Bible verses about outer space | DSV_Strongs

Bible verses about "outer space" | DSV_Strongs

Revelation 12:4

  4 G2532 En G846 zijn G3769 staart G4951 [G5719] trok G5154 het derde G792 [deel] der sterren G3772 des hemels G2532 , en G906 [G5627] wierp G846 die G1519 op G1093 de aarde G2532 . En G1404 de draak G2476 [G5707] stond G1799 voor G1135 de vrouw G3588 , die G5088 [G5629] baren G3195 [G5723] zou G2443 , opdat G846 hij haar G5043 kind G2719 [G5632] zou verslinden G3752 , wanneer G5088 [G5632] zij het zou gebaard hebben.

2 Corinthians 12:2

  2 G1492 [G5758] Ik ken G444 een mens G1722 in G5547 Christus G4253 , voor G1180 veertien G2094 jaren G1535 [of G1722 het [geschied] [zij] in G4983 het lichaam G1492 [G5758] , weet ik G3756 niet G1535 , of G1622 buiten G4983 het lichaam G1492 [G5758] , weet ik G3756 niet G2316 , God G1492 [G5758] weet G5108 het], dat de zodanige G726 [G5651] opgetrokken is geweest G2193 tot in G5154 den derden G3772 hemel;

Genesis 1:2-3

  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.

Isaiah 40:26

  26 H5375 [H8798] Heft H5869 uw ogen H4791 op omhoog H7200 [H8798] , en ziet H1254 [H8804] , Wie deze dingen geschapen heeft H4557 ; Die in getal H6635 hun heir H3318 [H8688] voortbrengt H8034 ; Die ze alle bij name H7121 [H8799] roept H7230 , vanwege de grootheid H202 [Zijner] krachten H533 , en [omdat] Hij sterk H3581 van vermogen H376 is; er wordt er niet een H5737 [H8738] gemist.

Revelation 8:12

  12 G2532 En G5067 de vierde G32 engel G4537 [G5656] heeft gebazuind G2532 , en G5154 het derde G2246 [deel] der zon G4141 [G5648] werd geslagen G2532 , en G5154 het derde G4582 [deel] der maan G2532 , en G5154 het derde G792 [deel] der sterren G2443 ; opdat G5154 het derde G846 [deel] derzelve G4654 [G5686] zou verduisterd worden G2532 , en G5154 dat het derde G2250 [deel] van den dag G3361 niet G5316 [G5725] zou lichten G2532 ; en G3571 van den nacht G3668 desgelijks.

Psalms 19:1

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H8064 . [019:2] De hemelen H5608 [H8764] vertellen H410 Gods H3519 eer H7549 , en het uitspansel H5046 [H8688] verkondigt H3027 Zijner handen H4639 werk.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Psalms 8:3-4

  3 H8064 [08:4] Als ik Uw hemel H7200 [H8799] aanzie H4639 , het werk H676 Uwer vingeren H3394 , de maan H3556 en de sterren H3559 [H8790] , die Gij bereid hebt;
  4 H582 [08:5] Wat is de mens H2142 [H8799] , dat Gij zijner gedenkt H1121 , en de zoon H120 des mensen H6485 [H8799] , dat Gij hem bezoekt?

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.