Bible verses about faith healing | DSV_Strongs

Bible verses about "faith healing" | DSV_Strongs

Jonah 2:4-10

  4 H589 En ik H559 [H8804] zeide H1644 [H8738] : Ik ben uitgestoten H4480 van H5048 voor H5869 Uw ogen H389 ; nochtans H413 zal ik den H1964 tempel H6944 Uwer heiligheid H3254 [H8686] weder H5027 [H8687] aanschouwen.
  5 H4325 De wateren H661 [H8804] hadden mij omgeven H5704 tot H5315 de ziel H8415 toe, de afgrond H5437 [H8779] omving H5488 mij; het wier H7218 was aan mijn hoofd H2280 [H8803] gebonden.
  6 H3381 [H8804] Ik was nedergedaald H7095 tot de gronden H2022 der bergen H1280 ; de grendelen H776 der aarde H1157 waren om H5769 mij henen in eeuwigheid H2416 ; maar Gij hebt mijn leven H7845 uit het verderf H5927 [H8686] opgevoerd H3068 , o HEERE H430 , mijn God!
  7 H5315 Als mijn ziel H5921 in H5848 [H8692] mij overstelpt was H2142 [H8804] , dacht ik H3068 aan den HEERE H8605 , en mijn gebed H935 [H8799] kwam H413 tot H413 U, in H1964 den tempel H6944 Uwer heiligheid.
  8 H7723 Die de valse H1892 ijdelheden H8104 [H8764] onderhouden H5800 [H8799] , verlaten H2617 hunlieder weldadigheid.
  9 H589 Maar ik H2076 [H8799] zal U offeren H6963 met de stem H8426 der dankzegging H834 ; wat H5087 [H8804] ik beloofd heb H7999 [H8762] , zal ik betalen H3444 . Het heil H3068 is des HEEREN.
  10 H3068 De HEERE H559 [H8799] nu sprak H1709 tot den vis H6958 H0 ; en hij spuwde H3124 Jona H6958 [H8686] uit H413 op H3004 het droge.

Matthew 8:2

  2 G2532 En G2400 [G5628] ziet G3015 , een melaatse G2064 [G5631] kwam G4352 [G5707] , en aanbad G846 Hem G3004 [G5723] , zeggende G2962 : Heere G1437 ! indien G2309 [G5725] Gij wilt G1410 [G5736] , Gij kunt G3165 mij G2511 [G5658] reinigen.

Matthew 17:14-20

  14 G2532 En G4314 als zij bij G3793 de schare G2064 [G5631] gekomen waren G4334 [G5627] , kwam G846 tot Hem G444 een mens G1120 H , vallende G846 voor Hem G1120 [G5723] op de knieen G2532 , en G3004 [G5723] zeggende:
  15 G2962 Heere G1653 [G5657] ! ontferm U over G3450 mijn G5207 zoon G3754 ; want G4583 [G5736] hij is maanziek G2532 , en G2560 is in zwaar G3958 [G5719] lijden G1063 ; want G4178 menigmaal G4098 [G5719] valt hij G1519 in G4442 het vuur G2532 , en G4178 menigmaal G1519 in G5204 het water.
  16 G2532 En G846 ik heb hem G4675 tot Uw G3101 discipelen G4374 [G5656] gebracht G2532 , en G846 zij hebben hem G3756 niet G1410 [G5675] kunnen G2323 [G5658] genezen.
  17 G1161 En G2424 Jezus G611 [G5679] , antwoordende G2036 [G5627] , zeide G5599 : O G571 , ongelovig G2532 en G1294 [G5772] verkeerd G1074 geslacht G2193 , hoe G4219 lang G3326 zal Ik nog met G5216 ulieden G2071 [G5704] zijn G2193 , hoe G4219 lang G5216 zal Ik u G430 [G5695] nog verdragen G5342 [G5720] ? Brengt G846 hem G3427 Mij G5602 hier.
  18 G2532 En G2424 Jezus G2008 [G5656] bestrafte G846 hem G2532 , en G1140 de duivel G1831 H ging G575 van G846 hem G1831 [G5627] uit G2532 , en G3816 het kind G2323 [G5681] werd genezen G575 van G1565 die G5610 ure af.
  19 G5119 Toen G4334 [G5631] kwamen G3101 de discipelen G2424 tot Jezus G2596 G2398 alleen G2036 [G5627] , en zeiden G1302 : Waarom G2249 hebben wij G846 hem G3756 niet G1410 [G5675] kunnen G1544 [G5629] uitwerpen?
  20 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hen G1223 : Om G5216 uws G570 ongeloofs G1063 wil; want G281 voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1437 : Zo G4102 gij een geloof G2192 [G5725] hadt G5613 als G2848 G4615 een mosterdzaad G5129 , gij zoudt tot dezen G3735 berg G2046 [G5692] zeggen G3327 [G5628] : Ga heen G1782 van hier G1563 derwaarts G2532 , en G3327 [G5695] hij zal heengaan G2532 ; en G3762 niets G5213 zal u G101 [G5692] onmogelijk zijn.

