Bible verses about "harvest" | DSV_Strongs

Philippians 4:8-9

  8 G3063 Voorts G80 , broeders G3745 , al wat G227 waarachtig G2076 [G5748] is G3745 , al wat G4586 eerlijk G3745 is, al wat G1342 rechtvaardig G3745 is, al wat G53 rein G3745 is, al wat G4375 liefelijk G3745 is, al wat G2163 wel luidt G1536 , zo er enige G703 deugd G2532 is, en G1536 zo er enige G1868 lof G3049 [G5737] is, bedenkt G5023 datzelve;
  9 G5023 G3739 Hetgeen G2532 gij ook G3129 [G5627] geleerd G2532 , en G3880 [G5627] ontvangen G2532 , en G191 [G5656] gehoord G2532 , en G1722 in G1698 mij G1492 [G5627] gezien hebt G4238 [G5719] , doet G2532 dat; en G2316 de God G1515 des vredes G3326 zal met G5216 u G2071 [G5704] zijn.

1 John 4:19-5:4

  19 G2249 Wij G846 hebben Hem G25 [G5719] lief G3754 , omdat G846 Hij G2248 ons G4413 eerst G25 [G5656] liefgehad heeft.
  20 G1437 Indien G5100 iemand G2036 [G5632] zegt G3754 : G2316 Ik heb God G25 [G5719] lief G2532 ; en G3404 [G5725] haat G846 zijn G80 broeder G2076 [G5748] , die is G5583 een leugenaar G1063 ; want G846 die zijn G80 broeder G3361 niet G25 [G5723] liefheeft G3739 , dien G3708 [G5758] hij gezien heeft G4459 , hoe G1410 [G5736] kan G2316 hij God G25 [G5721] liefhebben G3739 , Dien G3756 hij niet G3708 [G5758] gezien heeft?
  21 G2532 En G5026 dit G1785 gebod G2192 [G5719] hebben wij G575 van G846 Hem G2443 , [namelijk] dat G2316 die God G25 [G5723] liefheeft G2532 , ook G846 zijn G80 broeder G25 [G5725] liefhebbe.

1 John 5:1-4

  1 G3956 Een iegelijk G4100 [G5723] , die gelooft G3754 , dat G2424 Jezus G2076 [G5748] is G5547 de Christus G1537 , die is uit G2316 God G1080 [G5769] geboren G2532 ; en G3956 een iegelijk G25 [G5723] , die liefheeft G1080 [G5660] Dengene, Die geboren heeft G2532 , die heeft ook G25 [G5719] lief G1537 dengene, die uit G846 Hem G1080 [G5772] geboren is.
  2 G1722 G5129 Hieraan G1097 [G5719] kennen wij G3754 , dat G5043 wij de kinderen G2316 Gods G25 [G5719] liefhebben G3752 , wanneer G2316 wij God G25 [G5719] liefhebben G2532 , en G846 Zijn G1785 geboden G5083 [G5725] bewaren.
  3 G1063 Want G3778 dit G2076 [G5748] is G26 de liefde G2316 Gods G2443 , dat G846 wij Zijn G1785 geboden G5083 [G5725] bewaren G2532 ; en G846 Zijn G1785 geboden G1526 [G5748] zijn G3756 niet G926 zwaar.
  4 G3754 Want G3956 al G1537 wat uit G2316 God G1080 [G5772] geboren is G3528 [G5719] , overwint G2889 de wereld G2532 ; en G3778 dit G2076 [G5748] is G3529 de overwinning G2889 , die de wereld G3528 [G5660] overwint G2257 , [namelijk] ons G4102 geloof.

Deuteronomy 16:14-15

  14 H8055 [H8804] En gij zult vrolijk zijn H2282 op uw feest H1121 , gij, en uw zoon H1323 , en uw dochter H5650 , en uw dienstknecht H519 , en uw dienstmaagd H3881 , en de Leviet H1616 , en de vreemdeling H3490 , en de wees H490 , en de weduwe H8179 , die in uw poorten zijn.
  15 H7651 Zeven H3117 dagen H3068 zult gij den HEERE H430 , uw God H2287 [H8799] , feest houden H4725 , in de plaats H3068 , die de HEERE H977 [H8799] verkiezen zal H3068 ; want de HEERE H430 , uw God H1288 [H8762] , zal u zegenen H8393 in al uw inkomen H4639 , en in al het werk H3027 uwer handen H8056 ; daarom zult gij immers vrolijk zijn.

