Isaiah 36:5

  36:5   3361 μη Does 1722 εν [3by 1012 βουλή 4a plan 3588 η 5with the 3056 λόγοις 6words 5491 χειλέων 7of the lips 3904.3 παράταξις 1the battle 1096 γίνεται 2take place]? 2532 και And 3568 νυν now, 1909 επί upon 5100 τίνα whom 3982 πέποιθας are you relying 3754 ότι that 544-1473 απειθείς μοι you resist my persuasion?