Jeremiah 3:10

  3:10   2532 και And 1722 εν in 3956 πάσι all 3778 τούτοις these things 3756-1994 ουκ επεστράφη [4turned not 4314 προς 5to 1473 με 6me 3588 η 1the 802 ασύνθετος 2covenant-breaker * Ιούδα 3Judah] 1537 εξ with 3650 όλης [2whole 3588 της   2588 καρδίας 3heart 1473 αυτής 1her], 235 αλλ΄ but 1909 επί with 5579 ψεύδει a lie.