Bible verses about "universe" | Bulgarian

Job 26:10

10 Поставил е граница върху кръга на повърхността на водите, при края на светлината и мрака.

Psalms 14:1

1 (По слав. 13) За първия певец. Псалм на Давид. Безумният каза в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се, извършиха гнусни дела; няма никой, който да върши добро.

Job 26:7

7 Той простира севера над празнотата, окача земята на нищо.

Isaiah 46:10

10 който от началото изявявам края и от древността — нестаналите още неща; който казвам: Намерението Ми ще се извърши и ще направя всичко, което Ми е угодно.

Romans 3:1-9:33

1 Тогава какво е предимството на юдеина или каква е ползата от обрязването?2 Много, във всяко отношение. И първо, защото на тях се повериха Божиите слова.3 Тогава какво? Ако някои бяха неверни, тяхната невярност ще унищожи ли Божията вярност?4 Да не бъде! Но нека признаваме, че Бог е истинен, а всеки човек – лъжлив, както е писано: ?за да се оправдаеш в думите Си и да победиш, когато се съдиш.“5 Но ако нашата неправда изтъква Божията правда, какво ще кажем? Несправедлив ли е Бог, когато нанася гняв? По човешки говоря.6 Да не бъде! Понеже, как тогава Бог ще съди света?7 Защото, ако чрез моята лъжа Божията истина преизобилства за Неговата слава, то защо и аз още да бъда осъждан като грешник?8 И защо да не вършим зло, за да дойде добро, както някои клеветнически твърдят, че ние така говорим? На такива осъждането е справедливо.9 Тогава какво? Имаме ли ние някакво предимство пред езичниците? Съвсем не, защото вече обвинихме и юдеи, и гърци, че те всички са под грях.10 Както е писано: ?Няма праведен нито един,11 няма никой разумен, няма кой да търси Бога.12 Всички се отклониха, заедно станаха негодни, няма кой да върши добро, няма нито един.“13 ?Гроб отворен е гърлото им, с езиците си мамят.“ ?Аспидова отрова има под устните им.“14 ?Техните уста са пълни с проклятие и горчивина.“15 ?Краката им са бързи да проливат кръв,16 опустошение и разорение е в пътищата им17 и те не са познали пътя на мира.“18 ?Пред очите им няма страх от Бога.“19 А знаем, че каквото казва законът, казва го на онези, които са под закона, за да се затворят устата на всекиго и целият свят да бъде подсъдим пред Бога.20 Защото нито едно създание няма да се оправдае пред Него чрез делата на закона, понеже чрез закона става само познаването на греха.21 Но сега отделно от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват законът и пророците,22 тоест Божието оправдание чрез вяра в Иисус Христос, за всички (и на всички), които вярват; защото няма разлика,23 защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава,24 но се оправдават даром от Неговата благодат чрез изкуплението, което е в Христос Иисус.25 Него Бог постави за умилостивение чрез Неговата кръв посредством вяра; за да покаже Своята правда в прощението на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълготърпеше,26 за да покаже Своята правда в настоящото време – че Той е справедлив и че оправдава този, който вярва в Иисус.27 Тогава къде е хвалбата? Изключена е. Чрез какъв закон? На делата ли? Не, а чрез закона на вярата.28 И така, ние заключаваме, че човек се оправдава чрез вяра, без делата по закона.29 Или Бог е Бог само на юдеите, а не и на езичниците? Да, и на езичниците също,30 защото един е Бог, който ще оправдае обрязаните по вяра и необрязаните чрез вяра.31 Тогава отменяме ли закона чрез вяра? Да не бъде! А утвърждаваме закона.

