Bible verses about "speaking things into existence" | Bulgarian

Genesis 2:7

7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.

Matthew 28:20

20 като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето, Аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. (Амин.)

Acts 2:1-47

1 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място.2 И внезапно стана шум от небето като фученето на силен вятър и изпълни цялата къща, където седяха.3 И им се явиха езици като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях.4 И те всички се изпълниха със Свети Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят.5 А в Ерусалим се намираха юдеи, богобоязливи мъже от всеки народ под небето.6 И като се чу този шум, се събра една навалица; и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език.7 И всички, смаяни и учудени, си говореха помежду си: Ето, всички тези, които говорят, не са ли галилеяни?8 Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени?9 Партяни, мидяни и еламити, жители на Месопотамия, Юдея и Кападокия, Понт и Азия,10 Фригия и Памфилия, на Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Киринея, посетители от Рим, и юдеи, и прозелити,11 критяни и араби ги слушаме да говорят на нашите езици за великите Божии дела.12 И те всички се смаяха и в недоумение си казваха един на друг: Какво значи това?13 А други се присмиваха и казваха: Те са се напили със сладко вино.14 А Петър, като се изправи с единадесетте, издигна гласа си и започна да им говори: Юдеи и всички, които живеете в Ерусалим, нека това ви стане известно и внимавайте в моите думи.15 Защото тези не са пияни, както вие мислите, понеже е третият час на деня;16 а това е казаното чрез пророк Йоил:17 ?И в последните дни, казва Бог, ще излея от Духа Си на всяко създание; и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват; юношите ви ще виждат видения; старците ви ще сънуват сънища;18 още и на слугите Си и на слугините Си ще изливам от Духа Си. В онези дни ще пророкуват.19 И ще покажа чудеса на небето горе и знамения на земята долу – кръв и огън, и пара от дим.20 Слънцето ще се превърне в тъмнина и луната в кръв, преди да дойде великият и бележит Ден Господен.21 И всеки, който призове Името на Господа, ще се спаси.“22 Израилтяни, послушайте тези думи: Иисус Назарянина, Мъж, засвидетелстван между вас от Бога чрез мощни дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както вие сами знаете;23 Него, предаден според определената Божия воля и предузнание, вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници.24 Него Бог възкреси, като развърза болките на смъртта, понеже не беше възможно Той да бъде държан от нея.25 Защото Давид казва за Него: ?Винаги гледах Господа пред себе си; понеже Той е отдясно ми, за да не се поклатя.26 Затова се зарадва сърцето ми и развесели езикът ми, а още и плътта ми ще престоява в надежда;27 защото няма да оставиш душата ми в ада, нито ще допуснеш Твоя Светия да види изтление.28 Изявил си ми пътищата на живота; в присъствието Си ще ме изпълниш с радост.“29 Братя, нека да ви кажа свободно за патриарха Давид, че и умря, и беше погребан, и гробът му е при нас и до днес.30 И така, понеже беше пророк и знаеше, че Бог с клетва му беше обещал, че ще постави един от неговите потомци на престола му,31 той предвидя и каза за възкресението на Христос, че нито Той беше оставен в ада, нито плътта Му видя изтление.32 Този Иисус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели.33 И така, като се възвиси до Божията десница и взе от Отца обещанието на Светия Дух, Той изля това, което вие сега виждате и чувате.34 Защото Давид не се е възнесъл на небесата; а сам той казва: ?Каза Господ на моя Господ: Седи от дясната Ми страна,35 докато положа враговете Ти под краката Ти.“36 И така, нека добре знае целият израилев дом, че този Иисус, когото вие разпънахте, Него Бог е направил и Господ, и Христос.37 Като чуха, те, ужилени в сърцата си, казаха на Петър и на другите апостоли: Какво да направим, братя?38 А Петър им каза: Покайте се и нека всеки от вас се кръсти в Името на Иисус Христос за прощаване на греховете ви; и ще приемете дара на Светия Дух.39 Защото на вас е обещанието и на децата ви, и на всички далечни, колкото Господ, нашият Бог, ще призове при Себе Си.40 И с много други думи свидетелстваше и ги увещаваше, като казваше: Избавете се от това извратено поколение.41 И така, тези, които приеха словото му, се кръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.42 И те постоянстваха в учението на апостолите, в общуването, в разчупването на хляба и в молитвите.43 И страх обзе всяка душа; и много чудеса и знамения ставаха чрез апостолите.44 И всичките вярващи бяха заедно и имаха всичко общо;45 и продаваха стоката и имота си и ги разпределяха между всички, според нуждата на всекиго.46 И всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб по къщите си, и приемаха храна с радост и простосърдечие,47 като хвалеха Бога и печелеха благоволението на целия народ. А Господ всеки ден прибавяше онези, които се спасяваха.