Luke 7:11-17

  11 G2532 En G1096 [G5633] het geschiedde G1722 op G1836 den volgenden G4198 [G5711] [dag], dat Hij ging G1519 naar G4172 een stad G2564 [G5746] , genaamd G3484 Nain G2532 , en G846 met Hem G4848 [G5711] gingen G2425 velen G846 van Zijn G3101 discipelen G2532 , en G4183 een grote G3793 schare.
  12 G1161 En G5613 als G4439 Hij de poort G4172 der stad G1448 [G5656] genaakte G2532 , G2400 [G5628] zie daar G2348 [G5761] , een dode G1580 [G5712] werd uitgedragen G3439 , [die] een eniggeboren G5207 zoon G846 zijner G3384 moeder G2532 [was], en G3778 zij G2258 [G5713] [was G5503 ] weduwe G2532 en G2425 een grote G3793 schare G4172 van de stad G2258 [G5713] [was G4862 ] met G846 haar.
  13 G2532 En G2962 de Heere G846 , haar G1492 [G5631] ziende G4697 H , werd innerlijk met ontferming G1909 over G846 haar G4697 [G5675] bewogen G2532 , en G2036 [G5627] zeide G846 tot haar G2799 [G5720] : Ween G3361 niet.
  14 G2532 En G4334 [G5631] Hij ging toe G680 [G5662] , en raakte G4673 de baar G941 [G5723] aan; [de dragers G1161 nu G2476 [G5627] stonden stil G2532 ] en G2036 [G5627] Hij zeide G3495 : Jongeling G3004 [G5719] , Ik zeg G4671 u G1453 [G5682] , sta op!
  15 G2532 En G3498 de dode G339 [G5656] zat overeind G2532 , en G756 [G5662] begon G2980 [G5721] te spreken G2532 . En G1325 [G5656] Hij gaf G846 hem G846 aan zijn G3384 moeder.
  16 G1161 En G5401 vreze G2983 [G5627] beving G537 hen allen G2532 , en G1392 [G5707] zij verheerlijkten G2316 God G3004 [G5723] , zeggende G3754 : G3173 Een groot G4396 Profeet G1722 is onder G2254 ons G1453 [G5769] opgestaan G2532 G3754 , en G2316 God G846 heeft Zijn G2992 volk G1980 [G5662] bezocht.
  17 G2532 En G3778 dit G3056 gerucht G4012 van G846 Hem G1831 [G5627] ging uit G1722 in G3650 geheel G2449 Judea G2532 , en G1722 in G3956 al G4066 het omliggende land.

John 20:30-31

  30 G2424 Jezus G3767 dan G2532 heeft nog G3303 wel G4183 vele G243 andere G4592 tekenen G1799 in de tegenwoordigheid G846 Zijner G3101 discipelen G4160 [G5656] gedaan G3739 , die G3756 niet G2076 [G5748] zijn G1125 [G5772] geschreven G1722 in G5129 dit G975 boek;
  31 G1161 Maar G5023 deze G1125 [G5769] zijn geschreven G2443 , opdat G4100 [G5661] gij gelooft G3754 , dat G2424 Jezus G2076 [G5748] is G5547 de Christus G5207 , de Zone G2316 Gods G2532 ; en G2443 opdat G2192 H gij G4100 [G5723] , gelovende G2222 , het leven G2192 [G5725] hebt G1722 in G846 Zijn G3686 Naam.

Isaiah 35:5-6

  5 H5787 Alsdan zullen der blinden H5869 ogen H6491 [H8735] opengedaan worden H2795 , en der doven H241 oren H6605 [H8735] zullen geopend worden.
  6 H6455 Alsdan zal de kreupele H1801 [H8762] springen H354 als een hert H3956 , en de tong H483 des stommen H7442 [H8799] zal juichen H4057 ; want in de woestijn H4325 zullen wateren H1234 [H8738] uitbarsten H5158 , en beken H6160 in de wildernis.

Matthew 13:58

  58 G2532 En G1563 Hij heeft aldaar G3756 niet G4183 vele G1411 krachten G4160 [G5656] gedaan G1223 , vanwege G846 hun G570 ongeloof.

John 3:16

  16 G1063 Want G3779 alzo G25 H lief heeft G2316 God G2889 de wereld G25 [G5656] gehad G5620 , dat G846 Hij Zijn G3439 eniggeboren G5207 Zoon G1325 [G5656] gegeven heeft G2443 , opdat G3956 een iegelijk G1519 die in G846 Hem G4100 [G5723] gelooft G3361 , niet G622 [G5643] verderve G235 , maar G166 het eeuwige G2222 leven G2192 [G5725] hebbe.

