Bible verses about "serving others" | Bulgarian

Joshua 22:5

5 Само добре внимавайте да спазвате заповедта и закона, който ГОСПОДНИЯТ слуга Мойсей ви заповяда: да любите ГОСПОДА, своя Бог и да ходите във всичките Му пътища, да спазвате заповедите Му, да се привързвате към Него и да Му служите с цялото си сърце и с цялата си душа.

Isaiah 1:1-31

1 Видението на Исая, сина на Амос, което видя за Юда и Ерусалим в дните на юдовите царе Озия, Йотам, Ахаз и Езекия:2 Чуйте, небеса, и слушай земьо, защото ГОСПОД говори: Синове отгледах и възпитах, но те отстъпиха от Мен.3 Волът познава стопанина си и магарето — яслите на господаря си. Израил не знае, народът Ми не разсъждава.4 Уви, грешен народ, народ натоварен с беззаконие, род на злодеи, синове, постъпващи покварено! Оставиха ГОСПОДА, презряха Светия Израилев, върнаха се назад.5 Защо да бъдете още бити, че се бунтувате повече и повече? Цялата глава е болна и цялото сърце — изнемощяло.6 От стъпалото на крака чак до главата няма в него здраво място — струпеи и синини, и гнойни рани, нито изстискани, нито превързани, нито омекчени с масло.7 Страната ви е пуста, градовете ви — изгорени с огън; земята ви — чужденци я пояждат пред очите ви и тя е пуста като разорена от чужденци.8 И сионската дъщеря е оставена като колиба в лозе, като пъдарница в градина с краставици, като обсаден град.9 Ако ГОСПОД на Войнствата не ни беше оставил малък остатък, като Содом бихме станали, на Гомора бихме се оприличили.10 Чуйте словото ГОСПОДНО, князе содомски, слушай закона на нашия Бог, народе гоморски.11 Защо Ми е множеството на жертвите ви? — казва ГОСПОД. — Сит съм от всеизгаряния на овни и от тлъстина на угоени. И не Ми е угодна кръв на юнци и на агнета, и на козли.12 Когато идвате да се явявате пред Мен, кой е поискал това от ръката ви, да тъпчете дворовете Ми?13 Не принасяйте вече лъжливи приноси! Тамянът е гнусота за Мен, новолунията, и съботите, и свикването на събранията; беззаконие заедно с тържествено събрание не мога да търпя.14 Душата Ми мрази новолунията ви и празниците ви; досада са за Мен, дотегна Ми да търпя.15 И когато простирате ръцете си, ще крия очите Си от вас; даже когато принасяте много молитви, няма да слушам. Ръцете ви са пълни с кръв.16 Измийте се, очистете се, отмахнете от очите Ми злото на делата си, престанете да вършите зло!17 Научете се да вършите добро, търсете правосъдие, отдайте право на угнетения, отсъждайте право на сирачето, защитете делото на вдовицата.18 Елате сега да разискваме, казва ГОСПОД. Ако греховете ви са като пурпур, ще станат бели като сняг; ако са алени като червено, ще станат като бяла вълна.19 Ако слушате доброволно, ще ядете благото на земята;20 но ако откажете и отстъпите, ще бъдете поядени от меч, защото устата на ГОСПОДА изговори това.21 Как стана блудница верният град! Той беше пълен с правосъдие, правда обитаваше в него, а сега — убийци.22 Среброто ти стана шлака, виното ти се смеси с вода.23 Твоите князе са отстъпници и съучастници на крадци. Всеки от тях обича подаръци и тича след възнаграждения. Те не съдят право сирачето и делото на вдовицата не идва пред тях.24 Затова, заявява Господ, ГОСПОД на Войнствата, Силният Израилев: Ах, ще си отмъстя на противниците Си и ще възмездя на враговете Си!25 И ще обърна ръката Си против теб и ще очистя шлаката ти като с луга, и ще отделя от теб всеки примес.26 И ще възстановя съдиите ти както по-напред и съветниците ти — както отначало. След това ще се наречеш град на правда, верен град.27 Сион ще бъде изкупен чрез правосъдие и тези, които се върнат в него — чрез правда.28 А беззаконните и грешните ще се съкрушат заедно и тези, които са оставили ГОСПОДА, ще погинат.29 Защото ще се посрамите заради дъбовете, които пожелахте, и ще се смутите заради градините, които избрахте,30 понеже ще станете като дъб, чиито листа вехнат, и като градина, която няма вода.31 И силният ще бъде като кълчища, и делото му — като искра; двамата заедно ще изгорят, без да има кой да гаси.