2 Corinthians 4:17

17 Защото нашата временна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна пълна слава за нас,

John 1:1-51

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.2 То в начало беше у Бога.3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.4 В Него беше живот и животът беше светлината на хората.5 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината не я схвана.6 Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан.7 Той дойде за свидетелство, да свидетелства за светлината, за да повярват всички чрез него.8 Той не беше светлината, но свидетелства за светлината;9 това беше истинската светлина, която, идеща на света, осветлява всеки човек.10 Той беше в света; и светът чрез Него стана; но светът не Го позна.11 При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха.12 А на онези, които Го приеха, даде право да станат Божии деца – на тези, които вярват в Неговото Име;13 които се родиха не от кръв, нито от плътска воля, нито от мъжка воля, а от Бога.14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.15 Йоан свидетелства за Него и викаше, казвайки: Ето Онзи, за когото казах: Този, който идва след мен, е пред мен, понеже е бил преди мен.16 И ние всички приехме от Неговата пълнота и благодат върху благодат;17 защото законът беше даден чрез Мойсей, а благодатта и истината дойдоха чрез Иисус Христос.18 Никой никога не е видял Бога. Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.19 И това е свидетелството на Йоан, когато юдеите изпратиха до него свещеници и левити от Ерусалим, за да го попитат: Ти кой си?20 Той изповяда и не отрече, а изповяда: Не аз съм Христос.21 И го попитаха: Тогава какво си? Илия ли си? Каза: Не съм. Пророкът ли си? И отговори: Не.22 На това му казаха: Кой си, за да дадем отговор на онези, които са ни пратили; какво казваш за себе си?23 Той каза: Аз съм ?глас на един, който вика в пустинята: Прав правете пътя за Господа“, както каза пророк Исая.24 А изпратените бяха от фарисеите.25 И го попитаха, като му казаха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито Пророкът?26 В отговор Йоан им каза: Аз кръщавам с вода, но сред вас стои Един, когото вие не познавате.27 Той е, който идва след мен, на когото аз не съм достоен да развържа ремъка на сандалите Му.28 Това стана във Витания, от другата страна на Йордан, където Йоан кръщаваше.29 На следващия ден Йоан видя Иисус, че идва към него, и каза: Ето Божият Агнец, който взема греха на света!30 Този е, за когото казах: След мен идва Човек, който е пред мен, защото е бил преди мен.31 И аз не Го познавах; но затова дойдох и кръщавам с вода, за да бъде Той изявен на Израил.32 И Йоан свидетелства, казвайки: Видях Духа да слиза като гълъб от небето и да остава върху Него.33 И аз не Го познах; но Онзи, който ме прати да кръщавам с вода, Той ми каза: Онзи, над когото видиш да слиза Духът и да остава върху Него, Той е, който кръщава със Светия Дух.34 И видях и свидетелствам, че Този е Божият Син.35 На следващия ден Йоан пак стоеше с двама от учениците си.36 И като съгледа Иисус, когато минаваше, каза: Ето Божият Агнец!37 И двамата ученици го чуха да говори така и последваха Иисус.38 И Иисус, като се обърна и видя, че Го следват, им каза: Какво търсите? А те Му казаха: Равви – което се превежда: Учителю – къде живееш?39 Каза им: Елате и ще видите. И така, те дойдоха и видяха къде живее, и останаха при Него този ден. Беше около десетият час.40 Единият от двамата, които чуха от Йоан за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симон Петър.41 Той първо намери своя брат Симон и му каза: Намерихме Месия, което се превежда: Христос.42 И го заведе при Иисус. А Иисус се вгледа в него и каза: Ти си Симон, син на Йона; ти ще се наричаш Кифа, което се превежда: камък.43 На другия ден Иисус реши да отиде в Галилея; и намери Филип и му каза: Следвай Ме.44 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрей и Петър.45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за когото писа Мойсей в закона, и пророците – Иисус, сина на Йосиф, който е от Назарет.46 А Натанаил му каза: Може ли от Назарет да излезе нещо добро? Филип му каза: Ела и виж.47 Иисус видя Натанаил да идва към Него и каза за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавство.48 Натанаил Му каза: Откъде ме познаваш? Иисус в отговор му каза: Преди да те повика Филип, те видях, като беше под смокинята.49 Натанаил Му отговори: Равви, Ти си Божият Син, Ти си израилевият Цар!50 Иисус в отговор му каза: Понеже ти казах: Видях те под смокинята, затова ли вярваш? По-големи неща от това ще видиш.51 И му каза: Истина, истина ви казвам: (отсега) ще виждате небето отворено и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

Isaiah 26:3-4

3 Ще опазиш в съвършен мир здравия по дух, защото на Теб се уповава.4 Уповавайте се на ГОСПОДА навеки, защото Господ БОГ е вечна канара.

Psalms 82:6

6 Аз казах: Богове сте вие, синове на Всевишния сте всички!

Mark 11:23

23 Истина ви казвам: който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето! — и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му се сбъдне, каквото и да каже.

John 1:1

1 В начало бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

John 14:6

6 Иисус му каза: Аз съм пътят и истината, и животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мен.

