Bible verses about evolution | DSV_Strongs

Bible verses about "evolution" | DSV_Strongs

Genesis 2:1-25

  1 H3615 [H8792] Alzo zijn volbracht H8064 de hemel H776 en de aarde H3605 , en al H6635 hun heir.
  2 H430 Als nu God H7637 op den zevenden H3117 dag H3615 [H8762] volbracht had H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H7673 [H8799] , heeft Hij gerust H7637 op den zevenden H3117 dag H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had.
  3 H430 En God H7637 heeft den zevenden H3117 dag H1288 [H8762] gezegend H853 , en dien H6942 [H8762] geheiligd H3588 ; omdat H7673 [H8804] Hij op denzelven gerust heeft H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , hetwelk H430 God H1254 [H8804] geschapen had H6213 [H8800] , om te volmaken.
  4 H428 Dit H8435 [zijn] de geboorten H8064 des hemels H776 en der aarde H1254 [H8736] , als zij geschapen werden H3117 ; ten dage H3068 als de HEERE H430 God H776 de aarde H8064 en den hemel H6213 [H8800] maakte.
  5 H3605 En allen H7880 struik H7704 des velds H2962 , eer H776 hij in de aarde H1961 [H8799] was H3605 , en al H6212 het kruid H7704 des velds H2962 , eer H6779 [H8799] het uitsproot H3588 ; want H3068 de HEERE H430 God H3808 had niet H4305 [H8689] doen regenen H5921 op H776 de aarde H369 , en er was geen H120 mens H853 [geweest], om den H127 aardbodem H5647 [H8800] te bouwen.
  6 H108 Maar een damp H5927 [H8799] was opgegaan H4480 uit H776 de aarde H8248 [H8689] , en bevochtigde H3605 den gansen H6440 H127 aardbodem.
  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 [H8799] geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 [H8799] geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 [H8799] ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.
  8 H3068 Ook had de HEERE H430 God H1588 een hof H5193 [H8799] geplant H5731 in Eden H6924 , tegen het oosten H7760 [H8799] , en Hij stelde H8033 aldaar H120 den mens H834 , dien H3335 [H8804] Hij geformeerd had.
  9 H3068 En de HEERE H430 God H3605 had alle H6086 geboomte H4480 uit H127 het aardrijk H6779 [H8686] doen spruiten H2530 [H8737] , begeerlijk H4758 voor het gezicht H2896 , en goed H3978 tot spijze H6086 ; en den boom H2416 des levens H8432 in het midden H1588 van den hof H6086 , en de boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads.
  10 H5104 En een rivier H3318 [H8802] was voortgaande H4480 uit H5731 Eden H1588 , om dezen hof H8248 [H8687] te bewateren H4480 ; en werd van H8033 daar H6504 [H8735] verdeeld H1961 [H8804] , en werd H702 tot vier H7218 hoofden.
  11 H8034 De naam H259 der eerste H6376 [rivier] [is] Pison H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H2341 van Havila H5437 [H8802] omloopt H834 H8033 , waar H2091 het goud [is].
  12 H2091 En het goud H1931 van dit H776 land H2896 [is] goed H8033 ; daar H916 [is] [ook] bedolah H68 , en de steen H7718 sardonix.
  13 H8034 En de naam H8145 der tweede H5104 rivier H1521 [is] Gihon H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H3568 Cusch H5437 [H8802] omloopt.
