Bible verses about betrayal | DSV_Strongs

Bible verses about "betrayal" | DSV_Strongs

John 13:2-38

  2 G2532 En G1173 als het avondmaal G1096 [G5637] gedaan was G2235 , toen nu G1228 de duivel G1519 in G2588 het hart G2455 van Judas G4613 , Simons G2469 [zoon], Iskariot G906 [G5761] , gegeven had G2443 , dat G846 hij Hem G3860 [G5632] verraden zou],

John 13:1-38

  1 G1161 En G4253 voor G1859 het feest G3957 van het pascha G2424 , Jezus G1492 [G5761] wetende G3754 , dat G846 Zijn G5610 ure G2064 [G5754] gekomen was G2443 , dat G1537 Hij uit G5127 deze G2889 wereld G3327 [G5632] zou overgaan G4314 tot G3962 den Vader G2398 , alzo Hij de Zijnen G3588 , die G1722 in G2889 de wereld G25 [G5660] waren, liefgehad had G846 , zo heeft Hij hen G25 [G5656] liefgehad G1519 tot G5056 het einde.

John 13:3-38

  3 G2424 Jezus G1492 [G5761] , wetende G3754 , dat G3962 de Vader G846 Hem G3956 alle dingen G1519 in G5495 de handen G1325 [G5758] gegeven had G2532 , en G3754 dat G575 Hij van G2316 God G1831 [G5627] uitgegaan was G2532 , en G4314 tot G2316 God G5217 [G5719] heenging,
  4 G1453 [G5743] Stond op G1537 van G1173 het avondmaal G2532 , en G5087 H legde G846 [Zijn G2440 ] klederen G5087 [G5719] af G2532 , en G2983 [G5631] nemende G3012 een linnen doek G1241 [G5656] , omgordde G1438 Zichzelven.
  5 G1534 Daarna G906 [G5719] goot Hij G5204 water G1519 in G3537 het bekken G2532 , en G756 [G5662] begon G4228 de voeten G3101 der discipelen G3538 [G5721] te wassen G2532 , en G1591 [G5721] af te drogen G3012 met den linnen doek G3739 , waarmede G1241 G2258 Hij omgord G2258 [G5713] was.
  6 G3767 Hij dan G2064 [G5736] kwam G4314 tot G4613 Simon G4074 Petrus G2532 ; en G1565 die G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G4771 , zult Gij G3450 mij G4228 de voeten G3538 [G5719] wassen?
  7 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G2532 en G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G3739 : Wat G1473 Ik G4160 [G5719] doe G1492 [G5758] , weet G4771 gij G737 nu G3756 niet G1161 , maar G3326 gij zult het na G5023 dezen G1097 [G5695] verstaan.
  8 G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G3538 H : Gij zult G3450 mijn G4228 voeten G3364 niet G3538 [G5661] wassen G1519 in G165 der eeuwigheid G2424 ! Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G1437 : Indien G4571 Ik u G3361 niet G3538 [G5661] wasse G2192 [G5719] , gij hebt G3756 geen G3313 deel G3326 met G1700 Mij.
  9 G4613 Simon G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G3361 , niet G3440 alleen G3450 mijn G4228 voeten G235 , maar G2532 ook G5495 de handen G2532 en G2776 het hoofd.
  10 G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G3068 [G5772] : Die gewassen is G2192 [G5719] , heeft G3756 niet G5532 van node G2228 , dan G4228 de voeten G3538 [G5670] te wassen G235 , maar G2076 [G5748] is G3650 geheel G2513 rein G2532 . En G5210 gijlieden G2075 [G5748] zijt G2513 rein G235 , doch G3780 niet G3956 allen.
  11 G1063 Want G1492 [G5715] Hij wist G3588 , wie G846 Hem G3860 [G5723] verraden zou G5124 G1223 ; daarom G2036 [G5627] zeide Hij G2075 [G5748] : Gij zijt G3780 niet G3956 allen G2513 rein.
