1 Kings 14:17

  14:17   2532 και And 450 ανέστη [4rose up 3588 η 1the 1135 γυνή 2wife * Ιεροβοάμ 3of Jeroboam], 2532 και and 4198 επορεύθη went 1519 εις unto * Θερσά Tizrah. 2532 και And 1096 εγένετο it came to pass 5613 ως as 1525 εισήλθεν she entered 1722 εν in 3588 τω the 4290.1 προθύρω threshold 3588 του of the 3624 οίκου house, 2532 και that 3588 το the 3808 παιδάριον child 599 απέθανε died.