  14 H8034 En de naam H7992 der derde H5104 rivier H2313 [is] Hiddekel H1931 ; deze H1980 [H8802] is gaande naar H6926 het oosten H804 van Assur H7243 . En de vierde H5104 rivier H1931 [is] H6578 Frath.
  15 H3947 [H8799] Zo nam H3068 de HEERE H430 God H120 den mens H3240 [H8686] , en zette hem H1588 in den hof H5731 van Eden H5647 [H8800] , om dien te bouwen H8104 [H8800] , en dien te bewaren.
  16 H3068 En de HEERE H430 God H6680 [H8762] gebood H5921 den H120 mens H559 [H8800] , zeggende H4480 : Van H3605 allen H6086 boom H1588 dezes hofs H398 [H8800] zult gij vrijelijk H398 [H8799] eten;
  17 H4480 Maar van H6086 den boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads H3808 , daarvan zult gij niet H398 [H8799] eten H3588 ; want H3117 ten dage H4480 , als gij daarvan H398 [H8800] eet H4191 [H8800] , zult gij den dood H4191 [H8799] sterven.
  18 H3068 Ook had de HEERE H430 God H559 [H8799] gesproken H3808 : Het is niet H2896 goed H120 , dat de mens H909 alleen H1961 [H8800] zij H5828 ; Ik zal hem een hulpe H6213 [H8799] maken H5048 , [die] als tegen hem over [zij].
  19 H3068 Want als de HEERE H430 God H4480 uit H127 de aarde H3605 al H2416 het gedierte H7704 des velds H3605 , en al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3335 [H8799] gemaakt had H935 [H8686] , zo bracht Hij H413 die tot H120 Adam H7200 [H8800] , om te zien H4100 , hoe H7121 [H8799] hij ze noemen zou H834 ; en zo als H120 Adam H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H7121 [H8799] noemen zoude H1931 , dat H8034 [zou] haar naam [zijn].
  20 H120 Zo had Adam H7121 [H8799] genoemd H8034 de namen H3605 van al H929 het vee H5775 , en van het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en van al H2416 het gedierte H7704 des velds H120 ; maar voor den mens H4672 [H8804] vond hij H3808 geen H5828 hulpe H5048 , [die] als tegen hem over [ware].
  21 H5307 H0 Toen deed H3068 de HEERE H430 God H8639 een diepen slaap H5921 op H121 Adam H5307 [H8686] vallen H3462 [H8799] , en hij sliep H3947 [H8799] ; en Hij nam H259 een H4480 van H6763 zijn ribben H5462 [H8799] , en sloot H8478 derzelver plaats H1320 toe [met] vlees.
  22 H3068 En de HEERE H430 God H1129 [H8799] bouwde H6763 de ribbe H834 , die H4480 Hij van H120 Adam H3947 [H8804] genomen had H802 , tot een vrouw H935 [H8686] , en Hij bracht H413 haar tot H120 Adam.
  23 H559 [H8799] Toen zeide H120 Adam H2063 : Deze H6471 [is] ditmaal H6106 been H4480 van H6106 mijn benen H1320 , en vlees H4480 van H1320 mijn vlees H2063 ! Men zal haar H802 Manninne H7121 [H8735] heten H3588 , omdat H2063 zij H4480 uit H376 den man H3947 [H8795] genomen is.
  24 H3651 H5921 Daarom H376 zal de man H1 zijn vader H517 en zijn moeder H5800 [H8799] verlaten H802 , en zijn vrouw H1692 [H8804] aankleven H259 ; en zij zullen tot een H1320 vlees H1961 [H8799] zijn.
  25 H1961 [H8799] En zij waren H8147 beiden H6174 naakt H120 , Adam H802 en zijn vrouw H954 [H8709] ; en zij schaamden zich H3808 niet.