  12 G3753 Als G3767 Hij dan G846 hun G4228 voeten G3538 [G5656] gewassen G2532 , en G846 Zijn G2440 klederen G2983 [G5627] genomen had G377 H , zat Hij G3825 wederom G377 [G5631] aan G2036 [G5627] , en zeide G846 tot hen G1097 [G5719] : Verstaat gij G5101 , wat G5213 Ik ulieden G4160 [G5758] gedaan heb?
  13 G5210 Gij G5455 [G5719] heet G3165 Mij G1320 Meester G2532 en G2962 Heere G2532 ; en G3004 [G5719] gij zegt G2573 wel G1063 , want G1510 [G5748] Ik ben het.
  14 G1487 Indien G3767 dan G1473 Ik G2962 , de Heere G2532 en G1320 de Meester G5216 , uw G4228 voeten G3538 [G5656] gewassen heb G3784 H , zo zijt G5210 gij G2532 ook G3784 [G5719] schuldig G240 , elkanders G4228 voeten G3538 [G5721] te wassen.
  15 G1063 Want G5213 Ik heb u G5262 een voorbeeld G1325 [G5656] gegeven G2443 , opdat G2531 , gelijkerwijs G1473 Ik G5213 u G4160 [G5656] gedaan heb G5210 , gijlieden G2532 ook G4160 [G5725] doet.
  16 G281 Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1401 : Een dienstknecht G2076 [G5748] is G3756 niet G3187 meerder dan G846 zijn G2962 heer G3761 , noch G652 een gezant G3187 meerder, dan G846 die hem G3992 [G5660] gezonden heeft.
  17 G1487 Indien G5023 gij deze dingen G1492 [G5758] weet G3107 , zalig G2075 [G5748] zijt gij G1437 , zo G846 gij dezelve G4160 [G5725] doet.
  18 G3004 [G5719] Ik zeg G3756 niet G4012 van G5216 u G3956 allen G1473 : Ik G1492 [G5758] weet G3739 , welke G1586 [G5668] Ik uitverkoren heb G235 ; maar G2443 [dit] [geschiedt], opdat G1124 de Schrift G4137 [G5686] vervuld worde G3326 : Die met G1700 Mij G740 het brood G5176 [G5723] eet G1909 , heeft tegen G1691 Mij G846 zijn G4418 verzenen G1869 [G5656] opgeheven.
  19 G575 Van G737 nu G3004 [G5719] zeg Ik G5213 het ulieden G4253 , eer G1096 [G5635] het geschied is G2443 , opdat G3752 , wanneer G1096 [G5638] het geschied zal zijn G4100 [G5661] , gij geloven moogt G3754 , dat G1473 Ik G1510 [G5748] het ben.
  20 G281 Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G5213 u G1437 : Zo G5100 Ik iemand G3992 [G5661] zende G2983 [G5723] , wie [dien] ontvangt G2983 [G5719] , die ontvangt G1691 Mij G1161 , en G1691 wie Mij G2983 [G5723] ontvangt G2983 [G5719] , die ontvangt G3165 Hem, Die Mij G3992 [G5660] gezonden heeft.
  21 G2424 Jezus G5023 , deze dingen G2036 [G5631] gezegd hebbende G5015 [G5681] , werd ontroerd G4151 in den geest G2532 , en G3140 [G5656] betuigde G2532 , en G2036 [G5627] zeide G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G1520 een G1537 van G5216 ulieden G3165 Mij G3860 [G5692] zal verraden.
  22 G3101 De discipelen G3767 dan G991 [G5707] zagen G1519 op G240 elkander G639 [G5734] , twijfelende G4012 , van G5101 wien G3004 [G5719] Hij [dat] zeide.
  23 G1161 En G1520 een G846 van Zijn G3101 discipelen G2258 [G5713] was G345 [G5740] aanzittende G1722 in G2859 den schoot G2424 van Jezus G3739 , welken G2424 Jezus G25 [G5707] liefhad.
  24 G4613 Simon G4074 Petrus G3767 dan G3506 [G5719] wenkte G5129 dezen G4441 [G5635] , dat hij vragen zou G5101 , wie G302 hij toch G1498 [G5751] ware G4012 , van G3739 welken G3004 [G5719] Hij [dit] zeide.
  25 G1161 En G1565 deze G1968 [G5631] , vallende G1909 op G4738 de borst G2424 van Jezus G3004 [G5719] , zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G5101 , wie G2076 [G5748] is het?
