Luke 13:25

  13:25   575 αφ΄ From 3739 ου of which 302 αν ever time 1453 εγερθή [3should arise 3588 ο 1the 3617 οικοδεσπότης 2master of the house], 2532 και and 608 αποκλείση should lock 3588 την the 2374 θύραν door, 2532 και and 756 άρξησθε you should begin 1854 έξω outside 2476 εστάναι to stand 2532 και and 2925 κρούειν to knock 3588 την on the 2374 θύραν door, 3004 λέγοντες saying, 2962 κύριε O lord, 2962 κύριε O lord, 455 άνοιξον open 1473 ημίν to us! 2532 και And 611 αποκριθείς answering 2046 ερεί he shall say 1473 υμίν to you, 3756-1492 ουκ οίδα I do not know 1473 υμάς you, 4159 πόθεν or from what place 1510.2.5 εστέ you are from.