Bible verses about "morning prayer" | Bulgarian

Numbers 23:23

23 Наистина няма заклинание против Яков и няма врачуване против Израил. На времето си ще се говори за Яков и за Израил: Какво е извършил Бог!

Psalms 19:14

14 Нека думите на устата ми и размишленията на сърцето ми бъдат угодни пред Теб, ГОСПОДИ, канара моя и мой Изкупител!

Mark 12:29

29 Иисус отговори: Първата е: "Слушай, Израилю: Господ, нашият Бог, е един Господ;

Galatians 3:13-14

13 Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас; защото е писано: ?Проклет всеки, който виси на дърво“;14 така че благословението дадено на Авраам да дойде чрез Христос Иисус на езичниците, за да приемем обещанието на Духа чрез вяра.

Numbers 19:1-22

1 И ГОСПОД говори на Мойсей и Аарон и каза:2 Ето наредбата на закона, който ГОСПОД заповяда, като каза: Говори на израилевите синове да ти доведат червеникава юница без недостатък, която няма повреди и на която не е слаган ярем.3 И да я дадете на свещеника Елеазар и той да я изведе вън от стана и да я заколят пред него.4 И свещеникът Елеазар да вземе с пръста си от кръвта й и да поръси седем пъти от кръвта й към предната част на шатъра за срещане.5 И да изгорят юницата пред него: кожата й, месото й и кръвта й заедно с изпражненията й да изгорят.6 И свещеникът да вземе кедрово дърво, исоп и червена прежда и да ги хвърли сред горящата юница.7 И свещеникът да изпере дрехите си, да изкъпе тялото си във вода и след това да влезе в стана; и свещеникът ще бъде нечист до вечерта.8 И онзи, който я е изгорил, да изпере дрехите си във вода и да изкъпе тялото си във вода; и ще бъде нечист до вечерта.9 Тогава един чист човек да събере пепелта от юницата и да я сложи вън от стана на чисто място. И пепелта да се пази за обществото на израилевите синове за вода на нечистота, очистване от грях.10 И онзи, който събере пепелта от юницата, да изпере дрехите си и ще бъде нечист до вечерта. И това да бъде вечна наредба за израилевите синове и за чужденеца, който живее между тях.11 Който се допре до мъртвото тяло на някой човек, ще бъде нечист седем дни.12 Да се очисти с тази вода на третия ден, и на седмия ден ще бъде чист; но ако не се очисти на третия ден, и на седмия ден няма да бъде чист.13 Който се допре до мъртвото тяло на някой умрял човек и не се очисти, той осквернява ГОСПОДНАТА скиния. Този човек да се изтреби измежду Израил. Тъй като не е поръсен с водата на нечистотата, той е нечист; нечистотата му е още на него.14 Ето и закона, когато някой умре в шатрата: всеки, който влиза в шатрата и всеки, който се намира в шатрата, ще бъде нечист седем дни;15 и всеки непокрит съд, който е без привързан капак, е нечист.16 И който се допре на полето дО някой убит с меч или до мъртво тяло, или до човешка кост, или до гроб, ще бъде нечист седем дни.17 И за очистване на нечистия нека вземат в съд от пепелта на юницата, изгорена в жертва за грях, и да полеят на нея изворна вода.18 Тогава чист човек да вземе исоп, да го натопи във водата и да поръси шатрата, всичките вещи и хората, които се намират там и онзи, който се е допрял до кост или до убит човек, или до умрял, или до гроб.19 И чистият да поръси нечистия на третия ден и на седмия ден; и на седмия ден да го очисти. Тогава да изпере дрехите си и да се изкъпе във вода и вечерта ще бъде чист.20 А онзи, който е нечист и не се очисти, онзи човек да се изтреби отсред събранието, понеже е осквернил ГОСПОДНОТО светилище; водата на нечистотата не е била поръсена на него, той е нечист.21 И това да им бъде вечна наредба: този, който поръсва с водата на нечистотата, да изпере дрехите си; и който се допре до водата на нечистотата, ще бъде нечист до вечерта.22 И всичко, до което се допре нечистият, да бъде нечисто и този, който се допре до него, ще бъде нечист до вечерта.

Luke 1:79

79 за да осияе седящите в тъмнина и в сянка на смъртта; и да насочи краката ни в пътя на мира.

Psalms 57:8

8 Събуди се, славо моя, събудете се, лиро и арфо; аз ще се събудя на зазоряване!

Psalms 63:1-11

1 (По слав. 62) Псалм на Давид, когато беше в юдейската пустиня. Боже, Ти си мой Бог; в ранно утро ще Те търся. Душата ми жадува за Теб, плътта ми копнее за Теб в една суха, изнурена и безводна земя. 2 Така съм се взирал в Тебе в светилището, за да видя Твоята мощ и Твоята слава.3 Понеже Твоето милосърдие е по-добро от живота, устните ми ще Те хвалят.4 Така ще Те благославям, докато съм жив, в Твоето Име ще издигам ръцете си.5 Като с мас и тлъстина ще се насити душата ми и с радостни устни ще Те възхвалява устата ми,6 когато си спомням за Теб на леглото си и размишлявам за Теб в нощните часове,7 понеже Ти си бил помощта ми, и аз ще се радвам в сянката на Твоите криле.8 Душата ми се прилепва към Теб, десницата Ти ме подкрепя.9 А онези, които търсят душата ми, за да я погубят, ще потънат в дълбините на земята.10 Ще бъдат предадени на силата на меча, ще бъдат дял на чакали.11 А царят ще се зарадва в Бога; ще се хвали всеки, който се кълне в Него, а устата на онези, които говорят лъжи, ще бъдат запушени.

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Psalms 91:5-7

5 Няма да се страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем,6 нито от мор, който ходи в тъмнина, нито от зараза, която опустошава по пладне.7 Хиляда ще падат от страната ти и десет хиляди — отдясно ти, но до теб няма да стигне.

Psalms 119:105

105 Твоето слово е светило за крака ми и светлина за пътеката ми.

Mark 1:35

35 А сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде на едно уединено място, и там се молеше.

Psalms 90:14

14 Насити ни рано с милостта Си, за да ликуваме и да се радваме през всичките си дни.

Psalms 5:3

3 ГОСПОДИ, в зори ще чуеш гласа ми, в зори ще заставам пред Теб и ще чакам.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.