Joel 3:13

  13 H7971 H0 Slaat H4038 de sikkel H7971 [H8798] aan H3588 , want H7105 de oogst H1310 [H8804] is rijp geworden H935 [H8798] ; komt aan H3381 [H8798] , daalt henen af H3588 , want H1660 de pers H4390 [H8804] is vol H3342 , en de perskuipen H7783 [H8689] lopen over H3588 ; want H7451 hunlieder boosheid H7227 is groot.

Romans 14:1-23

  1 G770 [G5723] Dengene nu, die zwak is G4102 in het geloof G4355 [G5732] , neemt aan G1161 , [maar G3361 ] niet G1519 tot G1261 twistige G1253 samensprekingen.
  2 G3739 De een G4100 [G5719] gelooft G3303 wel G3956 , dat men alles G5315 [G5629] eten mag G1161 , maar G770 [G5723] die zwak is G2068 [G5719] , eet G3001 moeskruiden.
  3 G2068 [G5723] Die daar eet G1848 [G5720] , verachte G3361 hem niet G3361 , die niet G2068 [G5723] eet G2532 ; en G3361 die niet G2068 [G5723] eet G2919 [G5720] , oordele G3361 hem niet G2068 [G5723] , die daar eet G1063 ; want G2316 God G846 heeft hem G4355 [G5639] aangenomen.
  4 G5101 Wie G1488 [G5748] zijt G4771 gij G245 , die eens anderen G3610 huisknecht G2919 [G5723] oordeelt G4739 [G5719] ? Hij staat G2228 , of G4098 [G5719] hij valt G2398 zijn eigen G2962 heer G1161 ; doch G2476 [G5701] hij zal vastgesteld worden G1063 , want G2316 God G2076 [G5748] is G1415 machtig G846 hem G2476 [G5658] vast te stellen.
  5 G3739 De een G2919 [G5719] acht G3303 wel G2250 den [enen] dag G3844 boven G2250 den [anderen] dag G1161 ; maar G3739 de ander G2919 [G5719] acht G3956 al G2250 de dagen G1538 [gelijk]. Een iegelijk G1722 zij in G2398 zijn eigen G3563 gemoed G4135 [G5744] ten volle verzekerd.
  6 G2250 Die den dag G5426 [G5723] waarneemt G5426 [G5719] , die neemt [hem] waar G2962 den Heere G2532 ; en G2250 die den dag G3361 niet G5426 [G5723] waarneemt G5426 H , die neemt G3756 [hem] niet G5426 [G5719] waar G2962 den Heere G2068 [G5723] . Die daar eet G2068 [G5719] , die eet G2962 [zulks] den Heere G1063 , want G2168 [G5719] hij dankt G2316 God G2532 ; en G3361 die niet G2068 [G5723] eet G2068 [G5719] , die eet G2962 [zulks] den Heere G3756 niet G2532 , en G2168 [G5719] hij dankt G2316 God.
  7 G1063 Want G3762 niemand G2257 van ons G2198 [G5719] leeft G1438 zichzelven G2532 , en G3762 niemand G599 [G5719] sterft G1438 zichzelven.
  8 G1063 Want G1437 G5037 hetzij G2198 [G5725] dat wij leven G2198 [G5719] , wij leven G2962 den Heere G1437 G5037 ; hetzij G599 [G5725] dat wij sterven G599 [G5719] , wij sterven G2962 den Heere G1437 G5037 . Hetzij G3767 dan G2198 [G5725] dat wij leven G1437 G5037 , hetzij G599 [G5725] dat wij sterven G2070 [G5748] , wij zijn G2962 des Heeren.
  9 G1063 Want G1519 G5124 daartoe G5547 is Christus G2532 ook G599 [G5627] gestorven G2532 , en G450 [G5627] opgestaan G2532 , en G326 [G5656] weder levend geworden G2443 , opdat G2532 Hij beiden G3498 over doden G2532 en G2198 [G5723] levenden G2961 [G5661] heersen zou.
  10 G1161 Maar G4771 gij G5101 , wat G2919 [G5719] oordeelt gij G4675 uw G80 broeder G2228 ? Of G2532 ook G4771 gij G5101 , wat G1848 [G5719] veracht gij G4675 uw G80 broeder G1063 ? Want G3956 wij zullen allen G968 voor den rechterstoel G5547 van Christus G3936 [G5695] gesteld worden.