Genesis 1:11

  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.

Genesis 1:20

  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!

Exodus 20:11

  11 H8337 Want in zes H3117 dagen H3068 heeft de HEERE H8064 den hemel H776 en de aarde H6213 [H8804] gemaakt H3220 , de zee H5117 [H8799] en al wat daarin is, en Hij rustte H7637 ten zevenden H3117 dage H1288 [H8765] ; daarom zegende H3068 de HEERE H7676 H3117 den sabbatdag H6942 [H8762] , en heiligde denzelven.

Luke 3:23-37

  23 G2532 En G846 Hij G2424 , Jezus G756 [G5734] , begon G5616 omtrent G5144 dertig G2094 jaren G2258 [G5713] [oud] te wezen G5607 [G5752] , zijnde G5613 [alzo G3543 [G5712] men meende G5207 ] de zoon G2501 van Jozef G2242 , den [zoon] van Heli,
  24 G3158 Den [zoon] van Matthat G3017 , den [zoon] van Levi G3197 , den [zoon] van Melchi G2388 , den [zoon] van Janna G2501 , den [zoon] van Jozef,
  25 G3161 Den [zoon] van Mattathias G301 , den [zoon] van Amos G3486 , den [zoon] van Naum G2069 , den [zoon] van Esli G3477 , den [zoon] van Naggai,
  26 G3092 Den [zoon] van Maath G3161 , den [zoon] van Mattathias G4584 , den [zoon] van Semei G2501 , den [zoon] van Jozef G2455 , den [zoon] van Juda,
  27 G2490 Den [zoon] van Johannes G4488 , den [zoon] van Rhesa G2216 , den [zoon] van Zorobabel G4528 , den [zoon] van Salathiel G3518 , den [zoon] van Neri,
  28 G3197 Den [zoon] van Melchi G78 , den [zoon] van Addi G2973 , den [zoon] van Kosam G1678 , den [zoon] van Elmodam G2262 , den [zoon] van Er,
  29 G2499 Den [zoon] van Joses G1663 , den [zoon] van Eliezer G2497 , den [zoon] van Jorim G3158 , den [zoon] van Matthat G3017 , den [zoon] van Levi,
  30 G4826 Den [zoon] van Simeon G2455 , den [zoon] van Juda G2501 , den [zoon] van Jozef G2494 , den [zoon] van Jonan G1662 , den [zoon] van Eljakim,
  31 G3190 Den [zoon] van Meleas G3104 , den [zoon] van Mainan G3160 , den [zoon] van Mattatha G3481 , den [zoon] van Nathan G1138 , den [zoon] van David,
  32 G2421 Den [zoon] van Jesse G5601 , den [zoon] van Obed G1003 , den [zoon] van Booz G4533 , den [zoon] van Salmon G3476 , den [zoon] van Nahasson,
  33 G284 Den [zoon] van Aminadab G689 , den [zoon] van Aram G2074 , den [zoon] van Esrom G5329 , den [zoon] van Fares G2455 , den [zoon] van Juda,
  34 G2384 Den [zoon] van Jakob G2464 , den [zoon] van Izak G11 , den [zoon] van Abraham G2291 , den [zoon] van Thara G3493 , den [zoon] van Nachor,
  35 G4562 Den [zoon] van Saruch G4466 , den [zoon] van Ragau G5317 , den [zoon] van Falek G1443 , den [zoon] van Heber G4527 , den [zoon] van Sala,
  36 G2536 Den [zoon] van Kainan G742 , den [zoon] van Arfaxad G4590 , den [zoon] van Sem G3575 , den [zoon] van Noe G2984 , den [zoon] van Lamech,
  37 G3103 Den [zoon] van Mathusala G1802 , den [zoon] van Enoch G2391 , den [zoon] van Jared G3121 , den [zoon] van Malaleel G2536 , den [zoon] van Kainan,

John 3:16

  16 G1063 Want G3779 alzo G25 H lief heeft G2316 God G2889 de wereld G25 [G5656] gehad G5620 , dat G846 Hij Zijn G3439 eniggeboren G5207 Zoon G1325 [G5656] gegeven heeft G2443 , opdat G3956 een iegelijk G1519 die in G846 Hem G4100 [G5723] gelooft G3361 , niet G622 [G5643] verderve G235 , maar G166 het eeuwige G2222 leven G2192 [G5725] hebbe.

Romans 1:20

  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 [G5743] verstaan G3539 [G5746] en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 [G5750] zouden zijn.

2 Timothy 3:16

  16 G3956 Al G1124 de Schrift G2315 is van God ingegeven G2532 , en [G5624] is nuttig G4314 tot G1319 lering G4314 , tot G1650 wederlegging G4314 , tot G1882 verbetering G4314 , tot G3809 onderwijzing G1722 , die in G1343 de rechtvaardigheid is;

1 Timothy 2:13

  13 G1063 Want G76 Adam G4413 is eerst G4111 [G5681] gemaakt G1534 , daarna G2096 Eva.

Genesis 1:26

  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.

Psalms 53:1

  1 H4905 [H8688] Een onderwijzing H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H4257 , op Machalath H5036 . [053:2] De dwaas H559 [H8804] zegt H3820 in zijn hart H430 : Er is geen God H7843 [H8689] ; zij verderven H8581 [H8689] het, en zij bedrijven gruwelijk H5766 onrecht H2896 ; er is niemand, die goed H6213 [H8802] doet.