  26 G2424 Jezus G611 [G5736] antwoordde G1565 : Deze G2076 [G5748] is het G3739 , dien G5596 Ik de bete G1473 , als G911 [G5660] Ik ze ingedoopt heb G1929 [G5692] , geven zal G2532 . En G5596 als Hij de bete G1686 [G5660] ingedoopt had G1325 [G5719] , gaf Hij G2455 ze Judas G4613 , Simons G2469 [zoon], Iskariot.
  27 G2532 En G3326 na G5596 de bete G5119 , toen G1525 [G5627] voer G4567 de satan G1519 in G1565 hem G2424 . Jezus G3767 dan G3004 [G5719] zeide G846 tot hem G4160 [G5719] : Wat gij doet G4160 [G5657] , doe G5032 het haastelijk.
  28 G1161 En G5124 dit G1097 [G5627] verstond G3762 niemand G345 [G5740] dergenen, die aanzaten G4314 G5101 , waartoe G846 Hij hem G2036 [G5627] [dat] zeide.
  29 G1063 Want G5100 sommigen G1380 [G5707] meenden G1893 , dewijl G2455 Judas G1101 de beurs G2192 [G5707] had G3754 , dat G846 hem G2424 Jezus G3004 [G5719] zeide G59 [G5657] : Koop G3739 , hetgeen G5532 wij van node G2192 [G5719] hebben G1519 tot G1859 het feest G2228 , of G2443 , dat G4434 hij den armen G5100 wat G1325 [G5632] geven zou.
  30 G1565 Hij G3767 dan G5596 , de bete G2983 [G5631] genomen hebbende G1831 H , ging G2112 terstond G1831 [G5627] uit G1161 . En G2258 [G5713] het was G3571 nacht.
  31 G3753 Als G3767 hij dan G1831 [G5627] uitgegaan was G3004 [G5719] , zeide G2424 Jezus G3568 : Nu G5207 is de Zoon G444 des mensen G1392 [G5681] verheerlijkt G2532 , en G2316 God G1722 is in G846 Hem G1392 [G5681] verheerlijkt.
  32 G1487 Indien G2316 God G1722 in G846 Hem G1392 [G5681] verheerlijkt is G2532 , zo zal ook G2316 God G846 Hem G1392 [G5692] verheerlijken G1722 in G1438 Zichzelven G2532 , en G846 Hij zal Hem G2117 terstond G1392 [G5692] verheerlijken.
  33 G5040 Kinderkens G2089 , nog G3397 een kleinen G1510 [G5748] [tijd] ben Ik G3326 bij G5216 u G3165 . Gij zult Mij G2212 [G5692] zoeken G2532 , en G2531 gelijk G2453 Ik den Joden G2036 [G5627] gezegd heb G3754 : G3699 Waar G1473 Ik G5217 [G5719] heenga G1410 [G5736] , kunt G5210 gij G3756 niet G2064 [G5629] komen G3004 [G5719] ; [alzo] zeg Ik G5213 ulieden G737 nu G2532 ook.
  34 G2537 Een nieuw G1785 gebod G1325 [G5719] geef Ik G5213 u G2443 , dat G240 gij elkander G25 [G5725] liefhebt G2531 ; gelijk G5209 Ik u G25 [G5656] liefgehad heb G2443 , dat G2532 ook G5210 gij G240 elkander G25 [G5725] liefhebt.
  35 G1722 G5129 Hieraan G3956 zullen zij allen G1097 [G5695] bekennen G3754 , dat G1699 gij Mijn G3101 discipelen G2075 [G5748] zijt G1437 , zo G26 gij liefde G2192 [G5725] hebt G1722 onder G240 elkander.
  36 G4613 Simon G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G4226 H , waar G5217 G4226 [G5719] gaat Gij heen G2424 ? Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G3699 : Waar G5217 [G5719] Ik heenga G1410 [G5736] , kunt gij G3427 Mij G3568 nu G3756 niet G190 [G5658] volgen G1161 ; maar G3427 gij zult Mij G5305 namaals G190 [G5692] volgen.
  37 G4074 Petrus G3004 [G5719] zeide G846 tot Hem G2962 : Heere G1302 , waarom G1410 [G5736] kan ik G4671 U G737 nu G3756 niet G190 [G5658] volgen G3450 ? Ik zal mijn G5590 leven G5228 voor G4675 U G5087 [G5692] zetten.
  38 G2424 Jezus G611 [G5662] antwoordde G846 hem G4675 : Zult gij uw G5590 leven G5228 voor G1700 Mij G5087 [G5692] zetten G281 ? Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] zeg Ik G4671 u G220 : De haan G3364 zal niet G5455 [G5692] kraaien G2193 G3739 , totdat G3165 gij Mij G5151 driemaal G533 [G5695] verloochend zult hebben.

