Song of Songs 6:3

  6:3   1473 εγώ I am 3588 τω to 79.1-1473 αδελφιδώ μου my beloved man, 2532 και and 79.1-1473 αδελφιδός μου my beloved man 1473 εμοί to me -- 3588 ο the one 4165 ποιμαίνων tending 1722 εν among 3588 τοις the 2918 κρίνοις lilies.