Malachi 3:1-18

1 Ето, Аз изпращам вестителя Си, който ще устрои пътя пред Мен. И Господ, когото търсите, внезапно ще дойде в храма Си. Да, Ангелът на завета, когото желаете, ето, идва, казва ГОСПОД на Войнствата.2 Но кой може да издържи деня на идването Му? И кой ще устои, когато Той се яви? Защото Той е като огън, който пречиства, и като сапуна на перачи.3 Ще седне като един, който претопява и пречиства сребро, и ще очисти синовете на Леви и ще ги пречисти като златото и като среброто; и те ще принасят на ГОСПОДА приноси с правда.4 Тогава приносът на Юда и на Ерусалим ще бъде приятен на ГОСПОДА както в древните дни и както в предишните години.5 И Аз ще се приближа до вас за съд и ще бъда бърз свидетел против баячите и против прелюбодейците, и против кълнящите се лъжливо, и против онези, които угнетяват наемниците в заплатата им, вдовицата и сирачето, и онеправдават чужденеца, и не се боят от Мен, казва ГОСПОД на Войнствата.6 Понеже Аз, ГОСПОД, не се изменям, затова вие, синове на Яков, не се довършихте.7 От дните на бащите си се отклонявахте от наредбите Ми и не ги опазихте. Обърнете се към Мен, и Аз ще се върна при вас, казва ГОСПОД на Войнствата. А вие казвате: От какво да се обърнем?8 Ще краде ли човек Бога? А вие Ме крадете. И казвате: В какво Те крадем? В десятъците и във възвишаемите приноси.9 Вие сте наистина проклети, защото Ме крадете, вие, целият народ!10 Донесете всичките десятъци в съкровищницата, за да има храна в дома Ми, и опитайте Ме сега за това, казва ГОСПОД на Войнствата, дали няма да ви отворя небесните отвори и да ви излея благословение в изобилие!11 И заради вас ще смъмря изедника и няма вече да поврежда плодовете на земята ви, и лозата ви на полето няма да бъде безплодна, казва ГОСПОД на Войнствата.12 Всичките народи ще ви облажават, защото ще бъдете земя на благоволение, казва ГОСПОД на Войнствата.13 Дръзки са думите ви против Мен, казва ГОСПОД. А вие казвате: Какво сме си говорили против Теб?14 Казахте: Напразно е да се служи на Бога и каква полза, че сме пазили поръчението Му и че сме ходили с жалеене пред ГОСПОДА на Войнствата?15 И сега ние облажаваме горделивите; не само онези, които постъпват безбожно, успяват, но и изпитват Бога и се избавят.16 Тогава боящите се от ГОСПОДА си говореха един на друг и ГОСПОД внимаваше и слушаше. И се написа книга за спомен пред Него за онези, които се бояха от ГОСПОДА и които зачитаха името Му.17 И те ще бъдат Мои, казва ГОСПОД на Войнствата, Мое притежание в деня, който ще направя; и ще ги щадя, както човек щади сина си, който му служи.18 Тогава отново ще различите между праведен и безбожен, между онзи, който служи на Бога, и онзи, който не Му служи.

Matthew 8:1-4

1 А когато слезе от хълма, Го последваха големи множества.2 И ето, един прокажен дойде при Него и като Му се кланяше, каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.3 Тогава Иисус простря ръка и се допря до него, и каза: Искам, бъди очистен. И начаса проказата се очисти от него.4 И Иисус му каза: Гледай да не кажеш това на никого; но за свидетелство на тях иди да се покажеш на свещеника и принеси дара, който Мойсей е заповядал.

Matthew 10:16

16 Ето, Аз ви изпращам като овце посред вълци; и така, бъдете разумни като змиите и незлобиви като гълъбите.

Luke 9:57-10:16

57 А като вървяха по пътя, един човек Му каза: Господи, ще Те следвам, където и да идеш!58 Иисус му каза: Лисиците си имат леговища и небесните птици – гнезда, а Човешкият Син няма къде глава да подслони.59 А на друг каза: Следвай Ме. А той каза: Господи, позволи ми първо да отида и да погреба баща си.60 Но Той му каза: Остави мъртвите да погребват своите мъртъвци, а ти иди и разгласявай Божието царство.61 Каза и друг: Ще Те следвам, Господи; но първо ми позволи да се сбогувам с домашните си.62 А Иисус му каза: Никой, който е сложил ръката си на плуга и гледа назад, не е годен за Божието царство.

