Bible verses about "betrayal" | Bulgarian

John 13:1-38

1 А преди празника на Пасхата Иисус, като знаеше, че е настанал часът Му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил Своите, които бяха на света, докрай ги възлюби.2 И по време на вечерята, когато дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов Искариотски да Го предаде,3 Иисус, като знаеше, че Отец е предал всичко в ръцете Му и че Той от Бога е излязъл и при Бога отива,4 стана от вечерята, сложи настрани мантията Си, взе кърпа и се препаса.5 После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с кърпата, с която бе препасан.6 И така, дойде при Симон Петър. Той Му каза: Господи, Ти ли ще ми умиеш краката?7 Иисус в отговор му каза: Това, което Аз правя, ти не знаеш сега, но ще разбереш след това.8 Петър Му каза: Ти никога няма да умиеш моите крака! Иисус му отговори: Ако не те умия, нямаш дял с Мен.9 Симон Петър Му каза: Господи, не само краката ми, а и ръцете и главата!10 Иисус му каза: Който се е окъпал, няма нужда да умие друго освен краката си, а е цял чист; и вие сте чисти, но не всички.11 Защото Той знаеше кой щеше да Го предаде; затова и каза: Не всички сте чисти.12 А като уми краката им и си взе мантията, седна пак и им каза: Знаете ли какво ви направих?13 Вие Ме наричате Учител и Господ и добре казвате, защото съм такъв.14 И така, ако Аз, Господ и Учител, ви умих краката, то и вие сте длъжни един на друг да си миете краката.15 Защото ви дадох пример да правите и вие, както Аз направих на вас.16 Истина, истина ви казвам: слугата не е по-горен от господаря си, нито пратеникът е по-горен от онзи, който го е изпратил.17 Като знаете това, блажени сте, ако го изпълнявате.18 Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал, но за да се сбъдне писанието: ?Който ядеше хляба Ми, вдигна своята пета против Мен.“19 Отсега ви го казвам, преди да е станало, че когато стане, да повярвате, че съм Аз.20 Истина, истина ви казвам: който приеме онзи, когото Аз пращам, Мен приема; а който приема Мен, приема Този, който Ме е пратил.21 Като каза това, Иисус се смути в духа Си и свидетелства, и каза: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.22 Тогава учениците се спогледаха помежду си, недоумявайки за кого говори.23 А на трапезата един от учениците, когото Иисус любеше, се беше облегнал на гърдите на Иисус.24 Симон Петър му кимна да попита кой е този, за когото Иисус говори.25 А той, като се беше облегнал назад на гърдите на Иисус, Му каза: Господи, кой е?26 Иисус отговори: Той е онзи, за когото ще натопя залък и ще му го дам. И като натопи залъка, Той го подаде на Юда Симонов Искариотски.27 И тогава, след залъка, Сатана влезе в него. Тогава Иисус му каза: Каквото вършиш, върши го по-скоро.28 Но никой от седящите не разбра защо му каза това.29 Защото някои мислеха, понеже Юда държеше касата, че Иисус му казва: Купи, каквото ни трябва за празника, или че трябва да даде нещо на бедните.30 И така, като взе залъка, веднага излезе; а беше нощ.31 А когато излезе, Иисус каза: Сега се прослави Човешкият Син и Бог се прослави в Него.32 Ако Бог се прослави в Него, и Бог ще Го прослави в Себе Си, и веднага ще Го прослави.33 Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както казах на юдеите, така казвам и на вас, че там, където отивам Аз, вие не можете да дойдете.34 Нова заповед ви давам: да се любите един друг; както Аз ви възлюбих, така и вие да се любите един друг.35 По това ще познаят всички, че сте Мои ученици, ако имате любов помежду си.36 Симон Петър Му каза: Господи, къде отиваш? Иисус отговори: Където отивам Аз, ти не можеш сега да Ме последваш, но ще Ме последваш после.37 Петър Му каза: Господи, защо не мога да Те последвам сега? Живота си ще дам за Теб.38 Иисус отговори: Живота си ли ще дадеш за Мен? Истина, истина ти казвам: петелът няма да пропее, преди ти три пъти да се отречеш от Мен.

