinter G1722 , die in G4675 uws G80 broeders G3788 oog G1161 is, en G1385 den balk G1722 , die in G2398 uw eigen G3788 oog G2657 [G5719] is, merkt gij G3756 niet?

Luke 6:43-45

  43 G1063 Want G2076 [G5748] het is G3756 geen G2570 goede G1186 boom G4550 , die kwade G2590 vrucht G4160 [G5723] voortbrengt G3761 , en geen G4550 kwade G1186 boom G2570 , die goede G2590 vrucht G4160 [G5723] voortbrengt;
  44 G1063 Want G1538 ieder G1186 boom G1537 wordt uit G2398 zijn eigen G2590 vrucht G1097 [G5743] gekend G1063 ; want G4816 [G5719] men leest G3756 geen G4810 vijgen G1537 van G173 doornen G3761 H , en G5166 [G5719] men snijdt G3761 geen G4718 druif G1537 van G942 bramen.

Luke 6:42-45

  42 G2228 Of G4459 hoe G1410 [G5736] kunt gij G4675 tot uw G80 broeder G3004 [G5721] zeggen G80 : Broeder G863 [G5628] , laat toe G1544 H , dat ik G2595 den splinter G1722 , die in G4675 uw G3788 oog G1544 [G5632] is, uitdoe G846 ; daar gij zelf G1385 den balk G1722 , die in G4675 uw G3788 oog G3756 is, niet G991 [G5723] ziet G5273 ? Gij geveinsde G1544 [G5628] ! doe G4412 eerst G1385 den balk G1537 uit G4675 uw G3788 oog G2532 , en G5119 dan G1227 [G5692] zult gij bezien G2595 , om den splinter G1544 [G5629] uit te doen G1722 , die in G4675 uws G80 broeders G3788 oog is.

Luke 6:45-45

  45 G18 De goede G444 mens G4393 H brengt G18 het goede G4393 [G5719] voort G1537 uit G18 den goeden G2344 schat G846 zijns G2588 harten G2532 ; en G4190 de kwade G444 mens G4393 H brengt G4190 het kwade G4393 [G5719] voort G1537 uit G4190 den kwaden G2344 schat G846 zijns G2588 harten G1063 ; want G1537 uit G4051 den overvloed G2588 des harten G2980 [G5719] spreekt G846 zijn G4750 mond.

1 Corinthians 9:19

  19 G1063 Want G1537 daar ik van G3956 allen G1658 vrij G5607 [G5752] was G1683 , heb ik mijzelven G3956 allen G1402 [G5656] dienstbaar gemaakt G2443 , opdat G4119 ik er meer G2770 [G5661] zou winnen.

James 2:14-17

  14 G5101 Wat G3786 nuttigheid G3450 is het, mijn G80 broeders G1437 , indien G5100 iemand G3004 [G5725] zegt G4102 , dat hij het geloof G2192 [G5721] heeft G1161 , en G2192 [G5725] hij heeft G2041 de werken G3361 niet G1410 G3361 [G5736] ? Kan G4102 dat geloof G846 hem G4982 [G5658] zaligmaken?
  15 G1437 Indien G1161 er nu G80 een broeder G2228 of G79 zuster G1131 naakt G5225 [G5725] zouden zijn G2532 , en G3007 [G5746] gebrek G5600 [G5753] zouden hebben G2184 aan dagelijks G5160 voedsel;
  16 G1161 En G5100 iemand G1537 van G5216 u G846 tot hen G2036 [G5632] zou zeggen G5217 [G5720] : Gaat henen G1722 in G1515 vrede G2328 [G5728] , wordt warm G2532 , en G5526 [G5744] wordt verzadigd G1161 ; en G846 gijlieden zoudt hun G3361 niet G1325 [G5632] geven G2006 de nooddruftigheden G4983 des lichaams G5101 , wat G3786 nuttigheid is dat?
  17 G3779 Alzo G2532 ook G4102 het geloof G2041 , indien het de werken G3362 niet G2192 [G5725] heeft G2076 [G5748] , is G2596 bij G1438 zichzelven G3498 dood.

Matthew 5:16

  16 G5216 Laat uw G5457 licht G3779 alzo G2989 [G5657] schijnen G1715 voor G444 de mensen G3704 , dat G5216 zij uw G2570 goede G2041 werken G1492 [G5632] mogen zien G2532 , en G5216 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G1392 [G5661] is, verheerlijken.