Luke 10:1-16

1 След това Господ определи други седемдесет души и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място, където Сам Той щеше да отиде.2 И им каза: Жетвата е изобилна, а работниците – малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.3 Идете! Ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.4 Не носете нито кесия, нито торба, нито сандали и никого по пътя не поздравявайте.5 И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на този дом!6 И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него; но ако не бъде, ще се върне на вас.7 И в същата къща останете; и яжте и пийте, каквото ви дадат, защото работникът заслужава своята заплата. Не се премествайте от къща в къща.8 И като влизате в някой град и те ви приемат, яжте, каквото ви сложат.9 И изцелявайте болните в него и им казвайте: Божието царство е наближило до вас.10 А като влезете в някой град и те не ви приемат, излезте на улиците му и кажете:11 И праха, който е полепнал по краката ни от вашия град, отърсваме против вас; но това да знаете, че Божието царство е наближило.12 Казвам ви: По-леко ще бъде на Содом в онзи ден, отколкото на този град.13 Горко ти, Хоразине! Горко ти, Витсаидо! Защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон чудесата, които се извършиха във вас, те отдавна биха се покаяли, седящи във вретище и пепел.14 Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас.15 И ти, Капернауме, който си се издигнал до небесата, до ада ще бъдеш свален.16 Който слуша вас, Мен слуша; и който отхвърля вас, Мен отхвърля; а който отхвърля Мен, отхвърля Онзи, който Ме е пратил.

Philippians 2:1-13

1 И така, ако има някоя утеха в Христос или някое успокоение от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,2 направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени.3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си.4 Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.5 Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;6 който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,7 а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.9 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;10 така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето присъствие, но сега много повече в моето отсъствие – изработвайте спасението си със страх и трепет,13 защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение.

Ephesians 6:7-8

7 и служете с добра воля, като на Господа, а не като на хора,8 като знаете, че всеки, каквото добро направи, това ще получи от Господа – бил той роб или свободен.

James 1:1-27

1 Яков, слуга на Бога и на Господ Иисус Христос, до дванадесетте пръснати племена: Поздрав!2 Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изкушения,3 като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.4 А твърдостта нека има съвършено дело, за да бъдете съвършени и завършени, без никакъв недостатък.5 Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.6 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете.7 Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,8 защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища.9 Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали в своето възвишаване,10 а богатият – в смиряването си, защото ще прецъфти като цвета на тревата.11 Защото слънцето изгря със зноя си, тревата изсъхна, цветът й окапа и красотата на изгледа й загина; така и богатият ще повехне в пътищата си.12 Блажен онзи човек, който издържа изкушение; защото, като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които Го любят.13 Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава.14 А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст;15 и тогава, когато страстта зачене, ражда грях; а грехът, като се развие напълно, ражда смърт.16 Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя,17 всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.18 От Собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.19 И така, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;20 защото човешкият гняв не върши Божията правда.21 Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви.22 Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.23 Защото, ако някой е слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото,24 понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил.25 Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави.26 Ако някой счита себе си за благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това – да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.

1 Peter 1:10-16

10 За това спасение търсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодатта, която е за вас,11 като издирваха кое или какво време посочваше Христовият Дух, който беше в тях, когато предизвестяваше страданията на Христос и последващите ги слави.12 И им се откри, че не за себе си, а за вас служеха те в това, което сега ви се извести чрез онези, които ви проповядваха благовестието чрез Светия Дух, изпратен от небесата, в което и ангели желаят да надникнат.13 Затова, препашете се през слабините на вашите мисли, бъдете трезви и имайте пълна надежда за благодатта, която ще ви се даде при явяването на Иисус Христос.14 Като деца на послушанието не се съобразявайте с предишните страсти, които имахте във вашето незнание,15 а както е свят Този, който ви е призовал, така бъдете и вие свети в цялото си поведение,16 защото е писано: „Бъдете свети, понеже Аз съм свят.“

Proverbs 14:21

21 Който презира ближния си, съгрешава, а който оказва милост на сиромасите, е блажен.