Romans 4:1-25

  1 G5101 Wat G3767 zullen wij dan G2046 [G5692] zeggen G11 , dat Abraham G2257 , onze G3962 vader G2147 [G5760] , verkregen heeft G2596 naar G4561 het vlees?
  2 G1063 Want G1487 indien G11 Abraham G1537 uit G2041 de werken G1344 [G5681] gerechtvaardigd is G2192 [G5719] , zo heeft hij G2745 roem G235 , maar G3756 niet G4314 bij G2316 God.
  3 G1063 Want G5101 wat G3004 [G5719] zegt G1124 de Schrift G1161 ? En G11 Abraham G4100 [G5656] geloofde G2316 God G2532 , en G846 het is hem G3049 [G5681] gerekend G1519 tot G1343 rechtvaardigheid.
  4 G1161 Nu G2038 [G5740] dengene, die werkt G3408 , wordt het loon G3756 niet G3049 [G5736] toegerekend G2596 naar G5485 genade G235 , maar G2596 naar G3783 schuld.
  5 G1161 Doch G3361 dengene, die niet G2038 [G5740] werkt G1161 , maar G4100 [G5723] gelooft G1909 in G765 Hem, Die den goddeloze G1344 [G5723] rechtvaardigt G846 , wordt zijn G4102 geloof G3049 [G5736] gerekend G1519 tot G1343 rechtvaardigheid.
  6 G2509 Gelijk G2532 ook G1138 David G444 den mens G3108 zalig G3004 [G5719] spreekt G3739 , welken G2316 God G1343 de rechtvaardigheid G3049 [G5736] toerekent G5565 zonder G2041 werken;
  7 G3107 [Zeggende]: Zalig G3739 zijn zij, welker G458 ongerechtigheden G863 [G5681] vergeven zijn G2532 , en G3739 welker G266 zonden G1943 [G5681] bedekt zijn;
  8 G3107 Zalig G435 is de man G3739 , welken G2962 de Heere G266 de zonden G3364 niet G3049 [G5667] toerekent.
  9 G3778 Deze G3108 zaligspreking G3767 dan G1909 , is die [alleen] over G4061 de besnijdenis G2228 , of G2532 ook G1909 over G203 de voorhuid G1063 ? Want G3004 [G5719] wij zeggen G3754 , dat G11 Abraham G4102 het geloof G3049 [G5681] gerekend is G1519 tot G1343 rechtvaardigheid.
  10 G4459 Hoe G3767 is het [hem] dan G3049 [G5681] toegerekend G1722 ? Als hij in G4061 de besnijdenis G5607 [G5752] was G2228 , of G1722 in G203 de voorhuid G3756 ? Niet G1722 in G4061 de besnijdenis G235 , maar G1722 in G203 de voorhuid.
  11 G2532 En G4592 hij heeft het teken G4061 der besnijdenis G2983 [G5627] ontvangen G4973 [tot] een zegel G1343 der rechtvaardigheid G4102 des geloofs G3588 , die G1722 [hem] in G203 de voorhuid G1519 [was] [toegerekend]: opdat G846 hij G1511 [G5750] zou zijn G3962 een vader G3956 van allen G4100 [G5723] , die geloven G1223 in G203 de voorhuid G1519 zijnde, ten einde G2532 ook G846 hun G1343 de rechtvaardigheid G3049 [G5683] toegerekend worde;
  12 G2532 En G3962 een vader G4061 der besnijdenis G3756 , dengenen [namelijk], die niet G3440 alleen G1537 uit G4061 de besnijdenis G235 zijn, maar G2532 die ook G4748 [G5723] wandelen G2487 in de voetstappen G4102 des geloofs G2257 van onzen G3962 vader G11 Abraham G1722 , hetwelk in G203 de voorhuid was.
  13 G1063 Want G1860 de belofte G3756 [is] niet G1223 door G3551 de wet G11 aan Abraham G2228 of G846 zijn G4690 zaad G2818 [geschied], namelijk, dat hij een erfgenaam G2889 der wereld G1511 [G5750] zou zijn G235 , maar G1223 door G1343 de rechtvaardigheid G4102 des geloofs.
  14 G1063 Want G1487 indien G1537 degenen, die uit G3551 de wet G2818 zijn, erfgenamen G4102 zijn, zo is het geloof G2758 [G5769] ijdel geworden G2532 , en G1860 de beloftenis G2673 [G5769] te niet gedaan.
  15 G1063 Want G3551 de wet G2716 [G5736] werkt G3709 toorn G1063 ; want G3757 waar G3756 geen G3551 wet G2076 [G5748] is G3761 , [daar] is ook geen G3847 overtreding.
  16 G1223 G5124 Daarom G1537 is zij uit G4102 het geloof G2443 , opdat G2596 zij naar G5485 genade G1519 zij; ten einde G1860 de belofte G949 vast G1511 [G5750] zij G3956 al G4690 den zade G3756 , niet G3440 alleen G1537 dat uit G3551 de wet G235 is, maar G2532 ook G1537 dat uit G4102 het geloof G11 Abrahams G3739 is, welke G3962 een vader G2076 [G5748] is G2257 van ons G3956 allen;
  17 G2531 [Gelijk G1125 [G5769] geschreven staat G3754 : G4571 Ik heb u G3962 tot een vader G4183 van vele G1484 volken G5087 [G5758] gesteld G2713 ] voor G3739 Hem, aan Welken G4100 [G5656] hij geloofd heeft G2316 , [namelijk] God G3498 , Die de doden G2227 [G5723] levend maakt G2532 , en G2564 [G5723] roept G3361 de dingen, die niet G5607 [G5752] zijn G5613 , alsof G5607 [G5752] zij waren;
  18 G3739 Welke G3844 tegen G1680 hoop G1909 op G1680 hoop G4100 [G5656] geloofd heeft G1519 , dat G846 hij G1096 [G5635] zou worden G3962 een vader G4183 van vele G1484 volken G2596 ; volgens G2046 [G5772] hetgeen gezegd was G3779 : Alzo G4675 zal uw G4690 zaad G2071 [G5704] wezen.
  19 G2532 En G3361 niet G770 [G5660] verzwakt zijnde G4102 in het geloof G1438 , heeft hij zijn eigen G4983 lichaam G3756 niet G2657 [G5656] aangemerkt G2235 , dat alrede G3499 [G5772] verstorven was G4225 , alzo hij omtrent G1541 honderd jaren oud G5225 [G5723] was G2532 , [noch] ook G3388 dat de moeder G4564 in Sara G3500 verstorven was.
  20 G1161 En G1519 hij heeft aan G1860 de beloftenis G2316 Gods G3756 niet G1252 [G5681] getwijfeld G570 door ongeloof G235 ; maar G1743 [G5681] is gesterkt geweest G4102 in het geloof G1325 [G5631] , gevende G2316 God G1391 de eer;
  21 G2532 En G4135 [G5685] ten volle verzekerd zijnde G3754 , dat G3739 hetgeen G1861 [G5766] beloofd was G2532 , Hij ook G1415 machtig G2076 [G5748] was G4160 [G5658] te doen.
  22 G1352 Daarom G846 is het hem G2532 ook G1519 tot G1343 rechtvaardigheid G3049 [G5681] gerekend.
  23 G1161 Nu G3756 is het niet G3440 alleen G1223 om G846 zijnentwil G1125 [G5648] geschreven G3754 , dat G846 het hem G3049 [G5681] toegerekend is;
  24 G235 Maar G2532 ook G1223 om G2248 onzentwil G3739 , welken G3049 [G5745] het zal toegerekend G3195 [G5719] worden G4100 [G5723] , [namelijk] dengenen, die geloven G1909 in G2424 Hem, Die Jezus G2257 , onzen G2962 Heere G1537 , uit G3498 de doden G1453 [G5660] opgewekt heeft;
  25 G3739 Welke G3860 [G5681] overgeleverd is G1223 om G2257 onze G3900 zonden G2532 , en G1453 [G5681] opgewekt G1223 om G2257 onze G1347 rechtvaardigmaking.

Romans 8:18

  18 G1063 Want G3049 [G5736] ik houde het daarvoor G3754 , dat G3804 het lijden G3568 dezes tegenwoordigen G2540 tijds G3756 niet G514 is te waarderen G4314 tegen G1391 de heerlijkheid G1519 , die aan G2248 ons G3195 [G5723] zal G601 [G5683] geopenbaard worden.