1 Samuel 12:24

  24 H3372 [H8798] Vreest H389 slechts H3068 den HEERE H5647 [H8804] , en dient H853 Hem H571 trouwelijk H3605 met uw ganse H3824 hart H3588 ; want H7200 [H8798] ziet H834 , hoe H1431 H0 grote dingen Hij H5973 bij H1431 [H8689] ulieden gedaan heeft!

1 John 3:18

  18 G3450 Mijn G5040 kinderkens G3361 , laat ons niet G25 [G5725] liefhebben G3056 met den woorde G3366 , noch G1100 met de tong G235 , maar G2041 met de daad G2532 en G225 waarheid.

Matthew 25:35-40

  35 G1063 Want G3983 [G5656] Ik ben hongerig geweest G2532 , en G3427 gij hebt Mij G5315 [G5629] te eten G1325 [G5656] gegeven G1372 [G5656] ; Ik ben dorstig geweest G2532 , en G3165 gij hebt Mij G4222 [G5656] te drinken gegeven G2252 [G5713] ; Ik was G3581 een vreemdeling G2532 , en G3165 gij hebt Mij G4863 [G5627] geherbergd.
  36 G1131 [Ik] [was] naakt G2532 , en G3165 gij hebt Mij G4016 [G5627] gekleed G770 [G5656] ; Ik ben krank geweest G2532 , en G3165 gij hebt Mij G1980 [G5662] bezocht G2252 [G5713] ; Ik was G1722 in G5438 de gevangenis G2532 , en G4314 gij zijt tot G3165 Mij G2064 [G5627] gekomen.
  37 G5119 Dan G1342 zullen de rechtvaardigen G846 Hem G611 [G5700] antwoorden G3004 [G5723] , zeggende G2962 : Heere G4219 ! wanneer G4571 hebben wij U G3983 [G5723] hongerig G1492 [G5627] gezien G2532 , en G5142 [G5656] gespijzigd G2228 , of G1372 [G5723] dorstig G2532 , en G4222 [G5656] te drinken gegeven?
  38 G1161 En G4219 wanneer G4571 hebben wij U G3581 een vreemdeling G1492 [G5627] gezien G2532 , en G4863 [G5627] geherbergd G2228 , of G1131 naakt G2532 en G4016 [G5627] gekleed?
  39 G1161 En G4219 wanneer G4571 hebben wij U G772 krank G1492 [G5627] gezien G2228 , of G1722 in G5438 de gevangenis G2532 , en G4314 zijn tot G4571 U G2064 [G5627] gekomen?
  40 G2532 En G935 de Koning G611 [G5679] zal antwoorden G846 en tot hen G2046 [G5692] zeggen G281 : Voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1909 : Voor G3745 zoveel G1520 gij [dit] een G5130 van deze G3450 Mijn G1646 minste G80 broeders G4160 [G5656] gedaan hebt G1698 , zo hebt gij [dat] Mij G4160 [G5656] gedaan.

Mark 10:45

  45 G1063 Want G2532 ook G5207 de Zoon G444 des mensen G2064 H is G3756 niet G2064 [G5627] gekomen G1247 [G5683] om gediend te worden G235 , maar G1247 [G5658] om te dienen G2532 , en G846 Zijn G5590 ziel G1325 [G5629] te geven G3083 [tot] een rantsoen G473 voor G4183 velen.

Proverbs 19:17

  17 H1800 Die zich des armen H2603 [H8802] ontfermt H3867 [H8688] , leent H3068 den HEERE H1576 , en Hij zal hem zijn weldaad H7999 [H8762] vergelden.

Luke 6:38

  38 G1325 [G5720] Geeft G2532 , en G5213 u G1325 [G5701] zal gegeven worden G2570 ; een goede G4085 [G5772] , neergedrukte G2532 , en G4531 [G5772] geschudde G2532 en G5240 [G5746] overlopende G3358 maat G1519 zal men in G5216 uw G2859 schoot G1325 [G5692] geven G1063 ; want G846 met dezelfde G3358 maat G3739 , waarmede G3354 [G5719] gijlieden meet G5213 , zal ulieden G488 [G5701] wedergemeten worden.

