Bible verses about beauty of the earth | DSV_Strongs

Bible verses about "beauty of the earth" | DSV_Strongs

Colossians 1:20

  20 G2532 En G1223 dat Hij, door G846 Hem G1517 [G5660] vrede gemaakt hebbende G1223 door G129 het bloed G846 Zijns G4716 kruises G1223 , door G846 Hem G3956 , [zeg] [ik], alle dingen G604 [G5658] verzoenen zou G1519 tot G846 Zichzelven G1535 , hetzij G1909 de dingen, die op G1093 de aarde G1535 , hetzij G1722 de dingen die in G3772 de hemelen zijn.

Psalms 50:2

  2 H6726 Uit Sion H4359 , de volkomenheid H3308 der schoonheid H3313 H0 , verschijnt H430 God H3313 [H8689] blinkende.

Genesis 2:1-25

  1 H3615 [H8792] Alzo zijn volbracht H8064 de hemel H776 en de aarde H3605 , en al H6635 hun heir.
  2 H430 Als nu God H7637 op den zevenden H3117 dag H3615 [H8762] volbracht had H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H7673 [H8799] , heeft Hij gerust H7637 op den zevenden H3117 dag H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , dat H6213 [H8804] Hij gemaakt had.
  3 H430 En God H7637 heeft den zevenden H3117 dag H1288 [H8762] gezegend H853 , en dien H6942 [H8762] geheiligd H3588 ; omdat H7673 [H8804] Hij op denzelven gerust heeft H3605 van al H4399 Zijn werk H834 , hetwelk H430 God H1254 [H8804] geschapen had H6213 [H8800] , om te volmaken.
  4 H428 Dit H8435 [zijn] de geboorten H8064 des hemels H776 en der aarde H1254 [H8736] , als zij geschapen werden H3117 ; ten dage H3068 als de HEERE H430 God H776 de aarde H8064 en den hemel H6213 [H8800] maakte.
  5 H3605 En allen H7880 struik H7704 des velds H2962 , eer H776 hij in de aarde H1961 [H8799] was H3605 , en al H6212 het kruid H7704 des velds H2962 , eer H6779 [H8799] het uitsproot H3588 ; want H3068 de HEERE H430 God H3808 had niet H4305 [H8689] doen regenen H5921 op H776 de aarde H369 , en er was geen H120 mens H853 [geweest], om den H127 aardbodem H5647 [H8800] te bouwen.
  6 H108 Maar een damp H5927 [H8799] was opgegaan H4480 uit H776 de aarde H8248 [H8689] , en bevochtigde H3605 den gansen H6440 H127 aardbodem.
  7 H3068 En de HEERE H430 God H120 had den mens H3335 [H8799] geformeerd H6083 uit het stof H4480 der H127 aarde H639 , en in zijn neusgaten H5301 [H8799] geblazen H5397 den adem H2416 des levens H1961 [H8799] ; alzo werd H120 de mens H2416 tot een levende H5315 ziel.
  8 H3068 Ook had de HEERE H430 God H1588 een hof H5193 [H8799] geplant H5731 in Eden H6924 , tegen het oosten H7760 [H8799] , en Hij stelde H8033 aldaar H120 den mens H834 , dien H3335 [H8804] Hij geformeerd had.
  9 H3068 En de HEERE H430 God H3605 had alle H6086 geboomte H4480 uit H127 het aardrijk H6779 [H8686] doen spruiten H2530 [H8737] , begeerlijk H4758 voor het gezicht H2896 , en goed H3978 tot spijze H6086 ; en den boom H2416 des levens H8432 in het midden H1588 van den hof H6086 , en de boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads.
  10 H5104 En een rivier H3318 [H8802] was voortgaande H4480 uit H5731 Eden H1588 , om dezen hof H8248 [H8687] te bewateren H4480 ; en werd van H8033 daar H6504 [H8735] verdeeld H1961 [H8804] , en werd H702 tot vier H7218 hoofden.
  11 H8034 De naam H259 der eerste H6376 [rivier] [is] Pison H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H2341 van Havila H5437 [H8802] omloopt H834 H8033 , waar H2091 het goud [is].
