Bible verses about morning prayer | DSV_Strongs

Bible verses about "morning prayer" | DSV_Strongs

Numbers 23:23

  23 H5173 Want er is geen toverij H3290 tegen Jakob H7081 noch waarzeggerij H3478 tegen Israel H6256 . Te dezer tijd H3290 zal van Jakob H559 [H8735] gezegd worden H3478 , en van Israel H410 , wat God H6466 [H8804] gewrocht heeft.

Psalms 19:14

  14 H561 [019:15] Laat de redenen H6310 mijns monds H1902 , en de overdenking H3820 mijns harten H7522 welbehagelijk H6440 zijn voor Uw aangezicht H3068 , o HEERE H6697 , mijn Rotssteen H1350 [H8802] en mijn Verlosser!

Mark 12:29

  29 G1161 En G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G3754 : G4413 Het eerste G3956 van al G1785 de geboden G191 [G5720] is: Hoor G2474 , Israel G2962 ! de Heere G2257 , onze G2316 God G2076 [G5748] , is G1520 een enig G2962 Heere.

Galatians 3:13-14

  13 G5547 Christus G2248 heeft ons G1805 [G5656] verlost G1537 van G2671 den vloek G3551 der wet G2671 , een vloek G1096 [G5637] geworden zijnde G5228 voor G2257 ons G1063 ; want G1125 [G5769] er is geschreven G1944 : Vervloekt G3956 is een iegelijk G1909 , die aan G3586 het hout G2910 [G5734] hangt.
  14 G2443 Opdat G2129 de zegening G11 van Abraham G1519 tot G1484 de heidenen G1096 [G5638] komen zou G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G2443 , [en] opdat G1860 wij de belofte G4151 des Geestes G2983 [G5632] verkrijgen zouden G1223 door G4102 het geloof.