Romans 4:1-9:33

1 И така, какво ще кажем, че нашият отец Авраам е намерил по плът?2 Защото, ако Авраам е бил оправдан чрез дела, той има с какво да се хвали, но не пред Бога.3 Понеже какво казва Писанието? – ?Авраам повярва в Бога, и това му се счете за правда.“4 А на този, който върши дела, наградата му не се счита като милост, а като дълг;5 а на този, който не върши дела, а вярва в Онзи, който оправдава безбожния, неговата вяра му се счита за правда.6 Както и Давид говори за блаженството на човека, на когото Бог зачита правда независимо от дела:7 ?Блажени онези, чиито беззакония са простени, чиито грехове са покрити;8 блажен е онзи човек, на когото Господ няма да счете грях.“9 Обаче това блаженство само за обрязаните ли е, или и за необрязаните? Понеже казваме, че на Авраам вярата се счете за правда.10 Как тогава му се счете? Когато беше обрязан ли, или необрязан? Не когато беше обрязан, а необрязан.11 И той прие знака на обрязването като печат на правдата от вярата, която имаше, когато беше необрязан, за да бъде той баща на всички, които вярват, макар и необрязани, за да се счете и на тях правдата,12 и баща на онези обрязани, които не само са обрязани, но и ходят по стъпките на вярата, която нашият баща Авраам имаше, когато беше необрязан.13 Защото обещанието на Авраам или на потомството му – че ще бъде наследник на света – не стана чрез закона, а чрез правдата от вяра.14 Защото, ако са наследници тези, които са от закона, то вярата е празна и обещанието – осуетено.15 Защото законът докарва гняв, а там, където няма закон, няма и престъпление.16 Затова оправданието е от вяра, за да бъде по благодат, така че обещанието да бъде сигурно за цялото потомство – не само за това, което е от закона, но и за онова, което е от вярата на Авраам, който е баща на всички нас,17 както е писано: ?Направих те баща на много народи“, пред Бога, на когото той повярва, който съживява мъртвите и вика несъществуващото като съществуващо.18 Авраам, надявайки се, без да има причина за надежда, повярва, за да стане баща на много народи, според казаното: ?Толкова ще бъде твоето потомство.“19 И без да отслабне във вяра, като виждаше, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около сто години, както и мъртвостта на утробата на Сара,20 не се усъмни в Божието обещание чрез неверие, а се укрепи във вяра, като отдаде слава на Бога21 и като беше напълно уверен, че това, което Бог е обещал, Той е силен и да го изпълни.22 Затова му се счете за правда.23 Но това, че му се счете, не беше написано само за него,24 а и за нас. Тя ще се счита за правда и на нас, които вярваме в Този, който възкреси от мъртвите Иисус, нашия Господ,25 който беше предаден за нашите прегрешения и беше възкресен за нашето оправдание.

Romans 5:1-9:33

1 И така, като сме оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Иисус Христос,2 чрез когото ние посредством вяра сме придобили достъп до тази благодат, в която стоим, и се хвалим с надеждата за Божията слава.3 И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,4 а твърдостта – опитност, а опитността – надежда,5 а надеждата не посрамя, защото Божията любов е изляна в сърцата ни чрез Светия Дух, който ни е даден.6 Понеже, когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за безбожните.7 Защото едва ли някой ще умре даже за праведен човек; макар че може би някой би дръзнал да умре за добрия.8 Но Бог доказа Своята любов към нас в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас.9 Затова много повече сега, като сме оправдани чрез Неговата кръв, ще се спасим от гняв чрез Него.10 Защото, ако бяхме примирени с Бога чрез смъртта на Неговия Син, когато бяхме неприятели, колко повече сега, като сме примирени, ще се избавим чрез Неговия живот!11 И не само това, но се и хвалим в Бога чрез нашия Господ Иисус Христос, чрез когото получихме сега това примирение.12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха – смъртта, и така смъртта премина във всичките хора, понеже всички съгрешиха;13 защото грехът беше в света и преди закона, но когато няма закон, грях не се счита;14 въпреки това смъртта царува от Адам до Мойсей дори над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия.15 Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото, ако поради прегрешението на един измряха мнозина, то много повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Иисус Христос, се изля изобилно за мнозина.16 И дарът не е такъв, какъвто беше съдът чрез прегрешението на един; защото съдът доведе от едно престъпление до осъждане, а дарът доведе от много прегрешения до оправдание.17 Защото, ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара на правдата, ще царуват в живот чрез Единия, Иисус Христос.18 И така, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички хора, така и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва живот.19 Защото, както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Един ще станат праведни мнозината.20 А освен това дойде и законът, за да се умножи прегрешението. Но там, където се умножи грехът, много повече се умножи благодатта;21 така че, както грехът беше царувал в смъртта, така благодатта да царува чрез правда за вечен живот чрез Иисус Христос, нашия Господ.

