1 Samuel 4:3

  4:3   2532 και And 2064 ήλθεν [3came 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 1519 εις into 3588 την the 3925 παρεμβολήν camp. 2532 και And 2036 είπαν [4said 3588 οι 1the 4245 πρεσβύτεροι 2elders * Ισραήλ 3of Israel], 1302 διατί Why 686 άρα is it so 2352 έθραυσεν [2devestated 1473 ημάς 3us 2962 κύριος 1the lord] 4594 σήμερον today 1799 ενώπιον before 3588 των the 246 αλλοφύλων Philistines? 2983 λάβωμεν We should take 4314 προς to 1473 ημάς us 3588 την the 2787 κιβωτόν ark 3588 της of the 1242 διαθήκης covenant 2962 κυρίου of the lord 1537 εκ from out of * Συλώ Shiloh, 2532 και and 1831 εξελθέτω let it come forth 1722 εν in 3319-1473 μέσω ημών our midst! 2532 και and 4982 σώσει it will deliver 1473 ημάς us 1537 εκ from 5495 χειρός the hand 3588 των   2190-1473 εχθρών ημών of our enemies.