Psalms 14:1

  1 H1732 [Een] [psalm] van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H5036 . De dwaas H559 [H8804] zegt H3820 in zijn hart H430 : Er is geen God H7843 [H8689] . Zij verderven H8581 [H8689] het, zij maken het gruwelijk H5949 [met] [hun] werk H2896 ; er is niemand, die goed H6213 [H8802] doet.

Matthew 19:4-6

  4 G1161 Doch G611 [G5679] Hij, antwoordende G2036 [G5627] , zeide G846 tot hen G3756 : Hebt gij niet G314 [G5627] gelezen G3754 , G3588 Die G575 van G746 den beginne G4160 [G5660] [den] [mens] gemaakt heeft G846 , dat Hij ze G4160 [G5656] gemaakt heeft G730 man G2532 en G2338 vrouw?
  5 G2532 En G2036 [G5627] gezegd heeft G5127 G1752 : Daarom G444 zal een mens G3962 vader G2532 en G3384 moeder G2641 [G5692] verlaten G2532 , en G846 zal zijn G1135 vrouw G4347 [G5701] aanhangen G2532 , en G1417 die twee G1519 zullen tot G3391 een G4561 vlees G2071 [G5704] zijn;
  6 G5620 Alzo dat G3765 zij niet meer G1417 twee G1526 [G5748] zijn G235 , maar G3391 een G4561 vlees G3739 . Hetgeen G3767 dan G2316 God G4801 [G5656] samengevoegd heeft G5563 [G5720] , scheide G444 de mens G3361 niet.

John 5:46-47

  46 G1063 Want G1487 indien G3475 gij Mozes G4100 [G5707] geloofdet G302 , zo zoudt G1698 gij Mij G4100 [G5707] geloven G1063 ; want G1565 hij G4012 heeft van G1700 Mij G1125 [G5656] geschreven.
  47 G1161 Maar G1487 zo G1565 gij zijn G1121 Schriften G3756 niet G4100 [G5719] gelooft G4459 , hoe G1699 zult gij Mijn G4487 woorden G4100 [G5692] geloven?

Romans 5:12-21

  12 G1223 G5124 Daarom G5618 , gelijk G1223 door G1520 een G444 mens G266 de zonde G1519 in G2889 de wereld G1525 [G5627] ingekomen is G2532 , en G1223 door G266 de zonde G2288 de dood G2532 ; en G3779 alzo G2288 de dood G1519 tot G3956 alle G444 mensen G1330 [G5627] doorgegaan is G1909 , in G3739 welken G3956 allen G264 [G5627] gezondigd hebben.
  13 G1063 Want G891 tot G3551 de wet G2258 [G5713] was G266 de zonde G1722 in G2889 de wereld G1161 ; maar G266 de zonde G3756 wordt niet G1677 [G5743] toegerekend G3361 , als er geen G3551 wet G5607 [G5752] is.
  14 G235 Maar G2288 de dood G936 [G5656] heeft geheerst G575 van G76 Adam G3360 tot G3475 Mozes G2532 toe, ook G1909 over G3361 degenen, die niet G264 [G5660] gezondigd hadden G1909 in G3667 de gelijkheid G3847 der overtreding G76 van Adam G3739 , welke G5179 een voorbeeld G2076 [G5748] is G3195 [G5723] Desgenen, Die komen zou.

Romans 5:16-21

  16 G2532 En G3756 niet G5613 , gelijk G1223 [de] [schuld] [was] door G1520 den een G264 [G5660] , die gezondigd heeft G1434 , [alzo] [is] de gift G1063 ; want G2917 de schuld G3303 is wel G1537 uit G1520 een G1519 [misdaad] tot G2631 verdoemenis G1161 , maar G5486 de genadegift G1537 is uit G4183 vele G3900 misdaden G1519 tot G1345 rechtvaardigmaking.

Romans 5:15-21

  15 G235 Doch G3756 niet G5613 , gelijk G3900 de misdaad G3779 , alzo G2532 is ook G5486 de genadegift G1063 , want G1487 indien G3900 , door de misdaad G1520 van een G4183 , velen G599 [G5627] gestorven zijn G4183 , zo is veel G3123 meer G5485 de genade G2316 Gods G2532 , en G1431 de gave G1722 door G5485 de genade G3588 , die G1520 daar is van een G444 mens G2424 Jezus G5547 Christus G4052 [G5656] , overvloedig geweest G1519 over G4183 velen.