  12 H2091 En het goud H1931 van dit H776 land H2896 [is] goed H8033 ; daar H916 [is] [ook] bedolah H68 , en de steen H7718 sardonix.
  13 H8034 En de naam H8145 der tweede H5104 rivier H1521 [is] Gihon H1931 ; deze H3605 [is] [het], die het ganse H776 land H3568 Cusch H5437 [H8802] omloopt.
  14 H8034 En de naam H7992 der derde H5104 rivier H2313 [is] Hiddekel H1931 ; deze H1980 [H8802] is gaande naar H6926 het oosten H804 van Assur H7243 . En de vierde H5104 rivier H1931 [is] H6578 Frath.
  15 H3947 [H8799] Zo nam H3068 de HEERE H430 God H120 den mens H3240 [H8686] , en zette hem H1588 in den hof H5731 van Eden H5647 [H8800] , om dien te bouwen H8104 [H8800] , en dien te bewaren.
  16 H3068 En de HEERE H430 God H6680 [H8762] gebood H5921 den H120 mens H559 [H8800] , zeggende H4480 : Van H3605 allen H6086 boom H1588 dezes hofs H398 [H8800] zult gij vrijelijk H398 [H8799] eten;
  17 H4480 Maar van H6086 den boom H1847 der kennis H2896 des goeds H7451 en des kwaads H3808 , daarvan zult gij niet H398 [H8799] eten H3588 ; want H3117 ten dage H4480 , als gij daarvan H398 [H8800] eet H4191 [H8800] , zult gij den dood H4191 [H8799] sterven.
  18 H3068 Ook had de HEERE H430 God H559 [H8799] gesproken H3808 : Het is niet H2896 goed H120 , dat de mens H909 alleen H1961 [H8800] zij H5828 ; Ik zal hem een hulpe H6213 [H8799] maken H5048 , [die] als tegen hem over [zij].
  19 H3068 Want als de HEERE H430 God H4480 uit H127 de aarde H3605 al H2416 het gedierte H7704 des velds H3605 , en al H5775 het gevogelte H8064 des hemels H3335 [H8799] gemaakt had H935 [H8686] , zo bracht Hij H413 die tot H120 Adam H7200 [H8800] , om te zien H4100 , hoe H7121 [H8799] hij ze noemen zou H834 ; en zo als H120 Adam H3605 alle H2416 levende H5315 ziel H7121 [H8799] noemen zoude H1931 , dat H8034 [zou] haar naam [zijn].
  20 H120 Zo had Adam H7121 [H8799] genoemd H8034 de namen H3605 van al H929 het vee H5775 , en van het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en van al H2416 het gedierte H7704 des velds H120 ; maar voor den mens H4672 [H8804] vond hij H3808 geen H5828 hulpe H5048 , [die] als tegen hem over [ware].
  21 H5307 H0 Toen deed H3068 de HEERE H430 God H8639 een diepen slaap H5921 op H121 Adam H5307 [H8686] vallen H3462 [H8799] , en hij sliep H3947 [H8799] ; en Hij nam H259 een H4480 van H6763 zijn ribben H5462 [H8799] , en sloot H8478 derzelver plaats H1320 toe [met] vlees.
  22 H3068 En de HEERE H430 God H1129 [H8799] bouwde H6763 de ribbe H834 , die H4480 Hij van H120 Adam H3947 [H8804] genomen had H802 , tot een vrouw H935 [H8686] , en Hij bracht H413 haar tot H120 Adam.
  23 H559 [H8799] Toen zeide H120 Adam H2063 : Deze H6471 [is] ditmaal H6106 been H4480 van H6106 mijn benen H1320 , en vlees H4480 van H1320 mijn vlees H2063 ! Men zal haar H802 Manninne H7121 [H8735] heten H3588 , omdat H2063 zij H4480 uit H376 den man H3947 [H8795] genomen is.
  24 H3651 H5921 Daarom H376 zal de man H1 zijn vader H517 en zijn moeder H5800 [H8799] verlaten H802 , en zijn vrouw H1692 [H8804] aankleven H259 ; en zij zullen tot een H1320 vlees H1961 [H8799] zijn.
  25 H1961 [H8799] En zij waren H8147 beiden H6174 naakt H120 , Adam H802 en zijn vrouw H954 [H8709] ; en zij schaamden zich H3808 niet.