  11 G1063 Want G1125 [G5769] er is geschreven G1473 : Ik G2198 [G5719] leef G3004 [G5719] , zegt G2962 de Heere G3754 ; G1698 voor Mij G3956 zal alle G1119 knie G2578 [G5692] zich buigen G2532 , en G3956 alle G1100 tong G2316 zal God G1843 [G5698] belijden.
  12 G686 Zo G3767 dan G1538 een iegelijk G2257 van ons G4012 zal voor G1438 zichzelven G2316 Gode G3056 rekenschap G1325 [G5692] geven.
  13 G3767 Laat ons dan G240 elkander G3371 niet meer G2919 [G5725] oordelen G235 ; maar G2919 [G5657] oordeelt G5124 dit G3123 liever G80 , namelijk, dat gij den broeder G3361 geen G4348 aanstoot G2228 of G4625 ergernis G5087 [G5721] geeft.
  14 G1492 [G5758] Ik weet G2532 en G3982 [G5769] ben verzekerd G1722 in G2962 den Heere G2424 Jezus G3754 , dat G3762 geen ding G2839 onrein G1223 is in G1438 zichzelven G1508 ; dan G3049 [G5740] die acht G5100 iets G2839 onrein G1511 [G5750] te zijn G1565 , dien G2839 is het onrein.
  15 G1161 Maar G1487 indien G4675 uw G80 broeder G1223 om G1033 der spijze G3076 [G5743] wil bedroefd wordt G4043 [G5719] , zo wandelt gij G2089 G3765 niet meer G2596 naar G26 liefde G622 [G5720] . Verderf G1565 dien G3361 niet G4675 met uw G1033 spijze G5228 , voor G3739 welken G5547 Christus G599 [G5627] gestorven is.
  16 G3767 Dat dan G5216 uw G18 goed G3361 niet G987 [G5744] gelasterd worde.
  17 G1063 Want G932 het Koninkrijk G2316 Gods G2076 [G5748] is G3756 niet G1035 spijs G2532 en G4213 drank G235 , maar G1343 rechtvaardigheid G2532 , en G1515 vrede G2532 , en G5479 blijdschap G1722 , door G40 den Heiligen G4151 Geest.
  18 G1063 Want G5547 die Christus G1722 in G5125 deze dingen G1398 [G5723] dient G2316 , is Gode G2101 welbehagelijk G2532 , en G1384 aangenaam G444 den mensen.
  19 G686 Zo G3767 dan G1377 [G5725] laat ons najagen G3588 , hetgeen G1515 tot den vrede G2532 , en G3619 hetgeen tot de stichting G1519 onder G240 elkander [dient].
  20 G2647 [G5720] Verbreek G2041 het werk G2316 van God G3361 niet G1752 om G1033 der spijze G3956 wil. Alle dingen G3303 zijn wel G2513 rein G235 ; maar G2556 het is kwaad G444 den mens G1223 , die met G4348 aanstoot G2068 [G5723] eet.
  21 G2570 Het is goed G3361 geen G2907 vlees G5315 [G5629] te eten G3366 , noch G3631 wijn G4095 [G5629] te drinken G3366 , noch G1722 G3739 [iets], waaraan G4675 uw G80 broeder G4350 [G5719] zich stoot G2228 , of G4624 [G5743] geergerd wordt G2228 , of G770 [G5719] [waarin] hij zwak is.
  22 G2192 [G5719] Hebt G4771 gij G4102 geloof G2192 [G5720] ? hebt G2596 [dat] bij G4572 uzelven G1799 voor G2316 God G3107 . Zalig G1438 is hij, die zichzelven G3361 niet G2919 [G5723] oordeelt G1722 in G3739 hetgeen G1381 [G5719] hij voor goed houdt.
  23 G1161 Maar G1252 [G5734] die twijfelt G1437 , indien G5315 [G5632] hij eet G2632 [G5769] , is veroordeeld G3754 , omdat G3756 hij niet G1537 uit G4102 het geloof G1161 [eet]. En G3956 al wat G1537 uit G4102 het geloof G3756 niet G2076 [G5748] is, dat is G266 zonde.