Romans 5:17-21

  17 G1063 Want G1487 indien G3900 door de misdaad G1520 van een G2288 de dood G936 [G5656] geheerst heeft G1223 door G1520 dien enen G4183 , veel G3123 meer G4050 zullen degenen, die den overvloed G5485 der genade G2532 en G1431 der gave G1343 der rechtvaardigheid G2983 [G5723] ontvangen G1722 , in G2222 het leven G936 [G5692] heersen G1223 door G1520 dien Enen G2424 , [namelijk] Jezus G5547 Christus.
  18 G686 Zo G3767 dan G5613 , gelijk G1223 door G1520 een G3900 misdaad G1519 [de] [schuld] [gekomen] [is] over G3956 alle G444 mensen G1519 tot G2631 verdoemenis G3779 ; alzo G2532 ook G1223 door G1520 een G1345 rechtvaardigheid G1519 [komt] [de] [genade] over G3956 alle G444 mensen G1519 tot G1347 rechtvaardigmaking G2222 des levens.
  19 G1063 Want G5618 gelijk G1223 door G3876 de ongehoorzaamheid G1520 van dien enen G444 mens G4183 velen G268 [tot] zondaars G2525 [G5681] gesteld zijn geworden G3779 , alzo G2532 zullen ook G1223 door G5218 de gehoorzaamheid G1520 van Enen G4183 velen G1342 [tot] rechtvaardigen G2525 [G5701] gesteld worden.
  20 G1161 Maar G3551 de wet G3922 [G5627] is bovendien ingekomen G2443 , opdat G3900 de misdaad G4121 [G5661] te meerder worde G1161 ; en G3757 waar G266 de zonde G4121 [G5656] meerder geworden is G5485 , [daar] is de genade G5248 [G5656] veel meer overvloedig geweest;
  21 G2443 Opdat G5618 , gelijk G266 de zonde G936 [G5656] geheerst heeft G1722 tot G2288 den dood G3779 , alzo G2532 ook G5485 de genade G936 [G5661] zou heersen G1223 door G1343 rechtvaardigheid G1519 tot G166 het eeuwige G2222 leven G1223 , door G2424 Jezus G5547 Christus G2257 onzen G2962 Heere.

Romans 1:20-27

  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 [G5743] verstaan G3539 [G5746] en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 [G5750] zouden zijn.
  21 G1360 Omdat G2316 zij, God G1097 [G5631] kennende G5613 , [Hem] als G2316 God G3756 niet G1392 [G5656] hebben verheerlijkt G2228 of G2168 [G5656] gedankt G235 ; maar G3154 [G5681] zijn verijdeld geworden G1722 in G846 hun G1261 overleggingen G2532 en G846 hun G801 onverstandig G2588 hart G4654 [G5681] is verduisterd geworden;
  22 G5335 [G5723] Zich uitgevende G1511 [G5750] voor G4680 wijzen G3471 [G5681] , zijn zij dwaas geworden;
  23 G2532 En G1391 hebben de heerlijkheid G862 des onverderfelijken G2316 Gods G236 [G5656] veranderd G1722 in G3667 de gelijkenis G1504 eens beelds G5349 van een verderfelijk G444 mens G2532 , en G4071 van gevogelte G2532 , en G5074 van viervoetige G2532 en G2062 kruipende [gedierten].
  24 G1352 Daarom G2316 heeft God G846 hen G2532 ook G3860 [G5656] overgegeven G1722 in G1939 de begeerlijkheden G846 hunner G2588 harten G1519 tot G167 onreinigheid G846 , om hun G4983 lichamen G1722 onder G1438 elkander G818 [G5729] te onteren;
  25 G3748 [Als] die G225 de waarheid G2316 Gods G3337 [G5656] veranderd hebben G1722 in G5579 de leugen G2532 , en G2937 het schepsel G4573 [G5662] geeerd G2532 en G3000 [G5656] gediend hebben G3844 boven G2936 [G5660] den Schepper G3739 , Die G2128 te prijzen G2076 [G5748] is G1519 in G165 der eeuwigheid G281 , amen.
  26 G1223 G5124 Daarom G2316 heeft God G846 hen G3860 [G5656] overgegeven G1519 tot G819 oneerlijke G3806 bewegingen G1063 ; want G5037 ook G846 hun G2338 vrouwen G5446 hebben het natuurlijk G5540 gebruik G3337 [G5656] veranderd G1519 in G3844 het [gebruik] tegen G5449 nature;
  27 G5037 En G3668 insgelijks G2532 ook G730 de mannen G863 [G5631] , nalatende G5446 het natuurlijk G5540 gebruik G2338 der vrouw G1572 [G5681] , zijn verhit geworden G1722 in G846 hun G3715 lust G1519 tegen G240 elkander G730 , mannen G1722 met G730 mannen G808 schandelijkheid G2716 [G5740] bedrijvende G2532 , en G489 de vergelding G846 van hun G4106 dwaling G3739 , die G1163 [G5713] [daartoe] behoorde G1722 , in G1438 zichzelven G618 [G5723] ontvangende.