Genesis 1:26-28

  26 H430 En God H559 [H8799] zeide H6213 H0 : Laat Ons H120 mensen H6213 [H8799] maken H6754 , naar Ons beeld H1823 , naar Onze gelijkenis H7287 [H8799] ; en dat zij heerschappij hebben H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H929 , en over het vee H3605 , en over de gehele H776 aarde H3605 , en over al H7431 het kruipend gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt.
  27 H430 En God H1254 [H8799] schiep H120 den mens H6754 naar Zijn beeld H6754 ; naar het beeld H430 van God H1254 [H8804] schiep Hij H853 hem H2145 ; man H5347 en vrouw H1254 [H8804] schiep Hij H853 ze.
  28 H430 En God H1288 [H8762] zegende H853 hen H430 , en God H559 [H8799] zeide H6509 [H8798] tot hen: Weest vruchtbaar H7235 [H8798] , en vermenigvuldigt H4390 [H8798] , en vervult H776 de aarde H3533 [H8798] , en onderwerpt haar H7287 [H8798] , en hebt heerschappij H1710 over de vissen H3220 der zee H5775 , en over het gevogelte H8064 des hemels H3605 , en over al H2416 het gedierte H5921 , dat op H776 de aarde H7430 [H8802] kruipt!

Genesis 1:1

  1 H7225 In den beginne H1254 [H8804] schiep H430 God H853 den H8064 hemel H853 en de H776 aarde.

Isaiah 65:17

  17 H1254 [H8802] Want ziet, Ik schep H2319 nieuwe H8064 hemelen H2319 en een nieuwe H776 aarde H7223 ; en de vorige H2142 [H8735] dingen zullen niet [meer] gedacht worden H3820 , en zullen in het hart H5927 [H8799] niet opkomen.

Psalms 24:1

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H776 . De aarde H3068 is des HEEREN H4393 , mitsgaders haar volheid H8398 , de wereld H3427 [H8802] , en die daarin wonen.

Psalms 33:5

  5 H157 H0 Hij heeft H6666 gerechtigheid H4941 en gericht H157 [H8802] lief H776 ; de aarde H4390 [H8804] is vol H2617 van de goedertierenheid H3068 des HEEREN.