2 Timothy 2:15

  15 G4704 [G5657] Benaarstig u G4572 , om uzelven G2316 Gode G1384 beproefd G3936 [G5658] voor te stellen G2040 , een arbeider G422 , die niet beschaamd wordt G3056 , die het Woord G225 der waarheid G3718 [G5723] recht snijdt.

Hebrews 4:15

  15 G1063 Want G2192 [G5719] wij hebben G3756 geen G749 hogepriester G3361 , die niet G1410 [G5740] kan G4834 [G5658] medelijden hebben met G2257 onze G769 zwakheden G1161 , maar G2596 Die in G3956 alle dingen G2596 , gelijk G2596 G3665 als G3985 G3987 [G5772] wij, is verzocht geweest G5565 , [doch] zonder G266 zonde.

Matthew 26:45-50

  45 G5119 Toen G2064 [G5736] kwam Hij G4314 tot G846 Zijn G3101 discipelen G2532 , en G3004 [G5719] zeide G846 tot hen G2518 [G5719] : Slaapt G3063 [nu] voort G2532 , en G373 [G5731] rust G2400 [G5628] ; ziet G5610 , de ure G1448 [G5758] is nabij gekomen G2532 , en G5207 de Zoon G444 des mensen G3860 [G5743] wordt overgeleverd G1519 in G5495 de handen G268 der zondaren.
  46 G1453 [G5728] Staat op G71 [G5725] , laat ons gaan G2400 [G5628] ; ziet G1448 [G5758] , hij is nabij G3165 , die Mij G3860 [G5723] verraadt.
  47 G2532 En G846 als Hij G2089 nog G2980 [G5723] sprak G2400 [G5628] , ziet G2455 , Judas G1520 , een G1427 van de twaalven G2064 [G5627] , kwam G2532 , en G3326 met G846 hem G4183 een grote G3793 schare G3326 , met G3162 zwaarden G2532 en G3586 stokken G575 , [gezonden] van G749 de overpriesters G2532 en G4245 ouderlingen G2992 des volks.
  48 G1161 En G846 die Hem G3860 [G5723] verried G846 , had hun G4592 een teken G1325 [G5656] gegeven G3004 [G5723] , zeggende G3739 G302 : Dien G5368 [G5661] ik zal kussen G846 , Dezelve G2076 [G5748] is het G2902 [G5657] , grijpt G846 Hem.
  49 G2532 En G2112 terstond G4334 [G5631] komende G2424 tot Jezus G2036 [G5627] , zeide hij G5463 [G5720] : Wees gegroet G4461 , Rabbi G2532 ! en G2705 [G5656] hij kuste G846 Hem.
  50 G1161 Maar G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G2083 : Vriend G1909 G3739 ! waartoe G3918 [G5748] zijt gij hier G5119 ! Toen G4334 [G5631] kwamen zij toe G1911 [G5627] , en sloegen G5495 de handen G1909 aan G2424 Jezus G2532 en G2902 [G5656] grepen G846 Hem.

Mark 14:11

  11 G1161 En G191 [G5660] zij, [dat] horende G5463 [G5644] , waren verblijd G2532 , en G1861 [G5673] beloofden G846 hem G694 geld G1325 [G5629] te geven G2532 ; en G2212 [G5707] hij zocht G4459 , hoe G846 hij Hem G2122 bekwamelijk G3860 [G5632] overleveren zou.

Judges 16:15

  15 H559 [H8799] Toen zeide zij H413 tot H349 hem: Hoe H559 [H8799] zult gij zeggen H157 [H8804] : Ik heb u lief H3820 , daar uw hart H369 niet H854 met H2088 mij is? Gij hebt nu H7969 H6471 driemaal H2048 [H8765] met mij gespot H3808 , en mij niet H5046 [H8689] verklaard H4100 , waarin H1419 uw grote H3581 kracht zij.

Psalms 1:1-6

  1 H835 Welgelukzalig H376 is de man H834 , die H3808 niet H1980 [H8804] wandelt H6098 in den raad H7563 der goddelozen H3808 , noch H5975 [H8804] staat H1870 op den weg H2400 der zondaren H3808 , noch H3427 [H8804] zit H4186 in het gestoelte H3887 [H8801] der spotters;
  2 H3588 H518 Maar H2656 zijn lust H3068 is in des HEEREN H8451 wet H1897 [H8799] , en hij overdenkt H8451 Zijn wet H3119 dag H3915 en nacht.
  3 H1961 [H8799] Want hij zal zijn H6086 als een boom H8362 [H8803] , geplant H5921 aan H6388 H4325 waterbeken H6529 , die zijn vrucht H5414 [H8799] geeft H6256 op zijn tijd H5929 , en welks blad H3808 niet H5034 [H8799] afvalt H834 ; en al wat H6213 [H8799] hij doet H6743 [H8686] , zal wel gelukken.
  4 H3651 Alzo H7563 zijn de goddelozen H3808 niet H3588 H518 , maar H4671 als het kaf H834 , dat H7307 de wind H5086 [H8799] henendrijft.
  5 H5921 H3651 Daarom H7563 zullen de goddelozen H3808 niet H6965 [H8799] bestaan H4941 in het gericht H2400 , noch de zondaars H5712 in de vergadering H6662 der rechtvaardigen.
  6 H3588 Want H3068 de HEERE H3045 [H8802] kent H1870 den weg H6662 der rechtvaardigen H1870 ; maar de weg H7563 der goddelozen H6 [H8799] zal vergaan.

