Bible verses about earth | DSV_Strongs

Bible verses about "earth" | DSV_Strongs

Proverbs 8:27

  27 H8064 Toen Hij de hemelen H3559 [H8687] bereidde H2329 , was Ik daar; toen Hij een cirkel H6440 over het vlakke H8415 des afgronds H2710 [H8800] beschreef;

Psalms 115:16

  16 H8064 Aangaande den hemel H8064 , de hemel H3068 is des HEEREN H776 ; maar de aarde H1121 H120 heeft Hij den mensenkinderen H5414 [H8804] gegeven.

1 Samuel 2:8

  8 H6965 [H8688] Hij verheft H1800 den geringe H4480 uit H6083 het stof H34 , [en] den nooddruftige H7311 [H8686] verhoogt Hij H4480 uit H830 den drek H3427 [H8687] , om te doen zitten H5973 bij H5081 de vorsten H3678 , dat Hij hen den stoel H3519 der ere H5157 [H8686] doe beerven H3588 ; want H4690 de grondvesten H776 des aardrijks H3068 zijn des HEEREN H8398 , en Hij heeft de wereld H5921 daarop H7896 [H8799] gezet.

Psalms 102:25-27

  25 H6440 [0102:26] Gij hebt voormaals H776 de aarde H3245 [H8804] gegrond H8064 , en de hemelen H4639 zijn het werk H3027 Uwer handen;
  26 H6 [H8799] [0102:27] Die zullen vergaan H5975 [H8799] , maar Gij zult staande blijven H899 ; en zij alle zullen als een kleed H1086 [H8799] verouden H2498 [H8686] ; Gij zult ze veranderen H3830 als een gewaad H2498 [H8799] , en zij zullen veranderd zijn.
  27 H8141 [0102:28] Maar Gij zijt Dezelfde, en Uw jaren H8552 [H8735] zullen niet geeindigd worden.

Ecclesiastes 1:4

  4 H1755 Het ene geslacht H1980 [H8802] gaat H1755 , en het andere geslacht H935 H935 [H8802] komt H776 ; maar de aarde H5975 [H8802] staat H5769 in der eeuwigheid.

Isaiah 66:22

  22 H2319 Want gelijk als die nieuwe H8064 hemel H2319 en die nieuwe H776 aarde H6213 [H8802] , die Ik maken zal H6440 , voor Mijn aangezicht H5975 [H8802] zullen staan H5002 [H8803] , spreekt H3068 de HEERE H2233 , alzo zal [ook] ulieder zaad H8034 en ulieder naam H5975 [H8799] staan.

Psalms 104:5-9

  5 H776 Hij heeft de aarde H3245 [H8804] gegrond H4349 op haar grondvesten H5769 ; zij zal nimmermeer H5703 noch eeuwiglijk H4131 [H8735] wankelen.
  6 H8415 Gij hadt ze met den afgrond H3830 als een kleed H3680 [H8765] overdekt H4325 ; de wateren H5975 [H8799] stonden H2022 boven de bergen.
  7 H4480 Van H1606 Uw schelden H5127 [H8799] vloden zij H2648 [H8735] , zij haastten zich H6963 weg voor de stem H7482 Uws donders.
  8 H2022 De bergen H5927 [H8799] rezen op H1237 , de dalen H3381 [H8799] daalden H4725 , ter plaatse H2088 , die H3245 [H8804] Gij voor hen gegrond hadt.
  9 H1366 Gij hebt een paal H7760 [H8804] gesteld H5674 [H8799] , dien zij niet overgaan zullen H776 ; zij zullen de aarde H7725 [H8799] niet weder H3680 [H8763] bedekken.

Hebrews 1:10-12

  10 G2532 En G4771 : Gij G2962 , Heere G2596 ! hebt in G746 den beginne G1093 de aarde G2311 [G5656] gegrond G2532 , en G3772 de hemelen G1526 [G5748] zijn G2041 werken G4675 Uwer G5495 handen;
  11 G846 Dezelve G622 [G5698] zullen vergaan G1161 , maar G4771 Gij G1265 [G5719] blijft altijd G2532 , en G3956 zij zullen alle G5613 als G2440 een kleed G3822 [G5701] verouden;
  12 G2532 En G5616 als G4018 een dekkleed G846 zult Gij ze G1667 [G5692] ineenrollen G2532 , en G236 [G5691] zij zullen veranderd worden G1161 ; maar G4771 Gij G1488 [G5748] zijt G846 Dezelfde G2532 , en G4675 Uw G2094 jaren G3756 zullen niet G1587 [G5692] ophouden.