2 Timothy 2:15

15 Старай се да се предоставиш на Бога одобрен работник, който няма от какво да се срамува, като излагаш право словото на истината.

Hebrews 4:15

15 Защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да ни съчувства в нашите слабости, а имаме Един, който е бил във всичко изкушен по същия начин като нас, но пак е без грях.

Matthew 26:45-50

45 Тогава дойде при учениците и им каза: Спете и почивайте! Ето, наближи часът, когато Човешкият Син се предава в ръцете на грешници.46 Станете да вървим. Ето, приближи се този, който Ме предава.47 И когато Той говореше, ето, Юда, един от дванадесетте, дойде, и с него – голямо множество с мечове и тояги от главните свещеници и народните старейшини.48 А онзи, който Го предаваше, им беше дал знак, казвайки: Когото целуна, Той е; хванете Го.49 И веднага се приближи до Иисус и каза: Здравей, Равви! И Го целуваше.50 А Иисус му каза: Приятелю, за какво си дошъл? Тогава пристъпиха, сложиха ръце на Иисус и Го хванаха.

Mark 14:11

11 А те, като чуха, се зарадваха и обещаха да му дадат пари. И той търсеше сгоден случай, за да Го предаде.

Judges 16:15

15 Тогава тя му каза: Как можеш да казваш: Обичам те! — като сърцето ти не е с мен? Ето, три пъти ме измами и не ми каза къде се крие голямата ти сила.

Psalms 1:1-6

1 Блажен човекът, който не ходи по съвета на безбожните, нито стои в пътя на грешните, нито седи на седалището на присмивачите,2 а насладата му е в закона на ГОСПОДА и върху Неговия закон размишлява ден и нощ!3 Той ще бъде като дърво, посадено при водни потоци, което дава плода си на времето си и чийто лист не повяхва; и всичко, което върши, ще преуспява.4 С безбожните не е така, а те са като плявата, която вятърът отвява.5 Затова безбожни няма да устоят в съда, нито грешни — в събранието на праведните.6 Защото ГОСПОД познава пътя на праведните, а пътят на безбожните ще ги отведе към гибел.

Psalms 23:1-6

1 (По слав. 22) Псалм на Давид. ГОСПОД е пастир мой, няма да бъда в лишение. 2 На зелени пасища ме разполага, при тихи води ме завежда.3 Освежава душата ми, води ме в пътеки на правда заради Името Си.4 Дори да ходя през долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от зло, защото Ти си с мен. Твоят жезъл и Твоята тояга, те ме утешават.5 Приготвяш трапеза пред мен пред лицето на враговете ми, помазваш с миро главата ми, чашата ми прелива.6 Само благост и милост ще ме следват през всичките дни на живота ми и аз ще живея завинаги в дома ГОСПОДЕН.

Philippians 4:13

13 Всичко мога чрез Онзи, който ме укрепва.

Luke 22:3-6

3 Тогава Сатана влезе в Юда, наречен Искариотски, който беше от числото на дванадесетте;4 и той отиде и се наговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им Го предаде.5 И те се зарадваха и се споразумяха да му дадат пари.6 И той обеща и търсеше удобен случай да Го предаде, когато би отсъствало множеството.

John 13:21

21 Като каза това, Иисус се смути в духа Си и свидетелства, и каза: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.

Romans 3:23

23 защото всички съгрешиха и са лишени от Божията слава,

Matthew 7:12

12 И така, всяко нещо, което желаете да правят хората на вас, така и вие правете на тях; защото това е законът и пророците.

