2 Peter 1:4

  1:4   1223 δι΄ by 3739 ων which 3588 τα [2the things 5093 τίμια 3esteemed 1473 ημίν 4for us 2532 και 5and 3173 μέγιστα 6greatest 1862 επαγγέλματα 7declarations 1433 δεδώρηται 1he has presented], 2443 ίνα that 1223 διά through 3778 τούτων these 1096 γένησθε you should become 2304 θείας [2divine 2844 κοινωνοί 1partners of] 5449 φύσεως nature, 668 αποφυγόντες having escaped 3588 της the 1722 εν [2in 2889 κόσμω 3the world 1722 εν 4by 1939 επιθυμία 5lust 5356 φθοράς 1corruption].