Isaiah 40:22

  22 H3427 [H8802] Hij is het, Die daar zit H2329 boven den kloot H776 der aarde H3427 [H8802] , en derzelver inwoners H2284 zijn als sprinkhanen H8064 ; Hij is het, Die de hemelen H5186 [H8802] uitspant H1852 als een dunnen doek H4969 [H8799] , en breidt ze uit H168 als een tent H3427 [H8800] , om te bewonen;

Jeremiah 27:5

  5 H6213 [H8804] Ik heb gemaakt H776 de aarde H120 , den mens H929 en het vee H6440 , die op H776 den aardbodem H1419 zijn, door Mijn grote H3581 kracht H5186 [H8803] , en door Mijn uitgestrekten H2220 arm H5414 [H8804] , en Ik geef H3474 [H8804] ze aan welken het recht is H5869 in Mijn ogen.

Isaiah 45:18

  18 H559 [H8804] Want alzo zegt H3068 de HEERE H8064 , Die de hemelen H1254 [H8802] geschapen heeft H430 , Die God H776 , Die de aarde H3335 [H8802] geformeerd H6213 [H8802] , en Die ze gemaakt heeft H3559 [H8790] ; Hij heeft ze bevestigd H1254 [H8804] , Hij heeft ze niet geschapen H8414 , dat zij ledig H3335 [H8804] zijn zou, [maar] heeft ze geformeerd H3427 [H8800] , opdat men daarin wonen zou H3068 : Ik ben de HEERE, en niemand meer.

Job 26:7

  7 H5186 H0 Hij breidt H6828 het noorden H5186 [H8802] uit H5921 over H8414 het woeste H8518 [H8802] ; Hij hangt H776 de aarde H5921 aan H1099 een niet.

Revelation 21:1

  1 G2532 En G1492 [G5627] ik zag G2537 een nieuwen G3772 hemel G2532 en G2537 een nieuwe G1093 aarde G1063 ; want G4413 de eerste G3772 hemel G2532 , en G4413 de eerste G1093 aarde G3928 [G5627] was voorbijgegaan G2532 , en G2281 de zee G2076 [G5748] was G3756 niet G2089 meer.