2 Timothy 2:15

15 Старай се да се предоставиш на Бога одобрен работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.

Ezekiel 37:1-10

1 Ръката на ГОСПОДА беше върху мен и ме изведе чрез ГОСПОДНИЯ Дух и ме постави насред полето, а то беше пълно с кости.2 И ме преведе наоколо покрай тях, и ето, бяха твърде много по лицето на полето, и ето, бяха твърде сухи.3 И ми каза: Сине човешки, могат ли да оживеят тези кости? И казах: Господи, БОЖЕ, Ти знаеш.4 И ми каза: Пророкувай за тези кости и им кажи: Сухи кости, слушайте ГОСПОДНОТО слово!5 Така казва Господ БОГ на тези кости: Ето, ще направя да влезе във вас дихание и ще оживеете.6 И ще сложа върху вас сухожилия и ще направя да ви израсне плът, и ще ви покрия с кожа, и ще дам дихание във вас, и ще оживеете; и ще познаете, че Аз съм ГОСПОД.7 И пророкувах, както ми беше заповядано; и настана шум, когато пророкувах, и ето, брожение, и костите се събраха, кост с костта си.8 И видях и ето, по тях се появиха сухожилия и израсна плът, и кожа ги покри отгоре, но дихание нямаше в тях.9 И ми каза: Пророкувай за диханието! Пророкувай, сине човешки, и кажи на диханието: Така казва Господ БОГ: Ела, дихание, от четирите ветрища, и дъхни върху тези убити, и ще оживеят!10 И пророкувах, както ми заповяда; и диханието дойде в тях и те оживяха, и се изправиха на краката си — една много, много голяма войска.

John 1:14

14 И Словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Ezekiel 12:25

25 Защото Аз съм ГОСПОД, Аз ще говоря и словото, което говоря, ще се изпълни, няма вече да се отлага. Защото във вашите дни, бунтовни доме, ще изговоря слово и ще го изпълня, заявява Господ БОГ.

1 Corinthians 1:28

28 още и долните и презрените неща на света избра Бог; и онези неща, които не са, за да унищожи тези, които са,

Hebrews 11:1-10

1 А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.2 Защото заради нея старовременните получаваха свидетелство.3 С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.4 С вяра Авел принесе на Бога по-добра жертва от тази на Каин, чрез която за него се засвидетелства, че е праведен, тъй като Бог свидетелства за неговите дарове. И чрез тази вяра той, макар и мъртъв, още говори.5 С вяра Енох беше преселен, за да не види смърт, и не можеше да бъде намерен, защото Бог го пресели. Понеже преди неговото преселване за него беше свидетелствано, че е бил угоден на Бога.6 А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото, който идва при Бога, трябва да вярва, че Той съществува и че възнаграждава тези, които Го търсят.7 С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, и движен от страхопочитание, направи ковчег за спасение на своя дом. Чрез тази вяра той осъди света и стана наследник на правдата, която е от вяра.8 С вяра Авраам, когато беше повикан да излезе и да отиде на едно място, което щеше да получи в наследство, послуша и излезе, без да знае къде отива.9 С вяра той се засели в обещаната земя като в чужда и живееше в шатри с Исаак и Яков, сънаследниците на същото обещание,10 защото очакваше един град, който има вечни основи, на който Архитект и Строител е Бог.

Romans 10:17

17 И така, вярата е от слушане, а слушането – от Христовото слово.

Joshua 1:8

8 Тази книга на закона да не се отделя от устата ти и да размишляваш върху нея денем и нощем, за да внимаваш да спазваш всичко, което е написано в нея; защото тогава ще благоуспяваш в пътя си и тогава ще имаш успех.

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Romans 4:17

17 както е писано: ?Направих те баща на много народи“, пред Бога, на когото той повярва, който съживява мъртвите и вика несъществуващото като съществуващо.

Matthew 12:34-36

34 Рожби на усойница! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща, а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.36 И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат хората, ще отговарят в съдния ден.

2 Corinthians 4:18

18 които не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.

Isaiah 55:11

11 така ще бъде словото Ми, което излиза от устата Ми — няма да се върне празно при Мен, а ще извърши волята Ми и ще благоуспее в онова, за което го изпращам.

Matthew 21:22

22 И всичко, което поискате в молитва, като вярвате, ще получите.

2 Corinthians 4:13

13 А като имаме един и същ дух на вяра, както е писано: ?Повярвах, затова и говорих“, то и ние, понеже вярваме, затова и говорим,

Proverbs 18:21

21 Смърт и живот има в силата на езика и които го обичат, ще ядат плодовете му.

Mark 11:22-24

22 А Иисус в отговор им каза: Имайте вяра в Бога.23 Истина ви казвам: който каже на тази планина: Вдигни се и се хвърли в морето! — и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва, се сбъдва – ще му се сбъдне, каквото и да каже.24 Затова ви казвам: за всичко, което поискате в молитва, вярвайте, че го получавате, и ще ви се сбъдне.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.