Matthew 8:5-13

5 А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, като казваше:6 Господи, слугата ми лежи у дома парализиран и много се мъчи.7 Той му каза: Ще дойда и ще го изцеля.8 Стотникът в отговор Му каза: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума и слугата ми ще оздравее.9 Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на този: Иди! — и той отива; и на друг: Ела! — и той идва; а на слугата си: Направи това! — и той го прави.10 Иисус, като чу това, се почуди и каза на онези, които Го следваха: Истина ви казвам: дори в Израил не съм намерил толкова голяма вяра.11 Но ви казвам, че мнозина ще дойдат от изток и от запад и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното царство,12 а синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.13 Тогава Иисус каза на стотника: Иди си. Както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.

John 7:1-24

1 След това Иисус ходеше из Галилея; защото не искаше да ходи из Юдея, понеже юдеите искаха да Го убият.2 А наближаваше юдейският празник Строене на колиби.3 Затова Неговите братя Му казаха: Замини оттук и иди в Юдея, така че и Твоите ученици да видят делата, които вършиш;4 защото никой, който сам иска да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тези дела, покажи Себе Си на света.5 Защото и братята Му не вярваха в Него.6 А Иисус им каза: Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово.7 Вас светът не може да мрази, а Мен мрази, защото Аз свидетелствам за него, че делата му са зли.8 Изкачете се вие на празника; Аз няма да се изкача на този празник, защото времето Ми още не се е навършило.9 И като им каза това, си остана в Галилея.10 А когато братята Му се бяха изкачили на празника, тогава и Той се изкачи, не явно, а някак си тайно.11 А юдеите Го търсеха на празника и казваха: Къде е Онзи?12 И имаше за Него голяма глъчка сред множествата. Едни казваха: Добър Човек е. Други казваха: Не е, а заблуждава народа.13 Обаче никой не говореше за Него открито поради страха от юдеите.14 Но вече по средата на празника Иисус се изкачи в храма и започна да поучава.15 Затова юдеите се чудеха и казваха: Как този Човек е грамотен, като не се е учил?16 Иисус в отговор им каза: Моето учение не е Мое, а на Онзи, който Ме е пратил.17 Ако иска някой да върши Неговата воля, ще познае дали учението е от Бога, или Аз от Себе Си говоря.18 Който говори от себе си, търси своята си слава; а който търси славата на Онзи, който Го е пратил, Той е истинен и в Него няма неправда.19 Не ви ли даде Мойсей закона? Но никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете?20 Народът отговори: Имаш демон. Кой иска да Те убие?21 Иисус в отговор им каза: Едно дело извърших, а вие всички се чудите.22 Мойсей ви даде обрязването – не че то е от Мойсей, а от бащите – и вие в съботен ден обрязвате човека.23 Ако човек приема обрязване в събота, за да не бъде нарушен Мойсеевият закон, на Мен ли се гневите за това, че изцяло оздравих човек в събота?24 Не съдете по вида, а съдете справедливо.

Romans 12:1

1 И така, братя, аз ви умолявам, чрез Божиите милости, да представите телата си за жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което е вашето разумно служение.

Philippians 2:2

2 направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени.

2 Thessalonians 3:8

8 нито ядохме даром хляб у някого, но с труд и усилие работихме нощем и денем, за да не натежим на никого от вас –

Hebrews 6:10-12

10 Защото Бог не е несправедлив, за да забрави делото ви и любовта, която показахте към Неговото Име, като послужихте и още служите на светиите.11 И желаем всеки от вас да показва същото усърдие за пълна увереност в надеждата докрай,12 да не бъдете лениви, а да подражавате на онези, които чрез вяра и търпение наследяват обещанията.

Ephesians 4:11-14

11 И Той даде едни да бъдат апостоли, други – пророци, други – благовестители, а други – пастири и учители12 с цел да се усъвършенстват светиите за делото на служението, за изграждането на Христовото тяло,13 докато ние всички достигнем в единството на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота,14 за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на някое учение, по човешка измама, в лукавство, по хитро измислени заблуди,