Numbers 19:1-22

  1 H1696 [H8762] Wijders sprak H3068 de HEERE H4872 tot Mozes H175 en tot Aaron H559 [H8800] , zeggende:
  2 H2708 Dit is de inzetting H8451 van de wet H3068 , die de HEERE H6680 [H8765] geboden heeft H559 [H8800] , zeggende H1696 [H8761] : Spreek H1121 tot de kinderen H3478 Israels H3947 [H8799] , dat zij tot u brengen H122 een rode H8549 volkomen H6510 vaars H3971 , in welke geen gebrek H3808 is, op welke geen H5923 juk H5927 [H8804] gekomen is.
  3 H5414 [H8804] En gij zult die geven H499 aan Eleazar H3548 , den priester H3318 [H8689] ; en hij zal ze uitbrengen H2351 tot buiten H4264 het leger H6440 , en men zal haar voor zijn aangezicht H7819 [H8804] slachten.
  4 H499 En Eleazar H3548 , den priester H1818 , zal van haar bloed H676 met zijn vinger H3947 [H8804] nemen H1818 , en hij zal van haar bloed H5227 recht H6440 tegenover H168 de tent H4150 der samenkomst H7651 H6471 zevenmaal H5137 [H8689] sprengen.
  5 H6510 Voorts zal men deze vaars H5869 voor zijn ogen H8313 [H8804] verbranden H5785 ; haar vel H1320 , en haar vlees H1818 , en haar bloed H6569 , met haar mest H8313 [H8799] , zal men verbranden.
  6 H3548 En de priester H3947 [H8804] zal nemen H730 H6086 cederhout H231 , en hysop H8438 H8144 , en scharlaken H7993 [H8689] , en werpen H8432 ze in het midden H8316 van den brand H6510 dezer vaars.
  7 H3548 Dan zal de priester H899 zijn klederen H3526 [H8765] wassen H1320 , en zijn vlees H4325 met water H7364 [H8804] baden H310 , en daarna H4264 in het leger H935 [H8799] gaan H3548 ; en de priester H2930 [H8804] zal onrein zijn H6153 tot aan den avond.
  8 H8313 [H8802] Ook die haar verbrand heeft H899 , zal zijn klederen H4325 met water H3526 [H8762] wassen H1320 , en zijn vlees H4325 met water H7364 [H8804] baden H2930 [H8804] , en onrein zijn H6153 tot aan den avond.
  9 H2889 En een rein H376 man H665 zal de as H6510 dezer vaars H622 [H8804] verzamelen H2351 , en buiten H4264 het leger H2889 in een reine H4725 plaats H3240 [H8689] wegleggen H4931 ; en het zal zijn ter bewaring H5712 voor de vergadering H1121 van de kinderen H3478 Israels H4325 , tot het water H5079 der afzondering H2403 ; het is ontzondiging.
  10 H665 En die de as H6510 dezer vaars H622 [H8802] verzameld heeft H899 , zal zijn klederen H3526 [H8765] wassen H2930 [H8804] , en onrein zijn H6153 tot aan den avond H1121 . Dit zal den kinderen H3478 Israels H1616 , en den vreemdeling H8432 , die in het midden H1481 [H8802] van henlieden als vreemdeling verkeert H5769 , tot een eeuwige H2708 inzetting zijn.
  11 H4191 [H8801] Wie een dode H5315 , enig dood lichaam H120 van een mens H5060 [H8802] , aanroert H7651 , die zal zeven H3117 dagen H2930 [H8804] onrein zijn.
  12 H7992 Op den derden H3117 dag H2398 [H8691] zal hij zich daarmede ontzondigen H7637 , zo zal hij op den zevenden H3117 dag H2891 [H8799] rein zijn H7992 ; maar indien hij zich op den derden H3117 dag H2398 [H8691] niet ontzondigt H7637 , zo zal hij op den zevenden H3117 dag H2891 [H8799] niet rein zijn.
  13 [H8801] Al wie een dode4191 H5315 , het dode lichaam H120 eens mensen H4191 [H8799] , die gestorven zal zijn H5060 [H8802] , aanroert H2398 [H8691] , en zich niet ontzondigd zal hebben H2930 [H8765] , die verontreinigt H4908 den tabernakel H3068 des HEEREN H5315 ; daarom zal die ziel H3772 [H8738] uitgeroeid worden H3478 uit Israel H4325 ; omdat het water H5079 der afzondering H2236 [H8795] op hem niet gesprengd is H2931 , zal hij onrein zijn H2932 ; zijn onreinigheid is nog in hem.
  14 H8451 Dit is de wet H120 , wanneer een mens H4191 [H8799] zal gestorven zijn H168 in een tent H168 : al wie in die tent H935 [H8802] ingaat H168 , en al wie in die tent H7651 is, zal zeven H3117 dagen H2930 [H8799] onrein zijn.
  15 H6605 [H8803] Ook alle open H3627 gereedschap H6781 , waarop geen deksel H6616 gebonden is H2931 , dat is onrein.
  16 H6440 En al wie in het open H7704 veld H2719 een, die met het zwaard H2491 verslagen is H4191 [H8801] , of een dode H6106 , of het gebeente H120 eens mensen H6913 , of een graf H5060 [H8799] zal aangeroerd hebben H7651 , zal zeven H3117 dagen H2930 [H8799] onrein zijn.
  17 H2931 Voor een onreine H3947 [H8804] nu zullen zij nemen H6083 van het stof H8316 des brands H2403 der ontzondiging H2416 , en daarop levend H4325 water H5414 [H8804] doen H3627 in een vat.
  18 H2889 En een rein H376 man H231 zal hysop H3947 [H8804] nemen H4325 , en in dat water H2881 [H8804] dopen H5137 [H8689] , en sprengen H168 het aan die tent H3627 , en op al het gereedschap H5315 , en aan de zielen H6106 , die daar geweest zijn; insgelijks aan dengene, die een gebeente H2491 , of een verslagene H4191 [H8801] , of een dode H6913 , of een graf H5060 [H8802] aangeroerd heeft.
  19 H2889 En de reine H2931 zal den onreine H7992 op den derden H3117 dag H7637 , en op den zevenden H3117 dag H5137 [H8689] besprengen H7637 ; en op den zevenden H3117 dag H2398 [H8765] zal hij hem ontzondigen H899 ; en hij zal zijn klederen H3526 [H8765] wassen H4325 , en [zich] met water H7364 [H8804] baden H6153 , en op den avond H2891 [H8804] rein zijn.
  20 H376 Wie H2930 [H8799] daarentegen onrein zal zijn H2398 [H8691] , en zich niet zal ontzondigen H5315 , die ziel H8432 zal uit het midden H6951 der gemeente H3772 [H8738] uitgeroeid worden H4720 ; want hij heeft het heiligdom H3068 des HEEREN H2930 [H8765] verontreinigd H4325 , het water H5079 der afzondering H2236 [H8795] is op hem niet gesprengd H2931 , hij is onrein.
  21 H5769 Dit zal hunlieden zijn tot een eeuwige H2708 inzetting H4325 . En die het water H5079 der afzondering H5137 [H8688] sprengt H899 , zal zijn klederen H3526 [H8762] wassen H4325 ; ook wie het water H5079 der afzondering H5060 [H8802] aanroert H2930 [H8799] , die zal onrein zijn H6153 tot aan den avond.
  22 H2931 Ja, al wat die onreine H5060 [H8799] aangeroerd zal hebben H2930 [H8799] , zal onrein zijn H5315 ; en de ziel H5060 [H8802] , die [dat] aangeroerd zal hebben H2930 [H8799] , zal onrein zijn H6153 tot aan den avond.