Romans 6:1-9:33

1 Тогава какво да кажем? Да останем ли в греха, за да се умножи благодатта?2 Да не бъде! Как ние, които сме умрели за греха, ще живеем вече в него?3 Или не знаете, че ние всички, които бяхме кръстени в Христос Иисус, бяхме кръстени в Неговата смърт?4 И така, ние бяхме погребани с Него чрез кръщение в смъртта, така че, както Христос беше възкресен от мъртвите чрез славата на Отца, така и ние да ходим в нов живот.5 Защото, ако сме съединени заедно чрез смърт, подобна на Неговата, ще се съединим и чрез възкресение, (подобно на Неговото);6 като знаем това, че нашият стар човек беше разпънат с Него, за да се унищожи тялото на греха, за да не робуваме вече на греха.7 Защото този, който е умрял, той е оправдан от греха.8 Но ако сме умрели с Христос, вярваме, че и ще живеем с Него;9 като знаем, че Христос, като беше възкресен от мъртвите, вече не умира; смъртта няма вече власт над Него.10 Колкото до това, че Той умря – умря веднъж завинаги за греха, а колкото до това, че живее – живее за Бога.11 Така и вие считайте себе си мъртви за греха, а живи за Бога в Христос Иисус, нашия Господ.12 И така, да не царува грехът във вашето смъртно тяло, та да не се покорявате на неговите страсти.13 И не предоставяйте частите на тялото си на греха като оръдия на неправдата, а предоставяйте себе си на Бога като оживели от мъртвите и частите на тялото си на Бога като оръдия на правдата.14 Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат.15 Тогава какво? Да грешим ли, защото не сме под закон, а под благодат? Да не бъде!16 Не знаете ли, че на когото предавате себе си като послушни слуги, слуги сте на онзи, на когото се покорявате – било на греха, който докарва смърт, или на послушанието, което докарва правда?17 Но да благодарим на Бога, че когато бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на онзи образец на учение, на което бяхте обучени,18 и като бяхте освободени от греха, станахте слуги на правдата.19 По човешки говоря поради слабостта на вашата плът. Защото, както предавахте частите на тялото си за слуги на нечистотата и на беззаконието за беззаконие, така сега предайте частите си за слуги на правдата за святост.20 Защото, когато бяхте слуги на греха, не бяхте подчинени на правдата.21 Какъв плод имахте тогава? Неща, за които сега се срамувате, защото краят им е смърт.22 Но сега, освободени от греха и станали слуги на Бога, имате плода си за святост, а за край – вечен живот.23 Защото заплатата на греха е смърт, а Божият дар е вечен живот в Христос Иисус, нашия Господ.