1 Peter 4:1-19

1 И така, понеже Христос пострада по плът, въоръжете се и вие със същата мисъл, защото този, който е пострадал по плът, се е оставил от греха,2 за да живеете през останалото в плътта време не вече по човешките страсти, а по Божията воля.3 Защото достатъчно е миналото време, когато постъпвахте като езичниците, като живеехте в разпуснатост, страсти, пиянство, гуляи, опивания и омразни идолослужения.4 Затова те се и чудят и ви хулят, че не тичате в същия поток на разпуснатостта,5 но те ще отговарят пред Онзи, който е готов да съди живите и мъртвите.6 Затова именно беше проповядвано благовестието и на мъртви, за да бъдат съдени по човешки в плът, но да живеят по Бога в дух.7 А краят на всичко е близо, затова бъдете благоразумни и бодърствайте в молитвите си.8 Преди всичко имайте усърдна любов помежду си, защото любовта покрива множество грехове.9 Бъдете гостолюбиви едни към други, без да роптаете.10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.11 Ако говори някой, нека говори като Божии думи; ако служи някой, нека служи според силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Иисус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин.12 Възлюбени, не се чудете на огненото изпитание, което идва върху вас, за да ви изпита, като че ви се случва нещо чудно,13 а се радвайте, доколкото сте участници в страданията на Христос, за да се радвате и ликувате и когато се яви Неговата слава.14 Блажени сте, ако ви опозоряват за Христовото Име, защото Духът на славата и на Бога почива на вас; (откъм тях се хули, а откъм вас се прославя).15 Но нека никой от вас не страда като убиец или крадец, или злодей, или като такъв, който се бърка в чужди работи.16 Но ако страда някой като християнин, да не се срамува, а да слави Бога с това име.17 Защото дойде времето да се започне съдът от Божия дом; и ако започне първо от нас, какъв ще бъде краят на тези, които не се покоряват на Божието благовестие?18 И ако праведният едва се спасява, то къде ще се яви безбожният и грешният?19 Затова и тези, които страдат по Божията воля, нека предават душите си на верния Създател, като вършат добро.

1 John 3:17-18

17 Но ако някой има благата на този свят и види, че брат му е в нужда, а заключи сърцето си от него, как обитава в него Божията любов?18 Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.

Mark 10:42-45

42 Но Иисус ги повика и им каза: Вие знаете, че онези, които се считат за владетели на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях.43 Но между вас не е така; а който иска да стане велик между вас, нека ви бъде служител;44 и който иска да бъде пръв между вас, нека бъде слуга на всичките.45 Защото и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

Galatians 5:13-15

13 Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов.14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: ?Да любиш ближния си както себе си.“15 Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изядете.

Hebrews 13:16

16 И не забравяйте да вършите добро и да разделяте с другите, защото такива жертви са угодни на Бога.

Luke 21:1-4

1 Като повдигна очи, Иисус видя богатите, че пускат даровете си в касата.2 А видя и една бедна вдовица, че пускаше там две лепти.3 И каза: Истина ви казвам, че тази бедна вдовица пусна повече от всички;4 защото всички тези пуснаха в даровете (за Бога) от излишъка си; а тя от немотията си пусна цялото си препитание, което имаше.

John 13:4-5

4 стана от вечерята, сложи настрани мантията Си, взе кърпа и се препаса.5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан.

John 13:1-13

1 А преди празника на Пасхата Иисус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.2 И по време на вечерята, когато дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,3 Иисус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че Той от Бога е излязъл и при Бога отива,4 стана от вечерята, сложи настрани мантията Си, взе кърпа и се препаса.5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан.6 И така, дойде при Симон Петър. Той Му каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?7 Иисус в отговор му каза: Това, което Аз правя, ти не знаеш сега, но ще разбереш след това.8 Петър Му каза: Ти никога няма да умиеш моите крака! Иисус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мен.9 Симон Петър Му каза: Господи, не само краката ми, а и ръцете и главата!10 Иисус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а е цял чист; и вие сте чисти, но не всички.11 Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.12 А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих?13 Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв.

Romans 12:6-7

6 И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, нека си служим с тях: ако е пророчество, нека пророкуваме според мярката на вярата;7 ако е служение – да постоянстваме в служението; ако някой поучава – в учението;

1 Timothy 3:13

13 Защото тези, които са служили добре като служители, придобиват за себе си добро положение и голямо дръзновение във вярата в Христос Иисус.

Luke 22:25-27

25 А Той им каза: Царете на народите господстват над тях и тези, които ги владеят, се наричат благодетели.26 Но вие недейте така; а по-големият между вас нека бъде като по-малкия, и който ръководи – като онзи, който слугува.27 Защото кой е по-голям: този, който седи на трапезата ли, или онзи, който слугува? Не е ли този, който седи на трапезата? Но Аз съм сред вас като Онзи, който слугува.

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Proverbs 31:8-9

8 Отваряй устата си за безгласния, за съда на всички сираци.9 Отваряй устата си, съди справедливо и защитавай делото на сиромаха и немотния.