Romans 8:32

  32 G3739 Die G1065 ook G2398 Zijn eigen G5207 Zoon G3756 niet G5339 [G5662] gespaard heeft G235 , maar G846 heeft Hem G5228 voor G2257 ons G3956 allen G3860 [G5656] overgegeven G4459 , hoe G2254 zal Hij ons G2532 ook G4862 met G846 Hem G3780 niet G3956 alle dingen G5483 [G5695] schenken?

Hebrews 11:6

  6 G1161 Maar G5565 zonder G4102 geloof G102 is het onmogelijk G2100 [G5658] [Gode] te behagen G1063 . Want G2316 die tot God G4334 [G5740] komt G1163 [G5748] , moet G4100 [G5658] geloven G3754 , dat G2076 [G5748] Hij is G2532 , en G3406 een Beloner G1096 [G5736] is G846 dergenen, die Hem G1567 [G5723] zoeken.

Galatians 2:20

  20 G5547 Ik ben met Christus G4957 [G5769] gekruist G1161 ; en G2198 [G5719] ik leef G2089 , [doch G3765 ] niet meer G1473 ik G1161 , maar G5547 Christus G2198 [G5719] leeft G1722 in G1698 mij G1161 ; en G3739 hetgeen G3568 ik nu G1722 in G4561 het vlees G2198 [G5719] leef G2198 [G5719] , dat leef ik G1722 door G4102 het geloof G5207 des Zoons G2316 van God G3588 , Die G3165 mij G25 [G5660] liefgehad heeft G2532 , en G1438 Zichzelven G5228 voor G1700 mij G3860 [G5631] overgegeven heeft.

1 Thessalonians 5:18

  18 G2168 [G5720] Dankt G1722 [God] in G3956 alles G1063 ; want G5124 dit G2307 is de wil G2316 van God G1722 in G5547 Christus G2424 Jezus G1519 over G5209 u.