Romans 7:1-9:33

1 Или не знаете, братя – защото говоря на такива, които знаят какво е закон – че законът владее над човека само докато той е жив?2 Защото омъжената жена е вързана чрез закона за мъжа си, докато той е жив; но когато мъжът й умре, тя се освобождава от закона на мъжа.3 И така, ако мъжът й е жив и тя се омъжи за друг, ще бъде прелюбодейка; но ако мъжът й умре, тя е свободна от този закон и няма да бъде прелюбодейка, ако се омъжи за друг.4 И така, братя мои, вие също бяхте умъртвени спрямо закона чрез тялото на Христос, за да станете собственост на Друг – на Възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.5 Защото, когато бяхме в плътта, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действаха в нашите телесни части, за да принасяме плод на смъртта.6 Но сега ние сме освободени от закона, като умряхме за това, в което бяхме държани; така че да служим по новому, в Духа, а не по старому, по буквата.7 Тогава какво да кажем? Законът грях ли е? Да не бъде! Но аз не бих познал греха, освен чрез закона; защото не бих знаел пожелание, ако законът не беше казал: ?Не пожелавай.“8 Но грехът, като използва възможността чрез заповедта, произведе в мен всякакво пожелание; защото без закон грехът е мъртъв.9 И аз някога бях жив без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях;10 и самата заповед, дадена за живот, ми се оказа за смърт.11 Защото грехът, като използва възможността чрез заповедта, ме измами и ме умъртви чрез нея.12 Така че законът е свят и заповедта – свята, справедлива и добра.13 Тогава това ли, което е добро, стана смърт за мен? Да не бъде! Но грехът, за да се показва, че е грях, ми причини смърт чрез това добро нещо, така че чрез заповедта грехът да стане много по-греховен.14 Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха.15 Защото не зная какво правя; понеже не върша това, което искам, а онова, което мразя, него върша.16 Но ако върша това, което не искам, съм съгласен със закона, че е добър.17 И така, сега вече не аз върша това, а грехът, който живее в мен.18 Защото зная, че в мен, тоест в моята плът, не живее нищо добро; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.19 Защото доброто, което желая, не върша; а злото, което не желая, него върша.20 Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мен.21 И така, намирам този закон, че при мен, който желая да върша доброто, злото присъства.22 Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон;23 но в частите на тялото си виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми и ме заробва под закона на греха, който е в частите ми.24 Окаян аз човек! Кой ще ме избави от това тяло на смъртта?25 Благодаря на Бога чрез Иисус Христос, нашия Господ! И така, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта – на закона на греха.

Romans 8:1-9:33

1 И така, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Иисус.2 Защото законът на животворящия Дух в Христос Иисус ме освободи от закона на греха и на смъртта.3 Понеже това, което беше невъзможно за закона поради това, че беше слаб чрез плътта, го извърши Бог, като изпрати Сина Си в плът, също като греховната плът, заради греха и осъди греха в плътта,4 за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по Дух.5 Защото тези, които са плътски, се стремят към плътското; а тези, които са духовни – към духовното.6 Понеже стремежът на плътта е смърт; а стремежът на Духа – живот и мир.7 Защото стремежът на плътта е вражда против Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.8 И тези, които са в плътта, не могат да угодят на Бога.9 Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако наистина живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.10 Но ако Христос е във вас, тялото наистина е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата.11 И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас.12 И така, братя, не сме длъжници на плътта, че да живеем плътски.13 Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете.14 Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове.15 Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!16 Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца.17 И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.18 Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.19 Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове.20 Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини,21 с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца.22 Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки досега;23 и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението, тоест изкупването на нашето тяло.24 Защото с тази надежда ние се спасихме; но надеждата, която се вижда, не е вече надежда; защото кой се надява за това, което вижда?25 Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.26 Така също и Духът ни помага в нашата слабост. Защото не знаем за какво да се молим както трябва; но Самият Дух се застъпва за нас в неизговорими стенания.27 А Този, който изследва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той се застъпва за светиите по Божията воля.28 Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;30 а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.31 И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?32 Той, който не пощади Своя Собствен Син, а Го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?33 Кой ще обвини Божиите избрани? Бог е, който ги оправдава!34 Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Иисус е, който умря, а още и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога, и който се застъпва за нас.35 Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или страх, или гонение, или глад, или голота, или беда, или меч?36 Както е писано: ?Заради Теб сме убивани цял ден; считани сме като овце за клане.“37 Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил.38 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,39 нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Иисус, нашия Господ.