2 Peter 3:3-6

  3 G5124 Dit G4412 eerst G1097 [G5723] wetende G3754 , dat G1909 in G2078 het laatste G2250 der dagen G1703 spotters G2064 [G5695] komen zullen G2596 , die naar G846 hun G2398 eigen G1939 begeerlijkheden G4198 [G5740] zullen wandelen,
  4 G2532 En G3004 [G5723] zeggen G4226 : Waar G2076 [G5748] is G1860 de belofte G846 Zijner G3952 toekomst G1063 ? want G575 van G3739 dien G3962 [dag], dat de vaders G2837 [G5681] ontslapen zijn G1265 [G5719] , blijven G3956 alle dingen G3779 alzo G575 [gelijk] van G746 het begin G2937 der schepping.
  5 G1063 Want G2309 [G5723] willens G5124 is dit G846 hun G2990 [G5719] onbekend G3754 , dat G3056 door het woord G2316 Gods G3772 de hemelen G1597 van over lang G2258 [G5713] geweest zijn G2532 , en G1093 de aarde G1537 uit G5204 het water G2532 en G1223 in G5204 het water G4921 [G5761] bestaande;
  6 G1223 Door G3739 welke G2889 de wereld G5119 , die toen G5204 was, met het water G2626 [G5685] van den zondvloed bedekt zijnde G622 [G5639] , vergaan is.

Hebrews 11:1-3

  1 G4102 Het geloof G1161 nu G2076 [G5748] is G5287 een vaste grond G1679 [G5746] der dingen, die men hoopt G1650 , [en] een bewijs G4229 der zaken G3756 , die men niet G991 [G5746] ziet.
  2 G1063 Want G1722 door G5026 hetzelve G4245 hebben de ouden G3140 [G5681] getuigenis bekomen.
  3 G4102 Door het geloof G3539 [G5719] verstaan wij G165 , dat de wereld G4487 door het woord G2316 Gods G2675 [G5771] is toebereid G1519 , alzo G3588 dat de dingen, die G991 [G5746] men ziet G3361 , niet G1096 [G5755] geworden zijn G1537 uit G5316 [G5730] dingen, die gezien worden.

Genesis 1:21

  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].

2 Peter 3:8

  8 G1161 Doch G1520 deze ene G5124 zaak G5209 zij u G3361 niet G2990 [G5720] onbekend G27 , geliefden G3754 , dat G3391 een G2250 dag G3844 bij G2962 den Heere G5613 is als G5507 duizend G2094 jaren G2532 , en G5507 duizend G2094 jaren G5613 als G3391 een G2250 dag.

Colossians 2:8

  8 G991 [G5720] Ziet toe G3361 G5100 , dat niemand G5209 u G2071 G4812 [G5704] als een roof vervoere G1223 door G5385 de filosofie G2532 , en G2756 ijdele G539 verleiding G2596 , naar G3862 de overlevering G444 der mensen G2596 , naar G4747 de eerste beginselen G2889 der wereld G2532 , en G3756 niet G2596 naar G5547 Christus;

Genesis 2:7

  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 [H8799] geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 [H8799] geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 [H8799] ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.

John 1:3

  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.