Deuteronomy 28:1-68

  1 H6963 En het zal geschieden, indien gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8800] , vlijtiglijk H8085 [H8799] zult gehoorzamen H8104 [H8800] , waarnemende H6213 [H8800] te doen H4687 al Zijn geboden H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H3068 , zo zal de HEERE H430 , uw God H5945 , u hoog H5414 [H8804] zetten H1471 boven alle volken H776 der aarde.
  2 H1293 En al deze zegeningen H935 [H8804] zullen over u komen H5381 [H8689] , en u aantreffen H6963 , wanneer gij der stem H3068 des HEEREN H430 uws Gods H8085 [H8799] , zult gehoorzaam zijn.
  3 H1288 [H8803] Gezegend H5892 zult gij zijn in de stad H1288 [H8803] , en gezegend H7704 zult gij zijn in het veld.
  4 H1288 [H8803] Gezegend H6529 zal zijn de vrucht H990 uws buiks H6529 , en de vrucht H127 uws lands H6529 , en de vrucht H929 uwer beesten H7698 , de voortzetting H504 uwer koeien H6251 , en de kudden H6629 van uw klein vee.
  5 H1288 [H8803] Gezegend H2935 zal zijn uw korf H4863 , en uw baktrog.
  6 H1288 [H8803] Gezegend H935 [H8800] zult gij zijn in uw ingaan H1288 [H8803] , gezegend H3318 [H8800] zult gij zijn in uw uitgaan.
  7 H3068 De HEERE H5414 [H8799] zal geven H341 [H8802] uw vijanden H6965 [H8801] , die tegen u opstaan H5062 [H8737] , geslagen H6440 voor uw aangezicht H259 ; door een H1870 weg H3318 [H8799] zullen zij tot u uittrekken H7651 , maar door zeven H1870 wegen H6440 zullen zij voor uw aangezicht H5127 [H8799] vlieden.
  8 H3068 De HEERE H1293 zal den zegen H6680 [H8762] gebieden H618 , dat Hij met u zij in uw schuren H3027 , en in alles, waaraan gij uw hand H4916 slaat H1288 [H8765] ; en Hij zal u zegenen H776 in het land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8802] , geven zal.
  9 H3068 De HEERE H6918 zal u Zichzelven tot een heilig H5971 volk H6965 [H8686] bevestigen H7650 [H8738] , gelijk als Hij u gezworen heeft H4687 , wanneer gij de geboden H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8104 [H8799] , zult houden H1870 , en in Zijn wegen H1980 [H8804] wandelen.
  10 H5971 En alle volken H776 der aarde H7200 [H8804] zullen zien H8034 , dat de Naam H3068 des HEEREN H7121 [H8738] over u genoemd is H3372 [H8804] , en zij zullen voor u vrezen.
  11 H3068 En de HEERE H3498 [H8689] zal u doen overvloeien H2896 aan goed H6529 , in de vrucht H990 uws buiks H6529 , en in de vrucht H929 uwer beesten H6529 , en in de vrucht H127 uws lands H127 ; op het land H3068 , dat de HEERE H1 uw vaderen H7650 [H8738] gezworen heeft H5414 [H8800] u te zullen geven.
  12 H3068 De HEERE H6605 [H8799] zal u opendoen H2896 Zijn goeden H214 schat H8064 , den hemel H776 , om aan uw land H4306 regen H5414 [H8800] te geven H6256 te zijner tijd H1288 [H8763] , en om te zegenen H4639 al het werk H3027 uwer hand H7227 ; en gij zult aan vele H1471 volken H3867 [H8689] lenen H3867 [H8799] , maar gij zult niet ontlenen.
  13 H3068 En de HEERE H7218 zal u tot een hoofd H5414 [H8804] maken H2180 , en niet tot een staart H4605 , en gij zult alleenlijk boven H4295 zijn, en niet onder H8085 [H8799] zijn; wanneer gij horen zult H4687 naar de geboden H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H8104 [H8800] te houden H6213 [H8800] en te doen;
  14 H5493 [H8799] En gij niet afwijken zult H1697 van al de woorden H3117 , die ik ulieden heden H6680 [H8764] gebiede H3225 , ter rechter H8040 [hand] of ter linkerhand H312 , dat gij andere H430 goden H310 H3212 [H8800] nawandelt H5647 [H8800] , om hen te dienen.
  15 H6963 Daarentegen zal het geschieden, indien gij de stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8799] , niet zult gehoorzaam zijn H8104 [H8800] , om waar te nemen H6213 [H8800] , dat gij doet H4687 al Zijn geboden H2708 en Zijn inzettingen H3117 , die ik u heden H6680 [H8764] gebiede H7045 ; zo zullen al deze vloeken H935 [H8804] over u komen H5381 [H8689] , en u treffen.
  16 H779 [H8803] Vervloekt H5892 zult gij zijn in de stad H779 [H8803] , en vervloekt H7704 zult gij zijn in het veld.
  17 H779 [H8803] Vervloekt H2935 zal zijn uw korf H4863 , en uw baktrog.
  18 H779 [H8803] Vervloekt H6529 zal zijn de vrucht H990 uws buiks H6529 , en de vrucht H127 uws lands H7698 , de voortzetting H504 uwer koeien H6251 , en de kudden H6629 van uw klein vee.
  19 H779 [H8803] Vervloekt H935 [H8800] zult gij zijn in uw ingaan H779 [H8803] , en vervloekt H3318 [H8800] zult gij zijn in uw uitgaan.
  20 H3068 De HEERE H7971 [H8762] zal onder u zenden H3994 den vloek H4103 , de verstoring H4045 en het verderf H3027 , in alles, waaraan gij uw hand H4916 slaat H6213 [H8799] , dat gij doen zult H8045 [H8736] ; totdat gij verdelgd wordt H4118 , en totdat gij haastelijk H6 [H8800] omkomt H6440 , vanwege H7455 de boosheid H4611 uwer werken H5800 [H8804] , waarmede gij Mij verlaten hebt.
  21 H3068 De HEERE H1698 zal u de pestilentie H1692 [H8686] doen aankleven H3615 [H8763] , totdat Hij u verdoe H127 van het land H935 [H8802] , waar gij naar toe gaat H3423 [H8800] , om dat te erven.
  22 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7829 met tering H6920 , en met koorts H1816 , en met vurigheid H2746 , en met hitte H2719 , en met droogte H7711 , en met brandkoren H3420 , en met honigdauw H7291 [H8804] , die u vervolgen zullen H6 [H8800] , totdat gij omkomt.
  23 H8064 En uw hemel H7218 , die boven uw hoofd H5178 is, zal koper H776 zijn, en de aarde H1270 , die onder u is, zal ijzer zijn.
  24 H3068 De HEERE H80 , uw God, zal pulver H6083 en stof H4306 tot regen H776 uws lands H5414 [H8799] geven H8064 ; van den hemel H3381 [H8799] zal het op u nederdalen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt.