Psalms 104:1-35

  1 H1288 [H8761] Loof H3068 den HEERE H5315 , mijn ziel H3068 ! O HEERE H430 , mijn God H3966 ! Gij zijt zeer H1431 [H8804] groot H3847 [H8804] , Gij zijt bekleed H1935 met majesteit H1926 en heerlijkheid.
  2 H5844 [H8802] Hij bedekt Zich H216 met het licht H8008 , als met een kleed H5186 [H8802] ; Hij rekt H8064 den hemel H3407 uit als een gordijn.
  3 H5944 Die Zijn opperzalen H7136 [H8764] zoldert H4325 in de wateren H5645 , Die van de wolken H7398 Zijn wagen H7760 [H8802] maakt H3671 , Die op de vleugelen H7307 des winds H1980 [H8764] wandelt.
  4 H6213 [H8802] Hij maakt H4397 Zijn engelen H7307 geesten H8334 [H8764] , Zijn dienaars H3857 [H8802] tot een vlammend H784 vuur.
  5 H776 Hij heeft de aarde H3245 [H8804] gegrond H4349 op haar grondvesten H5769 ; zij zal nimmermeer H5703 noch eeuwiglijk H4131 [H8735] wankelen.
  6 H8415 Gij hadt ze met den afgrond H3830 als een kleed H3680 [H8765] overdekt H4325 ; de wateren H5975 [H8799] stonden H2022 boven de bergen.
  7 H4480 Van H1606 Uw schelden H5127 [H8799] vloden zij H2648 [H8735] , zij haastten zich H6963 weg voor de stem H7482 Uws donders.
  8 H2022 De bergen H5927 [H8799] rezen op H1237 , de dalen H3381 [H8799] daalden H4725 , ter plaatse H2088 , die H3245 [H8804] Gij voor hen gegrond hadt.
  9 H1366 Gij hebt een paal H7760 [H8804] gesteld H5674 [H8799] , dien zij niet overgaan zullen H776 ; zij zullen de aarde H7725 [H8799] niet weder H3680 [H8763] bedekken.
  10 H4599 Die de fonteinen H7971 [H8764] uitzendt H5158 door de dalen H2022 , dat zij tussen de gebergten H1980 [H8762] henen wandelen.
  11 H8248 [H8686] Zij drenken H2416 al het gedierte H7704 des velds H6501 ; de woudezels H7665 [H8799] breken H6772 er hun dorst [mede].
  12 H7931 [H8799] Bij dezelve woont H5775 het gevogelte H8064 des hemels H6963 , een stem H5414 [H8799] gevende H996 van tussen H6073 de takken.
  13 H8248 [H8688] Hij drenkt H2022 de bergen H5944 uit Zijn opperzalen H776 ; de aarde H7646 [H8799] wordt verzadigd H6529 van de vrucht H4639 Uwer werken.
  14 H2682 Hij doet het gras H6779 [H8688] uitspruiten H929 voor de beesten H6212 , en het kruid H5656 tot dienst H120 des mensen H3899 , doende het brood H776 uit de aarde H3318 [H8687] voortkomen.
  15 H3196 En den wijn H3824 , die het hart H582 des mensen H8055 [H8762] verheugt H6440 , doende het aangezicht H6670 [H8687] blinken H8081 van olie H3899 ; en het brood H3824 , dat het hart H582 des mensen H5582 [H8799] sterkt.
  16 H6086 De bomen H3068 des HEEREN H7646 [H8799] worden verzadigd H730 , de cederbomen H3844 van Libanon H5193 [H8804] , die Hij geplant heeft;
  17 H6833 Alwaar de vogeltjes H7077 [H8762] nestelen H2624 ; des ooievaars H1004 huis H1265 zijn de dennebomen.
  18 H1364 De hoge H2022 bergen H3277 zijn voor de steenbokken H5553 ; de steenrotsen H4268 zijn een vertrek H8227 voor de konijnen.
  19 H3394 Hij heeft de maan H6213 [H8804] gemaakt H4150 tot de gezette tijden H8121 , de zon H3045 [H8804] weet H3996 haar ondergang.
  20 H7896 [H8799] Gij beschikt H2822 de duisternis H3915 , en het wordt nacht H2416 , in denwelken al het gedierte H3293 des wouds H7430 [H8799] uittreedt:
  21 H3715 De jonge leeuwen H7580 [H8802] , briesende H2964 om een roof H400 , en om hun spijs H410 van God H1245 [H8763] te zoeken.
  22 H8121 De zon H2224 [H8799] opgaande H622 [H8735] , maken zij zich weg H7257 [H8799] , en liggen neder H4585 in hun holen.
  23 H120 De mens H3318 [H8799] gaat [dan] uit H6467 tot zijn werk H5656 , en naar zijn arbeid H6153 tot den avond toe.
  24 H7231 [H8804] Hoe groot H4639 zijn Uw werken H3068 , o HEERE H2451 ! Gij hebt ze alle met wijsheid H6213 [H8804] gemaakt H776 ; het aardrijk H4390 [H8804] is vol H7075 van Uw goederen.
  25 H3220 Deze zee H1419 , die groot H7342 en wijd H3027 van ruimte H7431 is, daarin is het wriemelende gedierte H4557 , en dat zonder getal H6996 , kleine H2416 gedierten H1419 met grote.
  26 H1980 [H8762] Daar wandelen H591 de schepen H3882 , [en] de Leviathan H3335 [H8804] , dien Gij geformeerd hebt H7832 [H8763] , [om] daarin te spelen.
  27 H7663 [H8762] Zij allen wachten H400 op U, dat Gij [hun] hun spijze H5414 [H8800] geeft H6256 te zijner tijd.
  28 H5414 [H8799] Geeft Gij H3950 [H8799] ze hun, zij vergaderen H3027 ze; doet Gij Uw hand H6605 [H8799] open H2896 , zij worden met goed H7646 [H8799] verzadigd.
  29 H5641 [H8686] Verbergt Gij H6440 Uw aangezicht H926 [H8735] , zij worden verschrikt H7307 ; neemt Gij hun adem H622 [H8799] weg H1478 [H8799] , zij sterven H7725 [H8799] , en zij keren weder H6083 tot hun stof.
  30 H7971 [H8762] Zendt Gij H7307 Uw Geest H1254 [H8735] uit, zo worden zij geschapen H2318 [H8762] , en Gij vernieuwt H6440 het gelaat H127 des aardrijks.
  31 H3519 De heerlijkheid H3068 des HEEREN H5769 zij tot in der eeuwigheid H3068 ; de HEERE H8055 [H8799] verblijde Zich H4639 in Zijn werken.
  32 H776 Als Hij de aarde H5027 [H8688] aanschouwt H7460 [H8799] , zo beeft zij H2022 ; als Hij de bergen H5060 [H8799] aanroert H6225 [H8799] , zo roken zij.
  33 H3068 Ik zal den HEERE H7891 [H8799] zingen H2416 in mijn leven H430 ; ik zal mijn God H2167 [H8762] psalmzingen H5750 , terwijl ik nog ben.
  34 H7879 Mijn overdenking H6149 [H8799] van Hem zal zoet zijn H3068 ; ik zal mij in den HEERE H8055 [H8799] verblijden.
  35 H2400 De zondaars H776 zullen van de aarde H8552 [H8735] verdaan worden H7563 , en de goddelozen H1288 [H8761] zullen niet meer zijn. Loof H3068 den HEERE H5315 , mijn ziel H1984 H3050 [H8761] ! Hallelujah!

