Bible verses about "evolution" | Bulgarian

Genesis 2:1-25

1 Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно войнство.2 И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше създал; и на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал.3 И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялото Си дело, което Бог беше създал и сътворил.4 Това е произходът на небето и на земята при сътворението им, в деня, в който ГОСПОД Бог създаде земя и небе.5 И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото ГОСПОД Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята,6 но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята.7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.8 И ГОСПОД Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал.9 И ГОСПОД Бог направи да расте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината, и дървото на познаване на доброто и злото.10 И от Едем изтичаше река да напоява градината, и оттам се разклоняваше и ставаше на четири главни реки.11 Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата евилатска земя, където има злато.12 И златото на онази земя е добро; там има и бделионова смола и ониксов камък.13 Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата хуска земя.14 Името на третата река е Тигър; тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.15 И ГОСПОД Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.16 И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,17 но от дървото за познаване на доброто и злото, от него да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.18 И ГОСПОД Бог каза: Не е добре човекът да бъде сам; ще му създам помощник, като негово съответствие.19 И ГОСПОД Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана.20 Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на небесните птици и на всички полски животни. Но помощник, съответен на Адам, не се намери.21 Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.22 И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.24 Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.25 А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.

Genesis 1:11

11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.

Genesis 1:20

20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!

Exodus 20:11

11 защото в шест дни ГОСПОД направи небето и земята, морето и всичко, което е в тях, а на седмия ден си почина. Затова ГОСПОД благослови съботния ден и го освети.

John 3:16

16 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, а да има вечен живот.

Luke 3:23-37

23 А Самият Иисус беше на около тридесет години, когато започна да поучава, и както мислеха, беше Син на Йосиф, на Илий,24 на Матат, на Леви, на Мелхий, на Яанай, на Йосиф,25 на Мататия, на Амос, на Наум, на Еслий, на Нагей,26 на Маат, на Мататия, на Семеин, на Йосех, на Йода,27 на Йоанан, на Риса, на Зоровавел, на Салатиил, на Нирий,28 на Мелхий, на Адий, на Косам, на Елмадам, на Ир,29 на Иисус, на Елиезер, на Йорим, на Матат, на Леви,30 на Симеон, на Юда, на Йосиф, на Йоанам, на Елиаким,31 на Мелеа, на Мена, на Матата, на Натан, на Давид,32 на Есей1, на Овид, на Вооз, на Салмон, на Наасон, 33 на Аминадав, на Арний, на Есрон, на Фарес, на Юда,34 на Яков, на Исаак, на Авраам, на Тара, на Нахор,35 на Серух, на Рагав, на Фалек, на Евер, на Сала,36 на Каинан, на Арфаксад, на Сим, на Ной, на Ламех,37 на Матусал, на Енох, на Яред, на Малелеил, на Каинан,

Romans 1:20

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.

2 Timothy 3:16

16 Цялото Писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправяне, за наставление в правдата;

1 Timothy 2:13

13 Защото първо Адам бе създаден, а после Ева.

Genesis 1:26

26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.

Psalms 53:1

1 (По слав. 52) За първия певец. По Махалат. Маскил на Давид. Безумният каза в сърцето си: Няма Бог! Поквариха се и извършиха отвратително беззаконие; няма никой, който да върши добро.

Psalms 14:1

1 (По слав. 13) За първия певец. Псалм на Давид. Безумният каза в сърцето си: Няма Бог. Поквариха се, извършиха гнусни дела; няма никой, който да върши добро.

Matthew 19:4-6

4 А Той в отговор каза: Не сте ли чели, че Онзи, който ги е сътворил, ги е сътворил отначало мъжко и женско и е казал:5 ?Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и двамата ще бъдат една плът.“6 Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не разлъчва.

John 5:46-47

46 Защото, ако вярвахте на Мойсей, щяхте да повярвате и на Мен; понеже той за Мен писа.47 Но ако не вярвате на неговите писания, как ще повярвате на Моите думи?

Romans 5:12-21

12 Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха – смъртта, и така смъртта премина във всичките хора, понеже всички съгрешиха;13 защото грехът беше в света и преди закона, но когато няма закон, грях не се счита;14 въпреки това смъртта царува от Адам до Мойсей дори над онези, които не бяха съгрешили според престъплението на Адам, който е образ на Бъдещия.15 Но дарът не е такъв, каквото беше прегрешението; защото, ако поради прегрешението на един измряха мнозина, то много повече Божията благодат и дарът чрез благодатта на един Човек, Иисус Христос, се изля изобилно за мнозина.16 И дарът не е такъв, какъвто беше съдът чрез прегрешението на един; защото съдът доведе от едно престъпление до осъждане, а дарът доведе от много прегрешения до оправдание.17 Защото, ако чрез прегрешението на един смъртта царува чрез този един, то много повече тези, които получават изобилието на благодатта и на дара на правдата, ще царуват в живот чрез Единия, Иисус Христос.18 И така, както чрез едно прегрешение дойде осъждането на всички хора, така и чрез едно праведно дело дойде на всички хора оправданието, което докарва живот.19 Защото, както чрез непослушанието на един човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на Един ще станат праведни мнозината.20 А освен това дойде и законът, за да се умножи прегрешението. Но там, където се умножи грехът, много повече се умножи благодатта;21 така че, както грехът беше царувал в смъртта, така благодатта да царува чрез правда за вечен живот чрез Иисус Христос, нашия Господ.

Romans 1:20-27

20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него – вечната Му сила и божественост – се вижда ясно, разбираемо от творенията, така че те са без извинение.21 Защото познаха Бога, но нито Го прославиха като Бог, нито Му благодариха, а се извратиха в своите мъдрувания и безумното им сърце се помрачи.22 Като се представяха за мъдри, те глупееха,23 и размениха славата на нетленния Бог с образ, подобен на смъртен човек, на птици, на четирикраки и на пълзящи гадини.24 Затова според страстите на сърцата им Бог ги предаде на нечистота, за да се опозоряват телата им между самите тях –25 те, които замениха Божията истина с лъжата и се поклониха и служиха на творението, вместо на Твореца, който е благословен до века. Амин.26 Затова Бог ги предаде на срамни страсти — защото и жените им замениха естественото сношение с противоестествено.27 Също така и мъжете, като оставиха естественото сношение с жената, се разпалиха в похотта си един към друг, вършейки безобразие мъже с мъже, и приемаха в себе си заслужената отплата за своята заблуда.

2 Peter 3:3-6

3 Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели с подигравки, които ще ходят по своите собствени страсти и ще казват:4 Къде е обещаното Му пришествие? Защото, откакто са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както е било от началото на създанието.5 Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието слово от началото е имало небеса и земя, сплотена от водата и сред водата,6 но пак посредством нея тогавашният свят, потопен от водата, загина.

Hebrews 11:1-3

1 А вярата е твърдата увереност в неща, за които се надяваме, убеденост в неща, които не виждаме.2 Защото заради нея старовременните получаваха свидетелство.3 С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.

Genesis 1:21

21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.

2 Peter 3:8

8 Но това да не бъде скрито от вас, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години – като един ден.

Colossians 2:8

8 Внимавайте да не ви заплени някой с философия и с празна измама, според човешки предания и първоначалните неща на света, а не според Христос.

Genesis 2:7

7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.

John 1:3

3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.