Bible verses about "hypocrisy" | Bulgarian

Psalms 50:17

17 Защото ти мразиш наставление и хвърляш зад себе си Моите думи.

Proverbs 25:19

19 Както болен зъб и изкълчен крак, така е доверие към неверен човек във време на беда.

Matthew 6:2

2 И така, когато правиш милостиня, не тръби пред себе си, както правят лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги хвалят хората. Истина ви казвам: те са получили своята награда.

Luke 20:46-47

46 Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и обичат поздравите по пазарите, първите столове в синагогите и първите места по угощенията;47 които изпояждат домовете на вдовиците и принасят за показ дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.

James 1:22-24

22 Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.23 Защото, ако някой е слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото,24 понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил.

James 2:19

19 Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш — и демоните вярват и треперят.

Psalms 52:4

4 Обичаш всички унищожителни думи. Измамен език!

Zechariah 13:6

6 И ако някой му каже: Какви са тези рани сред ръцете ти? — ще отговори: Защото ме биха в дома на приятелите ми.

Mark 7:6-8

6 А Той им каза: Добре е пророкувал Исая за вас, лицемерите, както е писано: "Този народ Ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от Мен.7 Но напразно Ме почитат, като учат за поучение човешки заповеди."8 Вие оставяте Божията заповед и спазвате човешкото предание: (миенето на стомни и на чаши; и правите много други неща).

Matthew 22:18

18 А Иисус разбра лукавството им и каза: Защо Ме изпитвате, лицемери?

Luke 6:46

46 И защо Ме зовете: Господи, Господи!, и не вършите това, което казвам?

John 8:4-9

4 Учителю, тази жена беше хваната в самото прелюбодеяние.5 А Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. А Ти какво казваш?6 И това казаха, за да Го изпитат, та да имат за какво да Го обвиняват. А Иисус се наведе надолу и пишеше с пръст на земята.7 Но като продължаваха да Го питат, Той се изправи и им каза: Който от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък върху нея.8 И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята.9 А те, като чуха това, се разотидоха един по един, като започнаха от по-старите; и Иисус остана сам и жената, която стоеше по средата.

Colossians 3:1

1 И така, ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където Христос седи отдясно на Бога.

1 John 1:10

10 Ако кажем, че не сме съгрешили, правим Бога лъжец и Неговото слово не е в нас.

Proverbs 11:9

9 Лицемерът погубва ближния си с устата си, а праведните ще се избавят чрез знание.

2 Timothy 3:13

13 А злите хора и измамници ще напредват към по-лошо, като мамят и бъдат мамени.

Psalms 5:9

9 Защото нищо сигурно няма в устата им, сърцето им е лукавство, гроб отворен е гърлото им, с езика си ласкаят.

Matthew 6:5

5 И когато се молиш, не бъди като лицемерите; защото те обичат да се молят стоящи по синагогите и по ъглите на улиците, за да ги виждат хората. Истина ви казвам: те са получили своята награда.

1 Peter 2:1

1 И така, като отхвърлите всяка злоба, всяко лукавство, лицемерие, завист и всяко одумване,

James 3:17

17 Но мъдростта, която е от горе, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, отстъпчива, пълна с милост и добри плодове, безпристрастна и нелицемерна.

Romans 2:17-29

17 Ето, ти се наричаш юдеин и се облягаш на закона, и се хвалиш с Бога,18 и знаеш волята Му, и изпитваш мненията, понеже си обучен в закона,19 и си уверен в себе си, че си водач на слепите, светлина на онези, които са в тъмнина,20 наставник на неразумните, учител на невръстните, понеже имаш в закона олицетворение на познанието и на истината.21 Тогава ти, който учиш другиго, себе си не учиш ли? Ти, който проповядваш да не крадат, крадеш ли?22 Ти, който казваш да не прелюбодействат, прелюбодействаш ли? Ти, който се отвращаваш от идолите, светотатстваш ли?23 Ти, който се хвалиш със закона, позориш ли Бога, като нарушаваш закона?24 Защото ?заради вас се хули Божието Име между езичниците“, както е писано.25 Понеже обрязването наистина ползва, ако изпълняваш закона, но ако си нарушител на закона, твоето обрязване става необрязване.26 И така, ако необрязаният пази наредбите на закона, няма ли неговото необрязване да му се счете за обрязване?27 И онзи, който е в природното си състояние необрязан, но изпълнява закона, няма ли да осъди теб, който имаш писан закон и обрязване, но си престъпник на закона?28 Защото не е юдеин онзи, който е външно такъв, нито е обрязване онова, което е външно, на плътта;29 а юдеин е този, който е вътрешно такъв, и обрязване е това, което е на сърцето, в Духа, а не в буквата, чиято похвала не е от хората, а от Бога.

Romans 16:18

18 Защото такива хора не служат на нашия Господ Иисус Христос, а на корема си и със сладки думи и красиви речи прилъгват сърцата на простодушните.

James 1:22-25

22 Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.23 Защото, ако някой е слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото,24 понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил.25 Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави.

Jude 1:16

16 Тези са роптатели, които се оплакват от съдбата и ходят по страстите си, и устата им говорят надуто и ласкаят хората заради печалба.

Matthew 6:24

24 Никой не може да служи на двама господари, защото или ще намрази единия, а ще обикне другия, или към единия ще се привърже, а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.

Jeremiah 9:4

4 Пазете се всеки от ближния си и не се доверявайте на никой брат, защото всеки брат ще поставя препънки и всеки ближен ще разпространява клевети.

