Bible verses about "obsession" | Bulgarian

Deuteronomy 28:1-68

1 А ако слушаш усърдно гласа на ГОСПОДА, своя Бог, като внимаваш да вършиш всички Негови заповеди, които днес ти заповядвам, ГОСПОД, твоят Бог, ще те постави високо над всичките народи на земята.2 И всичките тези благословения ще дойдат върху теб и ще те постигнат, ако слушаш гласа на ГОСПОДА, своя Бог.3 Благословен ще бъдеш в града и благословен ще бъдеш на полето.4 Благословен ще бъде плодът на утробата ти, плодът на земята ти и плодът на добитъка ти, малките на говедата ти и малките на овцете ти.5 Благословени ще бъдат кошът ти и нощвите ти.6 Благословен ще бъдеш във входа си и благословен ще бъдеш в изхода си.7 ГОСПОД ще предаде разбити пред теб враговете ти, които се надигат против теб; по един път ще излизат против теб, а по седем пътя ще бягат пред теб.8 ГОСПОД ще заповяда за теб благословението в житниците ти и във всичко, което предприема ръката ти, и ще те благославя в земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.9 ГОСПОД ще те утвърди като свят народ за Себе Си, както ти се е заклел, ако спазваш заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, и ходиш в Неговите пътища.10 Тогава всичките народи на земята ще видят, че ти се наричаш с ГОСПОДНОТО Име, и ще се страхуват от теб.11 ГОСПОД ще ти даде изобилни блага в плода на утробата ти, в плода на добитъка ти и в плода на земята ти, в земята, за която ГОСПОД се закле на бащите ти да ти я даде.12 ГОСПОД ще отвори за теб доброто Си съкровище, небето, за да дава дъжда на земята ти на времето му и да благославя всички дела на ръцете ти; и ти ще заемаш на много народи, но няма да вземаш назаем.13 И ГОСПОД ще те направи глава, а не опашка, и ти ще отиваш само нагоре, а не надолу, ако слушаш заповедите на ГОСПОДА, своя Бог, които днес ти заповядвам да пазиш и вършиш,14 и ако не се отклоняваш нито надясно, нито наляво от думите, които днес ви заповядвам, за да следваш други богове и да им служиш.15 Но ако не слушаш гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да внимаваш да вършиш всички Негови заповеди и Негови наредби, които днес ти заповядвам, тогава всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те постигнат.16 Проклет ще бъдеш в града и проклет ще бъдеш на полето.17 Проклети ще бъдат кошът ти и нощвите ти.18 Проклети ще бъдат плодът на утробата ти и плодът на земята ти, малките на говедата ти и малките на овцете ти.19 Проклет ще бъдеш във входа си и проклет ще бъдеш в изхода си.20 ГОСПОД ще изпраща върху теб проклятие, смут и разорение във всичко, което предприеме ръката ти да направиш, докато бъдеш изтребен и бързо погинеш заради злината на делата си, защото си Ме оставил.21 ГОСПОД ще направи да се залепи за теб мор, докато те довърши от земята, в която отиваш, за да я притежаваш.22 ГОСПОД ще те поразява с изтощение, с треска, с огън, с възпаление, със суша, с главня и с мана и те ще те преследват, докато погинеш.23 И небето ти, което е над главата ти, ще бъде бронз, а земята, която е под теб — желязо.24 ГОСПОД ще обръща дъжда на земята ти в прах и пепел; ще слиза върху теб от небето, докато бъдеш изтребен.25 ГОСПОД ще те предаде разбит пред враговете ти; по един път ще излизаш против тях, а по седем пътя ще бягаш пред тях; и ще бъдеш преследван по всичките царства на земята.26 Трупът ти ще бъде храна на всичките небесни птици и на земните зверове и няма да има кой да ги разгонва.27 ГОСПОД ще те поразява с египетските циреи, с хемороиди, със струпей и с краста, от които не можеш да се изцелиш.28 ГОСПОД ще те поразява с лудост и със слепота, и със смущение на сърцето;29 и ще вървиш пипнешком по пладне, както слепият опипва в мрака, и няма да благоуспяваш в пътищата си, а ще бъдеш само потискан и ограбван непрекъснато, и няма да има кой да те избави.30 Ще се сгодиш за жена, но друг мъж ще лежи с нея; ще построиш къща, но няма да живееш в нея; ще насадиш лозе, но няма да ядеш от плода му.31 Говедото ти ще бъде заклано пред очите ти, но ти няма да ядеш от него; магарето ти ще бъде грабнато отпред теб и няма да ти се върне; овцете ти ще бъдат предадени на враговете ти и няма да имаш кой да помогне.32 Синовете ти и дъщерите ти ще бъдат предадени на друг народ и очите ти ще гледат и ще копнеят за тях непрекъснато, но няма да има сила в ръката ти.33 Народ, когото не познаваш, ще изяде плода на земята ти и целия ти труд; и винаги ще бъдеш само потискан и мачкан.34 И ще полудееш от гледката, която очите ти виждат.35 ГОСПОД ще те поразява с мъчителни циреи на колената и по краката, от които няма да можеш да се изцелиш, от петата на крака ти до темето на главата ти.36 ГОСПОД ще заведе теб и царя, когото си поставил над себе си, при народ, който