Psalms 23:1-6

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H3068 . De HEERE H7462 [H8802] is mijn Herder H2637 [H8799] , mij zal niets ontbreken.
  2 H7257 [H8686] Hij doet mij nederliggen H1877 in grazige H4999 weiden H5095 [H8762] ; Hij voert mij zachtjes H4496 aan zeer stille H4325 wateren.
  3 H7725 [H8787] Hij verkwikt H5315 mijn ziel H5148 [H8686] ; Hij leidt H4570 mij in het spoor H6664 der gerechtigheid H8034 , om Zijns Naams wil.
  4 H3212 [H8799] Al ging ik H1516 ook in een dal H6757 der schaduw des doods H7451 , ik zou geen kwaad H3372 [H8799] vrezen H7626 , want Gij zijt met mij; Uw stok H4938 en Uw staf H5162 [H8762] , die vertroosten mij.
  5 H6186 H0 Gij richt H7979 de tafel H6186 [H8799] toe H6440 voor mijn aangezicht H6887 [H8802] , tegenover mijn tegenpartijders H1878 H0 ; Gij maakt H7218 mijn hoofd H1878 [H8765] vet H8081 met olie H3563 , mijn beker H7310 is overvloeiende.
  6 H2896 Immers zullen mij het goede H2617 en de weldadigheid H7291 [H8799] volgen H3117 al de dagen H2416 mijns levens H1004 ; en ik zal in het huis H3068 des HEEREN H3427 [H8804] blijven H753 in lengte van dagen.

Philippians 4:13

  13 G2480 [G5719] Ik vermag G3956 alle dingen G1722 door G5547 Christus G3588 , Die G3165 mij G1743 [G5723] kracht geeft.

Luke 22:3-6

  3 G1161 En G4567 de satan G1525 [G5627] voer G1519 in G2455 Judas G1941 [G5746] , die toegenaamd G2469 was Iskariot G5607 [G5752] , zijnde G1537 uit G706 het getal G1427 der twaalven.
  4 G2532 En G565 [G5631] hij ging heen G4814 [G5656] en sprak met G749 de overpriesters G2532 en G4755 de hoofdmannen G4459 , hoe G846 hij Hem G846 hun G3860 [G5632] zou overleveren.
  5 G2532 En G5463 [G5644] zij waren verblijd G2532 , en G4934 [G5639] zijn het eens geworden G846 , dat zij hem G694 geld G1325 [G5629] geven zouden.
  6 G2532 En G1843 [G5656] hij beloofde G2532 het, en G2212 [G5707] zocht G2120 gelegenheid G846 , om Hem G846 hun G3860 [G5629] over te leveren G817 , zonder G3793 oproer.

John 13:21

  21 G2424 Jezus G5023 , deze dingen G2036 [G5631] gezegd hebbende G5015 [G5681] , werd ontroerd G4151 in den geest G2532 , en G3140 [G5656] betuigde G2532 , en G2036 [G5627] zeide G281 : Voorwaar G281 , voorwaar G3004 [G5719] , Ik zeg G5213 u G3754 , dat G1520 een G1537 van G5216 ulieden G3165 Mij G3860 [G5692] zal verraden.

Romans 3:23

  23 G1063 Want G3956 zij hebben allen G264 [G5627] gezondigd G2532 , en G5302 [G5743] derven G1391 de heerlijkheid G2316 Gods;

Matthew 7:12

  12 G3956 Alle G3767 [dingen] dan G3745 G302 , die G2309 [G5725] gij wilt G2443 , dat G5213 u G444 de mensen G4160 [G5725] zouden doen G4160 [G5720] , doet G5210 gij G846 hun G2532 ook G3779 alzo G1063 ; want G3778 dat G2076 [G5748] is G3551 de wet G2532 en G4396 de profeten.