Ephesians 2:10

10 Защото сме Негово творение, създадено в Христос Иисус за добри дела, които Бог отнапред е наредил, за да ходим в тях.

Philippians 2:1-4:23

1 И така, ако има някоя утеха в Христос или някое успокоение от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,2 направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени.3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си.4 Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.5 Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;6 който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,7 а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.9 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;10 така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни – не само в моето присъствие, но сега много повече в моето отсъствие – изработвайте спасението си със страх и трепет,13 защото Бог е Този, който действа във вас, за да желаете и да постъпвате според Неговото благоволение.14 Вършете всичко без ропот и без съмнение,15 за да бъдете непорочни и чисти, безукорни Божии деца сред опако и извратено поколение, между които блестите като светила на света,16 като държите словото на живота, за да имам с какво да се хваля в Деня на Христос – че не съм тичал напразно, нито съм се трудил напразно.17 Но макар и да се принасям като възлияние върху жертвата и служението на вашата вяра, радвам се, и се радвам заедно с всички вас.18 Подобно и вие се радвайте, и се радвайте заедно с мен.19 А надявам се на Господ Иисус да ви изпратя скоро Тимотей, така че и аз да се утеша, като узная вашето състояние.20 Защото нямам никой друг единомислен, който да се погрижи искрено за вас.21 Понеже всички търсят своето си, а не онова, което е на Иисус Христос.22 А вие знаете неговата изпитана вярност – че той е служил заедно с мен на благовестието така, както дете – на баща си.23 Затова се надявам да го изпратя веднага, щом разбера какво ще стане с мен.24 Но съм уверен в Господа, че и аз самият скоро ще дойда.25 Счетох обаче за нужно да ви изпратя брат Епафродит, моя съработник и сподвижник, изпратен от вас да ми послужи в моите нужди,26 понеже копнееше за всички вас и беше обезпокоен, защото бяхте чули, че бил болен.27 И наистина, той боледува почти до смърт, но Бог се смили над него; и не само над него, но и над мен, за да нямам скръб върху скръб.28 Затова и по-скоро го изпратих, така че като го видите, да се зарадвате, а и аз да бъда по-малко тъжен.29 И така, приемете го в Господа с пълна радост и имайте почит към такива братя,30 понеже заради делото на Христос той дойде близо до смърт, като рискува живота си, за да запълни недостига на вашето служение за мен.

Philippians 3:1-4:23

1 И така, братя мои, радвайте се в Господа. За мен не е досадно да ви пиша едно и също, а за вас е за предпазване.2 Пазете се от псетата, пазете се от злите работници, пазете се от лъжливото обрязване.3 Защото ние сме обрязаните, които служим в Божия Дух и се хвалим с Христос Иисус, и не се уповаваме на плътта.4 Макар че аз бих могъл и на плътта да се уповавам. Ако някой друг мисли, че може да се уповава на плътта, то аз повече:5 обрязан съм бил на осмия ден, от израилевия род съм, от вениаминовото племе, евреин от евреи, според закона – фарисей,6 според ревностното ми желание – гонител на църквата, според правдата на закона – непорочен.7 Но това, което беше за мен придобивка, го счетох като загуба заради Христос.8 А освен това всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо – познаването на моя Господ Христос Иисус, заради когото изгубих всичко и считам всичко за измет, за да придобия Христос9 и да се намеря в Него, като нямам моята правда, която е от закона, а тази, която е чрез вярата в Христос – правдата, която е от Бога въз основа на вяра,10 за да позная Него и силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, като стана съобразен с Неговата смърт,11 за да мога някак да достигна до възкресението на мъртвите.12 Не че съм уловил вече, нито съм станал вече съвършен, но гоня, дано и аз да уловя, защото и аз бях уловен от Христос Иисус.13 Братя, аз не считам, че съм уловил, но едно правя – като забравям задното и се простирам към предното,14 гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Иисус.15 И така, нека ние, колкото от нас са съвършени, да мислим така; и ако вие мислите за нещо по друг начин, Бог и това ще ви открие.16 И така, дотам, докъдето сме достигнали, нека ходим (според това правило, като мислим същото).17 Братя, бъдете всички мои подражатели и внимавайте на тези, които живеят според примера, който ние ви дадохме.18 Защото мнозина живеят, за които много пъти съм ви казвал, а сега и с плач ви казвам, че са враговете на Христовия кръст,19 чийто край е погибел, чийто бог е коремът, чиято слава е в техния позор, които отдават ума си на земните неща.20 Защото нашето гражданство е на небето, откъдето и очакваме Спасител – Господ Иисус Христос,21 който ще преобрази нашето унижено тяло, за да стане съобразно с Неговото славно тяло според действието на Неговата сила, с която Той може да покори всичко на Себе Си.