нито ти, нито бащите ти са познавали; и там ще служиш на други богове, на дърво и камък.37 И ще станеш за учудване, за поговорка и за присмех сред всичките народи, сред които ГОСПОД ще те отведе.38 Ще изнасяш много семе на полето, а ще събираш малко, защото скакалецът ще го изяде.39 Ще засаждаш и обработваш лозя, но нито ще пиеш от виното, нито ще събираш гроздето, защото червеят ще ги изяде.40 Ще имаш маслини по всичките си области, но с масло няма да се помазваш, защото маслините ти ще окапват.41 Ще раждаш синове и дъщери, но те няма да бъдат твои, защото ще отиват в плен.42 Всичките ти дървета и плода на земята ти ще владее скакалецът.43 Чужденецът, който е сред теб, ще се издига все по-нагоре и по-нагоре от теб, а ти ще падаш все по-надолу и по-надолу.44 Той ще ти заема, а ти на него няма да заемаш; той ще бъде глава, а ти ще бъдеш опашка.45 И всички тези проклятия ще дойдат върху теб и ще те преследват, и ще те стигнат, докато бъдеш изтребен, защото не послуша гласа на ГОСПОДА, своя Бог, да пазиш заповедите Му и наредбите Му, които Той ти заповяда.46 И ще бъдат за знамение и за чудо върху теб и потомството ти до века.47 Понеже не си служил на ГОСПОДА, своя Бог, с радост и веселие на сърцето заради изобилието на всичко,48 затова ще слугуваш на враговете си, които ГОСПОД ще изпрати против теб, в глад, в жажда, в голота и в лишение от всичко; и Той ще сложи железен ярем на шията ти, докато те изтреби.49 ГОСПОД ще докара против теб народ от далеч, от края на земята, както лети орел; народ, чийто език няма да разбираш;50 народ със свиреп вид, който няма да уважава стария и няма да пожали младия.51 И той ще яде плода на добитъка ти и плода на земята ти, докато бъдеш изтребен; няма да остави нито жито, нито ново вино, нито масло, нито малките на говедата ти, нито малките на овцете ти, докато те унищожи.52 Ще те обсади във всичките ти порти, докато по цялата ти земя паднат стените ти, високите и укрепените, на които си се надявал; и ще те обсади във всичките ти порти по цялата ти земя, която ГОСПОД, твоят Бог, ти е дал.53 Тогава, при обсадата и скръбта, с които врагът ти ще те притесни, ти ще ядеш плода на утробата си, плътта на синовете си и на дъщерите си, които ГОСПОД, твоят Бог, ти е дал.54 Нежният и изтънчен мъж между вас ще гледа със зло око на брат си, на жената на пазвата си и на останалите от децата си, които му остават,55 и няма да даде на нито един от тях от плътта на децата си, която яде; защото няма да му остане нищо в обсадата и скръбта, с които врагът ти ще те притесни във всичките ти порти.56 Нежната и изтънчена жена между вас, която не би дръзнала да постави стъпалото на крака си на земята поради изтънченост и нежност, ще гледа със зло око на мъжа на пазвата си, на сина си и на дъщеря си,57 заради рожбата си, която излиза между краката й, и заради децата си, които ражда; защото ще ги яде тайно поради липсата на всичко при обсадата и скръбта, с които врагът ти ще те притесни при портите ти.58 Ако не внимаваш да вършиш всичките думи на този закон, които са написани в тази книга, и да се боиш от това славно и страшно Име, ГОСПОД, твоят Бог,59 тогава ГОСПОД ще направи твоите язви и язвите на потомството ти изключителни, големи и продължителни язви и лоши и продължителни болести.60 И ще върне обратно върху теб всичките египетски болести, от които си се страхувал, и те ще се залепят за теб.61 Също и всяка болест и всяка язва, която не е записана в книгата на този закон, ГОСПОД ще докара върху теб, докато бъдеш изтребен.62 Ще останете малко на брой, докато по множество бяхте като звездите на небето, защото ти не послуша гласа на ГОСПОДА, своя Бог.63 И както на ГОСПОД му беше драго за вас, да ви прави добро и да ви умножава, така на ГОСПОД ще Му бъде драго да ви унищожава и да ви изтребва; и ще бъдете изтръгнати от земята, в която отиваш да я притежаваш.64 И ГОСПОД ще те разпръсне между всичките народи, от единия край на земята до другия край на земята; и там ще служиш на други богове, дърво и камък, които нито ти си познавал, нито бащите ти.65 И между тези народи няма да намериш покой и стъпалото на крака ти няма да намери място за почивка; там ГОСПОД ще ти даде треперещо сърце, помрачени очи и отчаяние на душата.66 Животът ти ще виси на косъм пред теб и ти ще се страхуваш денем и нощем, и няма да си уверен за живота си.67 Сутрин ще казваш: О, да беше вечер! — а вечер ще казваш: О, да беше сутрин! — заради страха, който ще ужасява сърцето ти и заради гледката, която ще виждат очите ти.68 И ГОСПОД ще те върне в Египет с кораби по пътя, за който ти казах: Няма да го видиш повече. И там ще се предложите за продан на враговете си като роби и робини, но няма да има кой да ви купува.