James 1:1-27

  1 G2385 Jakobus G1401 , een dienstknecht G2316 van God G2532 en G2962 van den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1427 ; aan de twaalf G5443 stammen G1722 , die in G1290 de verstrooiing G5463 [G5721] zijn: zaligheid.
  2 G2233 [G5662] Acht het G3956 voor grote G5479 vreugde G3450 , mijn G80 broeders G3752 , wanneer G4164 gij in velerlei G3986 verzoekingen G4045 [G5632] valt;
  3 G1097 [G5723] Wetende G3754 , dat G1383 de beproeving G5216 uws G4102 geloofs G5281 lijdzaamheid G2716 [G5736] werkt.
  4 G1161 Doch G5281 de lijdzaamheid G2192 [G5720] hebbe G5046 een volmaakt G2041 werk G2443 , opdat G5600 H gij moogt G5046 volmaakt G5600 [G5753] zijn G2532 en G3648 geheel oprecht G1722 , in G3367 geen ding G3007 [G5746] gebrekkelijk.
  5 G1161 En G1536 indien iemand G5216 van u G4678 wijsheid G3007 [G5743] ontbreekt G3844 , dat hij [ze] van G2316 God G154 [G5720] begere G3956 , Die een iegelijk G574 mildelijk G1325 [G5723] geeft G2532 , en G3361 niet G3679 [G5723] verwijt G2532 ; en G846 zij zal hem G1325 [G5701] gegeven worden.
  6 G1161 Maar G154 [G5720] dat hij [ze] begere G1722 in G4102 geloof G3367 , niet G1252 [G5734] twijfelende G1063 ; want G1252 [G5734] die twijfelt G2830 , is een baar G2281 der zee G1503 [G5758] gelijk G416 [G5746] , die van den wind gedreven G2532 en G4494 [G5746] op [geworpen] en nedergeworpen wordt.
  7 G1063 Want G1565 die G444 mens G3633 [G5737] mene G3361 niet G3754 , dat G5100 hij iets G2983 [G5695] ontvangen zal G3844 van G2962 den Heere.
  8 G1374 Een dubbelhartig G435 man G182 [is] ongestadig G1722 in G3956 al G846 zijn G3598 wegen.
  9 G1161 Maar G80 de broeder G5011 , die nederig G2744 [G5737] is, roeme G1722 in G846 zijn G5311 hoogheid.
  10 G1161 En G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G5014 vernedering G3754 ; want G5613 hij zal als G438 een bloem G5528 van het gras G3928 [G5695] voorbijgaan.
  11 G1063 Want G2246 de zon G393 [G5656] is opgegaan G4862 met G2742 de hitte G2532 , en G5528 heeft het gras G3583 [G5656] dor gemaakt G2532 , en G846 zijn G438 bloem G1601 [G5627] is afgevallen G2532 , en G2143 de schone gedaante G846 haars G4383 aanschijns G622 [G5639] is vergaan G3779 ; alzo G2532 zal ook G4145 de rijke G1722 in G846 zijn G4197 wegen G3133 [G5701] verwelken.
  12 G3107 Zalig G435 is de man G3739 , die G3986 verzoeking G5278 [G5719] verdraagt G3754 ; want G1384 als hij beproefd G1096 [G5637] zal geweest zijn G4735 , zal hij de kroon G2222 des levens G2983 [G5695] ontvangen G3739 , welke G2962 de Heere G1861 [G5662] beloofd heeft G846 dengenen, die Hem G25 [G5723] liefhebben.
  13 G3367 Niemand G3985 [G5746] , als hij verzocht wordt G3004 [G5720] , zegge G3754 : G575 Ik word van G2316 God G3985 [G5743] verzocht G1063 ; want G2316 God G551 G2076 [G5748] kan niet verzocht worden G2556 met het kwade G1161 , en G3985 [G5719] Hij Zelf verzoekt G3762 niemand.
  14 G1161 Maar G1538 een iegelijk G3985 [G5743] wordt verzocht G5259 , als hij van G2398 zijn eigen G1939 begeerlijkheid G1828 [G5746] afgetrokken G2532 en G1185 [G5746] verlokt wordt.
