1 Chronicles 1:24

NHEB(i) 24 Shem, Arpachshad, Cainan, Shelah,