Matthew 23:11

  11 G1161 Maar G3187 de meeste G5216 van u G5216 zal uw G1249 dienaar G2071 [G5704] zijn.

Proverbs 11:25

  25 H1293 De zegenende H5315 ziel H1878 [H8792] zal vet gemaakt worden H7301 [H8688] ; en die bevochtigt H3384 [H8686] , zal ook zelf een vroege regen worden.

Philippians 2:1-11

  1 G1487 Indien G3767 er dan G5100 enige G3874 vertroosting G1722 is in G5547 Christus G1487 , indien G5100 er enige G3890 troost G26 is der liefde G1487 , indien G5100 er enige G2842 gemeenschap G4151 is des Geestes G1487 , indien G5100 er enige G4698 innerlijke bewegingen G2532 en G3628 ontfermingen zijn;
  2 G4137 [G5657] Zo vervult G3450 mijn G5479 blijdschap G2443 , dat G846 G5426 [G5725] gij moogt eensgezind zijn G846 , dezelfde G26 liefde G2192 [G5723] hebbende G4861 , van een gemoed G1520 [en] van een G5426 [G5723] gevoelen zijnde.
  3 G3367 [Doet] geen ding G2596 door G2052 twisting G2228 of G2754 ijdele eer G235 , maar G5012 door ootmoedigheid G2233 [G5740] achte G240 de een den ander G5242 [G5723] uitnemender G1438 dan zichzelven.
  4 G1538 Een iegelijk G4648 [G5720] zie G3361 niet G1438 op het zijne G235 , maar G1538 een iegelijk G2532 [zie] ook G3588 op hetgeen G2087 der anderen is.
  5 G1063 Want G5124 dat G5426 [G5744] gevoelen zij G1722 in G5213 u G3739 , hetwelk G2532 ook G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus was;
  6 G3739 Die G1722 in G3444 de gestaltenis G2316 Gods G5225 [G5723] zijnde G3756 , geen G725 roof G2233 [G5662] geacht heeft G2316 Gode G2470 even gelijk G1511 [G5750] te zijn;
  7 G235 Maar G1438 heeft Zichzelven G2758 [G5656] vernietigd G3444 , de gestaltenis G1401 eens dienstknechts G2983 [G5631] aangenomen hebbende G444 , en is den mensen G1722 G3667 gelijk G1096 [G5637] geworden;
  8 G2532 En G4976 in gedaante G2147 [G5685] gevonden G5613 als G444 een mens G1438 , heeft Hij Zichzelven G5013 [G5656] vernederd G5255 , gehoorzaam G1096 [G5637] geworden zijnde G3360 tot G2288 den dood G1161 , ja G2288 , den dood G4716 des kruises.
  9 G1352 Daarom G846 heeft Hem G2532 ook G2316 God G5251 [G5656] uitermate verhoogd G2532 , en G846 heeft Hem G3686 een Naam G5483 [G5662] gegeven G3588 , welke G5228 boven G3956 allen G3686 naam is;
  10 G2443 Opdat G1722 in G3686 den Naam G2424 van Jezus G2578 [G5661] zich zou buigen G3956 alle G1119 knie G2032 dergenen, die in den hemel G2532 , en G1919 die op de aarde G2532 , en G2709 die onder de aarde zijn.
  11 G2532 En G3956 alle G1100 tong G1843 [G5672] zou belijden G3754 , dat G2424 Jezus G5547 Christus G2962 de Heere G1519 zij, tot G1391 heerlijkheid G2316 Gods G3962 des Vaders.

Matthew 20:28

  28 G5618 Gelijk G5207 de Zoon G444 des mensen G3756 niet G2064 [G5627] is gekomen G1247 [G5683] om gediend te worden G235 , maar G1247 [G5658] om te dienen G2532 , en G846 Zijn G5590 ziel G1325 [G5629] te geven G3083 [tot] een rantsoen G473 voor G4183 velen.

Mark 9:35

  35 G2532 En G2523 [G5660] nedergezeten zijnde G5455 [G5656] , riep Hij G1427 de twaalven G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G1536 : Indien iemand G2309 [G5719] wil G4413 de eerste G1511 [G5750] zijn G2071 H , die zal G2078 de laatste G3956 van allen G2071 [G5704] zijn G2532 , en G3956 aller G1249 dienaar.