Revelation 17:1-18

1 И дойде един от седемте ангела, които държаха седемте чаши, и говори с мен, и каза: Ела, ще ти покажа съда над голямата блудница, която седи на много води,2 с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване.3 И така, той ме заведе в Духа в една пустиня. И видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше седем глави и десет рога.4 Жената беше облечена в пурпурно и червено и позлатена със злато и скъпоценни камъни, и бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотии от нейното блудстване.5 И на челото й беше написано име, тайна: Вавилон, великата, майка на блудниците и гнусотиите на земята.6 И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Иисусовите свидетели; и като я видях, се зачудих твърде много.7 И ангелът ми каза: Защо се зачуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има седемте глави и десетте рога.8 Звярът, който си видял, беше и го няма, и скоро ще излезе от бездната и ще отиде в погибел. И земните жители – всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създаването на света – ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, и пак ще дойде.9 Тук е нужен разум, който има мъдрост: седемте глави са седем хълма, на които седи жената.10 Те са и седем царе, от които пет паднаха, единият е сега, а другият още не е дошъл; и когато дойде, само малко трябва да остане.11 И звярът, който беше и го няма, сам е осми, както е и един от седемте, и отива в погибел.12 И десетте рога, които си видял, са десет царе, които още не са получили царска власт, но получават власт като царе за един час заедно със звяра.13 Те са единомислени и предават своята власт и сила на звяра.14 Те ще воюват срещу Агнето и Агнето ще ги победи, защото е Господар на господарите и Цар на царете; също и тези, които са с Него, са призвани, избрани и верни.15 Каза ми още: Водите, които ти видя, там, където седи блудницата, са народи и множества, и нации, и езици.16 И десетте рога, които ти видя – те и звярът – ще намразят блудницата и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят с огън.17 Защото Бог сложи в сърцата им да извършат Неговата воля, като действат единомислено и предадат царската си власт на звяра, докато се изпълнят Божиите думи.18 И жената, която видя, е големият град, който царува над земните царе.