Psalms 55:21

21 Устата му са по-гладки от масло, но в сърцето му има война; думите му са по-меки от маслинено масло, но са голи мечове.

1 John 1:6

6 Ако кажем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не вършим истината.

1 Peter 2:16

16 като свободни, но не употребяващи свободата за покривало на злото, а като Божии слуги.

Luke 16:15

15 А Той им каза: Вие сте онези, които се показвате праведни пред хората, но Бог знае вашите сърца; защото онова, което се цени високо между хората, е мерзост пред Бога.

Romans 2:1

1 Затова ти си без извинение, о, човече, който и да си ти, който съдиш, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото.

Psalms 101:7

7 Който постъпва коварно, няма да живее вътре в дома ми; който говори лъжа, няма да устои пред очите ми.

Galatians 6:3

3 Защото, ако някой мисли себе си за нещо, а не е нищо, той мами себе си.

Proverbs 26:23-26

23 Както сребърна глеч, намазана на глинен съд, така са горещи устни със зло сърце.24 Който мрази, се преправя с устните си, но в сърцето си крои измама;25 когато говори сладко, не му вярвай, защото в сърцето му има седем мерзости.26 Който покрива омразата с измама, злината му ще се открие пред събранието.

Romans 2:1-5

1 Затова ти си без извинение, о, човече, който и да си ти, който съдиш, защото в каквото съдиш другия, себе си осъждаш, понеже ти, който съдиш, вършиш същото.2 А знаем, че Божият съд е според истината върху тези, които вършат такива работи.3 И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш Божия съд, като вършиш и ти същото?4 Или презираш богатството на Неговата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, че Божията благост те води към покаяние?5 Но с упорството си и непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие справедливият съд на Бога,

1 John 2:4

4 Който казва: Познах Го, а заповедите Му не пази, е лъжец и истината не е в него.

Titus 1:16

16 Твърдят, че познават Бога, но с делата си Го отричат, като са отвратителни и непокорни, и негодни за никакво добро дело.

Matthew 7:21-23

21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! — ще влезе в небесното царство, а който върши волята на Моя Отец, който е на небесата.22 В онзи ден мнозина ще Ми кажат: Господи! Господи! Не в Твоето ли Име пророкувахме, не в Твоето ли Име демони изгонвахме, и не в Твоето ли Име направихме много чудеса? —23 но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал, махнете се от Мен вие, които вършите беззаконие!

Matthew 7:15

15 Пазете се от лъжливите пророци, които идват при вас в овчи дрехи, а отвътре са вълци грабители.

Luke 12:2

2 Няма нищо скрито, което няма да се открие, и тайно, което няма да се узнае.

2 Timothy 3:5

5 имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му; и от такива се отвръщай.

James 2:14-26

14 Каква полза, братя мои, ако някой казва, че има вяра, а няма дела? Може ли вярата му да го спаси?15 Ако някой брат или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна16 и някой от вас им каже: Идете си с мир, стоплете се и се нахранете! — а не им дадете потребното за тялото, каква полза?17 Така и вярата, ако няма дела, сама по себе си е мъртва.18 Но някой ще каже: Ти имаш вяра, а пък аз имам дела. Ако можеш, покажи ми вярата си без дела, и аз ще ти покажа вярата си от моите дела!19 Ти вярваш, че Бог е един. Добре правиш — и демоните вярват и треперят.20 Обаче искаш ли да познаеш, о, суетни човече, че вярата без дела е мъртва?21 Авраам, нашият баща, не се ли оправда чрез дела, като принесе сина си Исаак на жертвеника?22 Ти виждаш, че вярата действаше заедно с неговите дела и че чрез делата вярата стана съвършена.23 И се изпълни писанието, което казва: „Авраам повярва в Бога и това му се счете за правда“, и беше наречен „Божи приятел“.24 Виждате, че човек се оправдава чрез дела, а не само чрез вяра.25 Така също и блудницата Раав не се ли оправда чрез дела, като прие пратениците и ги изпрати по друг път?26 Защото, както тялото без духа е мъртво, така и вярата без дела е мъртва.

1 John 2:9

9 Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и досега е в тъмнината.

Matthew 7:1-5

1 Не съдете, за да не бъдете съдени.2 Защото, с какъвто съд съдите, с такъв ще ви съдят; и с каквато мярка мерите, с такава ще ви се мери.3 И защо гледаш съчицата в окото на брат си, а не усещаш гредата в своето око?4 Или как ще кажеш на брат си: Остави ме да извадя съчицата от окото ти; а ето гредата в твоето око?5 Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.

Romans 2:3

3 И ти, човече, който съдиш онези, които вършат такива работи, мислиш ли, че ще избегнеш Божия съд, като вършиш и ти същото?

Matthew 15:7-9

7 Лицемери! Добре е пророкувал Исая за вас, като е казал:8 ?Този народ (се приближава при Мен с устата си и) Ме почита с устните си, но сърцето им се намира далеч от Мен.9 Но напразно Ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди.“

Matthew 6:1

1 Внимавайте да не вършите правдата си пред хората, за да ви виждат; иначе нямате награда при вашия Отец, който е на небесата.

James 1:26

26 Ако някой счита себе си за благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.

Matthew 7:5

5 Лицемерецо, първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата от окото на брат си.

1 John 4:20

20 Ако каже някой: Любя Бога, а мрази брат си, той е лъжец; защото, който не люби брат си, когото е видял, не може да люби Бога, когото не е видял.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.