  25 H3068 De HEERE H5062 [H8737] zal u geslagen H5414 [H8799] geven H6440 voor het aangezicht H341 [H8802] uwer vijanden H259 ; door een H1870 weg H3318 [H8799] zult gij tot hem uittrekken H7651 , en door zeven H1870 wegen H6440 zult gij voor zijn aangezicht H5127 [H8799] vlieden H4467 ; en gij zult van alle koninkrijken H776 der aarde H2189 beroerd worden.
  26 H5038 En uw dood lichaam H5775 zal aan alle gevogelte H8064 des hemels H929 , en aan de beesten H776 der aarde H3978 tot spijze H2729 [H8688] zijn; en niemand zal ze afschrikken.
  27 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7822 met zweren H4714 van Egypte H2914 H6076 [H8675] , en met spenen H1618 , en met droge schurft H2775 , en met krauwsel H3201 [H8799] , waarvan gij niet zult kunnen H7495 [H8736] genezen worden.
  28 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7697 met onzinnigheid H5788 , en met blindheid H8541 , en met verbaasdheid H3824 des harten;
  29 H6672 Dat gij op den middag H4959 [H8764] zult omtasten H5787 , gelijk als een blinde H4959 [H8762] omtast H653 in het donkere H1870 , en uw wegen H6743 [H8686] niet zult voorspoedig maken H6231 [H8803] ; maar gij zult alleenlijk verdrukt H1497 [H8803] en beroofd zijn H3117 alle dagen H3467 [H8688] , en er zal geen verlosser zijn.
  30 H802 Gij zult een vrouw H781 [H8762] ondertrouwen H312 H376 , maar een ander H7901 H7693 [H8799] zal haar beslapen H1004 ; een huis H1129 [H8799] zult gij bouwen H3427 [H8799] , maar daarin niet wonen H3754 ; een wijngaard H5193 [H8799] zult gij planten H2490 [H8762] , maar dien niet gemeen maken.
  31 H7794 Uw os H5869 zal voor uw ogen H2873 [H8803] geslacht worden H398 [H8799] , maar gij zult daarvan niet eten H2543 ; uw ezel H6440 zal van voor uw aangezicht H1497 [H8803] geroofd worden H7725 [H8799] , en tot u niet wederkeren H6629 ; uw klein vee H341 [H8802] zal aan uw vijanden H5414 [H8803] gegeven worden H3467 [H8688] , en voor u zal geen verlosser zijn.
  32 H1121 Uw zonen H1323 en uw dochteren H312 zullen aan een ander H5971 volk H5414 [H8803] gegeven worden H5869 , dat het uw ogen H7200 [H8802] aanzien H3616 , en naar hen bezwijken H3117 den gansen dag H410 ; maar het zal in het vermogen H3027 uwer hand niet zijn.
  33 H6529 De vrucht H127 van uw land H3018 en al uw arbeid H5971 zal een volk H398 [H8799] eten H3045 [H8804] , dat gij niet gekend hebt H3117 ; en gij zult alle dagen H6231 [H8803] alleenlijk verdrukt H7533 [H8803] en gepletterd zijn.
  34 H7696 [H8794] En gij zult onzinnig zijn H4758 , vanwege het gezicht H5869 uwer ogen H7200 [H8799] , dat gij zien zult.
  35 H3068 De HEERE H5221 [H8686] zal u slaan H7451 met boze H7822 zweren H1290 , aan de knieen H7785 en aan de benen H3201 [H8799] , waarvan gij niet zult kunnen H7495 [H8736] genezen worden H3709 H7272 , van uw voetzool H6936 af tot aan uw schedel.
  36 H3068 De HEERE H4428 zal u, mitsgaders uw koning H6965 [H8686] , dien gij over u zult gesteld hebben H3212 [H8686] , doen gaan H1471 tot een volk H3045 [H8804] , dat gij niet gekend hebt H1 , noch uw vaderen H5647 [H8804] ; en aldaar zult gij dienen H312 andere H430 goden H6086 , hout H68 en steen.
  37 H8047 En gij zult zijn tot een schrik H4912 , tot een spreekwoord H8148 en tot een spotrede H5971 , onder al de volken H3068 , waarheen u de HEERE H5090 [H8762] leiden zal.
  38 H7227 Gij zult veel H2233 zaads H7704 op den akker H3318 [H8686] uitbrengen H4592 , maar gij zult weinig H622 [H8799] inzamelen H697 ; want de sprinkhaan H2628 [H8799] zal het verteren.
  39 H3754 Wijngaarden H5193 [H8799] zult gij planten H5647 [H8804] , en bouwen H3196 , maar gij zult geen wijn H8354 [H8799] drinken H103 [H8799] , noch iets vergaderen H8438 ; want de worm H398 [H8799] zal het afeten.
  40 H2132 Olijfbomen H1366 zult gij hebben in al uw landpalen H8081 , maar gij zult u met olie H5480 [H8799] niet zalven H2132 ; want uw olijfboom H5394 [H8799] zal [zijn] [vrucht] afwerpen.
  41 H1121 Zonen H1323 en dochteren H3205 [H8686] zult gij gewinnen H7628 , maar zij zullen voor u niet zijn; want zij zullen in gevangenis H3212 [H8799] gaan.
  42 H6086 Al uw geboomte H6529 , en de vrucht H127 uws lands H6767 zal het boos gewormte H3423 [H8762] erfelijk bezitten.
  43 H1616 De vreemdeling H7130 , die in het midden H4605 van u is, zal hoog H4605 , hoog H5927 [H8799] boven u opklimmen H4295 ; en gij zult laag H4295 , laag H3381 [H8799] nederdalen.
  44 H3867 [H8686] Hij zal u lenen H3867 [H8686] , maar gij zult hem niet lenen H7218 ; hij zal tot een hoofd H2180 zijn, en gij zult tot een staart zijn.
  45 H7045 En al deze vloeken H935 [H8804] zullen over u komen H7291 [H8804] , en u vervolgen H5381 [H8689] , en u treffen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt H6963 ; omdat gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8804] , niet gehoorzaam zult geweest zijn H8104 [H8800] , om te houden H4687 Zijn geboden H2708 en Zijn inzettingen H6680 [H8765] , die Hij u geboden heeft.
  46 H226 En zij zullen onder u tot een teken H4159 , en tot een wonder H2233 zijn, ja, onder uw zaad H5704 tot H5769 in eeuwigheid.
  47 H3068 Omdat gij den HEERE H430 , uw God H5647 [H8804] , niet gediend zult hebben H8057 met vrolijkheid H2898 en goedheid H3824 des harten H7230 , vanwege de veelheid van alles;
  48 H341 [H8802] Zo zult gij uw vijanden H3068 , die de HEERE H7971 [H8762] onder u zenden zal H5647 [H8804] , dienen H7458 , in honger H6772 en in dorst H5903 , en in naaktheid H2640 , en in gebrek H1270 van alles; en Hij zal een ijzeren H5923 juk H6677 op uw hals H5414 [H8804] leggen H8045 [H8687] , totdat Hij u verdelge.
  49 H3068 De HEERE H1471 zal tegen u een volk H5375 [H8799] verheffen H7350 van verre H7097 , van het einde H776 der aarde H5404 , gelijk als een arend H1675 [H8799] vliegt H1471 ; een volk H3956 , welks spraak H8085 [H8799] gij niet zult verstaan;