John 8:32

32 И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

Romans 8:1-39

1 И така, сега няма никакво осъждане за онези, които са в Христос Иисус.2 Защото законът на животворящия Дух в Христос Иисус ме освободи от закона на греха и на смъртта.3 Понеже това, което беше невъзможно за закона поради това, че беше слаб чрез плътта, го извърши Бог, като изпрати Сина Си в плът, също като греховната плът, заради греха и осъди греха в плътта,4 за да се изпълнят изискванията на закона в нас, които ходим не по плът, а по Дух.5 Защото тези, които са плътски, се стремят към плътското; а тези, които са духовни – към духовното.6 Понеже стремежът на плътта е смърт; а стремежът на Духа – живот и мир.7 Защото стремежът на плътта е вражда против Бога, понеже не се покорява на Божия закон, нито пък може.8 И тези, които са в плътта, не могат да угодят на Бога.9 Вие обаче не сте плътски, а духовни, ако наистина живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.10 Но ако Христос е във вас, тялото наистина е мъртво поради греха, но духът е жив поради правдата.11 И ако живее във вас Духът на Този, който възкреси Иисус от мъртвите, то Този, който възкреси Христос от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който живее във вас.12 И така, братя, не сме длъжници на плътта, че да живеем плътски.13 Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвявате действията на тялото, ще живеете.14 Понеже, които се водят от Божия Дух, те са Божии синове.15 Защото не сте приели дух на робство, за да се страхувате отново, а сте приели Дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва, Отче!16 Така Самият Дух свидетелства с нашия дух, че сме Божии деца.17 И ако сме деца, тогава сме и наследници – наследници на Бога и сънаследници с Христос; и ако страдаме с Него, и да се прославим с Него.18 Понеже смятам, че страданията на настоящото време не са достойни да се сравнят със славата, която ще се открие в нас.19 Защото със силен копнеж творението очаква разкриването на Божиите синове.20 Понеже творението беше подчинено на преходността не доброволно, а чрез Този, който го подчини,21 с надежда, че и самото творение ще се освободи от робството на преходността и ще премине в славната свобода на Божиите деца.22 Понеже знаем, че цялото творение заедно стене и страда в родилни мъки досега;23 и не само то, но и ние, които имаме първите плодове на Духа, самите ние стенем в себе си и жадно очакваме осиновението, тоест изкупването на нашето тяло.24 Защото с тази надежда ние се спасихме; но надеждата, която се вижда, не е вече надежда; защото кой се надява за това, което вижда?25 Но ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.26 Така също и Духът ни помага в нашата слабост. Защото не знаем за какво да се молим както трябва; но Самият Дух се застъпва за нас в неизговорими стенания.27 А Този, който изследва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото Той се застъпва за светиите по Божията воля.28 Но знаем, че всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.29 Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Неговия Син, за да бъде Той първороден между много братя;30 а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда; а които оправда, тях и прослави.31 И така, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?32 Той, който не пощади Своя Собствен Син, а Го даде заради всички нас, как няма да ни подари заедно с Него и всичко?33 Кой ще обвини Божиите избрани? Бог е, който ги оправдава!34 Кой е онзи, който ще ги осъди? Христос Иисус е, който умря, а още и беше възкресен от мъртвите, който е от дясната страна на Бога, и който се застъпва за нас.35 Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? Скръб ли, или страх, или гонение, или глад, или голота, или беда, или меч?36 Както е писано: ?Заради Теб сме убивани цял ден; считани сме като овце за клане.“37 Но във всичко това сме повече от победители чрез Този, който ни е възлюбил.38 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,39 нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Иисус, нашия Господ.