Mark 10:44-45

  44 G2532 En G302 zo G3739 wie G5216 van u G4413 de eerste G2309 [G5725] zal willen G1096 [G5635] worden G2071 H , die zal G3956 aller G1401 dienstknecht G2071 [G5704] zijn.
  45 G1063 Want G2532 ook G5207 de Zoon G444 des mensen G2064 H is G3756 niet G2064 [G5627] gekomen G1247 [G5683] om gediend te worden G235 , maar G1247 [G5658] om te dienen G2532 , en G846 Zijn G5590 ziel G1325 [G5629] te geven G3083 [tot] een rantsoen G473 voor G4183 velen.

John 13:12-14

  12 G3753 Als G3767 Hij dan G846 hun G4228 voeten G3538 [G5656] gewassen G2532 , en G846 Zijn G2440 klederen G2983 [G5627] genomen had G377 H , zat Hij G3825 wederom G377 [G5631] aan G2036 [G5627] , en zeide G846 tot hen G1097 [G5719] : Verstaat gij G5101 , wat G5213 Ik ulieden G4160 [G5758] gedaan heb?
  13 G5210 Gij G5455 [G5719] heet G3165 Mij G1320 Meester G2532 en G2962 Heere G2532 ; en G3004 [G5719] gij zegt G2573 wel G1063 , want G1510 [G5748] Ik ben het.
  14 G1487 Indien G3767 dan G1473 Ik G2962 , de Heere G2532 en G1320 de Meester G5216 , uw G4228 voeten G3538 [G5656] gewassen heb G3784 H , zo zijt G5210 gij G2532 ook G3784 [G5719] schuldig G240 , elkanders G4228 voeten G3538 [G5721] te wassen.

Galatians 5:13-14

  13 G1063 Want G5210 gij G1909 zijt tot G1657 vrijheid G2564 [G5681] geroepen G80 , broeders G3440 , alleenlijk G1657 [gebruikt] de vrijheid G3361 niet G1519 tot G874 een oorzaak G4561 voor het vlees G235 ; maar G1398 [G5720] dient G240 elkander G1223 door G26 de liefde.
  14 G1063 Want G3956 de gehele G3551 wet G1722 wordt in G1520 een G3056 woord G4137 [G5743] vervuld G1722 , [namelijk] in G4675 dit: Gij zult uw G4139 naaste G25 [G5692] liefhebben G5613 , gelijk G1438 uzelven.

Acts 20:35

  35 G5213 Ik heb u G3956 in alles G5263 [G5656] getoond G3754 , dat G3779 men, alzo G2872 [G5723] arbeidende G770 [G5723] , de zwakken G1163 [G5748] moet G482 [G5738] opnemen G5037 , en G3421 [G5721] gedenken G3056 aan de woorden G2962 van den Heere G2424 Jezus G3754 , dat G2036 [G5627] Hij gezegd heeft G2076 [G5748] : Het is G3123 G3107 zaliger G1325 [G5721] te geven G2228 , dan G2983 [G5721] te ontvangen.

1 Peter 4:10-11

  10 G1538 Een iegelijk G2531 , gelijk G5486 hij gave G2983 [G5627] ontvangen heeft G1247 [G5723] , [alzo] bediene hij G846 dezelve G1519 aan G1438 de anderen G5613 , als G2570 goede G3623 uitdelers G4164 der menigerlei G5485 genade G2316 Gods.
  11 G1536 Indien iemand G2980 [G5719] spreekt G5613 , [die] [spreke] als G3051 de woorden G2316 Gods G1536 ; indien iemand G1247 [G5719] dient G5613 , [die] [diene] als G1537 uit G2479 kracht G3739 , die G2316 God G5524 [G5719] verleent G2443 ; opdat G2316 God G1722 in G3956 allen G1392 [G5747] geprezen worde G1223 door G2424 Jezus G5547 Christus G3739 , Welken G2076 [G5748] toekomt G1391 de heerlijkheid G2532 en G2904 de kracht G1519 , in G165 alle G165 eeuwigheid G281 . Amen.

1 Peter 4:10

  10 G1538 Een iegelijk G2531 , gelijk G5486 hij gave G2983 [G5627] ontvangen heeft G1247 [G5723] , [alzo] bediene hij G846 dezelve G1519 aan G1438 de anderen G5613 , als G2570 goede G3623 uitdelers G4164 der menigerlei G5485 genade G2316 Gods.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.