  15 G1534 Daarna G1939 de begeerlijkheid G4815 [G5631] ontvangen hebbende G5088 [G5719] baart G266 zonde G1161 ; en G266 de zonde G658 [G5685] voleindigd zijnde G616 [G5719] baart G2288 den dood.
  16 G4105 [G5744] Dwaalt G3361 niet G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders!
  17 G3956 Alle G18 goede G1394 gave G2532 , en G3956 alle G5046 volmaakte G1434 gifte G2076 [G5748] is G509 van boven G575 , van G3962 den Vader G5457 der lichten G2597 [G5723] afkomende G3844 , bij G3739 Welken G3756 geen G3883 verandering G1762 [G5748] is G2228 , of G644 schaduw G5157 van omkering.
  18 [G5679] Naar G1014 Zijn wil G2248 heeft Hij ons G616 [G5656] gebaard G3056 door het Woord G225 der waarheid G1519 , opdat G2248 wij G1511 [G5750] zouden zijn G5100 [als] G536 eerstelingen G846 Zijner G2938 schepselen.
  19 G5620 Zo dan G3450 , mijn G27 geliefde G80 broeders G3956 , een iegelijk G444 mens G2077 [G5749] zij G5036 ras G1519 om G191 [G5658] te horen G1021 , traag G1519 om G2980 [G5658] te spreken G1021 , traag G1519 tot G3709 toorn;
  20 G1063 Want G3709 de toorn G435 des mans G2716 [G5736] werkt G2316 Gods G1343 gerechtigheid G3756 niet.
  21 G1352 Daarom G659 [G5642] , afgelegd hebbende G3956 alle G4507 vuiligheid G2532 en G4050 overvloed G2549 van boosheid G1209 [G5663] , ontvangt G1722 met G4240 zachtmoedigheid G3056 het Woord G1721 , dat in [u] geplant G3588 wordt, hetwelk G5216 uw G5590 zielen G1410 [G5740] kan G4982 [G5658] zaligmaken.
  22 G1161 En G1096 [G5737] zijt G4163 daders G3056 des Woords G2532 , en G3361 niet G3440 alleen G202 hoorders G1438 , uzelven G3884 [G5740] met valse overlegging bedriegende.
  23 G3754 Want G1536 zo iemand G202 een hoorder G2076 [G5748] is G3056 des Woords G2532 , en G3756 niet G4163 een dader G3778 , die G435 is een man G1503 [G5758] gelijk G846 , welke zijn G1078 aangeboren G4383 aangezicht G2657 [G5723] bemerkt G1722 in G2072 een spiegel;
  24 G1063 Want G1438 hij heeft zichzelven G2657 [G5656] bemerkt G2532 , en G565 [G5754] is weggegaan G2532 , en G2112 heeft terstond G1950 [G5633] vergeten G3697 , hoedanig G2258 [G5713] hij was.
  25 G1161 Maar G3879 [G5660] die inziet G1519 in G5046 de volmaakte G3551 wet G1657 , die der vrijheid G2532 is, en G3887 [G5660] daarbij blijft G3778 , deze G3756 , geen G1953 vergetelijk G202 hoorder G1096 [G5637] geworden zijnde G235 , maar G4163 een dader G2041 des werks G3778 , deze G3107 , [zeg] [ik], zal gelukzalig G2071 [G5704] zijn G1722 in G846 dit zijn G4162 doen.
  26 G1536 Indien iemand G1722 onder G5213 u G1380 [G5719] dunkt G2357 , dat hij godsdienstig G1511 [G5750] is G846 , en [hij] zijn G1100 tong G3361 niet G5468 [G5723] in toom houdt G235 , maar G846 zijn G2588 hart G538 [G5723] verleidt G5127 , dezes G2356 godsdienst G3152 is ijdel.
  27 G2513 De zuivere G2532 en G283 onbevlekte G2356 godsdienst G3844 voor G2316 God G2532 en G3962 den Vader G2076 [G5748] is G3778 deze G3737 : wezen G2532 en G5503 weduwen G1980 [G5738] bezoeken G1722 in G2347 hun verdrukking G1438 , [en] zichzelven G784 onbesmet G5083 [G5721] bewaren G575 van G2889 de wereld.