Exodus 20:1-26

1 Тогава Бог изговори всички тези думи, като каза:2 Аз съм ГОСПОД, твоят Бог, който те изведох от египетската земя, от дома на робството.3 Да нямаш други богове освен Мен!4 Да не си правиш кумир или каквото и да било подобие на нещо, което е на небето горе или което е на земята долу, или което е във водата под земята;5 да не им се покланяш, нито да им служиш, защото Аз, ГОСПОД, твоят Бог, съм Бог ревнив, който въздавам вината на бащите върху синовете до третото и четвъртото поколение на онези, които Ме мразят,6 а оказвам милост към хиляди поколения на онези, които Ме любят и спазват Моите заповеди.7 Да не изговаряш напразно Името на ГОСПОДА, своя Бог, защото ГОСПОД няма да остави ненаказан онзи, който изговаря напразно Името Му.8 Помни съботния ден, за да го освещаваш.9 Шест дни да работиш и да вършиш всичките си работи,10 а седмият ден е събота на ГОСПОДА, твоя Бог. Да не вършиш в него никаква работа, нито ти, нито синът ти, нито дъщеря ти, нито слугата ти, нито слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът ти, който е вътре в портите ти;11 защото в шест дни ГОСПОД направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова ГОСПОД благослови съботния ден и го освети.12 Почитай баща си и майка си, за да се продължат дните ти на земята, която ГОСПОД, твоят Бог, ти дава.13 Не убивай.14 Не прелюбодействай.15 Не кради.16 Не свидетелствай лъжливо против ближния си.17 Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито магарето му, нито каквото и да било нещо, което е на ближния ти.18 И целият народ гледаше гърмовете, пламъците, гласа на тръбата и димящата планина; и като видяха, хората се разтрепериха и застанаха надалеч.19 И казаха на Мойсей: Ти ни говори и ние ще слушаме; а Бог да не ни говори, за да не умрем!20 Но Мойсей каза на народа: Не се бойте. Бог дойде, за да ви изпита и за да бъде страхът от Него пред лицето ви, за да не съгрешавате.21 Така народът стоеше надалеч. А Мойсей се приближи до мрака, където беше Бог.22 Тогава ГОСПОД каза на Мойсей: Така да кажеш на израилевите синове: Вие сами видяхте, че ви говорих от небето.23 Да не си правите нищо покрай Мен; сребърни богове и златни богове да не си правите.24 От пръст да Ми издигаш олтар и да жертваш на него всеизгарянията си и примирителните си жертви, овцете си и говедата си. На всяко място, където ще правя да се помни Името Ми, ще идвам при теб и ще те благославям.25 Но ако Ми издигнеш каменен олтар, да не го съзидаш от дялани камъни, защото, ако вдигнеш на него сечиво, ще го оскверниш.26 И да не се качваш на олтара Ми по стъпала, за да не се открие голотата ти на него.

2 Corinthians 10:4-5

4 Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости.5 Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос.

Mark 7:20-23

20 Каза още: Това, което излиза от човека, то осквернява човека.21 Защото отвътре, от сърцето на хората, излизат лоши мисли, блудства, кражби, убийства,22 прелюбодейства, користолюбие, злина, коварство, сладострастие, лукавство, богохулство, гордост, безумство.23 Всички тези зли неща излизат отвътре и оскверняват човека.

Romans 5:3-4

3 И не само това, но се и хвалим със скърбите си, като знаем, че скръбта произвежда твърдост,4 а твърдостта – опитност, а опитността – надежда,

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.