Genesis 1:1-31

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.
  3 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H216 licht H1961 [H8799] ! en daar werd H216 licht.
  4 H430 En God H7200 [H8799] zag H853 het H216 licht H3588 , dat H2896 het goed H430 [was]; en God H914 [H8686] maakte scheiding H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis.
  5 H430 En God H7121 [H8799] noemde H216 het licht H3117 dag H2822 , en de duisternis H7121 [H8804] noemde Hij H3915 nacht H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H259 , de eerste H3117 dag.
  6 H430 En God H559 [H8799] zeide H1961 [H8799] : Daar zij H7549 een uitspansel H8432 in het midden H4325 der wateren H1961 [H8799] ; en dat make H914 [H8688] scheiding H996 tussen H4325 wateren H4325 en wateren!
  7 H430 En God H6213 [H8799] maakte H7549 dat uitspansel H914 [H8686] , en maakte scheiding H996 tussen H4325 de wateren H834 , die H8478 onder H7549 het uitspansel H996 [zijn], en tussen H4325 de wateren H834 , die H5921 boven H7549 het uitspansel H1961 [H8799] [zijn]. En het was H3651 alzo.
  8 H430 En God H7121 [H8799] noemde H7549 het uitspansel H8064 hemel H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8145 , de tweede H3117 dag.
  9 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8478 van onder H8064 den hemel H413 in H259 een H4725 plaats H6960 [H8735] vergaderd worden H3004 , en dat het droge H7200 [H8735] gezien worde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  10 H430 En God H7121 [H8799] noemde H3004 het droge H776 aarde H4723 , en de vergadering H4325 der wateren H7121 [H8804] noemde Hij H3220 zeeen H430 ; en God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  11 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : Dat de aarde H1876 [H8686] uitschiete H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H6529 , vruchtbaar H6086 geboomte H6213 [H8802] , dragende H6529 vrucht H4327 naar zijn aard H834 , welks H2233 zaad H5921 daarin zij op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  12 H776 En de aarde H3318 [H8686] bracht voort H1877 grasscheutjes H6212 , kruid H2233 H2232 [H8688] zaadzaaiende H4327 naar zijn aard H6529 H6213 [H8802] , en vruchtdragend H6086 geboomte H2233 , welks H4327 zaad daarin was, naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  13 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7992 , de derde H3117 dag.
  14 H430 En God H559 [H8799] zeide H3974 : Dat er lichten H1961 [H8799] zijn H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H914 [H8687] , om scheiding te maken H996 tussen H3117 den dag H996 en tussen H3915 den nacht H1961 [H8799] ; en dat zij zijn H226 tot tekenen H4150 en tot gezette tijden H3117 , en tot dagen H8141 en jaren!
  15 H1961 [H8799] En dat zij zijn H3974 tot lichten H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  16 H430 God H6213 [H8799] dan maakte H8147 die twee H1419 grote H3974 lichten H1419 ; dat grote H3974 licht H4475 tot heerschappij H3117 des daags H6996 , en dat kleine H3974 licht H4475 tot heerschappij H3915 des nachts H3556 ; ook de sterren.
  17 H430 En God H5414 [H8799] stelde H853 ze H7549 in het uitspansel H8064 des hemels H215 [H8687] , om licht te geven H5921 op H776 de aarde.
  18 H4910 [H8800] En om te heersen H3117 op den dag H3915 , en in den nacht H914 [H8687] , en om scheiding te maken H996 tussen H216 het licht H996 en tussen H2822 de duisternis H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  19 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H7243 , de vierde H3117 dag.
  20 H430 En God H559 [H8799] zeide H4325 : Dat de wateren H8317 [H8799] overvloediglijk voortbrengen H8318 een gewemel H2416 van levende H5315 zielen H5775 ; en het gevogelte H5774 [H8787] vliege H5921 boven H776 de aarde H5921 H6440 , in H7549 het uitspansel H8064 des hemels!
  21 H430 En God H1254 [H8799] schiep H1419 de grote H8577 walvissen H3605 , en alle H2416 levende H7430 [H8802] wremelende H5315 ziel H834 , welke H4325 de wateren H8317 [H8804] overvloediglijk voortbrachten H4327 , naar haar aard H3605 ; en alle H3671 gevleugeld H5775 gevogelte H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  22 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 ze H559 [H8800] , zeggende H6509 [H8798] : Zijt vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H4325 de wateren H3220 in de zeeen H5775 ; en het gevogelte H7235 [H8799] vermenigvuldige H776 op de aarde!
  23 H1961 H0 Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H2549 , de vijfde H3117 dag.
  24 H430 En God H559 [H8799] zeide H776 : De aarde H3318 H0 brenge H2416 levende H5315 zielen H3318 [H8686] voort H4327 , naar haar aard H929 , vee H7431 , en kruipend H2416 , en wild gedierte H776 der aarde H4327 , naar zijn aard H1961 [H8799] ! En het was H3651 alzo.
  25 H430 En God H6213 [H8799] maakte H2416 het wild gedierte H776 der aarde H4327 naar zijn aard H929 , en het vee H4327 naar zijn aard H3605 , en al H7431 het kruipend gedierte H127 des aardbodems H4327 naar zijn aard H430 . En God H7200 [H8799] zag H3588 , dat H2896 het goed [was].
  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!
  29 H430 En God H559 [H8799] zeide H2009 : Ziet H3605 , Ik heb ulieden al H2233 H2232 [H8802] het zaadzaaiende H6212 kruid H5414 [H8804] gegeven H834 , dat H5921 H6440 op H3605 de ganse H776 aarde H853 [is], en H3605 alle H6086 geboomte H834 , in hetwelk H2233 H2232 [H8802] zaadzaaiende H6086 H6529 boomvrucht H1961 [H8799] is; het zij H402 u tot spijze!
  30 H3605 Maar aan al H2416 het gedierte H776 der aarde H3605 , en aan al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en aan al H7430 [H8802] het kruipende gedierte H5921 op H776 de aarde H834 , waarin H2416 een levende H5315 ziel H3605 [is], [heb] [Ik] al H3418 het groene H6212 kruid H402 tot spijze H1961 [H8799] [gegeven]. En het was H3651 alzo.
  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Hebrews 1:10

  10 G2532 En G4771 : Gij G2962 , Heere G2596 ! hebt in G746 den beginne G1093 de aarde G2311 [G5656] gegrond G2532 , en G3772 de hemelen G1526 [G5748] zijn G2041 werken G4675 Uwer G5495 handen;

Psalms 104:5

  5 H776 Hij heeft de aarde H3245 [H8804] gegrond H4349 op haar grondvesten H5769 ; zij zal nimmermeer H5703 noch eeuwiglijk H4131 [H8735] wankelen.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.