Philippians 4:1-23

1 И така, възлюбени и много желани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени!2 Напътствам Еводия, напътствам и Синтихия да бъдат единомислени в Господа.3 Също и теб умолявам, искрени ми съработнико, помагай на тези жени, които се бориха заедно с мен за благовестието заедно с Климент и с други мои съработници, чиито имена са в книгата на живота.4 Винаги се радвайте в Господа! Пак казвам: Радвайте се!5 Нека вашата кротост да бъде позната на всички хора. Господ е близо.6 Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте молбите си на Бога с благодарение;7 и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Иисус.8 Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е достойно за обич, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте.9 Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видели в мен, него вършете; и Бог на мира ще бъде с вас.10 Но аз много се радвах в Господа, че сега най-после направихте отново да се прояви вашата грижа към мен; за което наистина сте се грижили, но не сте имали благоприятна възможност.11 Не казвам това поради оскъдност, защото се научих да съм доволен в каквото и състояние да съм.12 Зная и в оскъдност да живея, зная и в изобилие да живея; навсякъде и във всичко съм посветен в тайната да мога да живея и сит, и гладен, и в изобилие, и в оскъдност.13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.14 Но въпреки това направихте добре, като взехте участие в скръбта ми.15 А и вие, филипяни, знаете, че в началото на делото на благовестието, когато излязох от Македония, нито еда църква не влезе във връзка с мен за даване и взимане, освен единствено вие.16 Защото и в Солун един и два пъти ми пращахте за нуждата ми.17 Не че търся подаръка, но искам плода, който се умножава за ваша сметка.18 Но получих всичко и имам изобилно. Наситих се, като получих от Епафродит изпратеното от вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна на Бога.19 И моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своите богатства в слава в Христос Иисус.20 А на нашия Бог и Отец да бъде слава за вечни векове. Амин.21 Поздравете всеки светия в Христос Иисус. Поздравяват ви братята, които са с мен.22 Поздравяват ви всичките светии, а особено тези, които са от императорския дом.23 Благодатта на нашия Господ Иисус Христос да бъде с вашия дух. (Амин.)

Romans 12:9-13

9 Любовта да бъде без лицемерие; отвращавайте се от злото и се дръжте здраво за доброто;10 горещо се обичайте един друг с братска обич; изпреварвайте се да си отдавате почит един на друг.11 В усърдието не бъдете лениви; бъдете пламенни по дух, като служите на Господа;12 радвайте се в надеждата; бъдете твърди в скръбта; постоянствайте в молитвата;13 помагайте на светиите в нуждите им; стремете се към гостолюбие.

Galatians 6:9

9 Нека не ни дотяга да вършим добро, защото, ако не се уморяваме, своевременно ще пожънем.

2 Chronicles 15:7

7 Но вие бъдете силни и нека ръцете ви не отслабват, защото имате награда за делото си!

Luke 6:27-45

27 Но на вас, които слушате, казвам: Любете неприятелите си; правете добро на тези, които ви мразят;28 благославяйте тези, които ви кълнат; молете се за тези, които ви нанасят вреда.29 На този, който те удари по едната буза, обърни и другата; и на този, който ти вземе горната дреха, не отказвай и ризата си.30 Дай на всеки, който ти поиска; и не искай обратно своето от този, който ти го отнема.31 И както желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях.32 Понеже, ако любите само онези, които любят вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците любят онези, които тях любят.33 И ако правите добро само на онези, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото.34 И ако давате назаем само на тези, от които се надявате да получите обратно, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците дават назаем на грешни, за да получат обратно равното.35 Но вие любете неприятелите си, правете добро и давайте назаем, без да очаквате да получите назад, и наградата ви ще бъде голяма и ще бъдете синове на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите.36 И така, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.37 Не съдете, и няма да бъдете съдени; не осъждайте, и няма да бъдете осъждани; прощавайте, и ще бъдете простени;38 давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.39 Каза им една притча: Може ли слепец да води друг слепец? Няма ли и двамата да паднат в яма?40 Ученикът не е по-горен от учителя си; а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си.41 И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око?42 Или как можеш да кажеш на брат си: Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око? Лицемерецо! Първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в окото на брат ти.43 Защото няма добро дърво, което да дава лош плод, нито пък лошо дърво, което да дава добър плод.44 Понеже всяко дърво се познава по своя плод; защото не берат смокини от тръни, нито късат грозде от къпина.45 Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото (съкровище на сърцето) си изнася злото; защото от онова, което препълва сърцето му, говорят устата му.