Isaiah 9:3

  3 H1471 [09:2] Gij hebt dit volk H7235 [H8689] vermenigvuldigd H8057 , [maar] Gij hebt de blijdschap H1431 [H8689] niet groot gemaakt H8055 [H8804] ; zij zullen [nochtans] blijde wezen H6440 voor Uw aangezicht H8057 , gelijk men zich verblijdt H7105 in den oogst H1523 [H8799] , gelijk men verheugd is H7998 , wanneer men de buit H2505 [H8763] uitdeelt.

Leviticus 19:9-10

  9 H7105 Als gij ook den oogst H776 uws lands H7114 [H8800] inoogsten zult H6285 , gij zult den hoek H7704 uws velds H3615 [H8762] niet ganselijk afoogsten H7105 , en dat van uw oogst H3951 op te zamelen is H3950 [H8762] , niet opzamelen.
  10 H3754 Insgelijks zult gij uw wijngaard H5953 [H8779] niet nalezen H6528 , en de afgevallen bezien H3754 van uw wijngaard H3950 [H8762] niet opzamelen H6041 ; den arme H1616 en den vreemdeling H5800 [H8799] zult gij die overlaten H3068 ; Ik ben de HEERE H430 , uw God!

Matthew 13:23

  23 G1161 Die nu G1909 in G2570 de goede G1093 aarde G4687 [G5651] bezaaid is G3778 , deze G2076 [G5748] is G3056 degene, die het Woord G191 [G5723] hoort G2532 en G4920 [G5723] verstaat G3739 , die G1211 ook G2592 [G5719] vrucht draagt G2532 en G4160 [G5719] voortbrengt G3303 , de een G1540 honderd- G1161 , de ander G1835 zestig- G1161 , en de ander G5144 dertig [voud].

Genesis 8:22

  22 H5750 Voortaan H3605 al H3117 de dagen H776 der aarde H2233 zullen zaaiing H7105 en oogst H7120 , en koude H2527 en hitte H7019 , en zomer H2779 en winter H3117 , en dag H3915 en nacht H3808 , niet H7673 [H8799] ophouden.

Proverbs 10:5

  5 H7019 Die in den zomer H103 [H8802] vergadert H7919 [H8688] , is een verstandig H1121 zoon H7105 ; [maar] die in den oogst H7290 [H8737] vast slaapt H1121 , is een zoon H954 [H8688] die beschaamd maakt.

Exodus 34:22

  22 H2282 Het feest H7620 der weken H6213 [H8799] zult gij ook houden H1061 , zijnde het feest der eerstelingen H2406 H7105 van den tarweoogst H2282 , en het feest H614 der inzameling H8141 , als het jaar H8622 om is.

Revelation 14:15

  15 G2532 En G243 een andere G32 engel G1831 [G5627] kwam G1537 uit G3485 den tempel G2896 [G5723] , roepende G1722 met G3173 een grote G5456 stem G1909 tot Dengene, Die op G3507 de wolk G2521 [G5740] zat G3992 [G5657] : Zend G4675 Uw G1407 sikkel G2532 en G2325 [G5657] maai G3754 ; want G4671 de G5610 ure G2325 [G5658] om te maaien G4671 is nu G2064 [G5627] gekomen G3754 , dewijl G2326 de oogst G1093 der aarde G3583 [G5681] rijp is geworden.

John 4:35

  35 G3004 [G5719] Zegt G5210 gijlieden G3756 niet G3754 : G2076 [G5748] Het zijn G2089 nog G5072 vier maanden G2532 , en G2064 [G5736] [dan] komt G2326 de oogst G2400 [G5628] ? Ziet G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G1869 H : Heft G5216 uw G3788 ogen G1869 [G5657] op G2532 en G2300 [G5663] aanschouwt G5561 de landen G3754 ; want G1526 [G5748] zij zijn G2235 alrede G3022 wit G4314 om te G2326 oogsten.

Luke 10:2

  2 G3004 [G5707] Hij zeide G3767 dan G4314 tot G846 hen G2326 : De oogst G3303 is wel G4183 groot G1161 , maar G2040 de arbeiders G3641 zijn weinige G3767 ; daarom G1189 [G5676] , bidt G2962 den Heere G2326 des oogstes G3704 , dat G2040 Hij arbeiders G1519 in G846 Zijn G2326 oogst G1544 [G5725] uitstote.

Matthew 9:37

  37 G5119 Toen G3004 [G5719] zeide Hij G846 tot Zijn G3101 discipelen G2326 : De oogst G3303 is wel G4183 groot G1161 ; maar G2040 de arbeiders G3641 zijn weinige;

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.