  50 H1471 Een volk H5794 , stijf H6440 van aangezicht H6440 , dat het aangezicht H2205 des ouden H5375 [H8799] niet zal aannemen H5288 , noch den jonge H2603 [H8799] genadig zijn.
  51 H6529 En het zal de vrucht H929 uwer beesten H6529 , en de vrucht H127 uws lands H398 [H8804] opeten H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd zult zijn H1715 ; hetwelk u geen koren H8492 , most H3323 noch olie H7698 , voortzetting H504 uwer koeien H6251 noch kudden H6629 van uw klein vee H7604 [H8686] zal overig laten H6 [H8687] , totdat Hij u verdoe.
  52 H6887 [H8689] En het zal u beangstigen H8179 in al uw poorten H1364 , totdat uw hoge H1219 [H8803] en vaste H2346 muren H3381 [H8800] nedervallen H2004 , op welke H982 [H8802] gij vertrouwdet H776 in uw ganse land H6887 [H8689] ; ja, het zal u beangstigen H8179 in al uw poorten H776 , in uw ganse land H3068 , dat u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , gegeven heeft.
  53 H398 [H8804] En gij zult eten H6529 de vrucht H990 uws buiks H1320 , het vlees H1121 uwer zonen H1323 en uwer dochteren H3068 , die u de HEERE H430 , uw God H5414 [H8804] , gegeven zal hebben H4692 ; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijanden H6693 [H8686] u zullen benauwen.
  54 H376 Aangaande den man H7390 , die teder H3966 onder u, en die zeer H6028 wellustig H5869 geweest is, zijn oog H3415 [H8799] zal kwaad H251 zijn tegen zijn broeder H802 , en tegen de huisvrouw H2436 zijns schoots H3499 , en tegen zijn overige H1121 zonen H3498 [H8686] , die hij overgehouden zal hebben;
  55 H259 Dat hij niet aan een H5414 [H8800] van die zal geven H1320 van het vlees H1121 zijner zonen H398 [H8799] , die hij eten zal H7604 [H8689] , omdat hij voor zich niets heeft overgehouden H4692 ; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijand H8179 u in al uw poorten H6693 [H8686] zal benauwen.
  56 H7390 Aangaande de tedere H6028 en wellustige H5254 [H8765] [vrouw] onder u, die niet verzocht heeft H3709 H7272 haar voetzool H776 op de aarde H3322 [H8687] te zetten H6026 [H8692] , omdat zij zich wellustig H7391 en teder hield H5869 ; haar oog H3415 [H8799] zal kwaad zijn H376 tegen den man H2436 haars schoots H1121 , en tegen haar zoon H1323 , en tegen haar dochter;
  57 H7988 En dat om haar nageboorte H7272 , die van tussen haar voeten H3318 [H8802] uitgegaan zal zijn H1121 , en om haar zonen H3205 [H8799] , die zij gebaard zal hebben H398 [H8799] ; want zij zal hen eten H5643 in het verborgene H2640 , vermits gebrek H4692 van alles; in de belegering H4689 en in de benauwing H341 [H8802] , waarmede uw vijand H6693 [H8686] u zal benauwen H8179 in uw poorten.
  58 H8104 [H8799] Indien gij niet zult waarnemen H6213 [H8800] te doen H1697 al de woorden H8451 dezer wet H5612 , die in dit boek H3789 [H8803] geschreven zijn H3372 [H8800] , om te vrezen H3513 [H8737] dezen heerlijken H3372 [H8737] en vreselijken H8034 Naam H3068 , den HEERE H430 , uw God;
  59 H3068 Zo zal de HEERE H4347 uw plagen H6381 [H8689] wonderlijk maken H4347 , mitsgaders de plagen H2233 van uw zaad H1419 ; het zullen grote H539 [H8737] en gewisse H4347 plagen H7451 , en boze H539 [H8737] en gewisse H2483 krankten zijn.
  60 H7725 [H8689] En Hij zal op u doen keren H4064 alle kwalen H4714 van Egypte H6440 , voor H3025 [H8804] dewelke gij gevreesd hebt H1692 [H8804] , en zij zullen u aanhangen.
  61 H2483 Ook alle krankte H4347 , en alle plage H5612 , die in het boek H8451 dezer wet H3789 [H8803] niet geschreven is H3068 , zal de HEERE H5927 [H8686] over u doen komen H8045 [H8736] , totdat gij verdelgd wordt.
  62 H4592 En gij zult met weinige H4962 mensen H7604 [H8738] overgelaten worden H834 , in plaats dat H3556 gij geweest zijt als de sterren H8064 des hemels H7230 in menigte H6963 ; omdat gij der stem H3068 des HEEREN H430 , uws Gods H8085 [H8804] , niet gehoorzaam geweest zijt.
  63 H3068 En het zal geschieden, gelijk als de HEERE H7797 [H8804] Zich over ulieden verblijdde H3190 [H8687] , u goed doende H7235 [H8687] en u vermenigvuldigende H3068 , alzo zal Zich de HEERE H7797 [H8799] over u verblijden H6 [H8687] , u verdoende H8045 [H8687] en u verdelgende H5255 [H8738] ; en gij zult uitgerukt worden H127 uit het land H935 [H8802] , waar gij naar toe gaat H3423 [H8800] , om dat te erven.
  64 H3068 En de HEERE H6327 [H8689] zal u verstrooien H5971 onder alle volken H7097 , van het ene einde H776 der aarde H7097 tot aan het andere einde H312 der aarde; en aldaar zult gij andere H430 goden H5647 [H8804] dienen H3045 [H8804] , die gij niet gekend hebt H1 , noch uw vaders H6086 , hout H68 en steen.
  65 H1992 Daartoe zult gij onder dezelve H1471 volken H7280 [H8686] niet stil zijn H3709 H7272 , en uw voetzool H4494 zal geen rust H3068 hebben; want de HEERE H7268 zal u aldaar een bevend H3820 hart H5414 [H8804] geven H3631 , en bezwijking H5869 der ogen H1671 , en mattigheid H5315 der ziel.
  66 H2416 En uw leven H5048 zal tegenover H8511 [H8803] u hangen H3915 ; en gij zult nacht H3119 en dag H6342 [H8804] schrikken H2416 , en gij zult van uw leven H539 [H8686] niet zeker zijn.
  67 H1242 Des morgens H559 [H8799] zult gij zeggen H4320 : Och H5414 H0 , dat H6153 het avond H5414 [H8799] ware H6153 ; en des avonds H559 [H8799] zult gij zeggen H4310 : Och H5414 H0 , dat H1242 het morgen H5414 [H8799] ware H6343 ; vermits den schrik H3824 uws harten H6342 [H8799] , waarmede gij zult verschrikt zijn H4758 , en vermits het gezicht H5869 uwer ogen H7200 [H8799] , dat gij zien zult.
  68 H3068 En de HEERE H4714 zal u naar Egypte H7725 [H8689] doen wederkeren H591 in schepen H1870 , door een weg H559 [H8804] , waarvan ik u gezegd heb H3254 [H8686] : Gij zult dien niet meer H7200 [H8800] zien H341 [H8802] ; en aldaar zult gij u aan uw vijanden H4376 [H8694] willen verkopen H5650 tot dienstknechten H8198 en tot dienstmaagden H7069 [H8802] ; maar er zal geen koper zijn.