Romans 1:20

  20 G1063 Want G846 Zijn G517 onzienlijke dingen G575 worden, van G2937 de schepping G2889 der wereld G4161 aan, uit de schepselen G2529 [G5743] verstaan G3539 [G5746] en doorzien G3739 G5037 , beide G846 Zijn G126 eeuwige G1411 kracht G2532 en G2305 Goddelijkheid G1519 , opdat G846 zij G379 niet te verontschuldigen G1511 [G5750] zouden zijn.

Genesis 1:31

  31 H430 En God H7200 [H8799] zag H3605 al H834 wat H6213 [H8804] Hij gemaakt had H2009 , en ziet H3966 , [het] [was] zeer H2896 goed H1961 H0 . Toen was H6153 het avond H1961 [H8799] geweest H1961 H0 , en het was H1242 morgen H1961 [H8799] geweest H8345 , de zesde H3117 dag.

Colossians 1:16-17

  16 G3754 Want G1722 door G846 Hem G3956 zijn alle dingen G2936 [G5681] geschapen G1722 , die in G3772 de hemelen G2532 en G1909 die op G1093 de aarde G3707 zijn, die zienlijk G2532 en G517 die onzienlijk G1535 zijn, hetzij G2362 tronen G1535 , hetzij G2963 heerschappijen G1535 , hetzij G746 overheden G1535 , hetzij G1849 machten G3956 ; alle dingen G1223 zijn door G846 Hem G2532 en G1519 tot G846 Hem G2936 [G5769] geschapen;
  17 G2532 En G2076 [G5748] Hij is G4253 voor G3956 alle dingen G2532 , en G3956 alle dingen G4921 [G5758] bestaan te zamen G1722 door G846 Hem;

Psalms 19:1

  1 H4210 Een psalm H1732 van David H5329 [H8764] , voor den opperzangmeester H8064 . [019:2] De hemelen H5608 [H8764] vertellen H410 Gods H3519 eer H7549 , en het uitspansel H5046 [H8688] verkondigt H3027 Zijner handen H4639 werk.

John 1:3

  3 G3956 Alle dingen G1223 zijn door G846 Hetzelve G1096 [G5633] gemaakt G2532 , en G5565 zonder G846 Hetzelve G3761 is geen G1520 ding G1096 [G5633] gemaakt G1096 [G5754] , dat gemaakt is.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.