James 1:1-27

1 Яков, слуга на Бога и на Господ Иисус Христос, до дванадесетте пръснати племена: Поздрав!2 Считайте го за голяма радост, братя мои, когато падате в разни изкушения,3 като знаете, че изпитанието на вашата вяра произвежда твърдост.4 А твърдостта нека има съвършено дело, за да бъдете съвършени и завършени, без никакъв недостатък.5 Но ако на някого от вас не достига мъдрост, нека проси от Бога, който дава на всички щедро и без да упреква, и ще му се даде.6 Но да моли с вяра, без да се съмнява ни най-малко; защото, който се съмнява, прилича на морска вълна, която се тласка и блъска от ветровете.7 Такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа,8 защото колебливият е непостоянен във всичките си пътища.9 Братът, който е в по-долно състояние, нека се хвали в своето възвишаване,10 а богатият – в смиряването си, защото ще прецъфти като цвета на тревата.11 Защото слънцето изгря със зноя си, тревата изсъхна, цветът й окапа и красотата на изгледа й загина; така и богатият ще повехне в пътищата си.12 Блажен онзи човек, който издържа изкушение; защото, като бъде изпитан, ще получи венеца на живота, който Господ е обещал на онези, които Го любят.13 Никой, който се изкушава, да не казва: Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава.14 А всеки се изкушава, като се завлича и подлъгва от собствената си страст;15 и тогава, когато страстта зачене, ражда грях; а грехът, като се развие напълно, ражда смърт.16 Не се заблуждавайте, възлюбени мои братя,17 всяко дадено добро и всеки съвършен дар е от горе и слиза от Отца на светлините, в когото няма изменение, нито сянка от промяна.18 От Собствената Си воля ни е родил чрез словото на истината, за да бъдем един вид пръв плод на Неговите създания.19 И така, възлюбени мои братя, нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи;20 защото човешкият гняв не върши Божията правда.21 Затова, като отхвърлите всяка нечистота и преливаща злоба, приемайте с кротост всаденото слово, което може да спаси душите ви.22 Бъдете обаче изпълнители на словото, а не само слушатели, мамещи сами себе си.23 Защото, ако някой е слушател на словото, а не изпълнител, той прилича на човек, който гледа естественото си лице в огледалото,24 понеже се оглежда и си отива, и веднага забравя какъв е бил.25 Но който вникне в съвършения закон на свободата и постоянства, който не е забравлив слушател, а изпълнител на делото, ще бъде блажен в това, което прави.26 Ако някой счита себе си за благочестив, но не обуздава езика си, а мами сърцето си, неговото благочестие е суетно.27 Чисто и непорочно благочестие пред Бога и Отца е това – да наглежда човек сирачетата и вдовиците в неволята им и да пази себе си неопетнен от света.

Mark 11:25

25 И когато стоите на молитва, прощавайте, ако имате нещо против някого, за да прости и вашият Отец, който е на небесата, вашите прегрешения.

Luke 22:48

48 А Иисус му каза: Юда, с целувка ли предаваш Човешкия Син?

Genesis 12:3

3 Ще благословя онези, които те благославят, и ще прокълна онзи, който те кълне, и в теб ще се благославят всички земни племена.

Matthew 24:10

10 И тогава мнозина ще се заблудят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят.

Genesis 1:1-2

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.

Ephesians 6:10-18

10 Най-накрая, братя мои, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.11 Облечете се в пълното Божие въоръжение, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.12 Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу началствата, срещу властите, срещу световните владетели на мрака на този свят, срещу духовете на злото в небесните места.13 Затова вземете пълното Божие въоръжение, за да можете да противостоите в злия ден и като победите, да устоите.14 И така, стойте препасани с истина през кръста си и облечени в бронения нагръдник на правдата,15 и с краката си обути с готовност за проповядване на благовестието на мира.16 А освен всичко това, вземете щита на вярата, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на лукавия.17 Вземете също шлема на спасението и меча на Духа, който е Божието слово.18 Молете се в Духа по всяко време с всякаква молитва и молба, бодърствайте с неуморно постоянство и молби за всички светии

Matthew 6:14-15

14 Защото, ако вие простите на хората прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.15 Но ако вие не простите на хората прегрешенията им, то и вашият Отец няма да прости вашите прегрешения.

Proverbs 19:5

5 Лъжлив свидетел няма да остане ненаказан и който говори лъжи, няма да избяга.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.