Mark 11:25

  25 G2532 En G3752 wanneer G4739 [G5725] gij staat G4336 [G5740] om te bidden G863 [G5720] , vergeeft G1536 , indien gij iets G2192 [G5719] hebt G2596 tegen G5100 iemand G2443 ; opdat G2532 ook G5216 uw G3962 Vader G3588 , Die G1722 in G3772 de hemelen G5213 is, ulieden G5216 uw G3900 misdaden G863 [G5632] vergeve.

Luke 22:48

  48 G1161 En G2424 Jezus G2036 [G5627] zeide G846 tot hem G2455 : Judas G3860 [G5719] , verraadt gij G5207 den Zoon G444 des mensen G5370 met een kus?

Genesis 12:3

  3 H1288 [H8762] En Ik zal zegenen H1288 [H8764] , die u zegenen H779 [H8799] , en vervloeken H7043 [H8764] , die u vloekt H3605 ; en in u zullen alle H4940 geslachten H127 des aardrijks H1288 [H8738] gezegend worden.

Matthew 24:10

  10 G2532 En G5119 dan G4183 zullen er velen G4624 [G5701] geergerd worden G2532 , en G240 zullen elkander G3860 [G5692] overleveren G2532 , en G240 elkander G3404 [G5692] haten.

Genesis 1:1-2

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.
  2 H776 De aarde H1961 [H8804] nu was H8414 woest H922 en ledig H2822 , en duisternis H5921 H6440 [was] op H8415 den afgrond H7307 ; en de Geest H430 Gods H7363 [H8764] zweefde H5921 H6440 op H4325 de wateren.

Ephesians 6:10-18

  10 G3063 Voorts G3450 , mijn G80 broeders G1743 [G5744] , wordt krachtig G1722 in G2962 den Heere G2532 , en G1722 in G2904 de sterkte G846 Zijner G2479 macht.
  11 G1746 [G5669] Doet aan G3833 de gehele wapenrusting G2316 Gods G4314 , opdat G5209 gij G1410 [G5738] kunt G2476 [G5629] staan G4314 tegen G3180 de listige omleidingen G1228 des duivels.
  12 G3754 Want G2254 wij G2076 [G5748] hebben G3823 den strijd G3756 niet G4314 tegen G4561 vlees G2532 en G129 bloed G235 , maar G4314 tegen G746 de overheden G4314 , tegen G1849 de machten G4314 , tegen G2888 de geweldhebbers der wereld G4655 , der duisternis G5127 dezer G165 eeuw G4314 , tegen G4152 de geestelijke G4189 boosheden G1722 in G2032 de lucht.
  13 G1223 G5124 Daarom G353 [G5628] neemt aan G3833 de gehele wapenrusting G2316 Gods G2443 , opdat G1410 [G5667] gij kunt G436 [G5629] wederstaan G1722 in G4190 den bozen G2250 dag G2532 , en G537 alles G2716 [G5666] verricht hebbende G2476 [G5629] , staande blijven.
  14 G2476 [G5628] Staat G3767 dan G5216 , uw G3751 lenden G4024 [G5671] omgord hebbende G1722 met G225 de waarheid G2532 , en G1746 [G5671] aangedaan hebbende G2382 het borstwapen G1343 der gerechtigheid;
  15 G2532 En G4228 de voeten G5265 [G5671] geschoeid hebbende G1722 met G2091 bereidheid G2098 van het Evangelie G1515 des vredes;
  16 G1909 G3956 Bovenal G353 [G5631] aangenomen hebbende G2375 het schild G4102 des geloofs G1722 , met G3739 hetwelk G3956 gij al G4448 [G5772] de vurige G956 pijlen G4190 des bozen G1410 [G5695] zult kunnen G4570 [G5658] uitblussen.
  17 G2532 En G1209 [G5663] neemt G4030 den helm G4992 der zaligheid G2532 , en G3162 het zwaard G4151 des Geestes G3588 , hetwelk G2076 [G5748] is G2316 Gods G4487 Woord.
  18 G1223 Met G3956 alle G4335 bidding G2532 en G1162 smeking G4336 [G5740] , biddende G1722 te G3956 allen G2540 tijd G1722 in G4151 den Geest G2532 , en G1519 tot G846 G5124 hetzelve G69 [G5723] wakende G1722 met G3956 alle G4343 gedurigheid G2532 en G1162 smeking G4012 voor G3956 al G40 de heiligen;

Matthew 6:14-15

  14 G1063 Want G1437 indien G444 gij den mensen G846 hun G3900 misdaden G863 [G5632] vergeeft G5216 , zo zal uw G3770 hemelse G3962 Vader G2532 ook G5213 u G863 [G5692] vergeven.
  15 G1161 Maar G1437 indien G444 gij den mensen G846 hun G3900 misdaden G3361 niet G863 [G5632] vergeeft G3761 H , zo zal ook G5216 uw G3962 Vader G5216 uw G3900 misdaden G3761 niet G863 [G5692] vergeven.

Proverbs 19:5

  5 H8267 Een vals H5707 getuige H5352 [H8735] zal niet onschuldig zijn H3577 ; en die leugenen H6315 [H8686] blaast H4422 [H8735] , zal niet ontkomen.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.