Romans 9:1-33

1 Казвам истината в Христос, не лъжа, и съвестта ми свидетелства с мен в Светия Дух,2 че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си.3 Защото аз самият бих желал да съм отлъчен от Христос заради моите братя, моите роднини по плът;4 които са израилтяни, на които принадлежат осиновението и славата, и заветите, и даването на закона, и богослужението, и обещанията;5 чиито са и отците и от които по плът се роди Христос, който е над всички, Бог, благословен до века. Амин.6 Обаче не е така, като че Божието слово се е провалило; защото не всички, които са от Израил, са Израил,7 нито всички са деца, понеже са Авраамово потомство, а ?по Исаак ще се нарече твоето потомство.“8 Значи не децата, родени по плът, са Божии деца, а децата, родени според обещанието, се считат за потомство.9 Защото това е думата на обещанието: ?Ще дойда по това време и Сара ще има син.“10 И не само това, но когато и Ревека зачена от един – от нашия отец Исаак,11 макар че близнаците още не бяха родени и още не бяха сторили нищо добро или зло, но за да почива Божието по избор намерение не на дела, а на Онзи, който призовава,12 й се каза: ?По-големият ще слугува на по-малкия“;13 както е писано: ?Яков възлюбих, а Исав намразих.“14 Какво да кажем тогава? Има ли неправда у Бога? Да не бъде!15 Защото Той казва на Мойсей: ?Ще покажа милост, към когото ще покажа, и ще пожаля, когото ще пожаля.“16 И така, не зависи от този, който иска, нито от този, който тича, а от Бога, който показва милост.17 Защото Писанието казва на фараона: ?Именно затова те издигнах, за да покажа в теб силата Си и да се възвести Името Ми по целия свят.“18 И така, към когото иска, Той показва милост и когото иска, закоравява.19 Тогава ти ще кажеш: А защо още обвинява? Защото кой е устоял на волята Му?20 Но, о, човече, кой си ти, че да отговаряш против Бога? Направеното нещо ще каже ли на онзи, който го е направил: Защо си ме направил така?21 Или грънчарят няма ли власт над глината, от една и съща буца да направи един съд за почтена употреба, а друг – за непочтена употреба?22 Но какво от това, ако Бог, искайки да покаже гнева Си и да изяви силата Си, е търпял с голямо дълготърпение съдовете на гнева, приготвени за погибел,23 и това е, за да изяви богатството на Своята слава върху съдовете на милостта, които Той е приготвил отпреди за слава –24 нас, които призова не само измежду юдеите, а и измежду езичниците?25 Както казва и в Осия: ?Ще нарека Мой народ онзи, който не беше Мой народ, и възлюбена – тази, която не беше възлюбена“;26 ?И на същото място, където им се каза: Не сте Мой народ; там ще се нарекат синове на живия Бог.“27 А Исая вика за Израил: ?Ако и да е броят на израилтяните като морски пясък, само остатък от тях ще се спаси;28 защото Господ ще изпълни на земята казаното (по правда) от Него, като го извърши и завърши бързо.“29 И както Исая е казал по-преди: ?Ако Господ на Войнствата не ни беше оставил потомство, като Содом бихме станали и на Гомора бихме се оприличили.“30 Какво да кажем тогава? Това, че народи, които не търсеха правда, получиха правда, и то правда, която е чрез вяра;31 а Израил, който търсеше закона на правдата, не стигна до закона.32 Защо? Защото не го търсиха чрез вяра, а някак си чрез дела. Те се спънаха в камъка за препъване,33 както е писано: ?Ето, полагам в Сион камък на препъване и канара на съблазън; и който вярва в Него, няма да се посрами.“

2 Peter 3:10

10 Но Господният Ден ще дойде като крадец, когато небето ще отмине с бучене и елементите нажежени ще се разпаднат, и земята и делата по нея ще изгорят.

Genesis 6:4

4 В онези дни имаше великани на земята; а и след това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, това бяха онези силни и знаменити старовременни мъже.

Psalms 90:4

4 Защото хиляда години в Твоите очи са като вчерашния ден, който премина, или като нощна стража.

Genesis 1:14

14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години;

Isaiah 4:5

5 И над всяко място на хълма Сион и над събранията му, ГОСПОД ще създаде облак и дим денем и блясък на пламтящ огън нощем, защото ще има покрив над цялата слава.

Genesis 1:26

26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.

Genesis 1:2

2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.

Isaiah 40:22

22 Той е, който седи над кръга на земята, и жителите й са като скакалци; който простира небето като завеса и го разпъва като шатра за живеене,

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Psalms 19:1

1 (По слав. 18) За първия певец. Псалм на Давид. Небесата разказват Божията слава и небесният свод възвестява делото на ръцете Му.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.