Luke 8:50

  50 G1161 Maar G2424 Jezus G191 [G5660] , [dat] horende G611 [G5662] , antwoordde G846 hem G3004 [G5723] , zeggende G5399 [G5732] : Vrees G3361 niet G4100 [G5720] , geloof G3440 alleenlijk G2532 , en G4982 [G5701] zij zal behouden worden.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Acts 19:11-12

  11 G5037 En G2316 God G4160 [G5707] deed G3756 G5177 [G5631] ongewone G1411 krachten G1223 door G5495 de handen G3972 van Paulus;
  12 G5620 Alzo dat G2532 ook G575 van G846 zijn G5559 lijf G1909 op G770 [G5723] de kranken G2018 [G5745] gedragen werden G4676 de zweetdoeken G2228 of G4612 gordeldoeken G2532 , en G3554 dat de ziekten G575 van G846 hen G525 [G5745] weken G5037 , en G4190 de boze G4151 geesten G575 van G846 hen G1831 [G5738] uitvoeren.

Matthew 9:27-31

  27 G2532 En G2424 als Jezus G1564 van daar G3855 [G5723] voortging G846 , zijn Hem G1417 twee G5185 blinden G190 [G5656] gevolgd G2896 [G5723] , roepende G2532 en G3004 [G5723] zeggende G5207 : [Gij] Zone G1138 Davids G1653 [G5657] , ontferm U G2248 onzer!
  28 G1161 En G1519 als Hij in G3614 huis G2064 [G5631] gekomen was G4334 [G5656] , kwamen G5185 de blinden G846 tot Hem G2532 . En G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G4100 [G5720] : Gelooft gij G3754 , dat G5124 Ik dat G4160 [G5658] doen G1410 [G5736] kan G3004 [G5719] ? Zij zeiden G846 tot Hem G3483 : Ja G2962 , Heere!
  29 G5119 Toen G680 H raakte G846 Hij hun G3788 ogen G680 [G5662] aan G3004 [G5723] , zeggende G5213 : U G1096 [G5676] geschiede G2596 naar G5216 uw G4102 geloof.
  30 G2532 En G846 hun G3788 ogen G455 [G5681] zijn geopend geworden G2532 . En G2424 Jezus G846 heeft hun G1690 [G5662] zeer gestrengelijk verboden G3004 [G5723] , zeggende G3708 [G5720] : Ziet G3367 , dat niemand G1097 [G5720] het wete.
  31 G1161 Maar G1831 [G5631] zij, uitgegaan zijnde G846 , hebben Hem G1310 [G5656] ruchtbaar gemaakt G1722 door G1565 dat G3650 gehele G1093 land.

2 Corinthians 12:7-10

  7 G2532 En G2443 opdat G5236 ik mij door de uitnemendheid G602 der openbaringen G3361 niet G5229 [G5747] zou verheffen G3427 , zo is mij G1325 [G5681] gegeven G4647 een scherpe doorn G4561 in het vlees G32 , [namelijk] een engel G4566 des satans G2443 , dat G3165 hij mij G2852 [G5725] met vuisten slaan zou G2443 , opdat G3361 ik mij niet G5229 [G5747] zou verheffen.
  8 G5228 G5127 Hierover G2962 heb ik den Heere G5151 driemaal G3870 [G5656] gebeden G2443 , opdat G575 hij van G1700 mij G868 [G5632] zou wijken.
  9 G2532 En G3427 Hij heeft tot mij G2046 [G5758] gezegd G3450 : Mijn G5485 genade G4671 is u G714 [G5719] genoeg G1063 ; want G3450 Mijn G1411 kracht G1722 wordt in G769 zwakheid G5048 [G5743] volbracht G3767 . Zo zal ik dan G3123 veel G2236 liever G2744 [G5695] roemen G1722 in G3450 mijn G769 zwakheden G2443 , opdat G1411 de kracht G5547 van Christus G1909 in G1691 mij G1981 [G5661] wone.
  10 G1352 Daarom G2106 [G5719] heb ik een welbehagen G1722 in G769 zwakheden G1722 , in G5196 smaadheden G1722 , in G318 noden G1722 , in G1375 vervolgingen G1722 , in G4730 benauwdheden G5228 , om G5547 Christus' G1063 wil; want G3752 als G770 [G5725] ik zwak ben G5119 , dan G1510 [G5748] ben ik G1415 machtig.

James 5:13-16

  13 G2553 H Is G5100 iemand G1722 onder G5213 u G2553 [G5719] in lijden G4336 [G5737] ? Dat hij bidde G5100 . Is iemand G2114 [G5719] goedsmoeds G5567 [G5720] ? Dat hij psalmzinge.
  14 G5100 Is iemand G770 [G5719] krank G1722 onder G5213 u G4341 [G5663] ? Dat hij tot zich roepe G4245 de ouderlingen G1577 der Gemeente G2532 , en G1909 dat zij over G846 hem G4336 [G5663] bidden G846 , hem G218 [G5660] zalvende G1637 met olie G1722 in G3686 den Naam G2962 des Heeren.
  15 G2532 En G2171 het gebed G4102 des geloofs G2577 [G5723] zal den zieke G4982 [G5692] behouden G2532 , en G2962 de Heere G846 zal hem G1453 [G5692] oprichten G2579 , en zo G266 hij zonden G4160 [G5761] gedaan G5600 [G5753] zal hebben G846 , het zal hem G863 [G5701] vergeven worden.
  16 G1843 [G5732] Belijdt G240 elkander G3900 de misdaden G2532 , en G2172 [G5737] bidt G5228 voor G240 elkander G3704 , opdat G2390 [G5686] gij gezond wordt G1754 [G5734] ; een krachtig G1162 gebed G1342 des rechtvaardigen G2480 [G5719] vermag G4183 veel.

James 5:15

  15 G2532 En G2171 het gebed G4102 des geloofs G2577 [G5723] zal den zieke G4982 [G5692] behouden G2532 , en G2962 de Heere G846 zal hem G1453 [G5692] oprichten G2579 , en zo G266 hij zonden G4160 [G5761] gedaan G5600 [G5753] zal hebben G846 , het zal hem G863 [G5701] vergeven worden.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.