1 Corinthians 9:19

19 Защото, въпреки че съм свободен от всички хора, аз сам станах роб на всички, за да спечеля още повече хора.

James 2:14-17

14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси?15 Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна16 и някой от вас им каже: Идете си с мир, стоплете се и се нахранете! — а не им дадете потребното за тялото, каква полза?17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.

Matthew 5:16

16 Също така нека свети вашата светлина пред хората, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашия Отец, който е на небесата.

1 Samuel 12:24

24 Само се бойте от ГОСПОДА и Му служете в истина с цялото си сърце, защото видяхте какви велики неща е извършил Той за вас.

1 John 3:18

18 Дечица, да не любим с думи, нито с език, а с дело и истина.

Matthew 25:35-40

35 защото огладнях и Ме нахранихте; ожаднях и Ме напоихте; странник бях и Ме прибрахте;36 гол бях и Ме облякохте; болен бях и Ме посетихте; в тъмница бях и Ме споходихте.37 Тогава праведните в отговор ще Му кажат: Господи, кога Те видяхме гладен и Те нахранихме; или жаден и Те напоихме?38 И кога Те видяхме странник и Те прибрахме; или гол и Те облякохме?39 И кога Те видяхме болен или в тъмница и Те споходихме?40 А Царят в отговор ще им каже: Истина ви казвам: понеже сте направили това на един от тези Мои най-малки братя, на Мен сте го направили.

Mark 10:45

45 Защото и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

Proverbs 19:17

17 Който оказва милост на сиромаха, заема на ГОСПОДА и Той ще му отплати за благодеянието.

Luke 6:38

38 давайте, и ще ви се дава: добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в скута, защото с каквато мярка мерите, с такава ще ви се отмерва.

Matthew 23:11

11 А по-големият между вас нека ви бъде служител.

Proverbs 11:25

25 Благотворителната душа ще бъде наситена и който пои, сам ще бъде напоен.

Philippians 2:1-11

1 И така, ако има някоя утеха в Христос или някое успокоение от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,2 направете радостта ми пълна, като имате един и същ ум и една и съща любов, като бъдете единодушни и единомислени.3 Не правете нищо от партизанство или от тщеславие, но със смирение нека всеки счита другия за по-горен от себе си.4 Не гледайте всеки само за своето, а всеки и за чуждото.5 Имайте в себе си същия стремеж на ума, който беше и в Христос Иисус;6 който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва да държи като плячка равенството с Бога,7 а ограби Себе Си, като взе образа на слуга и стана подобен на хората,8 и като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.9 Затова и Бог Го възвиси най-високо и Му даде Името, което е над всяко друго име;10 така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества11 и всеки език да изповяда, че Иисус Христос е Господ, за слава на Бог Отец.

Matthew 20:28

28 също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

Mark 9:35

35 И като седна, повика дванадесетте и им каза: Който иска да бъде пръв, ще бъде последен от всички и служител на всички.

Mark 10:44-45

44 и който иска да бъде пръв между вас, нека бъде слуга на всичките.45 Защото и Човешкият Син не дойде да Му служат, а да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.

John 13:12-14

12 А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих?13 Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв.14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.

Galatians 5:13-14

13 Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само че не използвайте свободата си като повод за угаждане на плътта, а си служете един на друг с любов.14 Защото целият закон се изпълнява в една дума, в тази: ?Да любиш ближния си както себе си.“

Acts 20:35

35 С всичко ви показах, че като се трудите така, трябва да подкрепяте слабите и да помните думите на Господ Иисус – как Той е казал: Даването е по-блажено от вземането.

1 Peter 4:10-11

10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.11 Ако говори някой, нека говори като Божии думи; ако служи някой, нека служи според силата, която му дава Бог; за да се слави във всичко Бог чрез Иисус Христос, на когото е славата и господството до вечни векове. Амин.

1 Peter 4:10

10 Според дарбата, която всеки е приел, служете с нея един на друг като добри настойници на многообразната Божия благодат.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.