Luke 1:79

  79 G2014 [G5658] Om te verschijnen G2521 [G5740] dengenen, die gezeten zijn G1722 in G4655 duisternis G2532 en G4639 schaduw G2288 des doods G2257 ; om onze G4228 voeten G2720 [G5658] te richten G1519 op G3598 den weg G1515 des vredes.

Psalms 57:8

  8 H5782 [H8798] [057:9] Waak op H3519 , mijn eer H5782 [H8798] ! waak op H5035 , gij, luit H3658 en harp H7837 ! ik zal in den dageraad H5782 [H8686] opwaken.

Psalms 63:1-11

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H4057 , als hij was in de woestijn H3063 van Juda H430 . [063:2] O God H410 ! Gij zijt mijn God H7836 [H8762] ! ik zoek H5315 U in den dageraad; mijn ziel H6770 [H8804] dorst H1320 naar U; mijn vlees H3642 [H8804] verlangt H776 naar U, in een land H6723 , dor H5889 en mat H1097 , zonder H4325 water.
  2 H6944 [063:3] Voorwaar, ik heb U in het heiligdom H2372 [H8804] aanschouwd H7200 [H8800] , ziende H5797 Uw sterkheid H3519 en Uw eer;
  3 H2617 [063:4] Want Uw goedertierenheid H2896 is beter H2416 dan het leven H8193 ; mijn lippen H7623 [H8762] zouden U prijzen.
  4 H1288 [H8762] [063:5] Alzo zou ik U loven H2416 in mijn leven H8034 ; in Uw Naam H3709 zou ik mijn handen H5375 [H8799] opheffen.
  5 H5315 [063:6] Mijn ziel H2459 zou als met smeer H1880 en vettigheid H7646 [H8799] verzadigd worden H6310 , en mijn mond H1984 [H8762] zou roemen H7445 met vrolijk zingende H8193 lippen.
  6 H2142 [H8804] [063:7] Als ik Uwer gedenk H3326 op mijn legerstede H1897 [H8799] , zo peins ik H821 aan U in de nachtwaken.
  7 H5833 [063:8] Want Gij zijt mij een hulp H6738 geweest; en in de schaduw H3671 Uwer vleugelen H7442 [H8762] zal ik vrolijk zingen.
  8 H5315 [063:9] Mijn ziel H1692 [H8804] kleeft H310 U achteraan H3225 ; Uw rechterhand H8551 [H8804] ondersteunt mij.
  9 H5315 [063:10] Maar dezen, [die] mijn ziel H1245 [H8762] zoeken H7722 tot verwoesting H935 [H8799] , zullen komen H8482 in de onderste plaatsen H776 der aarde.
  10 H5064 [H8686] [063:11] Men zal hen storten H3027 door het geweld H2719 des zwaards H7776 ; zij zullen de vossen H4521 ten deel worden.
  11 H4428 [063:12] Maar de koning H430 zal zich in God H8055 [H8799] verblijden H7650 [H8737] ; een iegelijk, die bij Hem zweert H1984 [H8691] , zal zich beroemen H6310 ; want de mond H1696 H8267 [H8802] der leugensprekers H5534 [H8735] zal gestopt worden.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Psalms 91:5-7

  5 H3372 [H8799] Gij zult niet vrezen H6343 voor den schrik H3915 des nachts H2671 , voor den pijl H3119 , die des daags H5774 [H8799] vliegt;
  6 H1698 Voor de pestilentie H652 , die in de donkerheid H1980 [H8799] wandelt H6986 ; voor het verderf H6672 , dat op den middag H7736 [H8799] verwoest.
  7 H6654 Aan uw zijden H505 zullen er duizend H5307 [H8799] vallen H7233 , en tien duizend H3225 aan uw rechterhand H5066 [H8799] ; tot u zal het niet genaken.

Psalms 119:105

  105 H1697 Nun. Uw woord H5216 is een lamp H7272 voor mijn voet H216 , en een licht H5410 voor mijn pad.

Mark 1:35

  35 G2532 En G4404 des morgens vroeg G3029 , als het nog diep G1773 in den nacht G450 [G5631] was, opgestaan zijnde G1831 [G5627] , ging Hij uit G2532 , en G565 [G5627] ging henen G1519 in G2048 een woeste G5117 plaats G4336 [G5711] , en bad G2546 aldaar.

Psalms 90:14

  14 H7646 [H8761] Verzadig H1242 ons in den morgenstond H2617 met Uw goedertierenheid H7442 [H8762] , zo zullen wij juichen H8055 [H8799] , en verblijd zijn H3117 in al onze dagen.

Psalms 5:3

  3 H1242 [05:4] Des morgens H3068 , HEERE H6963 , zult Gij mijn stem H8085 [H8799] horen H1242 ; des morgens H6186 [H8799] zal ik [mij] tot U schikken H6822 [H8762] , en wacht houden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.